Privacybeleid

Misschien wil je ook

Privacy-instellingen

Gegevensbescherming

Inleiding en overzicht

We hebben deze gegevensbeschermingsverklaring (versie 05/31/2022-111766445) geschreven om je uit te leggen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de toepasselijke nationale wetgeving, welke persoonsgegevens (kortweg gegevens) wij als verantwoordelijke - en die van door ons in opdracht gegeven verwerkers (bijv. providers) - verwerken, in de toekomst zullen verwerken en welke juridische mogelijkheden je hebt. De gebruikte termen moeten geslachtsneutraal worden opgevat.
Kortom: Wij informeren je uitgebreid over gegevens die wij over jou verwerken.

Privacyverklaringen klinken meestal erg technisch en gebruiken juridisch jargon. Deze gegevensbeschermingsverklaring daarentegen is bedoeld om de belangrijkste zaken zo eenvoudig en transparant mogelijk te beschrijven. Voor zover transparantie bevorderlijk is, worden technische termen op een lezersvriendelijke manier uitgelegd, worden links naar verdere informatie en worden grafiekengezet. Zo informeren we je in duidelijke en eenvoudige taal dat we in het kader van onze bedrijfsactiviteiten alleen persoonsgegevens verwerken als er een overeenkomstige rechtsgrondslag is. Dit is zeker niet mogelijk met zo beknopt mogelijke, onduidelijke en juridisch-technische verklaringen, zoals die op internet vaak standaard zijn als het om gegevensbescherming gaat. Ik hoop dat je de volgende uitleg interessant en informatief vindt en dat je misschien informatie vindt die je nog niet wist.
Als je nog vragen hebt, willen we je vragen contact op te nemen met de hieronder of in het impressum genoemde verantwoordelijke persoon, de aangegeven links te volgen en verdere informatie op websites van derden te bekijken. Onze contactgegevens vind je natuurlijk ook in het impressum.

toepassingsgebied

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door ons in het bedrijf worden verwerkt en op alle persoonsgegevens die bedrijven in opdracht van ons (verwerkers) verwerken. Onder persoonsgegevens verstaan we informatie in de zin van Art. 4 nr. 1 GDPR zoals iemands naam, e-mailadres en postadres. De verwerking van persoonsgegevens zorgt ervoor dat wij onze diensten en producten kunnen aanbieden en factureren, zowel online als offline. Het toepassingsgebied van dit privacybeleid omvat:

 • alle online aanwezigheden (websites, online winkels) die wij exploiteren
 • Sociale media optredens en e-mail communicatie
 • mobiele apps voor smartphones en andere apparaten

Samengevat: De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle gebieden waarop in het bedrijf via de genoemde kanalen op gestructureerde wijze persoonsgegevens worden verwerkt. Als wij buiten deze kanalen rechtsbetrekkingen met u aangaan, zullen wij u zo nodig apart informeren.

juridische grondslagen

In de volgende gegevensbeschermingsverklaring geven wij u transparante informatie over de wettelijke beginselen en voorschriften, d.w.z. de rechtsgrondslag van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die het ons mogelijk maken persoonsgegevens te verwerken.
Wat het EU-recht betreft, verwijzen wij naar VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016. Je kunt deze EU Algemene Verordening Gegevensbescherming natuurlijk online lezen op EUR-Lex, de toegangspoort tot de EU -Legal, zie. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679 .

We verwerken je gegevens alleen als ten minste een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 1. Toestemming (Artikel 6 Lid 1 lit. a GDPR): Je hebt ons toestemming gegeven om gegevens te verwerken voor een specifiek doel. Een voorbeeld is het opslaan van de gegevens die je op een contactformulier invult.
 2. Contract (Artikel 6 Lid 1 lit. b GDPR): Om een contract of precontractuele verplichtingen met jou na te komen, verwerken wij jouw gegevens. Als we bijvoorbeeld een verkoopcontract met je sluiten, hebben we vooraf persoonsgegevens nodig.
 3. Wettelijke verplichting (Artikel 6 lid 1 lit. c GDPR): Als we onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting, verwerken we je gegevens. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht facturen te bewaren voor de boekhouding. Deze bevatten meestal persoonsgegevens.
 4. Legitieme belangen (Artikel 6 Lid 1 lit. f GDPR): In het geval van legitieme belangen die jouw fundamentele rechten niet beperken, behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens te verwerken. Wij moeten bijvoorbeeld bepaalde gegevens verwerken om onze website veilig en economisch te kunnen exploiteren. Deze verwerking is dus een legitiem belang.

Andere voorwaarden, zoals de waarneming van opnames in het algemeen belang en de uitoefening van het openbaar gezag, alsmede de bescherming van vitale belangen zijn voor ons doorgaans niet van toepassing. Voor zover een dergelijke rechtsgrond relevant zou zijn, zal deze op de daarvoor bestemde plaats worden aangegeven.

Naast de EU-verordening zijn ook nationale wetten van toepassing:

 • In Oostenrijk is dit de federale wet voor de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ( Wet op de gegevensbescherming ), DSG afgekort .
 • In Duitsland is de Bundesdatenschutzgesetz , BDSG afgekort, is van toepassing .

Als er andere regionale of nationale wetten van toepassing zijn, zullen we je daarover informeren in de volgende paragrafen.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

Als je vragen hebt over gegevensbescherming of de verwerking van persoonsgegevens, vind je hieronder de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon of het kantoor:
Hernalser Gurtel 1/12
1170 Wenen
Oostenrijk

E-mail: mail@patchbox.com
Telefoon: +43 1 99 71 960
Handelsregister: FN427923z Plaats van
jurisdictie: Handelsrechtbank Wenen, Wenen
Kamer van Koophandel BTW-ID: ATU69285917

Email: mail@patchbox.com
Telefoon: +4319971960
Afdruk: https://patchbox.com/imprint/

opslagduur

Dat wij persoonsgegevens slechts zolang bewaren als voor de levering van onze diensten en producten absoluut noodzakelijk is, is voor ons een algemeen criterium. Dit betekent dat wij persoonsgegevens verwijderen zodra de reden voor de gegevensverwerking niet meer bestaat. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te bewaren, ook nadat het oorspronkelijke doel is opgehouden te bestaan, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden.

Als je wilt dat je gegevens worden gewist of je toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden de gegevens zo snel mogelijk gewist, op voorwaarde dat er geen verplichting is om ze te bewaren.

We zullen je hieronder informeren over de specifieke duur van de betreffende gegevensverwerking, mits we daar nadere informatie over hebben.

Rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

In overeenstemming met artikel 13 en 14 GDPR informeren wij je over de volgende rechten waar je recht op hebt, zodat gegevens eerlijk en transparant worden verwerkt:

 • Volgens artikel 15 GDPR heb je recht op informatie of wij jouw gegevens verwerken. Als dit het geval is, heb je het recht om een kopie van de gegevens te ontvangen en geïnformeerd te worden over de volgende informatie:
  • met welk doel wij de verwerking uitvoeren;
  • de categorieën, d.w.z. de soorten gegevens die worden verwerkt;
  • wie deze gegevens ontvangt en als de gegevens worden doorgegeven aan derde landen, hoe de veiligheid kan worden gegarandeerd;
  • hoe lang de gegevens worden opgeslagen;
  • het bestaan van het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
  • dat je een klacht kunt indienen bij een toezichthoudende autoriteit (links naar deze autoriteiten vind je hieronder);
  • de herkomst van de gegevens als we die niet bij jou hebben verzameld;
  • of er profilering wordt uitgevoerd, d.w.z. of gegevens automatisch worden geëvalueerd om een persoonlijk profiel voor je op te stellen.
 • Volgens artikel 16 GDPR heb je het recht om de gegevens te laten corrigeren, wat betekent dat we gegevens moeten corrigeren als je fouten vindt.
 • Volgens artikel 17 GDPR heb je het recht op wissen ("recht om vergeten te worden"), wat specifiek betekent dat je kunt verzoeken om het wissen van je gegevens.
 • Volgens artikel 18 GDPR heb je het recht om de verwerking te beperken, wat betekent dat we de gegevens alleen mogen opslaan maar niet verder mogen gebruiken.
 • Volgens artikel 19 GDPR heb je het recht op gegevensportabiliteit, wat betekent dat we je gegevens op verzoek in een gangbaar formaat kunnen verstrekken.
 • Volgens artikel 21 GDPR heb je een recht van bezwaar, dat na handhaving zal leiden tot een wijziging van de verwerking.
  • Als de verwerking van je gegevens is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter e (openbaar belang, uitoefening van openbaar gezag) of artikel 6 lid 1 letter f (gerechtvaardigd belang), kun je bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen dan zo snel mogelijk nagaan of wij dit bezwaar juridisch kunnen honoreren.
  • Als gegevens worden gebruikt voor directe reclame, kun je te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van gegevensverwerking. Daarna mogen we je gegevens niet meer gebruiken voor direct marketing.
  • Als gegevens worden gebruikt voor profilering, kun je te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van gegevensverwerking. Daarna mogen we je gegevens niet meer gebruiken voor profilering.
 • Volgens artikel 22 GDPR kun je het recht hebben om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking (bijvoorbeeld profilering).
 • Volgens artikel 77 GDPR heb je het recht om een klacht in te dienen. Dit betekent dat je te allen tijde een klacht kunt indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit als je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de GDPR.

Kortom: je hebt rechten - aarzel niet om contact op te nemen met de hierboven vermelde verantwoordelijke persoon!

Als je van mening bent dat de verwerking van je gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat je rechten inzake gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kun je een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is de gegevensbeschermingsautoriteit voor Oostenrijk, waarvan de website te vinden is op https://www.dsb.gv.at/ . In Duitsland is er een gegevensbeschermingsfunctionaris voor elke deelstaat. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (BfDI) . De volgende lokale gegevensbeschermingsautoriteit is verantwoordelijk voor ons bedrijf:

Gegevensoverdracht naar derde landen

Wij dragen alleen gegevens over of verwerken deze naar landen buiten de EU (derde landen) als je met deze verwerking instemt, als dit wettelijk verplicht is of contractueel noodzakelijk is en in ieder geval alleen voor zover dit algemeen is toegestaan. In de meeste gevallen is jouw toestemming de belangrijkste reden dat we gegevens in derde landen laten verwerken. De verwerking van persoonsgegevens in derde landen zoals de VS, waar veel softwarefabrikanten diensten aanbieden en hun serverlocaties hebben, kan betekenen dat persoonsgegevens op onverwachte manieren worden verwerkt en opgeslagen.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor gegevensoverdracht naar de VS. Gegevensverwerking door Amerikaanse diensten (zoals Google Analytics) kan ertoe leiden dat gegevens niet anoniem worden verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang hebben tot individuele gegevens. Bovendien kan het gebeuren dat verzamelde gegevens worden gekoppeld aan gegevens van andere diensten van dezelfde provider, mits je een bijbehorend gebruikersaccount hebt. Indien mogelijk proberen we serverlocaties binnen de EU te gebruiken, als dit wordt aangeboden.

Wij zullen je op de juiste plaatsen in deze gegevensbeschermingsverklaring nader informeren over gegevensoverdracht naar derde landen, indien dit van toepassing is.

beveiliging van de gegevensverwerking

Om persoonsgegevens te beschermen, hebben we zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen. Waar mogelijk versleutelen of pseudonimiseren we persoonsgegevens. Zo maken we het voor derden zo moeilijk mogelijk om persoonlijke informatie uit onze gegevens af te leiden.

Art. 25 GDPR spreekt hier van "gegevensbescherming door technologieontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen" en betekent dat men altijd denkt aan beveiliging en bijbehorende beveiliging, zowel bij software (bijv. formulieren) als bij hardware (bijv. toegang tot de serverruimte). maatregelen. Zo nodig gaan we hieronder in op specifieke maatregelen.

TLS-codering met https

TLS, encryptie en https klinken allemaal erg technisch en dat zijn ze ook. Wij gebruiken HTTPS (het Hypertext Transfer Protocol Secure staat voor "veilig hypertext transfer protocol") om gegevens veilig op het internet te verzenden.
Dit betekent dat de volledige overdracht van alle gegevens van je browser naar onze webserver beveiligd is - niemand kan "afluisteren".

We hebben dus een extra beveiligingslaag ingevoerd en voldoen aan gegevensbescherming door middel van technologieontwerp ( Artikel 25, lid 1 GDPR ). Door gebruik te maken van TLS (Transport Layer Security), een encryptieprotocol voor veilige gegevensoverdracht op het Internet, kunnen we de bescherming van vertrouwelijke gegevens garanderen.
Je kunt het gebruik van deze bescherming van gegevensoverdracht herkennen aan het kleine slotsymbool linksboven in de browser, links van het internetadres (bijv. voorbeeldpagina.de) en het gebruik van het https-schema (in plaats van http) als onderdeel van ons internetadres.
Als je meer wilt weten over versleuteling, raden we je aan op Google te zoeken naar "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki" om goede links naar meer informatie te krijgen.

communicatie

Samenvatting van de mededeling
👥 Betrokken: Iedereen die met ons communiceert per telefoon, e-mail of online formulier
📓 Verwerkte gegevens: bijv. B. Telefoonnummer, naam, e-mailadres, ingevoerde formuliergegevens. Je vindt meer details over het type contact dat in elk geval wordt gebruikt
🤝 Doel: Verwerking van communicatie met klanten, zakenpartners, enz.
📅 Bewaartermijn: Duur van de business case en de wettelijke bepalingen
⚖️ Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (toestemming), Art Artikel 6 (1) (b) GDPR (contract), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen).

Als je contact met ons opneemt en per telefoon, e-mail of online formulier communiceert, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt.

De gegevens worden verwerkt voor de behandeling en verwerking van je vraag en de bijbehorende zakelijke transactie. De gegevens worden bewaard zolang de wet dat vereist.

Betrokkenen

Iedereen die contact met ons zoekt via de door ons beschikbaar gestelde communicatiekanalen wordt door de genoemde processen geraakt.

telefoon

Als je ons belt, worden de gespreksgegevens gepseudonimiseerd opgeslagen op het betreffende eindapparaat en bij de gebruikte telecommunicatieprovider. Bovendien kunnen gegevens als naam en telefoonnummer dan per e-mail worden verzonden en opgeslagen om vragen te beantwoorden. De gegevens worden gewist zodra de business case is beëindigd en de wettelijke vereisten dit toelaten.

e-mail

Als je per e-mail met ons communiceert, kunnen gegevens worden opgeslagen op het betreffende eindapparaat (computer, laptop, smartphone,...) en worden gegevens opgeslagen op de e-mailserver. De gegevens worden gewist zodra de business case is afgelopen en de wettelijke vereisten dit toelaten.

online formulieren

Als je met ons communiceert via een online formulier, worden de gegevens opgeslagen op onze webserver en, indien nodig, doorgestuurd naar een e-mailadres van ons. De gegevens worden verwijderd zodra het zakelijke belang is beëindigd en de wettelijke vereisten dit toelaten.

juridische grondslagen

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

 • Artikel 6 lid 1 lit.
 • Artikel 6(1)(b) GDPR (contract): Er is een noodzaak om een contract met jou of een verwerker na te komen, bijv. B. de telefoonprovider of wij hebben de gegevens nodig voor precontractuele activiteiten, zoals. B. het opstellen van een offerte, verwerken;
 • Artikel 6 lid 1 lit. f GDPR (legitieme belangen): Wij willen klantvragen en zakelijke communicatie in een professioneel kader uitvoeren. Hiervoor zijn bepaalde technische voorzieningen zoals. B. e-mailprogramma's, uitwisselingsservers en exploitanten van mobiele telefoons zijn noodzakelijk om de communicatie efficiënt te kunnen laten verlopen.

Contract voor orderverwerking (AVV)

In deze paragraaf willen we uitleggen wat een gegevensverwerkingsovereenkomst is en waarom die nodig is. Omdat het woord "bewerkersovereenkomst" nogal een tongbreker is, zullen we hier in de tekst vaak alleen de afkorting AVV gebruiken. Zoals de meeste bedrijven werken we niet alleen, maar maken we ook zelf gebruik van de diensten van andere bedrijven of personen. Door het inschakelen van verschillende bedrijven of dienstverleners kan het zijn dat wij persoonsgegevens ter verwerking doorgeven. Deze partners fungeren dan als verwerkers met wie wij een overeenkomst sluiten, de zogenaamde gegevensverwerkingsovereenkomst (AVV). Het belangrijkste voor jou om te weten is

Wie zijn verwerkers?

Als bedrijf en website-eigenaar zijn wij verantwoordelijk voor alle gegevens die wij van jou verwerken. Naast de verantwoordelijken kunnen er ook zogenaamde verwerkers zijn. Hieronder vallen alle bedrijven of personen die namens ons persoonsgegevens verwerken. Meer precies en volgens de definitie van de GDPR: elke natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die namens ons persoonsgegevens verwerkt, wordt beschouwd als een verwerker. Verwerkers kunnen dus dienstverleners zijn zoals hosting- of cloudproviders, betaal- of nieuwsbriefproviders of grote bedrijven zoals Google of Microsoft.

Om de terminologie begrijpelijker te maken, volgt hier een overzicht van de drie rollen in de GDPR:

Betrokkene (jij als klant of belanghebbende) → Verantwoordelijke (wij als bedrijf en klant) → verwerker (dienstverleners zoals webhosts of cloud providers)

Inhoud van een contract voor orderverwerking

Zoals hierboven al vermeld, hebben we een AVV afgesloten met onze partners die als verwerker optreden. Daarin staat allereerst dat de verwerker de te verwerken gegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de GDPR. De overeenkomst moet schriftelijk worden gesloten, hoewel in dit verband de elektronische sluiting van de overeenkomst ook als "schriftelijk" wordt beschouwd. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats op basis van het contract. Het contract moet het volgende bevatten:

 • Bindend voor ons als verantwoordelijke
 • Verplichtingen en rechten van de voor de verwerking verantwoordelijke
 • Categorieën van betrokkenen
 • Type persoonsgegevens
 • Type en doel van de gegevensverwerking
 • Onderwerp en duur van de gegevensverwerking
 • Plaats van uitvoering van de gegevensverwerking

Verder bevat de overeenkomst alle verplichtingen van de verwerker. De belangrijkste verplichtingen zijn:

 • Maatregelen voor gegevensbeveiliging
 • mogelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om de rechten van de betrokkene te beschermen
 • een register van gegevensverwerking bij te houden
 • op verzoek samen te werken met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
 • een risicoanalyse uit te voeren met betrekking tot de ontvangen persoonsgegevens
 • Subverwerkers mogen alleen met schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke worden ingeschakeld.

Je kunt zien hoe zo'n AVV eruit ziet op https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-mustervertrag-auftragsverarbeitung.html . Een sample contract wordt hier gepresenteerd.

cookies

Samenvatting van de cookies
Getroffen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: hangt af van de specifieke cookie. Meer details vind je hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📓 Verwerkte gegevens: Afhankelijk van de gebruikte cookie. Meer details vind je hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📅 Duur van de opslag: afhankelijk van de betreffende cookie, kan variëren van uren tot jaren.
⚖️ Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (toestemming), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen).

Wat zijn koekjes?

Onze website gebruikt HTTP-cookies om gebruikersspecifieke gegevens op te slaan.
Hieronder leggen we uit wat cookies zijn en waarom ze worden gebruikt, zodat je de volgende verklaring over gegevensbescherming beter kunt begrijpen.

Wanneer je op internet surft, gebruik je een browser. Bekende browsers zijn Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer en Microsoft Edge. De meeste websites slaan kleine tekstbestanden op in je browser. Deze bestanden worden cookies genoemd.

Eén ding valt niet te ontkennen: Cookies zijn echt handige hulpjes. Bijna alle websites gebruiken cookies. Om precies te zijn zijn het HTTP-cookies, want er zijn andere cookies voor andere toepassingsgebieden. HTTP-cookies zijn kleine bestanden die door onze website op je computer worden opgeslagen. Deze cookiebestanden worden automatisch opgeslagen in de cookiemap, die in feite het "brein" van je browser is. Een cookie bestaat uit een naam en een waarde. Bij het definiëren van een cookie moeten ook één of meer attributen worden opgegeven.

Cookies slaan bepaalde gebruikersgegevens van je op, zoals taal of persoonlijke pagina-instellingen. Wanneer je onze site opnieuw bezoekt, stuurt je browser de "gebruikersgerelateerde" informatie terug naar onze site. Dankzij cookies weet onze website wie je bent en biedt je de instellingen die je gewend bent. In sommige browsers heeft elke cookie zijn eigen bestand, in andere zoals Firefox worden alle cookies in één bestand opgeslagen.

Onderstaande grafiek toont een mogelijke interactie tussen een webbrowser zoals B. Chrome en de webserver. De webbrowser vraagt een website op en ontvangt een cookie van de server, die de browser opnieuw gebruikt zodra een andere pagina wordt opgevraagd.

HTTP-cookie Interactie tussen browser en webserver

Er zijn zowel first-party cookies als third-party cookies. First-party cookies worden rechtstreeks door onze site aangemaakt, third-party cookies worden aangemaakt door partnerwebsites (bijv. Google Analytics). Elke cookie moet afzonderlijk worden beoordeeld, omdat elke cookie andere gegevens opslaat. Ook de vervaltijd van een cookie varieert van enkele minuten tot enkele jaren. Cookies zijn geen softwareprogramma's en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of ander "ongedierte". Cookies hebben ook geen toegang tot informatie op je PC.

Cookiesgegevens kunnen er bijvoorbeeld zo uitzien:

Naam: _ga
Waarde: GA1.2.1326744211.152111766445-9 Purpose
: Differentiatie van websitebezoekers Vervaldatum
datum: na 2 jaar

Een browser moet deze minimumafmetingen kunnen ondersteunen:

 • Ten minste 4096 bytes per cookie
 • Ten minste 50 cookies per domein
 • In totaal minstens 3000 koekjes

Welke soorten cookies zijn er?

De vraag welke cookies wij in het bijzonder gebruiken hangt af van de gebruikte diensten en wordt in de volgende paragrafen van de verklaring inzake gegevensbescherming verduidelijkt. Op dit punt willen we de verschillende soorten HTTP-cookies kort toelichten.

Er zijn 4 soorten cookies:

Essentiële cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de basisfuncties van de website. Deze cookies zijn bijvoorbeeld nodig als een gebruiker een product in het winkelwagentje legt, vervolgens verder surft op andere pagina's en pas later naar de kassa gaat. Deze cookies verwijderen het winkelwagentje niet, ook niet als de gebruiker zijn browservenster sluit.

Functionele cookies
Deze cookies verzamelen informatie over het gedrag van de gebruiker en of de gebruiker foutmeldingen krijgt. Daarnaast worden deze cookies ook gebruikt om de laadtijd en het gedrag van de website in verschillende browsers te meten.

Targeting cookies
Deze cookies zorgen voor een betere gebruikerservaring. Zo worden bijvoorbeeld ingevoerde locaties, lettergroottes of formuliergegevens opgeslagen.

Reclame cookies
Deze cookies worden ook wel targeting cookies genoemd. Ze worden gebruikt om de gebruiker individueel afgestemde reclame te bieden. Dit kan heel nuttig zijn, maar ook heel vervelend.

Als je voor het eerst een website bezoekt, wordt je meestal gevraagd welke van deze soorten cookies je wilt toestaan. En natuurlijk wordt deze beslissing ook opgeslagen in een cookie.

Als je meer wilt weten over cookies en de technische documentatie niet schuwt, raden we je het volgende aan https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265 , de Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments genaamd "HTTP State Management Mechanism" .

Doel van de verwerking via cookies

Het doel hangt uiteindelijk af van de betreffende cookie. Meer details vind je hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Cookies zijn kleine hulpjes voor veel verschillende taken. Helaas is het niet mogelijk om te veralgemenen welke gegevens in cookies worden opgeslagen, maar we zullen je in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming informeren over de verwerkte of opgeslagen gegevens.

Opslagduur van cookies

De opslagperiode hangt af van de desbetreffende cookie en wordt hieronder gespecificeerd. Sommige cookies worden na minder dan een uur verwijderd, andere kunnen meerdere jaren op een computer opgeslagen blijven.

Je kunt de opslagperiode ook zelf beïnvloeden. Je kunt alle cookies te allen tijde handmatig verwijderen via je browser (zie ook "Recht van bezwaar" hieronder). Bovendien worden cookies die gebaseerd zijn op toestemming uiterlijk verwijderd nadat je je toestemming hebt ingetrokken, waarbij de rechtmatigheid van de opslag tot die tijd onaangetast blijft.

Recht op bezwaar - hoe kan ik cookies verwijderen?

Je bepaalt zelf hoe en of je cookies wilt gebruiken. Ongeacht van welke dienst of website de cookies afkomstig zijn, je hebt altijd de mogelijkheid om cookies te verwijderen of te deactiveren of slechts gedeeltelijk toe te staan. Je kunt bijvoorbeeld cookies van derden blokkeren, maar alle andere cookies toestaan.

Als je wilt weten welke cookies in je browser zijn opgeslagen, als je de cookie-instellingen wilt wijzigen of verwijderen, kun je dit vinden in de instellingen van je browser:

Chrome: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: Cookies wissen om gegevens te verwijderen die websites op je computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als je in het algemeen geen cookies wilt, kun je je browser zo instellen dat hij je altijd informeert wanneer er een cookie wordt geplaatst. Je kunt voor elke afzonderlijke cookie beslissen of je de cookie toestaat of niet. De procedure verschilt per browser. Je kunt de instructies het beste opzoeken in Google met de zoekterm "Cookies Chrome verwijderen" of "Cookies Chrome deactiveren" in het geval van een Chrome browser.

rechtsgrondslag

Sinds 2009 gelden de zogenaamde "Cookierichtsnoeren". Hierin staat dat voor het opslaan van cookies je toestemming (Artikel 6 (1) (a) GDPR). Binnen de EU-landen wordt echter nog heel verschillend gereageerd op deze richtlijnen. In Oostenrijk is deze richtlijn echter geïmplementeerd in artikel 96 (3) van de Telecommunicatiewet (TKG). In Duitsland zijn de cookierichtlijnen niet als nationale wetgeving geïmplementeerd. In plaats daarvan werd deze richtlijn grotendeels geïmplementeerd in § 15 (3) van de Telemediawet (TMG).

Voor cookies die absoluut noodzakelijk zijn, zelfs als er geen toestemming is gegeven, zijn er legitieme belangen (Artikel 6 Paragraaf 1 lit. f GDPR), die in de meeste gevallen van economische aard zijn. Wij willen de bezoekers van onze website een prettige gebruikerservaring bieden en bepaalde cookies zijn daarvoor vaak strikt noodzakelijk.

Als er cookies worden gebruikt die niet absoluut noodzakelijk zijn, gebeurt dat alleen met jouw toestemming. In dit verband is de rechtsgrondslag artikel 6 (1) (a) GDPR.

In de volgende paragrafen word je nader geïnformeerd over het gebruik van cookies als de gebruikte software cookies gebruikt.

Introductie webhosting

Overzicht webhosting
Getroffen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: professionele hosting van de website en beveiliging van de werking
📓 Verwerkte gegevens: IP-adres, tijdstip van websitebezoek, gebruikte browser en andere gegevens. Meer details vind je hieronder of bij de gebruikte webhosting provider.
📅 Duur van de opslag: hangt af van de betreffende provider, maar meestal 2 weken
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 Para. 1 lit.f GDPR (legitieme belangen).

Wat is webhosting?

Wanneer je tegenwoordig websites bezoekt, wordt bepaalde informatie - waaronder persoonsgegevens - automatisch aangemaakt en opgeslagen, ook op deze website. Deze gegevens moeten zo spaarzaam mogelijk en alleen gemotiveerd worden verwerkt. Met website bedoelen we overigens het geheel van alle webpagina's op een domein, dus alles vanaf de startpagina (home page) tot de allerlaatste subpagina (zoals deze). Met domein bedoelen we bijvoorbeeld example.de of example.com.

Als je een website wilt bekijken op een computer, tablet of smartphone, gebruik je daarvoor een programma dat een webbrowser heet. Waarschijnlijk ken je een paar webbrowsers bij naam: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Apple Safari. We noemen de browser of kortweg webbrowser.

Om de website te bekijken moet de browser verbinding maken met een andere computer waar de code van de website is opgeslagen: de webserver. De werking van een webserver is een ingewikkelde en tijdrovende taak, daarom wordt dit meestal op zich genomen door professionele aanbieders, de providers. Deze bieden webhosting aan en zorgen zo voor een betrouwbare en foutloze opslag van websitegegevens. Een heleboel jargon, maar blijf alsjeblieft hangen, het wordt nog beter!

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt wanneer de browser op je computer (desktop, laptop, tablet of smartphone) verbinding maakt en tijdens de gegevensoverdracht van en naar de webserver. Aan de ene kant slaat je computer gegevens op, aan de andere kant moet de webserver ook een periode gegevens opslaan om een goede werking te garanderen.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden, dus de volgende grafiek toont de interactie tussen de browser, het Internet en de hosting provider.

browser en webserver

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn:

 1. Professionele website hosting en bedrijfsbeveiliging
 2. om de operationele en IT-veiligheid te handhaven
 3. Anonieme evaluatie van toegangsgedrag om ons aanbod te verbeteren en, indien nodig, voor strafrechtelijke vervolging of het instellen van vorderingen

Welke gegevens worden verwerkt?

Zelfs terwijl je onze website bezoekt, slaat onze webserver, dat is de computer waarop deze website is opgeslagen, meestal automatisch gegevens op zoals

 • het volledige internetadres (URL) van de geraadpleegde website
 • Browser en browserversie (bijv. Chrome 87)
 • het gebruikte besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows 10)
 • het adres (URL) van de eerder bezochte pagina (referrer URL) (bijv. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichkommen/ )
 • de hostnaam en het IP-adres van het apparaat van waaruit toegang wordt verkregen (bijvoorbeeld COMPUTERNAME en 194.23.43.121)
 • Datum en tijd
 • in bestanden, de zogenaamde webserverlogbestanden

Hoe lang worden gegevens bewaard?

In de regel worden bovenstaande gegevens twee weken bewaard en daarna automatisch gewist. We geven deze gegevens niet door, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze gegevens in geval van illegaal gedrag door autoriteiten worden bekeken.

In het kort: je bezoek wordt gelogd door onze provider (bedrijf dat onze website op speciale computers (servers) draait), maar wij geven je gegevens niet door zonder jouw toestemming!

rechtsgrondslag

De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van webhosting vloeit voort uit artikel 6 lid 1 lit. f GDPR (bescherming van gerechtvaardigde belangen), omdat het gebruik van professionele hosting bij een provider noodzakelijk is om het bedrijf veilig en gebruiksvriendelijk op het internet aanwezig te laten zijn en om hieruit zo nodig aanvallen en claims te kunnen vervolgen.

Meestal is er een contract tussen ons en de hostingprovider voor de verwerking van bestellingen in overeenstemming met Art. 28 f. GDPR, die de naleving van de gegevensbescherming waarborgt en de veiligheid van de gegevens garandeert.

Hetzner privacybeleid

Wij gebruiken Hetzner voor onze website, inclusief een webhosting provider. Dienstverlener is het Duitse bedrijf Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Duitsland. Meer informatie over de door Hetzner verwerkte gegevens vind je in de verklaring over gegevensbescherming op https://www.hetzner.com/de/legal/privacy-policy .

Contract voor orderverwerking (AVV) Hetzner

Wij hebben met Hetzner een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten in overeenstemming met artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Wat een AVV precies is en vooral wat er in een AVV moet staan, kun je lezen in onze algemene rubriek "Orderverwerkingsovereenkomst (AVV)".

Dit contract is wettelijk verplicht omdat Hetzner namens ons persoonsgegevens verwerkt. Dit verduidelijkt dat Hetzner alleen gegevens mag verwerken die je van ons ontvangt volgens onze instructies en moet voldoen aan de GDPR. De link naar het orderverwerkingscontract (AVV) is te vinden op https://docs.hetzner.com/de/general/general-terms-and-conditions/data-privacy-faq/ .

Facebook Conversies API Privacybeleid

Wij gebruiken Facebook Conversions API, een server-side event tracking tool, op onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Meta Platforms Inc. Het bedrijf Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) is verantwoordelijk voor het Europese gebied.

Facebook verwerkt je gegevens onder andere ook in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Facebook gebruikt zogenaamde standaard contractuele clausules (= Art. 46 Para. 2 en 3 GDPR) als basis voor gegevensverwerking door ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus met name in de VS) of gegevensoverdracht daar. Standaard Contractuele Clausules (SKC) zijn door de EU Commissie verstrekte sjablonen en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat jouw gegevens ook voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Via deze clausules verbindt Facebook zich ertoe de Europese gegevensbeschermingsnormen na te leven bij de verwerking van jouw relevante gegevens, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. Je kunt het besluit en de relevante standaardcontractbepalingen onder andere hier vinden:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Facebook, die overeenkomen met de standaard contractbepalingen, zijn te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Meer informatie over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van de Facebook Conversions API vind je in het privacybeleid op https://www.facebook.com/about/privacy .

Facebook pixel privacy beleid

We gebruiken de Facebook-pixel van Facebook op onze website. We hebben hiervoor code geïmplementeerd op onze website. De Facebook-pixel is een stukje JavaScript-code dat een verzameling functies laadt die Facebook kan gebruiken om je gebruikersacties te volgen als je via Facebook-advertenties op onze website bent gekomen. Wanneer je bijvoorbeeld een product op onze website koopt, wordt de Facebook-pixel getriggerd en slaat je acties op onze website op in een of meer cookies. Met deze cookies kan Facebook je gebruikersgegevens (klantgegevens zoals IP-adres, gebruikers-ID) vergelijken met de gegevens in je Facebook-account. Vervolgens verwijdert Facebook deze gegevens weer. De verzamelde gegevens zijn anoniem en kunnen niet door ons worden ingezien en alleen worden gebruikt in het kader van het plaatsen van advertenties.

We willen onze diensten en producten alleen tonen aan mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Met behulp van Facebook-pixels kunnen onze reclamemaatregelen beter worden afgestemd op jouw wensen en interesses. Zo krijgen Facebook-gebruikers (als ze gepersonaliseerde reclame hebben toegestaan) passende reclame te zien. Bovendien gebruikt Facebook de verzamelde gegevens voor analysedoeleinden en eigen advertenties.

In het volgende laten we je de cookies zien die zijn ingesteld door de integratie van Facebook-pixels op een testpagina. Houd er rekening mee dat dit slechts voorbeeldcookies zijn. Afhankelijk van de interactie op onze website worden verschillende cookies ingesteld.

Naam: _fbp
Waarde: fb.1.1568287647279.257405483-6111766445-7 Purpose
: Deze cookie gebruikt Facebook om advertentieproducten te tonen.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: fr
Waarde: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf...1.0.Bdeiuf.
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de Facebook-pixel goed werkt.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062111766445-3
Waarde: Naam van de auteur Doel
: Deze cookie slaat de tekst en de naam op van een gebruiker die bijvoorbeeld een commentaar achterlaat.
Vervaldatum: na 12 maanden

Naam: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Waarde: https%3A%2F%2Fwww.testseite...%2F (URL van de auteur) Doel.
: Deze cookie slaat de URL van de website op die de gebruiker invoert in een tekstveld op onze website.
Vervaldatum: na 12 maanden

Naam: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Waarde: Auteur 's e-mail adres Doel.
: Deze cookie bewaart het e-mailadres van de gebruiker als hij dat op de website heeft opgegeven.
Vervaldatum: na 12 maanden

Opmerking: De hierboven genoemde cookies hebben betrekking op individueel gebruikersgedrag. Veranderingen op Facebook zijn nooit uit te sluiten, zeker niet bij het gebruik van cookies.

Als je bent ingelogd bij Facebook, kun je je instellingen voor advertenties zelf wijzigen op https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/ . Als je geen Facebook-gebruiker bent, kun je in principe je op gebruik gebaseerde online advertenties beheren op https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/?tid=111766445 . Daar heb je de mogelijkheid om aanbieders te deactiveren of te activeren.

Facebook verwerkt je gegevens onder andere ook in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Facebook gebruikt zogenaamde standaard contractuele clausules (= Art. 46 Para. 2 en 3 GDPR) als basis voor gegevensverwerking door ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus met name in de VS) of gegevensoverdracht daar. Standaard Contractuele Clausules (SKC) zijn door de EU Commissie verstrekte sjablonen en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat jouw gegevens ook voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Via deze clausules verbindt Facebook zich ertoe de Europese gegevensbeschermingsnormen na te leven bij de verwerking van jouw relevante gegevens, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. Je kunt het besluit en de relevante standaardcontractbepalingen onder andere hier vinden:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Facebook, die overeenkomen met de standaard contractbepalingen, zijn te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Als je meer wilt weten over het privacybeleid van Facebook, raden we het eigen privacybeleid van het bedrijf aan op https://www.facebook.com/policy.php .

Facebook Automatische Geavanceerde Matching Privacybeleid

We hebben ook Automatic Advanced Matching geactiveerd als onderdeel van de Facebook pixel functie. Deze functie van de pixel stelt ons in staat om gehashte e-mail, naam, geslacht, stad, staat, postcode en geboortedatum of telefoonnummer als aanvullende informatie naar Facebook te sturen, mits je ons deze informatie hebt verstrekt. Door deze activering kunnen we reclamecampagnes op Facebook nog preciezer afstemmen op mensen die geïnteresseerd zijn in onze diensten of producten.

Privacybeleid van Google Analytics

Samenvatting van het privacybeleid van Google Analytics
👥 Betrokken: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om de website te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, waaronder gegevens als toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Meer details vind je hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring.
📅 Duur van de opslag: hangt af van de gebruikte eigenschappen
⚖️ Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (toestemming), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen).

Wat is Google Analytics?

Wij gebruiken op onze website het analysetool Google Analytics (GA) van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle Google-diensten in Europa. Google Analytics verzamelt gegevens over jouw handelingen op onze website. Als je bijvoorbeeld op een link klikt, wordt deze actie opgeslagen in een cookie en doorgestuurd naar Google Analytics. Met de rapporten die we van Google Analytics ontvangen, kunnen we onze website en dienstverlening beter afstemmen op jouw behoeften. In het volgende gaan we dieper in op het trackinginstrument en informeren we je vooral over welke gegevens worden opgeslagen en hoe je dit kunt voorkomen.

Google Analytics is een trackinginstrument dat wordt gebruikt om het verkeer op onze website te analyseren. Om Google Analytics te laten werken, is een tracking code ingebouwd in de code van onze website. Wanneer je onze website bezoekt, registreert deze code verschillende acties die je op onze website onderneemt. Zodra je onze website verlaat, worden deze gegevens naar de servers van Google Analytics gestuurd en daar opgeslagen.

Google verwerkt de gegevens en wij ontvangen rapporten over je gebruikersgedrag. Deze rapporten kunnen het volgende omvatten:

 • Doelgroeprapporten: Met doelgroeprapporten leren we onze gebruikers beter kennen en weten we preciezer wie geïnteresseerd is in onze dienst.
 • Ad-rapporten: Ad-rapporten maken het voor ons gemakkelijker om onze online reclame te analyseren en te verbeteren.
 • Acquisitierapporten: Acquisitierapporten geven ons nuttige informatie over hoe we meer mensen naar onze dienst kunnen trekken.
 • Gedragsrapporten: Hier leren we hoe je met onze website omgaat. We kunnen begrijpen welk pad je aflegt op onze site en op welke links je klikt.
 • Conversierapporten: Conversie is een proces waarbij je een gewenste actie uitvoert op basis van een marketingboodschap. Bijvoorbeeld wanneer je van een gewone websitebezoeker een koper of nieuwsbriefabonnee wordt. Met deze rapporten kunnen we meer te weten komen over hoe onze marketingmaatregelen bij je aanslaan. Zo willen we ons conversiepercentage verhogen.
 • Realtime rapporten: Hier weten we altijd onmiddellijk wat er op onze website gebeurt. We kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers deze tekst momenteel lezen.

Waarom gebruiken we Google Analytics op onze website?

Ons doel met deze website is duidelijk: we willen je de best mogelijke service bieden. De statistieken en gegevens van Google Analytics helpen ons om dit doel te bereiken.

De statistisch geëvalueerde gegevens geven ons een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten van onze website. Enerzijds kunnen we onze site optimaliseren, zodat geïnteresseerden hem gemakkelijker kunnen vinden op Google. Anderzijds helpen de gegevens ons om jou als bezoeker beter te begrijpen. Daardoor weten we precies wat we op onze website moeten verbeteren om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De gegevens helpen ons ook om onze reclame- en marketingacties individueler en kosteneffectiever uit te voeren. Het heeft immers alleen maar zin om onze producten en diensten te tonen aan mensen die het belangrijk vinden.

Welke gegevens worden door Google Analytics opgeslagen?

Google Analytics gebruikt een traceercode om een willekeurige, unieke ID te creëren die gekoppeld is aan je browsercookie. Zo herkent Google Analytics je als nieuwe gebruiker. De volgende keer dat je onze site bezoekt, word je herkend als een "terugkerende" gebruiker. Alle verzamelde gegevens worden samen met deze gebruikers-ID opgeslagen. Dit maakt het in de eerste plaats mogelijk om pseudonieme gebruikersprofielen te evalueren.

Om onze website met Google Analytics te kunnen analyseren, moet in de trackingcode een property-ID worden opgenomen. De gegevens worden dan opgeslagen in de bijbehorende eigenschap. Voor elke nieuw aangemaakte eigenschap is de Google Analytics 4 eigenschap de standaard. Als alternatief kun je ook de Universal Analytics eigenschap aanmaken. Afhankelijk van de gebruikte eigenschap worden gegevens voor verschillende tijdsduur opgeslagen.

Identificatiemiddelen zoals cookies en app instance ID's worden gebruikt om je interacties op onze website te meten. Interacties zijn elk soort actie die je op onze website onderneemt. Als je ook andere Google-systemen gebruikt (zoals een Google-account), kunnen gegevens die via Google Analytics worden gegenereerd, worden gekoppeld aan cookies van derden. Google geeft geen Google Analytics-gegevens door, tenzij wij als websitebeheerder dit goedkeuren. Er kunnen uitzonderingen zijn als dit wettelijk verplicht is.

De volgende cookies worden gebruikt door Google Analytics:

Naam: _ga
Waarde: 2.1326744211.152111766445-5 Purpose
: Standaard gebruikt analytics.js de _ga cookie om de gebruikers-ID op te slaan. In principe dient het om onderscheid te maken tussen websitebezoekers.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: _gid
Waarde: 2.1687193234.152111766445-1 Purpose
: De cookie wordt ook gebruikt om onderscheid te maken tussen websitebezoekers. Vervaldatum
datum: na 24 uur

Name: _gat_gtag_UA_<property-id>
Value: 1 Purpose
: Used to lower the request rate. If Google Analytics is provided via Google Tag Manager, this cookie is given the name _dc_gtm_ <property-id>.
Expiry date: after 1 minute

Naam: AMP_TOKEN
Waarde: Geen informatie Doel
: De cookie heeft een token dat kan worden gebruikt om een gebruikers-ID op te halen bij de AMP Client ID service. Andere mogelijke waarden geven een opt-out, een verzoek of een fout aan.
Vervaldatum: na 30 seconden tot een jaar

Naam: __utma
Waarde: 1564498958.1564498958.1564498958.1 Purpose
: Deze cookie wordt gebruikt om je gedrag op de website te volgen en de prestaties te meten. De cookie wordt telkens bijgewerkt als er informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 2 jaar

Name: __utmt
Value: 1 Purpose
: Like _gat_gtag_UA_<property-id>, the cookie is used to throttle the request rate.
Expiry date:  after 10 minutes

Naam: __utmb
Waarde: 3.10.1564498958 Doel.
: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies te bepalen. Het wordt telkens bijgewerkt als er nieuwe gegevens of informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: __utmc
Waarde: 167421564 Doel
: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies in te stellen voor terugkerende bezoekers. Dit is een sessiecookie en wordt alleen opgeslagen totdat je de browser sluit.
Vervaldatum: Na het sluiten van de browser

Naam: __utmz
Waarde: m|utmccn=(verwijzing)|utmcmd=verwijzing|utmcct=/ Doel.
: De cookie wordt gebruikt om de bron van het verkeer naar onze website te identificeren. Dit betekent dat de cookie opslaat waar je vandaan kwam op onze website. Dit kan een andere pagina of een advertentie zijn geweest.
Vervaldatum: na 6 maanden

Naam: __utmv
Waarde: niet gespecificeerd Doel
: De cookie wordt gebruikt om door de gebruiker gedefinieerde gebruikersgegevens op te slaan. Het wordt altijd bijgewerkt wanneer informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 2 jaar

Opmerking: Deze lijst kan niet beweren volledig te zijn, omdat Google de keuze van zijn cookies voortdurend verandert.

Hier laten we je een overzicht zien van de belangrijkste gegevens die met Google Analytics worden verzameld:

Heatmaps: Google maakt zogenaamde heatmaps. Heatmaps laten precies die gebieden zien waar je op klikt. Zo krijgen we informatie over waar je je op onze site bevindt.

Sessieduur: Google definieert de sessieduur als de tijd die je op onze site doorbrengt zonder de site te verlaten. Als je 20 minuten inactief bent geweest, eindigt de sessie automatisch.

Stuiter percentage: Een bounce is wanneer je slechts één pagina op onze website bekijkt en daarna onze website weer verlaat.

Account aanmaken : Als je een account aanmaakt of een bestelling plaatst op onze website, verzamelt Google Analytics deze gegevens.

IP adres: Het IP-adres wordt alleen in afgekorte vorm weergegeven, zodat geen duidelijke toewijzing mogelijk is.

Locatie: Het land en je geschatte locatie kunnen worden bepaald via het IP-adres. Dit proces wordt ook wel IP-locatiebepaling genoemd.

Technische informatie: De technische informatie omvat onder andere je browsertype, je internetprovider of je schermresolutie.

Bron van herkomst: Google Analytics of we zijn natuurlijk ook geïnteresseerd van welke website of welke advertentie je op onze site bent gekomen.

Andere gegevens zijn contactgegevens, eventuele beoordelingen, het afspelen van media (bijvoorbeeld als je een video op onze site afspeelt), het delen van inhoud via sociale media of het toevoegen aan je favorieten. De lijst pretendeert niet volledig te zijn en dient slechts als een algemene leidraad voor gegevensopslag door Google Analytics.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Google heeft zijn servers over de hele wereld verspreid. De meeste servers staan in Amerika en dus worden je gegevens meestal opgeslagen op Amerikaanse servers. Hier kun je precies lezen waar de datacentra van Google zich bevinden: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Je gegevens zijn verdeeld over verschillende fysieke media. Dit heeft als voordeel dat de gegevens sneller kunnen worden opgeroepen en beter beschermd zijn tegen manipulatie. Elk datacenter van Google heeft noodprogramma's voor je gegevens. Als bijvoorbeeld de hardware van Google uitvalt of natuurrampen servers lamleggen, blijft het risico van een dienstonderbreking bij Google klein.

De bewaartermijn van de gegevens hangt af van de gebruikte eigenschappen. Bij gebruik van de nieuwere Google Analytics 4 eigenschappen is de bewaartermijn voor je gebruikersgegevens vastgesteld op 14 maanden. Voor andere zogenaamde gebeurtenisgegevens kunnen we kiezen voor een bewaartermijn van 2 maanden of 14 maanden.

Met Universal Analytics eigenschappen heeft Google Analytics een gestandaardiseerde bewaartermijn van 26 maanden voor je gebruikersgegevens. Daarna worden je gebruikersgegevens verwijderd. We hebben echter de mogelijkheid om zelf de bewaartermijn voor gebruikersgegevens te kiezen. Hiervoor hebben we vijf opties beschikbaar:

 • Verwijdering na 14 maanden
 • Verwijdering na 26 maanden
 • Verwijdering na 38 maanden
 • Verwijdering na 50 maanden
 • Geen automatische verwijdering

Daarnaast is er ook de mogelijkheid dat gegevens alleen worden verwijderd als je onze website niet meer bezoekt binnen de door ons gekozen periode. In dat geval wordt de bewaartermijn telkens opnieuw ingesteld als je onze website binnen de aangegeven periode opnieuw bezoekt.

Wanneer de opgegeven periode is verstreken, worden de gegevens eenmaal per maand verwijderd. Deze bewaartermijn geldt voor je gegevens die verband houden met cookies, gebruikersherkenning en advertentie-ID's (bijv. cookies van het DoubleClick-domein). Rapportresultaten zijn gebaseerd op geaggregeerde gegevens en worden onafhankelijk van gebruikersgegevens opgeslagen. Geaggregeerde gegevens zijn een samenvoeging van individuele gegevens tot een grotere eenheid.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of opslag van gegevens voorkomen?

Volgens de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie heb je het recht om je gegevens in te zien, bij te werken, te verwijderen of te beperken. U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt door de browser add-on te gebruiken om Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) uit te schakelen. Je kunt de browser add-on downloaden en installeren van https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Let op: deze add-on schakelt alleen het verzamelen van gegevens door Google Analytics uit.

Als je in het algemeen cookies wilt deactiveren, verwijderen of beheren, vind je de bijbehorende links naar de instructies voor de meest populaire browsers onder het kopje "Cookies".

rechtsgrondslag

Voor het gebruik van Google Analytics is je toestemming nodig, die we hebben verkregen met onze cookie popup. Volgens Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR (toestemming) , vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan voorkomen wanneer die door webanalytische tools wordt verzameld.

Naast toestemming is er een gerechtvaardigd belang van onze kant om het gedrag van websitebezoekers te analyseren en zo ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Google Analytics kunnen we fouten op de website opsporen, aanvallen vaststellen en de winstgevendheid verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen). . We gebruiken Google Analytics echter alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt je gegevens onder andere ook in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking door ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus met name in de VS) of gegevensoverdracht daarheen gebruikt Google zogenaamde standaard contractuele clausules (= Art. 46 Paragraaf 2 en 3 DSGVO). Standaard Contractuele Clausules (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat jouw gegevens ook voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Via deze clausules verbindt Google zich ertoe de Europese gegevensbeschermingsnormen na te leven bij de verwerking van jouw relevante gegevens, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. Je vindt het besluit en de betreffende standaardcontractbepalingen onder andere hier:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De Google Ads Voorwaarden voor gegevensverwerking, die overeenkomen met de standaard contractbepalingen en ook van toepassing zijn op Google Analytics, zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

We hopen dat we je de belangrijkste informatie hebben kunnen geven over de gegevensverwerking door Google Analytics. Als je meer wilt weten over de volgdienst, raden we je deze twee links aan: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ en https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl=de .

Google Analytics rapporten over demografische gegevens en interesses

We hebben de functies voor advertentierapporten in Google Analytics geactiveerd. De rapporten Demografie en Interesses bevatten informatie over leeftijd, geslacht en interesses. Hierdoor kunnen we een beter beeld krijgen van onze gebruikers zonder dat we deze gegevens aan individuele personen kunnen toewijzen. Meer informatie over de reclamefuncties vind je op https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad .

Je kunt het gebruik van de activiteiten en informatie van je Google-account beëindigen onder "Advertentie-instellingen" op https://adssettings.google.com/authenticated door het vakje aan te vinken.

Google Analytics IP-anonimisering

We hebben Google Analytics IP-adresanonimisering op deze website geïmplementeerd. Deze functie is door Google ontwikkeld, zodat deze website kan voldoen aan de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming en de aanbevelingen van lokale gegevensbeschermingsautoriteiten als die het opslaan van het volledige IP-adres verbieden. Het IP-adres wordt geanonimiseerd of gemaskeerd zodra de IP-adressen in het netwerk voor gegevensverzameling van Google Analytics aankomen en voordat de gegevens worden opgeslagen of verwerkt.

Meer informatie over IP-anonimisering kun je vinden op https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de .

Privacybeleid van Google Tag Manager

Samenvatting van het privacybeleid van Google Tag Manager
Getroffen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Organisatie van de individuele tracking tools
📓 Verwerkte gegevens: Google Tag Manager slaat zelf geen gegevens op. De gegevens leggen de tags van de gebruikte webanalytische tools vast.
📅 Duur van de opslag: hangt af van de webanalytische tool
gebruikt ⚖️ Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (toestemming), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen).

Wat is Google Tag Manager?

Wij gebruiken de Google Tag Manager van Google Inc. voor onze website. Het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle Google-diensten in Europa. Deze tag manager is een van de vele nuttige marketingproducten van Google. Met behulp van de Google Tag Manager kunnen we code secties van verschillende tracking tools die we op onze website gebruiken centraal installeren en beheren.

In dit privacybeleid willen we je nader uitleggen wat de Google Tag Manager doet, waarom we het gebruiken en hoe gegevens worden verwerkt.

De Google Tag Manager is een organisatorisch hulpmiddel dat we kunnen gebruiken om websitetags centraal en via een gebruikersinterface te integreren en te beheren. Tags zijn kleine secties code die bijvoorbeeld jouw activiteiten op onze website registreren (bijhouden). Hiervoor worden in de broncode van onze site secties JavaScript-code gebruikt. De tags zijn vaak afkomstig van interne Google-producten zoals Google Ads of Google Analytics, maar ook tags van andere bedrijven kunnen via de manager worden geïntegreerd en beheerd. Dergelijke tags nemen verschillende taken op zich. Ze kunnen browsergegevens verzamelen, marketingtools met gegevens voeden, knoppen insluiten, cookies instellen en ook gebruikers over meerdere websites volgen.

Waarom gebruiken we Google Tag Manager voor onze website?

Zoals het gezegde luidt: organisatie is het halve werk! En dat geldt natuurlijk ook voor het onderhoud van onze website. Om onze website zo goed mogelijk te maken voor jou en alle mensen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten, hebben we verschillende tracking tools nodig, zoals Google Analytics. De gegevens die deze tools verzamelen, laten ons zien wat jou het meest interesseert, waar we onze diensten kunnen verbeteren en aan welke mensen we onze aanbiedingen nog moeten tonen. En om deze tracking te laten werken, moeten we de juiste JavaScript-codes in onze website inbouwen. In principe zouden we elk codegedeelte van de afzonderlijke tracking tools afzonderlijk in onze broncode kunnen integreren. Dit vergt echter relatief veel tijd en het is gemakkelijk het overzicht te verliezen. Daarom gebruiken we de Google Tag Manager. We kunnen gemakkelijk de nodige scripts inbouwen en ze vanaf één plaats beheren. Bovendien biedt de Google Tag Manager een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface en heb je geen programmeerkennis nodig. Zo lukt het ons om orde te houden in onze dagelijkse jungle.

Welke gegevens worden door Google Tag Manager opgeslagen?

De Tag Manager zelf is een domein dat geen cookies plaatst en geen gegevens opslaat. Het fungeert slechts als "beheerder" van de geïmplementeerde tags. De gegevens worden geregistreerd door de afzonderlijke tags van de verschillende webanalysetools. De gegevens worden doorgegeven aan de individuele tracking tools in de Google Tag Manager en niet opgeslagen.

Het ziet er echter heel anders uit met de geïntegreerde tags van de verschillende webanalysetools, zoals Google Analytics. Afhankelijk van de analysetool worden verschillende gegevens over je webgedrag meestal met behulp van cookies verzameld, opgeslagen en verwerkt. Lees hiervoor onze gegevensbeschermingsteksten voor de afzonderlijke analyse- en trackingtools die wij op onze website gebruiken.

In de accountinstellingen van Tag Manager hebben we Google toegestaan anonieme gegevens van ons te ontvangen. Dit heeft echter alleen betrekking op het gebruik en de benutting van onze tag manager en niet op jouw gegevens, die via de codedelen worden opgeslagen. Wij stellen Google en anderen in staat om geselecteerde gegevens in anonieme vorm te ontvangen. Wij stemmen daarom in met de anonieme overdracht van onze websitegegevens. Ondanks uitgebreid onderzoek hebben we niet kunnen achterhalen welke samengevatte en anonieme gegevens precies worden doorgegeven. In ieder geval verwijdert Google alle informatie die onze website zou kunnen identificeren. Google combineert de gegevens met honderden andere anonieme websitegegevens en creëert gebruikerstrends als onderdeel van benchmarkingmaatregelen. Bij benchmarking worden je eigen resultaten vergeleken met die van je concurrenten. Op basis van de verzamelde informatie kunnen processen worden geoptimaliseerd.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Wanneer Google gegevens opslaat, worden deze gegevens opgeslagen op de eigen servers van Google. De servers staan verspreid over de hele wereld. De meeste staan in Amerika. Op https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de kun je precies lezen waar de servers van Google staan.

Hoe lang de afzonderlijke tracking tools je gegevens bewaren, kun je vinden in onze afzonderlijke gegevensbeschermingsteksten voor de afzonderlijke tools.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of opslag van gegevens voorkomen?

De Google Tag Manager zelf plaatst geen cookies, maar beheert tags van verschillende trackingwebsites. In onze gegevensbeschermingsteksten voor de afzonderlijke tracking tools vind je gedetailleerde informatie over hoe je je gegevens kunt verwijderen of beheren.

Houd er rekening mee dat je gegevens bij gebruik van deze tool ook buiten de EU kunnen worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens mogen niet zomaar worden overgedragen aan onveilige derde landen, daar worden opgeslagen en verwerkt, tenzij er tussen ons en de niet-Europese dienstverlener passende garanties bestaan (zoals EU standaard contractuele clausules).

rechtsgrondslag

Voor het gebruik van de Google Tag Manager is je toestemming nodig, die we hebben verkregen met onze cookie popup. Volgens Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR (toestemming) , vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals deze kan voorkomen wanneer deze wordt verzameld door webanalytische tools.

Naast toestemming is er een gerechtvaardigd belang van onze kant om het gedrag van websitebezoekers te analyseren en zo ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van de Google Tag Manager kunnen we onze winstgevendheid verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Artikel 6 (1) (f) GDPR (gerechtvaardigde belangen). . We gebruiken de Google Tag Manager echter alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt je gegevens onder andere ook in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking door ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus met name in de VS) of gegevensoverdracht daarheen gebruikt Google zogenaamde standaard contractuele clausules (= Art. 46 Paragraaf 2 en 3 DSGVO). Standaard Contractuele Clausules (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat jouw gegevens ook voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Via deze clausules verbindt Google zich ertoe de Europese gegevensbeschermingsnormen na te leven bij de verwerking van jouw relevante gegevens, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. Je vindt het besluit en de betreffende standaardcontractbepalingen onder andere hier:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De Google Ads Voorwaarden voor gegevensverwerking, die overeenkomen met de standaard contractbepalingen en ook van toepassing zijn op de Google Tag Manager, zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Als je meer wilt weten over de Google Tag Manager, raden we je de FAQ's aan op https://support.google.com/tagmanager/?hl=de#topic=3441530 .

 

Hotjar Privacybeleid

Hotjar Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokken partijen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om de gebruikerservaring te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, waaronder gegevens als toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen.
📅 Duur van de opslag: de gegevens worden na een jaar verwijderd.
⚖️ Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (toestemming), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen).

Wat is Hotjar?

Wij gebruiken Hotjar van Hotjar Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta) op onze website om bezoekersgegevens statistisch te evalueren. Hotjar is een dienst die het gedrag en de feedback van jou als gebruiker op onze website analyseert met behulp van een combinatie van analyse- en feedbacktools. Wij ontvangen rapporten en visuele weergaven van Hotjar die ons laten zien waar en hoe je je op onze site "beweegt". Persoonlijke gegevens worden automatisch geanonimiseerd en bereiken nooit de servers van Hotjar. Dit betekent dat je niet persoonlijk wordt geïdentificeerd als websitegebruiker en dat we toch veel te weten komen over je gebruikersgedrag.

Zoals in de paragraaf hierboven al is vermeld, helpt Hotjar ons bij het analyseren van het gedrag van de bezoekers van onze site. Deze hulpmiddelen die Hotjar biedt zijn heatmaps, conversietrechters, bezoekersregistratie, inkomende feedback, feedbackpolls en enquêtes (je kunt er meer over vinden op https://www.hotjar.com/ ). Op deze manier helpt Hotjar ons je een betere gebruikerservaring en een betere service te bieden. Enerzijds biedt het een goede analyse van online gedrag en anderzijds krijgen we ook goede feedback over de kwaliteit van onze website. Want naast alle analytische aspecten willen we ook jouw mening over onze website weten. En met de feedbacktool is dat precies mogelijk.

Waarom gebruiken we Hotjar op onze website?

De laatste jaren is het belang van gebruikerservaring (d.w.z. user experience) op websites sterk toegenomen. En met reden ook. Een website moet zo gestructureerd zijn dat je je als bezoeker prettig voelt en gemakkelijk je weg kunt vinden. Dankzij Hotjar's analysetools en feedback tool kunnen we onze website en ons aanbod aantrekkelijker maken. De heatmaps van Hotjar zijn voor ons bijzonder waardevol gebleken. Heatmaps zijn een vorm van weergave voor de visualisatie van gegevens. Met de heatmaps van Hotjar kunnen we bijvoorbeeld heel duidelijk zien waar je graag op klikt, op tikt en waar je scrolt.

Welke gegevens slaat Hotjar op?

Terwijl je door onze website surft, verzamelt Hotjar automatisch informatie over je gebruikersgedrag. Om deze informatie te kunnen verzamelen, hebben we onze eigen trackingcode op onze website geïnstalleerd. De volgende gegevens kunnen via je computer of browser worden verzameld:

 • IP-adres van je computer (anoniem verzameld en opgeslagen)
 • schermgrootte
 • Browserinformatie (welke browser, welke versie, enz.)
 • Je locatie (maar alleen het land)
 • De taalinstelling van je voorkeur
 • Bezochte websites (subpagina's)
 • Datum en tijd van toegang tot een van onze subpagina's (websites)

Daarnaast slaan cookies ook gegevens op die op je computer worden geplaatst (meestal in je browser). Daarin worden geen persoonlijke gegevens verzameld. In principe geeft Hotjar geen verzamelde gegevens door aan derden. Hotjar wijst er echter uitdrukkelijk op dat het soms nodig is om gegevens te delen met Amazon Web Services. Dan worden delen van je gegevens op hun servers opgeslagen. Amazon heeft echter een geheimhoudingsplicht om deze gegevens niet openbaar te maken.

Slechts een beperkt aantal mensen (Hotjar medewerkers) heeft toegang tot de opgeslagen informatie. De Hotjar-servers worden beschermd door firewalls en IP-beperkingen (alleen toegang tot goedgekeurde IP-adressen). Firewalls zijn beveiligingssystemen die computers beschermen tegen ongewenste netwerktoegang. Ze zijn ontworpen om als barrière te fungeren tussen Hotjar's beveiligde interne netwerk en het internet. Hotjar gebruikt voor haar diensten ook bedrijven van derden, zoals Google Analytics of Optimizely. Deze bedrijven kunnen ook informatie opslaan die jouw browser naar onze website stuurt.

De volgende cookies worden door Hotjar gebruikt. Aangezien we onder andere verwijzen naar de cookielijst uit de gegevensbeschermingsverklaring van Hotjar op https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies , is er niet voor elke cookie een voorbeeldwaarde . De lijst toont voorbeelden van door Hotjar gebruikte cookies en pretendeert niet volledig te zijn.

Naam : ajs_anonymous_id
Waarde: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22111766445-5 Purpose
: De cookie wordt meestal gebruikt voor analytische doeleinden en helpt bezoekers van onze website te tellen door bij te houden of je al eerder op deze pagina bent geweest.
Vervaldatum: na één jaar

Naam : ajs_group_id
Waarde: 0 Doel
: Deze cookie verzamelt gegevens over gebruikersgedrag. Deze gegevens kunnen vervolgens worden toegewezen aan een specifieke bezoekersgroep op basis van overeenkomsten tussen websitebezoekers.
Vervaldatum: na één jaar

Naam : _hjid
Waarde: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c Purpose
: De cookie wordt gebruikt om in de browser een Hotjar gebruikers-ID bij te houden die uniek is voor de website. Op deze manier kan het gebruikersgedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde gebruikers-ID worden toegewezen.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjMinimizedPolls
Waarde: 462568111766445-8 Doel.
: Hotjar stelt deze cookie in wanneer je een Feedback Poll widget minimaliseert. De cookie zorgt ervoor dat de widget echt geminimaliseerd blijft als je op onze site surft.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjIncludedInSample
Waarde: 1 Doel
: Deze sessiecookie wordt ingesteld om Hotjar te informeren of je deel uitmaakt van de geselecteerde personen (sample) die worden gebruikt om funnels (trechters) te maken.
Vervaldatum: na één jaar

Naam : _hjClosedSurveyInvites Doel
: Deze cookie wordt ingesteld als je via een pop-up venster een uitnodiging voor een feedback enquête ziet. De cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat deze uitnodiging maar één keer voor je verschijnt.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjDonePolls Doel
: Zodra je een feedback "vragenronde" met de zogenaamde Feedback Poll Widget beëindigt, wordt deze cookie in je browser gezet. Hotjar voorkomt zo dat je in de toekomst dezelfde enquêtes opnieuw ontvangt.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjDoneTestersWidgets Doel : Deze cookie wordt gebruikt zodra je je gegevens invoert in de "Widget voor het werven van gebruikerstesters". Met deze widget willen we je aannemen als tester. Zodat dit formulier niet steeds opnieuw verschijnt, wordt de cookie gebruikt. Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjMinimizedTestersWidgets Doel.
: Deze cookie wordt ingesteld zodat de "Recruit User Tester" echt geminimaliseerd blijft op al onze pagina's zodra je hem geminimaliseerd hebt.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjShownFeedbackMessage Doel.
: Deze cookie wordt ingesteld wanneer je de inkomende feedback hebt geminimaliseerd of toegevoegd. Dit wordt gedaan zodat wanneer je naar een andere pagina navigeert waar je wilt dat deze verschijnt, de inkomende feedback onmiddellijk als geminimaliseerd wordt geladen.
Vervaldatum: na één jaar

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

We hebben een trackingcode in onze website opgenomen die wordt doorgestuurd naar de Hotjar-servers in Ierland (EU). Deze trackingcode maakt contact met de servers van Hotjar en stuurt een script naar je computer of apparaat waarmee je onze site bezoekt. Het script verzamelt bepaalde gegevens met betrekking tot jouw interactie met onze website. Deze gegevens worden vervolgens naar de servers van Hotjar gestuurd voor verwerking. Hotjar heeft zichzelf een dataretentieperiode van 365 dagen opgelegd. Dit betekent dat alle gegevens die Hotjar heeft verzameld en ouder zijn dan een jaar automatisch worden verwijderd.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of opslag van gegevens voorkomen?

Hotjar slaat geen van je persoonlijke gegevens op voor de analyse. Het bedrijf adverteert zelfs met de slogan "We track behavior, not individuals" (d.w.z. "We track user behavior, maar geen identificeerbare, individuele gegevens). Je hebt altijd de mogelijkheid om het verzamelen van je gegevens te voorkomen. Je hoeft alleen maar naar de opt-out pagina' en klikken op 'Hotjar deactiveren'. Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies, het gebruik van de privémodus van je browser of het gebruik van een andere browser tot gevolg heeft dat er weer gegevens worden verzameld. Je kunt ook de knop "Do Not Track" in je browser activeren. In de Chrome browser, bijvoorbeeld, moet je op de drie balkjes rechtsboven klikken en naar "Instellingen" gaan. Daar vind je in het onderdeel "Privacy" de optie "Stuur een "Do Not Track" verzoek met browserverkeer". Activeer nu gewoon deze knop en er worden geen gegevens verzameld door Hotjar.

rechtsgrondslag

Het gebruik van Hotjar vereist je toestemming, die we hebben verkregen met onze cookie popup. Volgens Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR (toestemming) , vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan voorkomen wanneer deze wordt verzameld door webanalytische tools.

Naast toestemming is er een legitiem belang van onze kant om het gedrag van websitebezoekers te analyseren en zo ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Hotjar kunnen we fouten op de website opsporen, aanvallen vaststellen en de winstgevendheid verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen). . We gebruiken Hotjar echter alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Meer details over het privacybeleid en welke gegevens Hotjar verzamelt en hoe, zijn te vinden op https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy?tid=111766445 .

Inleiding tot e-mailmarketing

Overzicht e-mailmarketing
👥 Betrokken: Nieuwsbriefabonnees
🤝 Doel: Directe reclame per e-mail, melding van systeemrelevante gebeurtenissen
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, maar in ieder geval het e-mailadres. Meer details hierover vind je bij de in elk geval gebruikte e-mailmarketingtool.
📅 Duur van de opslag: Duur van het abonnement.
⚖️ Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (toestemming), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen).

Wat is e-mailmarketing?

Om je altijd op de hoogte te houden, maken we ook gebruik van de mogelijkheid van e-mailmarketing. Als je hebt ingestemd met het ontvangen van onze e-mails of nieuwsbrieven, worden je gegevens ook verwerkt en opgeslagen. E-mailmarketing is een deelverzameling van online marketing. Hierbij wordt nieuws of algemene informatie over een bedrijf, product of dienst via e-mail verstuurd naar een specifieke groep mensen die daarin geïnteresseerd is.

Als je wilt deelnemen aan onze e-mailmarketing (meestal via de nieuwsbrief), hoef je je meestal alleen maar te registreren met je e-mailadres. Daarvoor vul je een online formulier in en verstuur je het. Het kan echter ook gebeuren dat we je om je titel en je naam vragen, zodat we je ook persoonlijk kunnen aanschrijven.

In principe werkt het inschrijven voor nieuwsbrieven met behulp van de zogenaamde "double opt-in procedure". Nadat je je op onze website hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, ontvang je een e-mail ter bevestiging van je inschrijving voor de nieuwsbrief. Dit garandeert dat jij het e-mailadres bezit en dat niemand zich met het e-mailadres van iemand anders heeft aangemeld. Wij of een door ons gebruikt meldingsinstrument registreren elke inschrijving. Dit is nodig zodat we ook het juridisch correcte registratieproces kunnen bewijzen. In de regel worden het tijdstip van registratie, het tijdstip van registratiebevestiging en je IP-adres opgeslagen. Bovendien wordt het ook geregistreerd als je wijzigingen aanbrengt in je opgeslagen gegevens.

Waarom gebruiken we e-mailmarketing?

Natuurlijk willen we met je in contact blijven en je altijd het belangrijkste nieuws over ons bedrijf presenteren. Wij gebruiken onder andere e-mailmarketing - vaak gewoon "nieuwsbrief" genoemd - als essentieel onderdeel van onze online marketing. Als je hiermee instemt of als het wettelijk is toegestaan, sturen we je nieuwsbrieven, systeemmails of andere kennisgevingen via e-mail. Wanneer we in de volgende tekst de term "nieuwsbrief" gebruiken, bedoelen we vooral e-mails die regelmatig worden verstuurd. Natuurlijk willen we je op geen enkele manier lastig vallen met onze nieuwsbrief. Daarom proberen we altijd alleen relevante en interessante inhoud aan te bieden. Zo kun je bijvoorbeeld meer te weten komen over ons bedrijf, onze diensten of producten. Omdat we ons aanbod blijven verbeteren, kom je via onze nieuwsbrief altijd te weten wanneer er nieuws is of wanneer we momenteel speciale, lucratieve promoties aanbieden. Als we voor onze e-mailmarketing een dienstverlener inschakelen die een professioneel verzendprogramma aanbiedt, doen we dat om je snel en veilig nieuwsbrieven te kunnen aanbieden. Het doel van onze e-mail marketing is in principe om je te informeren over nieuwe aanbiedingen en ook om dichter bij onze zakelijke doelen te komen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Als je via onze website abonnee wordt van onze nieuwsbrief, bevestig je het lidmaatschap van een e-maillijst per e-mail. Naast je IP-adres en e-mailadres kunnen ook je titel, je naam, je adres en je telefoonnummer worden opgeslagen. Echter alleen als je instemt met deze gegevensopslag. De als zodanig gemarkeerde gegevens zijn noodzakelijk om je deel te laten nemen aan de aangeboden dienst. Het verstrekken van deze gegevens is vrijwillig, maar niet verstrekken heeft tot gevolg dat je geen gebruik kunt maken van de dienst. Daarnaast kan op onze website informatie over je apparaat of je voorkeursinhoud worden opgeslagen. Voor meer informatie over hoe we gegevens opslaan wanneer je een website bezoekt, zie het gedeelte over automatische gegevensopslag. We leggen je toestemmingsverklaring vast,

Duur van de gegevensverwerking

Als je je e-mailadres verwijdert van onze e-mail/nieuwsbrieven distributielijst, mogen we je adres maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen, zodat we je toestemming op dat moment nog kunnen bewijzen. We mogen deze gegevens alleen verwerken als we ons moeten verdedigen tegen eventuele claims.

Als je echter bevestigt dat je ons toestemming hebt gegeven om je te abonneren op de nieuwsbrief, kun je te allen tijde een individueel verzoek tot verwijdering indienen. Als je permanent bezwaar maakt tegen de toestemming, behouden wij ons het recht voor je e-mailadres op te slaan in een zwarte lijst. Zolang je je vrijwillig hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, bewaren we uiteraard je e-mailadres.

Recht op bezwaar

Je hebt de mogelijkheid om je abonnement op de nieuwsbrief op elk moment op te zeggen. Het enige wat je hoeft te doen is je toestemming voor inschrijving op de nieuwsbrief intrekken. Dit kost normaal gesproken maar een paar seconden of een of twee klikken. Meestal vind je aan het eind van elke e-mail een link om je af te melden voor de nieuwsbrief. Als je de link in de nieuwsbrief echt niet kunt vinden, neem dan per e-mail contact met ons op en we zullen je abonnement op de nieuwsbrief onmiddellijk annuleren.

rechtsgrondslag

Onze nieuwsbrief wordt verzonden op basis van jouw toestemming (Artikel 6 (1) (a) GDPR). Dit betekent dat we je alleen een nieuwsbrief mogen sturen als je je daarvoor eerder actief hebt ingeschreven. Indien nodig kunnen we je ook reclameboodschappen sturen op basis van § 7 Para. 3 UWG, mits je klant bij ons bent geworden en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van je e-mailadres voor directe reclame.

Informatie over speciale e-mailmarketingdiensten en hoe zij persoonsgegevens verwerken is - indien beschikbaar - te vinden in de volgende rubrieken.

MailChimp Privacybeleid

Samenvatting verklaring gegevensbescherming MailChimp
👥 Betrokken: Abonnees van de nieuwsbrief
🤝 Doel: Directe reclame per e-mail, melding van systeemrelevante gebeurtenissen
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens ingevoerd tijdens de registratie, maar in ieder geval het e-mailadres.
📅 Bewaartermijn: Duur van het abonnement.
⚖️ Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (toestemming), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen).

Wat is MailChimp?

Net als veel andere websites maken we op onze website ook gebruik van de diensten van het nieuwsbriefbedrijf MailChimp. MailChimp wordt beheerd door The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Dankzij MailChimp kunnen we je heel gemakkelijk interessant nieuws sturen via een nieuwsbrief. Met MailChimp hoeven we niets te installeren en kunnen we toch putten uit een pool van echt nuttige functies. In het volgende gaan we dieper in op deze e-mailmarketingdienst en informeren we je over de belangrijkste aspecten die relevant zijn voor de gegevensbescherming.

MailChimp is een cloud-gebaseerde nieuwsbriefbeheerservice. "Cloud-based" betekent dat we MailChimp niet op onze eigen computer of server hoeven te installeren. In plaats daarvan gebruiken we de dienst via een IT-infrastructuur - die via internet beschikbaar is - op een externe server. Deze manier van software gebruiken wordt ook wel SaaS (Software as a Service) genoemd. De volgende grafiek laat zien hoe MailChimp e-mails distribueert naar ontvangers van de nieuwsbrief.

Systematische functie van mailchimp

Met MailChimp kunnen we kiezen uit een groot aantal verschillende e-mailtypes. Afhankelijk van wat we met onze nieuwsbrief willen bereiken, kunnen we losse campagnes, regelmatige campagnes, autoresponders (automatische e-mails), A/B-tests, RSS-campagnes (verzenden op een vooraf bepaalde tijd en frequentie) en follow-up campagnes uitvoeren .

Waarom gebruiken we MailChimp op onze website?

In principe gebruiken we een nieuwsbriefdienst zodat we met je in contact kunnen blijven. We willen je vertellen wat er nieuw is bij ons of welke aantrekkelijke aanbiedingen we momenteel in ons programma hebben. We zijn altijd op zoek naar de eenvoudigste en beste oplossingen voor onze marketingmaatregelen. En daarom hebben we ook gekozen voor de nieuwsbrief management service van MailChimp. Hoewel de software zeer eenvoudig te gebruiken is, biedt het een groot aantal nuttige functies. Zo kunnen we in korte tijd interessante en mooie nieuwsbrieven maken. Met de aangeboden ontwerpsjablonen ontwerpen we elke nieuwsbrief individueel en dankzij het "responsive design" wordt onze inhoud ook op je smartphone (of ander mobiel eindapparaat) leesbaar en mooi weergegeven.

Met tools als de A/B-test of de uitgebreide analysemogelijkheden kunnen we heel snel zien hoe onze nieuwsbrief door jou wordt ontvangen. Zo kunnen we zo nodig reageren en ons aanbod of onze diensten verbeteren.

Een ander voordeel is het "cloudsysteem" van MailChimp. De gegevens worden niet rechtstreeks op onze server opgeslagen en verwerkt. We kunnen de gegevens ophalen van externe servers en zo onze opslagruimte besparen. Bovendien is de onderhoudsinspanning aanzienlijk lager.

Welke gegevens worden door MailChimp opgeslagen?

Rocket Science Group LLC (MailChimp) onderhoudt online platforms waarmee we contact met je kunnen opnemen (als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief). Als je via onze website abonnee wordt van onze nieuwsbrief, bevestig je per e-mail dat je lid bent van een MailChimp e-maillijst. Zodat MailChimp ook kan bewijzen dat je je hebt aangemeld bij de "lijstaanbieder", worden de datum van aanmelding en je IP-adres opgeslagen. Verder slaat MailChimp je e-mailadres, je naam, fysieke adres en demografische informatie zoals taal of locatie op.

Deze informatie wordt gebruikt om je e-mails te sturen en om bepaalde andere MailChimp-functies mogelijk te maken (zoals het evalueren van de nieuwsbrief).

MailChimp deelt ook informatie met derden om betere diensten te kunnen leveren. MailChimp deelt sommige gegevens ook met externe reclamepartners om de interesses en zorgen van haar klanten beter te begrijpen, zodat relevantere inhoud en gerichte reclame kan worden aangeboden.

Met zogenaamde "web beacons" (kleine afbeeldingen in HTML e-mails) kan MailChimp vaststellen of de e-mail is aangekomen, of hij is geopend en of er op links is geklikt. Al deze informatie wordt opgeslagen op de servers van MailChimp. Hierdoor krijgen we statistische evaluaties en kunnen we precies zien hoe goed je onze nieuwsbrief hebt ontvangen. Zo kunnen we ons aanbod veel beter aanpassen aan jouw wensen en onze service verbeteren.

MailChimp kan deze gegevens ook gebruiken om de eigen dienstverlening te verbeteren. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verzending technisch geoptimaliseerd kan worden of dat de locatie (land) van de ontvanger bepaald kan worden.

De volgende cookies kunnen door MailChimp worden ingesteld. Dit is geen volledige lijst van cookies, maar eerder een exemplarische selectie:

Naam : AVESTA_OMGEVING
Waarde: Prod Doel
: Deze cookie is nodig om de Mailchimp diensten te leveren. Het wordt altijd ingesteld wanneer een gebruiker zich inschrijft voor een nieuwsbrief-mailinglijst.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Naam : ak_bmsc
Waarde: F1766FA98C9BB9DE4A39F70A9E5EEAB55F6517348A7000001111766445-3 Purpose
: De cookie wordt gebruikt om een mens van een bot te onderscheiden. Hierdoor kunnen beveiligde rapporten worden gegenereerd over het gebruik van een website.
Vervaldatum: na 2 uur

Naam : bm_sv
Waarde: A5A322305B4401C2451FC22FFF547486~FEsKGvX8eovCwTeFTzb8//I3ak2Au… Purpose
: De cookie is afkomstig van MasterPass Digital Wallet (een dienst van MasterCard) en wordt gebruikt om een bezoeker veilig en gemakkelijk een virtuele betalingstransactie aan te bieden. Hiervoor wordt de gebruiker anoniem geïdentificeerd op de website.
Vervaldatum: na 2 uur

Naam : _abck
Waarde: 8D545C8CCA4C3A50579014C449B045111766445-9 Purpose
: Meer gedetailleerde informatie over het doel van deze cookie hebben we niet kunnen achterhalen . Vervaldatum
datum: na één jaar

Soms kan het gebeuren dat je onze nieuwsbrief opent voor een betere weergave via een bepaalde link. Dit is bijvoorbeeld het geval als je e-mailprogramma niet werkt of de nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven. De nieuwsbrief wordt dan weergegeven op een website van MailChimp. MailChimp gebruikt ook cookies (kleine tekstbestanden die gegevens op je browser opslaan) op haar eigen websites. Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door MailChimp en haar partners (bijv. Google Analytics). Deze gegevensverzameling valt onder de verantwoordelijkheid van MailChimp en wij hebben er geen controle over. De "Cookieverklaring" van MailChimp (te vinden op: https://mailchimp.com/legal/cookies/ ) legt precies uit hoe en waarom het bedrijf cookies gebruikt.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Omdat MailChimp een Amerikaans bedrijf is, worden alle verzamelde gegevens ook op Amerikaanse servers opgeslagen.

In principe worden de gegevens permanent opgeslagen op de servers van MailChimp en alleen verwijderd als je daarom vraagt. Je kunt je contact door ons laten verwijderen. Hierdoor worden al je persoonlijke gegevens voor ons permanent verwijderd en word je anoniem in de MailChimp rapporten. Je kunt de verwijdering van je gegevens echter ook rechtstreeks bij MailChimp aanvragen. Dan worden al je gegevens daar verwijderd en ontvangen wij een melding van MailChimp. Na ontvangst van de e-mail hebben we 30 dagen de tijd om je contactpersoon uit alle aangesloten integraties te verwijderen.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of opslag van gegevens voorkomen?

Je kunt je toestemming om onze nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken door op de link onderaan de ontvangen e-mail te klikken. Als je je hebt afgemeld door op de afmeldlink te klikken, worden je gegevens uit MailChimp verwijderd.

Als je een MailChimp website bezoekt via een link in onze nieuwsbrief en er zijn cookies ingesteld in je browser, kun je deze cookies op elk moment verwijderen of deactiveren en beheren. Onder het kopje "Cookies" vind je de relevante links naar de desbetreffende instructies voor de populairste browsers.

Als je in het algemeen geen cookies wilt, kun je je browser zo instellen dat hij je altijd informeert als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt voor elk afzonderlijk cookie beslissen of je het toestaat of niet.

rechtsgrondslag

MailChimp verstuurt onze nieuwsbrief op basis van jouw toestemming (Artikel 6 (1) (a) GDPR). Dit betekent dat we je alleen een nieuwsbrief mogen sturen als je je daarvoor eerder actief hebt ingeschreven. Als toestemming niet vereist is, wordt de nieuwsbrief verstuurd op basis van het rechtmatig belang bij direct marketing (artikel 6 lid 1 lit. f), voor zover dit wettelijk is toegestaan. We registreren je registratieproces zodat we altijd kunnen bewijzen dat het voldoet aan onze wetten.

MailChimp verwerkt je gegevens onder andere ook in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

MailChimp gebruikt zogenaamde standaard contractuele clausules (= Art. 46 Para. 2 en 3 GDPR) als basis voor gegevensverwerking door ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus met name in de VS) of gegevensoverdracht daarheen. Standaard Contractuele Clausules (SCC) zijn sjablonen die door de EU Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat jouw gegevens ook voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Via deze clausules verplicht MailChimp zich tot naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen bij de verwerking van jouw relevante gegevens, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. Je vindt het besluit en de relevante standaardcontractbepalingen onder andere hier:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Het Mailchimp Data Processing Addendum, dat overeenkomt met de Standaard Contractuele Clausules, is te vinden op https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses .

Meer informatie over het gebruik van cookies bij MailChimp vind je op https://mailchimp.com/legal/cookies/ , informatie over gegevensbescherming bij MailChimp (privacy) is te vinden op https://www.intuit.com/privacy/statement/ .

Inleiding online marketing

Samenvatting van het privacybeleid voor online marketing
Getroffen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om de website te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, waaronder gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonlijke gegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden verwerkt. Meer details zijn te vinden in de desbetreffende gebruikte online marketingtool.
📅 Duur van de opslag: hangt af van de gebruikte online marketingtools
gebruikt ⚖️ Rechtsgrondslagen: Artikel 6 lid 1 lit. a GDPR (toestemming), Artikel 6 lid 1 lit.f GDPR (legitieme belangen).

Wat is online marketing?

Online marketing verwijst naar alle maatregelen die online worden uitgevoerd om marketingdoelen te bereiken, zoals het vergroten van de naamsbekendheid of het sluiten van een deal. Verder zijn onze online marketingmaatregelen erop gericht de aandacht van mensen op onze website te vestigen. Om ons aanbod aan veel geïnteresseerden te kunnen tonen, doen we aan online marketing. Meestal gaat het om online reclame, content marketing of zoekmachine optimalisatie. Er worden ook persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt, zodat we online marketing efficiënt en gericht kunnen inzetten. Enerzijds helpen de gegevens ons om onze inhoud alleen te tonen aan de mensen die daarin geïnteresseerd zijn en anderzijds kunnen we het reclamesucces van onze online marketingmaatregelen meten.

Waarom gebruiken we online marketingtools?

We willen onze website laten zien aan iedereen die geïnteresseerd is in wat we te bieden hebben. We zijn ons ervan bewust dat dit niet mogelijk is zonder doelbewuste maatregelen. Daarom doen we aan online marketing. Er zijn verschillende tools die het ons gemakkelijker maken om aan onze online marketingmaatregelen te werken en bovendien altijd suggesties voor verbetering geven via gegevens. Zo kunnen we onze campagnes preciezer afstemmen op onze doelgroep. Het doel van deze online marketing tools is uiteindelijk om ons aanbod te optimaliseren.

Welke gegevens worden verwerkt?

Opdat onze online marketing werkt en het succes van de maatregelen kan worden gemeten, worden gebruikersprofielen aangemaakt en gegevens opgeslagen, bijvoorbeeld in cookies (kleine tekstbestanden). Met behulp van deze gegevens kunnen we niet alleen op de klassieke manier reclame plaatsen, maar ook onze inhoud direct op onze website weergeven op de manier die jij verkiest. Er zijn verschillende hulpmiddelen van derden die deze functies aanbieden en dienovereenkomstig gegevens van je verzamelen en opslaan. De genoemde cookies slaan bijvoorbeeld op welke webpagina's je op onze website hebt bezocht, hoe lang je deze pagina's hebt bekeken, op welke links of knoppen je hebt geklikt of vanaf welke website je bij ons terecht bent gekomen. Daarnaast kan ook technische informatie worden opgeslagen. Bijvoorbeeld je IP-adres, welke browser je gebruikt, welk apparaat je gebruikt om onze website te bezoeken of het tijdstip waarop je onze website hebt bezocht en wanneer je deze weer hebt verlaten. Als je ermee hebt ingestemd dat we ook je locatie mogen bepalen, kunnen we dit ook opslaan en verwerken.

Je IP-adres wordt in gepseudonimiseerde vorm (d.w.z. afgekort) opgeslagen. Unieke gegevens die jou direct als persoon identificeren, zoals je naam, adres of e-mailadres, worden alleen in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen als onderdeel van het reclame- en online marketingproces. We kunnen je dus niet als persoon identificeren en hebben alleen de gepseudonimiseerde, opgeslagen informatie in de gebruikersprofielen opgeslagen.

De cookies kunnen ook worden ingezet, geanalyseerd en gebruikt voor reclamedoeleinden op andere websites die met dezelfde reclametools werken. De gegevens kunnen dan ook worden opgeslagen op de servers van de aanbieders van de reclametools.

In uitzonderlijke gevallen kunnen ook unieke gegevens (naam, e-mailadres, enz.) in het gebruikersprofiel worden opgeslagen. Deze opslag vindt bijvoorbeeld plaats als je lid bent van een social media kanaal dat wij gebruiken voor onze online marketing maatregelen en het netwerk eerder ontvangen gegevens verbindt met het gebruikersprofiel.

Bij alle reclamemiddelen die we gebruiken en die gegevens van jou op hun servers opslaan, ontvangen we alleen samengevoegde informatie en nooit gegevens die jou als individu identificeerbaar maken. De gegevens laten alleen zien hoe goed ingestelde reclamemaatregelen hebben gewerkt. We kunnen bijvoorbeeld zien welke acties jou of andere gebruikers hebben overgehaald om naar onze website te komen en daar een dienst of product te kopen. Op basis van de analyses kunnen we ons reclameaanbod in de toekomst verbeteren en nog preciezer afstemmen op de behoeften en wensen van geïnteresseerden.

Duur van de gegevensverwerking

We zullen je hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking als we daar meer informatie over hebben. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens alleen zolang als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. In cookies opgeslagen gegevens worden voor verschillende duur opgeslagen. Sommige cookies worden al na het verlaten van de website verwijderd, andere kunnen meerdere jaren in je browser worden opgeslagen. In de respectieve verklaringen inzake gegevensbescherming van de afzonderlijke aanbieders vind je meestal precieze informatie over de afzonderlijke cookies die de aanbieder gebruikt.

Recht op bezwaar

Je hebt ook het recht en de mogelijkheid om je toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders te allen tijde in te trekken. Dit werkt ofwel via onze cookie management tool of via andere opt-out functies. Je kunt het verzamelen van gegevens door cookies bijvoorbeeld ook voorkomen door de cookies in je browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen. De rechtmatigheid van de verwerking tot aan de herroeping blijft onaangetast.

Omdat cookies meestal gebruikt kunnen worden met online marketingtools, bevelen we ook onze algemene verklaring over gegevensbescherming bij cookies aan. Om precies te weten te komen welke gegevens van jou worden opgeslagen en verwerkt, moet je de gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende tools lezen.

rechtsgrondslag

Als je hebt ingestemd met het gebruik van derde aanbieders, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de betreffende gegevensverwerking. Volgens Artikel 6 Lid 1 lit.

We hebben ook een legitiem belang bij het meten van online marketingmaatregelen in anonieme vorm om de verkregen gegevens te gebruiken om ons aanbod en onze maatregelen te optimaliseren. De bijbehorende rechtsgrondslag hiervoor is Artikel 6 (1) (f) GDPR (gerechtvaardigde belangen). . We gebruiken de tools echter alleen als je toestemming hebt gegeven.

Informatie over speciale online marketing tools - indien beschikbaar - vind je in de volgende hoofdstukken.

Privacybeleid van Facebook Custom Audiences

Wij gebruiken Facebook Custom Audiences, een server-side event tracking tool, op onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Meta Platforms Inc. Het bedrijf Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) is verantwoordelijk voor het Europese gebied.

Facebook verwerkt je gegevens onder andere ook in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Facebook gebruikt zogenaamde standaard contractuele clausules (= Art. 46 Para. 2 en 3 GDPR) als basis voor gegevensverwerking door ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus met name in de VS) of gegevensoverdracht daar. Standaard Contractuele Clausules (SKC) zijn door de EU Commissie verstrekte sjablonen en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat jouw gegevens ook voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Via deze clausules verbindt Facebook zich ertoe de Europese gegevensbeschermingsnormen na te leven bij de verwerking van jouw relevante gegevens, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. Je kunt het besluit en de relevante standaardcontractbepalingen onder andere hier vinden:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Facebook, die overeenkomen met de standaard contractbepalingen, zijn te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Meer informatie over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Facebook Custom Audiences vind je in het privacybeleid op https://www.facebook.com/about/privacy .

Google Ads (Google AdWords) Conversion Tracking Privacy Policy Summary
👥 Betrokken: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Economisch succes en optimalisatie van onze dienstverlening.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, waaronder gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonsgegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden verwerkt.
📅 Duur van de opslag: Conversiecookies verlopen meestal na 30 dagen en verzenden geen persoonsgegevens.
⚖️ Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (toestemming), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen).

Wat is Google Ads conversietracking?

Wij gebruiken Google Ads (voorheen Google AdWords) als online marketingmaatregel om reclame te maken voor onze producten en diensten. We willen meer mensen bewust maken van de hoge kwaliteit van onze aanbiedingen op het internet. Als onderdeel van onze reclamemaatregelen via Google Ads gebruiken we conversietracking van Google Inc. op onze website. In Europa is echter het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Met dit gratis trackinginstrument kunnen we onze reclame beter afstemmen op jouw interesses en behoeften. In het volgende artikel willen we dieper ingaan op waarom we conversietracking gebruiken, welke gegevens worden opgeslagen en hoe je deze gegevensopslag kunt voorkomen.

Google Ads (voorheen Google AdWords) is het eigen online advertentiesysteem van Google Inc. Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van ons aanbod en willen dat zoveel mogelijk mensen onze website leren kennen. Op online gebied biedt Google Ads daarvoor het beste platform. Natuurlijk willen we ook een nauwkeurig overzicht krijgen van de kosten-batenfactor van onze reclamecampagnes. Daarom gebruiken we de Google Ads conversion tracking tool.

Maar wat is precies een conversie? Een conversie treedt op wanneer je van een louter geïnteresseerde websitebezoeker verandert in een handelende bezoeker. Dit gebeurt altijd wanneer je op onze advertentie klikt en vervolgens een andere actie uitvoert, zoals het bezoeken van onze website. We gebruiken de conversietracking tool van Google om vast te leggen wat er gebeurt nadat een gebruiker op onze Google Ads advertentie heeft geklikt. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of er producten worden gekocht, diensten worden gebruikt of dat gebruikers zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Waarom gebruiken we Google Ads conversion tracking op onze website?

We gebruiken Google Ads om de aandacht te vestigen op ons aanbod op andere websites. Het doel is dat onze advertentiecampagnes echt alleen die mensen bereiken die geïnteresseerd zijn in ons aanbod. Met de conversietracking tool zien we welke zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen en campagnes leiden tot de gewenste klantacties. We zien hoeveel klanten interactie hebben met onze advertenties op een apparaat en vervolgens converteren. Met deze gegevens kunnen we onze kosten-batenfactor berekenen, het succes van afzonderlijke reclamemaatregelen meten en bijgevolg onze online marketingmaatregelen optimaliseren. Met behulp van de verkregen gegevens kunnen we ook onze website voor jou interessanter maken en ons reclameaanbod nog individueler aan jouw behoeften aanpassen.

Welke gegevens worden opgeslagen bij Google Ads conversietracking?

We hebben op onze website een tag of codefragment voor het bijhouden van conversies ingesloten om bepaalde gebruikersacties beter te kunnen analyseren. Als je nu op een van onze Google Ads advertenties klikt, wordt de "Conversie" cookie van een Google domein op je computer (meestal in de browser) of mobiele apparaat opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatie op je computer opslaan.

Hier volgen de gegevens van de belangrijkste cookies voor Google's conversietracking:

Naam: Conversie
waarde: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111766445-3 Doel.
: Deze cookie bewaart elke conversie die je op onze site maakt nadat je via een Google Ad bij ons terecht bent gekomen.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: _gac
Waarde: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE Doel.
: Dit is een klassieke Google Analytics cookie en wordt gebruikt om verschillende acties op onze website te registreren.
Vervaldatum: na 3 maanden

Opmerking: De _gac cookie verschijnt alleen in verband met Google Analytics. Bovenstaande lijst pretendeert niet volledig te zijn, aangezien Google ook andere cookies gebruikt voor analytische evaluatie.

Zodra je een actie op onze website voltooit, herkent Google de cookie en slaat je actie op als een zogenaamde conversie. Zolang je op onze website surft en de cookie nog niet is verlopen, herkennen wij en Google dat je ons hebt gevonden via onze Google Ads advertentie. De cookie wordt gelezen en met de conversiegegevens teruggestuurd naar Google Ads. Het is ook mogelijk dat andere cookies worden gebruikt om conversies te meten. Google Ads conversie tracking kan verder worden verfijnd en verbeterd met behulp van Google Analytics. Voor advertenties die Google op verschillende plaatsen op het web weergeeft, kunnen cookies met de naam "__gads" of "_gac" onder ons domein worden ingesteld. Sinds september 2017 worden diverse campagnegegevens van analytics. js opgeslagen met de _gac-cookie. De cookie slaat deze gegevens op zodra je een van onze pagina's bezoekt waarvoor Google Ads automatische tagging is ingesteld. In tegenstelling tot cookies die voor Google-domeinen zijn ingesteld, kan Google deze conversiecookies alleen lezen wanneer je op onze website bent. Wij verzamelen of ontvangen geen persoonlijke gegevens. We krijgen een rapport van Google met statistische evaluaties. Zo leren we bijvoorbeeld het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en zien we welke reclamemaatregelen goed zijn ontvangen. Google kan deze conversiecookies alleen lezen als je op onze website bent. Wij verzamelen of ontvangen geen persoonlijke gegevens. We krijgen een rapport van Google met statistische evaluaties. We leren bijvoorbeeld het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en we zien welke reclamemaatregelen goed zijn ontvangen. Google kan deze conversiecookies alleen lezen als je op onze website bent. Wij verzamelen of ontvangen geen persoonlijke gegevens. We krijgen een rapport van Google met statistische evaluaties. Zo leren we bijvoorbeeld het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en zien we welke reclamemaatregelen goed zijn ontvangen.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Op dit punt willen we erop wijzen dat we geen invloed hebben op hoe Google de verzamelde gegevens gebruikt. Volgens Google worden de gegevens gecodeerd en opgeslagen op beveiligde servers. In de meeste gevallen verlopen conversiecookies na 30 dagen en worden er geen persoonlijke gegevens doorgegeven. De cookies met de naam "Conversie" en "_gac" (gebruikt in verband met Google Analytics) hebben een vervaldatum van 3 maanden.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of opslag van gegevens voorkomen?

Je hebt de mogelijkheid om niet deel te nemen aan Google Ads conversietracking. Als je de Google conversion tracking cookie via je browser deactiveert, blokkeer je de conversietracking. In dat geval word je niet opgenomen in de statistieken van de tracking tool. Je kunt de cookie-instellingen in je browser altijd wijzigen. Elke browser werkt een beetje anders. Onder het kopje "Cookies" vind je de links naar de relevante instructies voor de meest populaire browsers.

Als je in het algemeen geen cookies wilt, kun je je browser zo instellen dat hij je altijd informeert wanneer er een cookie wordt geplaatst. Je kunt voor elke afzonderlijke cookie beslissen of je de cookie toestaat of niet. Download en installeer deze browser plug-in van https://support.google.com/ads/answer/7395996 zal ook alle "advertentiecookies" uitschakelen. Houd er rekening mee dat je door het uitschakelen van deze cookies niet de advertenties voorkomt, maar alleen de gepersonaliseerde reclame.

rechtsgrondslag

Als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Ads Conversion Tracking, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking. Volgens Artikel 6 Lid 1 lit.

We hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Google Ads Conversion Tracking om onze online service en onze marketingactiviteiten te optimaliseren. De bijbehorende rechtsgrondslag hiervoor is Artikel 6 (1) (f) GDPR (rechtmatige belangen). . We gebruiken Google Ads Conversion Tracking echter alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt je gegevens onder andere ook in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking door ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus met name in de VS) of gegevensoverdracht daarheen gebruikt Google zogenaamde standaard contractuele clausules (= Art. 46 Paragraaf 2 en 3 DSGVO). Standaard Contractuele Clausules (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat jouw gegevens ook voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Via deze clausules verbindt Google zich ertoe de Europese gegevensbeschermingsnormen na te leven bij de verwerking van jouw relevante gegevens, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. Je vindt het besluit en de betreffende standaardcontractbepalingen onder andere hier:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google (Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms), die overeenkomen met de standaard contractbepalingen en ook van toepassing zijn op Google Ads, zijn te vinden op https://business.safety.google/adscontrollerterms/ .

Als je meer wilt weten over gegevensbescherming bij Google, raden we je de algemene gegevensbeschermingsverklaring van Google aan: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Privacybeleid voor reclame van Microsoft

Samenvatting van het privacybeleid voor advertenties van Microsoft
Getroffen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Economisch succes en optimalisatie van onze dienst.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, waaronder gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonlijke gegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden verwerkt.
📅 Opslagperiode: Microsoft bewaart de gegevens totdat ze niet meer nodig zijn om de doeleinden te vervullen
⚖️ Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (toestemming), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen).

Wat is Microsoft Advertising?

Voor onze online marketingmaatregelen maken we ook gebruik van het Microsoft Advertising advertentieprogramma van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Met behulp van Microsoft Advertising willen we de aandacht van veel mensen vestigen op de hoge kwaliteit van onze producten en/of diensten. Hiervoor gebruiken we op onze website een technologie (conversie tracking tool) van Microsoft, die ook gegevens van jou opslaat. In deze gegevensbeschermingsverklaring gaan we dieper in op deze dienst, laten we zien welke gegevens worden opgeslagen, beheerd en verwerkt en hoe je deze gegevensopslag kunt voorkomen.

Je bent misschien meer bekend met Microsoft Advertising onder de vroegere naam "Bing Ads". Dit is een advertentieprogramma van Microsoft dat gebaseerd is op een pay-per-click systeem. Dit betekent dat adverteerders advertenties kunnen plaatsen op Bing en Yahoo! en alleen betalen als een gebruiker op de advertentie klikt.

Waarom gebruiken we Microsoft Advertising?

We zijn overtuigd van onze aanbiedingen en willen die natuurlijk aan een breed publiek presenteren. Met Microsoft Advertising kunnen we onze producten of diensten dichter bij precies die mensen brengen die er echt in geïnteresseerd zijn. We willen onze producten niet alleen presenteren op de bekende zoekmachine Google, maar ook op Bing en Yahoo! Met Microsoft Advertising hebben we ook de mogelijkheid om advertenties te plaatsen in het zogenaamde "Microsoft Audience Network". Zo kunnen we bijvoorbeeld ook advertenties plaatsen op LinkedIn. Via conversietracking komen we bijvoorbeeld te weten via welke advertentie je ons hebt gevonden, welke subpagina's je bijzonder aanspreken en welke acties je op onze website onderneemt. Met deze gegevens kunnen we onze website verbeteren,

Welke gegevens slaat Microsoft Advertising op?

We hebben een conversietracking tag (d.w.z. een klein stukje code) van Microsoft Advertising in onze website geïntegreerd. Dit is de zogenaamde Universal Event Tracking (UET) tag. Als je via een Microsoft-advertentie op onze website komt, kunnen we dit trackinginstrument gebruiken om meer te weten te komen over je gebruikersgedrag op onze website. Zo leren we bijvoorbeeld via welk trefwoord of welke advertentie je bij ons terecht bent gekomen, waar je op klikt op onze website, hoeveel mensen onze website bezoeken via Microsoft Ads en hoe lang je op onze website blijft. Al deze gegevens hebben betrekking op gebruikersgedrag en niet op persoonsgegevens. We ontvangen dus alleen gegevens of evaluaties van je webgedrag, maar geen persoonlijke informatie. Microsoft gebruikt de gegevens om het eigen advertentieaanbod en andere diensten te optimaliseren. Als je zelf een Microsoft-account hebt, kunnen de verzamelde gegevens aan je account worden gekoppeld. Het is ook mogelijk dat Microsoft je IP-adres herkent en opslaat. Om al deze gegevens over je gebruikersgedrag op te slaan, wordt de volgende cookie in je browser gezet nadat je via een Microsoft-advertentie op onze website bent gekomen:

Naam: MUIDB
Waarde: 08A53CA3313F6255044C307E353F61CD Purpose
: Deze cookie wordt ingesteld door onze ingesloten Microsoft-tag (UET-tag) en wordt gebruikt voor synchronisatie tussen verschillende Microsoft-websites. Hierdoor kunnen gebruikers op verschillende domeinen worden herkend.
Vervaldatum: na één jaar

Maar als je onze website bereikt via een Bing-advertentie, kunnen er ook andere cookies in je browser worden ingesteld. Hier tonen we je een selectie van andere cookies:

Naam: ABDEF
Waarde: V=0&ABDV=0&MRNB=1594294373452&MRB=0111766445-7 Purpose
: We hebben geen nadere informatie over deze cookie kunnen achterhalen.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: SRCHD
Waarde: AF=NOFORM Doel
: Deze cookie is verantwoordelijk voor de functionaliteit van de tracking en de website.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: SRCHHPGUSR
Waarde: WTS=63729889193&HV=1594294374&CW=1920&CH=937&DPR=1&UTC=120&DM=0
Doel: Deze cookie volgt en bewaart je gebruikersgedrag op onze website en de interactie van de Bing Map interface.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: SRCHUID
Waarde: V=2&GUID=157B20CCF36A43F3A4AE9790346EB7A7&dmnchg=1 Purpose
: Deze cookie volgt en bewaart je gebruikersgedrag op onze website en de interactie van de Bing Map API.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _EDGE_S
Waarde: mkt=de-at&SID=2EE7002D956A61511D280F2F9474607111766445-2 Purpose
: Deze cookie verzamelt en bewaart je gebruikersgedrag op meerdere websites. Het doel van targeting is om de reclamemaatregelen beter af te stemmen op de interesses van onze doelgroep.
Vervaldatum: na het einde van de browsersessie

Naam: _SS
Waarde: SID=2EE7002D956A61511D280F2F94746077111766445-9 Purpose
: Deze cookie wordt onder andere gebruikt om te herkennen hoe u als gebruiker op onze website terecht bent gekomen. Met andere woorden, welke advertentie u naar onze website heeft geleid.
Vervaldatum: na één jaar

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Wij hebben geen invloed op hoe Microsoft de verzamelde gebruikersgegevens gebruikt. Microsoft heeft wereldwijd eigen servers in bedrijf. De meeste bevinden zich in de Verenigde Staten en daarom kunnen jouw gegevens ook op de Amerikaanse servers worden opgeslagen, beheerd en verwerkt. Microsoft bewaart gegevens (met name persoonsgegevens) zolang het nodig is om zijn diensten of producten te leveren of voor wettelijke doeleinden. Microsoft vermeldt ook dat de werkelijke bewaartermijn sterk varieert en afhangt van het product in kwestie.

Voor zoekopdrachten via Bing verwijdert Microsoft je opgeslagen zoekopdrachten na 6 maanden door je IP-adres te verwijderen. Cookie-ID's die bijvoorbeeld via de MUID-cookie worden gegenereerd, worden na 18 maanden onherkenbaar gemaakt.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of opslag van gegevens voorkomen?

Je hebt de mogelijkheid om op elk moment niet deel te nemen aan Microsoft Ads conversietracking. Als je niet wilt dat op interesses gebaseerde advertenties van Microsoft Advertising aan je worden getoond, kun je deze functie uitschakelen op https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout . Je kunt ook alle cookies in je browser deactiveren, beheren of verwijderen. Elke browser werkt een beetje anders. Onder het kopje "Cookies" vind je de links naar de relevante instructies voor de meest populaire browsers.

rechtsgrondslag

Als je hebt ingestemd met het gebruik van Microsoft Advertising, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de betreffende gegevensverwerking. Volgens Artikel 6 Lid 1 lit.

We hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Microsoft Advertising om onze online service en onze marketinginspanningen te optimaliseren. De bijbehorende rechtsgrondslag hiervoor is Artikel 6 (1) (f) GDPR (rechtmatige belangen). . We gebruiken Microsoft Advertising echter alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Microsoft verwerkt je gegevens onder andere ook in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Microsoft gebruikt zogenaamde standaard contractuele clausules (= Art. 46 Para. 2 en 3 GDPR) als basis voor gegevensverwerking door ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus met name in de VS) of gegevensoverdracht daar. Standaard Contractuele Clausules (SCC) zijn door de EU Commissie verstrekte sjablonen en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat jouw gegevens ook voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Via deze clausules verbindt Microsoft zich ertoe de Europese gegevensbeschermingsnormen na te leven bij de verwerking van jouw relevante gegevens, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. Je kunt het besluit en de relevante standaardcontractbepalingen onder andere hier vinden:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Meer informatie over de standaard contractuele clausules bij Microsoft is te vinden op https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses .

We hopen je een overzicht te hebben gegeven van de gegevensverwerking via conversietracking door Microsoft Ads. Natuurlijk is het altijd mogelijk dat het privacybeleid van Microsoft verandert. Voor meer informatie en om op de hoogte te blijven raden we ook het privacybeleid van Microsoft aan op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

Inleiding Content Delivery Networks

Samenvatting van het privacybeleid van Content Delivery Networks
Getroffen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienst (om de website sneller te kunnen laden)
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals je IP-adres
Meer details hierover vind je hieronder en in de afzonderlijke teksten over gegevensbescherming.
📅 Bewaartermijn: in de meeste gevallen worden de gegevens opgeslagen totdat ze niet meer nodig zijn om de dienst te verlenen
⚖️ Rechtsgrondslag: Artikel 6(1)(a) GDPR (toestemming), artikel 6(1)(f) GDPR (legitieme belangen ).

Wat is een Content Delivery Network?

Wij maken op onze website gebruik van een zogenaamd content delivery network. Meestal wordt zo'n netwerk gewoon een CDN genoemd. Een CDN helpt ons om onze website snel en soepel te laden, ongeacht je locatie. Je persoonsgegevens worden ook opgeslagen, beheerd en verwerkt op de servers van de gebruikte CDN-provider. In het volgende gaan we in meer algemene details in op de dienst en de gegevensverwerking ervan. Gedetailleerde informatie over de omgang met je gegevens vind je in de betreffende gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder.

Elk Content Delivery Network (CDN) is een netwerk van regionaal verspreide servers, die allemaal via het internet met elkaar verbonden zijn. Inhoud van websites (vooral zeer grote bestanden) kan via dit netwerk snel en soepel worden afgeleverd, zelfs tijdens grote piekbelastingen. Voor dit doel maakt het CDN een kopie van onze website op jouw servers. Omdat deze servers wereldwijd verspreid zijn, kan de website snel geleverd worden. De gegevensoverdracht naar je browser wordt door het CDN dus aanzienlijk verkort.

Waarom gebruiken we een content delivery network voor onze website?

Een snel ladende website hoort bij onze service. Natuurlijk weten we hoe vervelend het is als een website in een slakkengang laadt. Meestal verlies je zelfs je geduld en loop je weg voordat de website helemaal geladen is. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Daarom is een snel ladende website voor ons website-aanbod vanzelfsprekend. Met een content delivery network laadt onze website veel sneller in je browser. Het gebruik van het CDN is vooral handig als je in het buitenland bent, omdat de website wordt geleverd vanaf een server bij jou in de buurt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Als je een website of de inhoud van een website opvraagt en die is gecached in een CDN, dan stuurt het CDN het verzoek door naar de server die het dichtst bij je staat en die serveert de inhoud. Content Delivery Networks zijn gebouwd om JavaScript-bibliotheken te downloaden en worden gehost op npm- en github-servers. Als alternatief kunnen WordPress plugins ook worden geladen op de meeste CDN's als ze beschikbaar zijn op WordPress.orggehost worden. Je browser kan persoonlijke gegevens sturen naar het content delivery network dat we gebruiken. Dit zijn gegevens als IP-adres, browsertype, browserversie, welke website wordt geladen of de tijd en datum van het paginabezoek. Deze gegevens worden verzameld en ook opgeslagen door het CDN. Of er cookies worden gebruikt om gegevens op te slaan, hangt af van het gebruikte netwerk. Lees de gegevensbeschermingsteksten van de betreffende dienst.

Recht op bezwaar

Als je deze gegevensoverdracht helemaal wilt voorkomen, kun je een JavaScript-blokker installeren (zie bijvoorbeeld, https://noscript.net/ ) op je PC. Uiteraard kan onze website dan niet meer de service bieden die je gewend bent (zoals een hoge laadsnelheid).

rechtsgrondslag

Als je hebt ingestemd met het gebruik van een content delivery network, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de betreffende gegevensverwerking. Volgens Artikel 6, lid 1 lit.

We hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van een content delivery network om onze online dienst te optimaliseren en veiliger te maken. De bijbehorende rechtsgrondslag hiervoor is Artikel 6 (1) (f) GDPR (rechtmatige belangen). . We gebruiken de tool echter alleen als je toestemming hebt gegeven.

Informatie over speciale Content Delivery Networks - indien beschikbaar - vind je in de volgende secties.

Cloudflare Privacybeleid

Samenvatting van het privacybeleid van Cloudflare
👥 Betrokken partijen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Het optimaliseren van de prestaties van onze dienst (om de website sneller te laten laden)
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals IP-adres, contact- en loginfo, beveiligingsvingerafdrukken en gegevens over websiteprestaties Voor
meer details, zie verderop in dit privacybeleid.
📅 Duur van de opslag: de gegevens worden meestal minder dan 24 uur opgeslagen
⚖️ Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (toestemming), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen).

Wat is Cloudflare?

Wij gebruiken Cloudflare van Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA) op deze website om onze website sneller en veiliger te maken. Cloudflare gebruikt cookies en verwerkt gebruikersgegevens. Cloudflare, Inc. is een Amerikaans bedrijf dat een content delivery network en verschillende beveiligingsdiensten aanbiedt. Deze diensten staan tussen de gebruiker en onze hosting provider. Wat dit alles precies inhoudt, zullen we hieronder in meer detail proberen uit te leggen.

Een Content Delivery Network (CDN), zoals aangeboden door Cloudflare, is niets anders dan een netwerk van verbonden servers. Cloudflare heeft zulke servers over de hele wereld verspreid om websites sneller op je scherm te brengen. Eenvoudig gezegd maakt Cloudflare kopieën van onze website en plaatst die op hun eigen servers. Als je nu onze website bezoekt, zorgt een load balancing systeem ervoor dat de grootste delen van onze website worden afgeleverd door de server die onze website het snelst aan je kan tonen. Een CDN verkort de route van gegevensoverdracht naar je browser aanzienlijk. De inhoud van onze website wordt dus niet alleen door Cloudflare vanaf onze hostingserver bij jou afgeleverd, maar vanaf servers over de hele wereld. Het gebruik van Cloudflare is vooral nuttig voor gebruikers uit het buitenland, omdat de site kan worden geleverd vanaf een server in de buurt. Naast de snelle levering van websites biedt Cloudflare ook verschillende beveiligingsdiensten, zoals DDoS-bescherming of de web application firewall.

Waarom gebruiken we Cloudflare op onze website?

Natuurlijk willen we je met onze website de best mogelijke service bieden. Cloudflare helpt ons om onze website sneller en veiliger te maken. Cloudflare biedt ons zowel weboptimalisatie als beveiligingsdiensten, zoals DDoS-bescherming en web firewall. Dit omvat een omgekeerde proxyen het content distributie netwerk (CDN). Cloudflare blokkeert bedreigingen en beperkt misbruik door bots en crawlers die onze bandbreedte en serverbronnen verspillen. Door onze website op lokale datacenters op te slaan en spam-software te blokkeren, stelt Cloudflare ons in staat ons bandbreedtegebruik met ongeveer 60% te verminderen. Inhoud leveren vanuit een lokaal datacentrum en daar wat weboptimalisatie doen vermindert de gemiddelde laadtijd van webpagina's met ongeveer de helft. Volgens Cloudflare kan de "I'm Under Attack Mode" instelling gebruikt worden om verdere aanvallen te beperken door een JavaScript rekenopdracht weer te geven die opgelost moet worden voordat een gebruiker toegang krijgt tot een website.

Welke gegevens verwerkt Cloudflare?

Cloudflare stuurt over het algemeen alleen gegevens door die door website-exploitanten worden beheerd. De inhoud wordt dus niet door Cloudflare bepaald, maar altijd door de website-exploitant zelf. Daarnaast kan Cloudflare bepaalde informatie over het gebruik van onze website verzamelen en gegevens verwerken die door ons worden gestuurd of waarvoor Cloudflare overeenkomstige instructies heeft ontvangen. In de meeste gevallen ontvangt Cloudflare gegevens zoals IP-adres, contact- en loggegevens, beveiligingsvingerafdrukken en gegevens over websiteprestaties. Loggegevens helpen Cloudflare bijvoorbeeld bij het identificeren van nieuwe bedreigingen. Op deze manier kan Cloudflare een hoog niveau van beveiliging van onze website garanderen. Cloudflare verwerkt deze gegevens als onderdeel van de Diensten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Hieronder valt natuurlijk ook de General Data Protection Regulation (GDPR). Cloudflare werkt ook samen met derden. Deze mogen alleen persoonsgegevens verwerken onder leiding van Cloudflare en in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensbescherming en andere vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Cloudflare geeft geen persoonsgegevens door zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Cloudflare slaat je informatie voornamelijk op in de Verenigde Staten en de Europese Economische Ruimte. Cloudflare kan de hierboven beschreven informatie vanuit de hele wereld verzenden en benaderen. Over het algemeen bewaart Cloudflare gegevens op gebruikersniveau voor domeinen in de versies Free, Pro en Business minder dan 24 uur. Voor Enterprise-domeinen waarop Cloudflare Logs (voorheen Enterprise LogShare of ELS) is ingeschakeld, kunnen gegevens tot 7 dagen worden bewaard. Als IP-adressen echter beveiligingswaarschuwingen bij Cloudflare veroorzaken, kunnen er uitzonderingen zijn op de bovenstaande opslagperioden.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of opslag van gegevens voorkomen?

Cloudflare bewaart datalogs alleen zo lang als nodig is, en deze gegevens worden in de meeste gevallen binnen 24 uur weer verwijderd. Cloudflare slaat ook geen persoonlijke gegevens op, zoals je IP-adres. Er is echter informatie die Cloudflare voor onbepaalde tijd opslaat als onderdeel van haar permanente logs om de algemene prestaties van Cloudflare Resolver te verbeteren en eventuele beveiligingsrisico's op te sporen. Welke permanente logs precies worden opgeslagen kun je lezen op https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/ . Alle gegevens die Cloudflare verzamelt (tijdelijk of permanent) worden geschoond van alle persoonlijk identificeerbare informatie. Alle permanente logs worden ook door Cloudflare geanonimiseerd.

Cloudflare stelt in hun privacybeleid dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud die zij ontvangen. Als je Cloudflare bijvoorbeeld vraagt of ze je inhoud kunnen bijwerken of verwijderen, verwijst Cloudflare altijd naar ons als websitebeheerder. Je kunt ook volledig voorkomen dat Cloudflare je gegevens verzamelt en verwerkt door het uitvoeren van scriptcode in je browser uit te schakelen of door een scriptblocker in je browser te integreren.

rechtsgrondslag

Als je hebt ingestemd met het gebruik van Cloudflare, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking. Volgens Artikel 6 Lid 1 lit.

We hebben er ook een legitiem belang bij Cloudflare te gebruiken om onze online dienst te optimaliseren en veiliger te maken. De bijbehorende rechtsgrondslag hiervoor is Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen). . We gebruiken Cloudflare echter alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Cloudflare verwerkt ook gegevens in onder andere de VS. We willen erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Cloudflare gebruikt standaard contractuele clausules die door de EU Commissie zijn goedgekeurd (= Art. 46. Para. 2 en 3 GDPR). Deze clausules verplichten Cloudflare te voldoen aan het EU-gegevensbeschermingsniveau bij de verwerking van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU Commissie. Je kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de .

Meer informatie over gegevensbescherming bij Cloudflare is te vinden op https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

Samenvatting Cookie Consent Management Platform
👥 Betrokken: Websitebezoeker
🤝 Doel: Het verkrijgen en beheren van toestemming voor bepaalde cookies en daarmee het gebruik van bepaalde tools
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens voor het beheer van de cookie-instellingen zoals IP-adres, tijdstip van toestemming, type toestemming, individuele toestemmingen. Meer details hierover vind je voor de gebruikte tool in elk geval.
📅 Duur van de opslag: Afhankelijk van de gebruikte tool, je moet voorbereid zijn op perioden van meerdere jaren
⚖️ Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1) lit. a GDPR (toestemming), Artikel 6 (1) lit.f GDPR (legitieme belangen).

Wat is een Cookie Consent Management Platform?

Wij gebruiken Consent Management Platform (CMP) software op onze website, die het ons en jou gemakkelijker maakt om correct en veilig om te gaan met de gebruikte scripts en cookies. De software maakt automatisch een cookie pop-up aan, scant en controleert alle scripts en cookies, biedt je de door de gegevensbeschermingswetgeving vereiste toestemming voor cookies en helpt ons en jou om alle cookies bij te houden. De meeste hulpmiddelen voor het beheer van cookietoestemming identificeren en categoriseren alle bestaande cookies. Als websitebezoeker bepaal je dan zelf of en welke scripts en cookies je wel of niet wilt toestaan. De volgende grafiek toont de relatie tussen browser, webserver en CMP.

Overzicht Consent Management Platform

Waarom gebruiken we een hulpmiddel voor cookiebeheer?

Ons doel is je de best mogelijke transparantie te bieden op het gebied van gegevensbescherming. Wij zijn daartoe ook wettelijk verplicht. We willen je zo goed mogelijk informeren over alle tools en alle cookies die gegevens van je kunnen opslaan en verwerken. Het is ook jouw recht om te beslissen welke cookies je accepteert en welke niet. Om je dit recht te kunnen verlenen, moeten we eerst precies weten welke cookies op onze website terecht zijn gekomen. Dankzij een cookie management tool, die regelmatig de website scant op alle bestaande cookies, zijn we op de hoogte van alle cookies en kunnen we je daarover GDPR-conforme informatie geven. Vervolgens kun je cookies accepteren of weigeren via het toestemmingssysteem.

Welke gegevens worden verwerkt?

Als onderdeel van onze tool voor cookiebeheer kun je elke individuele cookie zelf beheren en heb je volledige controle over de opslag en verwerking van je gegevens. De verklaring van je toestemming wordt opgeslagen, zodat we je niet bij elk bezoek aan onze website hoeven te vragen en we je toestemming ook kunnen bewijzen als de wet dat vereist. Deze wordt opgeslagen in een opt-in cookie of op een server. Afhankelijk van de aanbieder van het cookiebeheerprogramma varieert de opslagperiode van je cookietoestemming. Deze gegevens (bijv. pseudonieme gebruikers-ID, tijdstip van toestemming, gedetailleerde informatie over de cookie-categorieën of tools, browser- en apparaatinformatie) worden meestal maximaal twee jaar bewaard.

Duur van de gegevensverwerking

We zullen je hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking als we daar meer informatie over hebben. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens alleen zolang als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. In cookies opgeslagen gegevens worden voor verschillende duur opgeslagen. Sommige cookies worden al verwijderd na het verlaten van de website, andere kunnen meerdere jaren in je browser worden opgeslagen. De precieze duur van de gegevensverwerking hangt af van de gebruikte tool; in de meeste gevallen moet je rekening houden met een opslagperiode van enkele jaren. In de respectieve verklaringen inzake gegevensbescherming van de afzonderlijke aanbieders krijg je meestal precieze informatie over de duur van de gegevensverwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt ook het recht en de mogelijkheid om je toestemming voor het gebruik van cookies te allen tijde in te trekken. Dit werkt ofwel via onze cookie management tool of via andere opt-out functies. Je kunt het verzamelen van gegevens door cookies bijvoorbeeld ook voorkomen door de cookies in je browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen.

Informatie over speciale hulpmiddelen voor cookiebeheer, indien beschikbaar, vind je in de volgende paragrafen.

rechtsgrondslag

Als je akkoord gaat met cookies, worden je persoonsgegevens via deze cookies verwerkt en opgeslagen. Als we cookies mogen gebruiken met jouw toestemming (Artikel 6 Para. 1 lit. a GDPR), is deze toestemming ook de rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies of de verwerking van je gegevens. Om de toestemming voor cookies te kunnen beheren en je in staat te stellen je toestemming te geven, wordt een cookie consent management platform software gebruikt. Het gebruik van deze software stelt ons in staat om de website op een efficiënte, wettelijk conforme manier te beheren, wat een rechtmatig belang (Artikel 6 (1) (f) GDPR).

Introductie audio en video

Samenvatting van het privacybeleid voor audio en video
Getroffen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over je apparaat en je IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details vind je hieronder in de relevante teksten over gegevensbescherming.
📅 Duur van de opslag: Gegevens worden over het algemeen opgeslagen zolang ze nodig zijn voor het doel van de dienst
⚖️ Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (toestemming), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen).

Wat zijn audio- en video-elementen?

We hebben audio- en video-elementen op onze website opgenomen, zodat je direct vanaf onze website video's kunt bekijken of naar muziek/podcasts kunt luisteren. De inhoud wordt geleverd door dienstverleners. Alle inhoud wordt daarom ook verkregen van de desbetreffende servers van de providers.

Dit zijn geïntegreerde functionele elementen van platforms als YouTube, Vimeo of Spotify. Het gebruik van deze portalen is meestal gratis, maar inhoud kan ook tegen betaling worden gepubliceerd. Met behulp van deze geïntegreerde elementen kun je de betreffende inhoud via onze website beluisteren of bekijken.

Als je audio- of video-elementen op onze website gebruikt, kunnen je persoonsgegevens ook aan de dienstverleners worden doorgegeven, verwerkt en opgeslagen.

Waarom gebruiken we audio- en video-elementen op onze website?

Natuurlijk willen we je het beste aanbod op onze website bieden. En we zijn ons ervan bewust dat inhoud niet langer alleen in tekst en statische afbeeldingen wordt overgebracht. In plaats van je alleen een link naar een video te geven, bieden we je direct op onze website audio- en videoformaten die onderhoudend of informatief zijn, en idealiter allebei. Dit breidt onze service uit en maakt het voor jou gemakkelijker om toegang te krijgen tot interessante inhoud. Naast onze teksten en afbeeldingen bieden we dus ook video- en/of audio-inhoud aan.

Welke gegevens worden opgeslagen door audio- en video-elementen?

Wanneer je een pagina op onze website bezoekt die bijvoorbeeld een ingesloten video heeft, maakt je server verbinding met de server van de dienstverlener. Je gegevens worden ook overgebracht naar de derde partij en daar opgeslagen. Sommige gegevens worden verzameld en opgeslagen, ongeacht of je een account hebt bij de derde partij of niet. Dit omvat meestal je IP-adres, browsertype, besturingssysteem en andere algemene informatie over je apparaat. Verder verzamelen de meeste aanbieders ook informatie over je webactiviteit. Dit omvat sessieduur, bouncepercentage, op welke knop je hebt geklikt of welke website je gebruikt om de dienst te gebruiken. Al deze informatie wordt meestal opgeslagen via cookies of pixel tags (ook wel web beacons genoemd). Gepseudonimiseerde gegevens worden meestal in cookies in je browser opgeslagen. Welke gegevens precies worden opgeslagen en verwerkt, kun je altijd nalezen in de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende aanbieder.

Duur van de gegevensverwerking

Hoe lang de gegevens precies op de servers van de externe aanbieders worden opgeslagen, kun je hieronder in de gegevensbeschermingstekst van de betreffende tool of in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder lezen. Persoonsgegevens worden in principe slechts zolang verwerkt als voor het leveren van onze diensten of producten absoluut noodzakelijk is. Dit geldt meestal ook voor derde aanbieders. In de meeste gevallen kun je ervan uitgaan dat bepaalde gegevens meerdere jaren op servers van derden worden opgeslagen. Gegevens kunnen voor verschillende duur worden opgeslagen, vooral in cookies. Sommige cookies worden al verwijderd na het verlaten van de website, andere kunnen meerdere jaren in je browser worden opgeslagen.

Recht op bezwaar

Je hebt ook het recht en de mogelijkheid om je toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders te allen tijde in te trekken. Dit werkt ofwel via onze cookie management tool of via andere opt-out functies. Je kunt het verzamelen van gegevens door cookies bijvoorbeeld ook voorkomen door de cookies in je browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen. De rechtmatigheid van de verwerking tot aan de herroeping blijft onaangetast.

Omdat de geïntegreerde audio- en videofuncties op onze site meestal ook cookies gebruiken, moet je ook onze algemene verklaring inzake gegevensbescherming over cookies lezen. Meer informatie over de behandeling en opslag van je gegevens kun je vinden in de gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende derde aanbieders.

rechtsgrondslag

Als je ermee hebt ingestemd dat je gegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen door geïntegreerde audio- en video-elementen, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (Artikel 6 (1) (a) GDPR) . In principe worden je gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 Paragraaf 1 lit. f GDPR) in een snelle en effectieve communicatie met jou of andere klanten en zakenpartners. We gebruiken de geïntegreerde audio- en video-elementen echter alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Privacybeleid YouTube

Samenvatting van het privacybeleid van YouTube
Getroffen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over je apparaat en je IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details vind je hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring.
📅 Duur van de opslag: Gegevens worden in het algemeen opgeslagen zolang ze nodig zijn voor het doel van de dienst
⚖️ Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (toestemming), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen).

Wat is YouTube?

We hebben YouTube video's op onze website ingesloten. Hierdoor kunnen we je interessante video's direct op onze site presenteren. YouTube is een videoportaal dat sinds 2006 een dochteronderneming is van Google. Het videoportaal wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als je op onze website een pagina oproept met een ingesloten YouTube-video, maakt je browser automatisch verbinding met de servers van YouTube of Google. Verschillende gegevens worden doorgegeven (afhankelijk van de instellingen). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking in Europa.

In het volgende willen we je nader uitleggen welke gegevens worden verwerkt, waarom we YouTube-video's hebben geïntegreerd en hoe je je gegevens kunt beheren of verwijderen.

Op YouTube kunnen gebruikers gratis video's bekijken, beoordelen, becommentariëren en zelf uploaden. In de afgelopen jaren is YouTube wereldwijd een van de belangrijkste sociale mediakanalen geworden. Om ons in staat te stellen video's op onze website weer te geven, levert YouTube een codefragment dat wij op onze site hebben ingesloten.

Waarom gebruiken we YouTube video's op onze website?

YouTube is het videoplatform met de meeste bezoekers en de beste inhoud. Wij streven ernaar je de best mogelijke gebruikerservaring op onze website te bieden. En natuurlijk mogen interessante video's niet ontbreken. Met behulp van onze embedded video's bieden we je naast onze teksten en afbeeldingen extra nuttige inhoud. Bovendien is onze website dankzij de ingesloten video's beter vindbaar in de zoekmachine van Google. Zelfs als we advertenties plaatsen via Google Ads, kan Google dankzij de verzamelde gegevens deze advertenties echt alleen tonen aan mensen die geïnteresseerd zijn in onze aanbiedingen.

Welke gegevens worden door YouTube opgeslagen?

Zodra je een van onze pagina's bezoekt waarop een YouTube-video is geïnstalleerd, plaatst YouTube ten minste één cookie die jouw IP-adres en onze URL opslaat. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kan YouTube meestal cookies gebruiken om je interacties op onze website te koppelen aan je profiel. Dit omvat gegevens zoals sessieduur, bouncepercentage, geschatte locatie, technische informatie zoals browsertype, schermresolutie of je internetprovider. Andere gegevens kunnen contactgegevens zijn, eventuele beoordelingen, het delen van inhoud via sociale media of het toevoegen aan je favorieten op YouTube.

Als je niet bent aangemeld bij een Google-account of een Youtube-account, slaat Google gegevens op met een unieke identificatiecode die is gekoppeld aan je apparaat, browser of app. Je voorkeurstaalinstelling wordt bijvoorbeeld bewaard. Maar veel interactiegegevens kunnen niet worden opgeslagen omdat er minder cookies worden ingesteld.

In de volgende lijst tonen we cookies die tijdens een test in de browser zijn ingesteld. Enerzijds tonen we cookies die zijn ingesteld zonder een geregistreerd YouTube-account. Anderzijds tonen we cookies die zijn ingesteld met een ingelogd account. De lijst kan niet beweren volledig te zijn, omdat de gebruikersgegevens altijd afhankelijk zijn van de interacties op YouTube.

Naam: YSC
Waarde: b9-CV6ojI5Y111766445-1 Doel.
: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken van de bekeken video op te slaan.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Naam: PREF
Waarde: f1=50000000 Doel
: Deze cookie registreert ook jouw unieke ID. Google ontvangt statistieken van PREF over hoe je YouTube-video's op onze website gebruikt.
Vervaldatum: na 8 maanden

Naam: GPS
Waarde: 1
Doel: Deze cookie registreert je unieke ID op mobiele apparaten om de GPS-locatie te volgen.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Waarde: 95Chz8bagyU Doel
: Deze cookie probeert de bandbreedte van de gebruiker op onze website (met ingebouwde YouTube-video) in te schatten.
Vervaldatum: na 8 maanden

Andere cookies die worden ingesteld wanneer je bent ingelogd op je YouTube-account:

Naam: APISID
Waarde: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111766445- Purpose
: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel van je interesses op te stellen. De gegevens worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: CONSENT
Waarde: YES+AT.de+20150628-20-0 Purpose
: De cookie slaat de status op van de toestemming van een gebruiker voor het gebruik van verschillende Google-services. CONSENT wordt ook gebruikt voor beveiliging, om gebruikers te controleren en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde aanvallen.
Vervaldatum: na 19 jaar

Naam: HSID
Waarde: AcRwpgUik9Dveht0I Doel.
: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel van je interesses op te stellen. Deze gegevens helpen om gepersonaliseerde reclame te tonen.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: LOGIN_INFO
Waarde: AFmmF2swRQIhALLl6aL... Doel.
: In deze cookie wordt informatie over je inloggegevens opgeslagen.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SAPISID
Waarde: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM Doel.
: Deze cookie werkt door je browser en apparaat uniek te identificeren. Het wordt gebruikt om een profiel van je interesses op te stellen.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SID
Waarde: oQfNKjAsI111766445- Doel.
: Deze cookie slaat je Google-account-ID en je laatste inlogtijd op in een digitaal ondertekende en gecodeerde vorm.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SIDCC
Waarde: AN0-TYuqub2JOcDTyL Doel.
: Deze cookie slaat informatie op over hoe je de website gebruikt en welke advertenties je mogelijk hebt gezien voordat je onze site bezocht.
Vervaldatum: na 3 maanden

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens die YouTube van jou ontvangt en verwerkt, worden opgeslagen op de servers van Google. De meeste van deze servers staan in Amerika. Op https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kun je precies zien waar de datacentra van Google zich bevinden. Jouw gegevens worden verdeeld over de servers. Dit betekent dat de gegevens sneller kunnen worden opgeroepen en beter beschermd zijn tegen manipulatie.

Google slaat de verzamelde gegevens voor verschillende lengtes op. Sommige gegevens kun je op elk moment verwijderen, andere worden na een beperkte periode automatisch verwijderd en weer andere worden voor langere tijd door Google opgeslagen. Sommige gegevens (zoals Mijn activiteiten-items, foto's of documenten, producten) die in je Google-account zijn opgeslagen, blijven opgeslagen totdat je ze verwijdert. Zelfs als je niet bent aangemeld bij een Google-account, kun je sommige gegevens die zijn gekoppeld aan je apparaat, browser of app verwijderen.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of opslag van gegevens voorkomen?

In principe kun je gegevens in het Google-account handmatig verwijderen. Met de in 2019 ingevoerde automatische verwijdering van locatie- en activiteitsgegevens wordt de informatie 3 of 18 maanden bewaard en daarna verwijderd, afhankelijk van je beslissing.

Ongeacht of je een Google-account hebt of niet, kun je je browser zo instellen dat Google-cookies worden verwijderd of gedeactiveerd. Afhankelijk van welke browser je gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Onder het kopje "Cookies" vind je de links naar de relevante instructies voor de meest populaire browsers.

Als je in het algemeen geen cookies wilt, kun je je browser zo instellen dat hij je altijd informeert als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt voor elk afzonderlijk cookie beslissen of je het toestaat of niet.

rechtsgrondslag

Als je hebt ingestemd met de verwerking en opslag van je gegevens door geïntegreerde YouTube-elementen, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (Artikel 6 (1) (a) GDPR) . In principe worden jouw gegevens ook verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 Paragraaf 1 lit. f GDPR)opgeslagen en verwerkt in een snelle en goede communicatie met jou of andere klanten en zakenpartners. We gebruiken de geïntegreerde YouTube-elementen echter alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven. YouTube plaatst ook cookies in je browser om gegevens op te slaan. We raden je daarom aan onze privacyverklaring over cookies zorgvuldig te lezen en de privacyverklaring of het cookiebeleid van de betreffende dienstverlener te raadplegen.

YouTube verwerkt ook gegevens in onder andere de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

YouTube gebruikt standaard contractuele clausules die door de EU Commissie zijn goedgekeurd (= Art. 46. Para. 2 en 3 GDPR). Deze clausules verplichten YouTube te voldoen aan de EU-gegevensbeschermingsnormen bij de verwerking van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. Je kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de .

Omdat YouTube een dochteronderneming van Google is, is er een gemeenschappelijk privacybeleid. Als je meer wilt weten over hoe er met jouw gegevens wordt omgegaan, raden we je de gegevensbeschermingsverklaring aan op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube Abonneerknop Privacybeleid

We hebben de YouTube subscribe knop op onze website geïnstalleerd. Je kunt de knop meestal herkennen aan het klassieke YouTube-logo. Het logo toont de woorden "Subscribe" of "YouTube" in witte letters op een rode achtergrond en het witte "Play" symbool links daarvan. De knop kan echter ook in een ander ontwerp worden weergegeven.

Ons YouTube kanaal biedt altijd grappige, interessante of spannende video's. Met de ingebouwde "abonneerknop" kun je je direct vanaf onze website op ons kanaal abonneren en hoef je de YouTube website niet apart op te roepen. We willen het je zo gemakkelijk mogelijk maken om toegang te krijgen tot onze uitgebreide inhoud. Houd er rekening mee dat YouTube hierdoor gegevens van jou kan opslaan en verwerken.

Als je op onze site een ingebouwde abonnementsknop ziet, plaatst YouTube volgens Google minstens één cookie. Deze cookie slaat je IP-adres en onze URL op. YouTube kan zo ook informatie te weten komen over je browser, je locatie bij benadering en je standaardtaal. In onze test werden de volgende vier cookies ingesteld zonder dat je bij YouTube was ingelogd:

Naam: YSC
Waarde: b9-CV6ojI5111766445Y Doel.
: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken van de bekeken video op te slaan.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Naam: PREF
Waarde: f1=50000000 Doel
: Deze cookie registreert ook jouw unieke ID. Google ontvangt van PREF statistieken over hoe je YouTube-video's op onze website gebruikt.
Vervaldatum: na 8 maanden

Naam: GPS
Waarde: 1
Doel: Deze cookie registreert je unieke ID op mobiele apparaten om de GPS-locatie te volgen.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Waarde: 11176644595Chz8bagyU Doel.
: Deze cookie probeert de bandbreedte van de gebruiker op onze website (met ingebouwde YouTube-video) in te schatten.
Vervaldatum: na 8 maanden

Opmerking: Deze cookies zijn ingesteld na een test en kunnen niet claimen volledig te zijn.

Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kan YouTube veel van je acties/interacties op onze website opslaan met behulp van cookies en deze toewijzen aan je YouTube-account. Hierdoor krijgt YouTube bijvoorbeeld informatie over hoe lang je op onze site surft, welk type browser je gebruikt, welke schermresolutie je prefereert of welke acties je onderneemt.

YouTube gebruikt deze gegevens enerzijds om zijn eigen diensten en aanbiedingen te verbeteren en anderzijds om analyses en statistieken te maken voor adverteerders (die Google Ads gebruiken).

Diversen Inleiding

Samenvatting van het privacybeleid
👥 Onderwerpen van gegevens: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Verbetering van de gebruikerservaring
📓 Verwerkte gegevens: Welke gegevens worden verwerkt hangt sterk af van de gebruikte diensten. Meestal gaat het om een IP-adres en/of technische gegevens. Meer details hierover vind je onder de respectievelijke gebruikte tools.
📅 Duur van de opslag: hangt af van de gebruikte tools.
⚖️ Rechtsgrondslagen: Artikel 6 (1) (a) GDPR (toestemming), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen).

Wat valt er onder "Overig"?

De categorie "Overige" omvat de diensten die niet in een van de bovenstaande categorieën passen. Dit zijn meestal verschillende plugins en geïntegreerde elementen die onze website verbeteren. In de regel worden deze functies verkregen van derden en geïntegreerd in onze website. Dit zijn bijvoorbeeld webzoekdiensten zoals Algolia Place, Giphy, Programmable Search Engine of online diensten voor weergegevens zoals OpenWeather.

Waarom maken we gebruik van andere derden?

Wij willen je met onze website het beste webaanbod in onze branche bieden. Een website is al lang meer dan een visitekaartje voor een bedrijf. Het is eerder een plek die ontworpen is om je te helpen vinden wat je zoekt. Om onze website nog interessanter en behulpzamer voor je te maken, maken we gebruik van verschillende diensten van derden.

Welke gegevens worden verwerkt?

Wanneer elementen in onze website worden geïntegreerd, wordt je IP-adres doorgegeven aan de betreffende provider en daar opgeslagen en verwerkt. Dit is nodig omdat de inhoud anders niet naar je browser wordt gestuurd en niet dienovereenkomstig wordt weergegeven. Het kan ook gebeuren dat dienstverleners ook pixeltags of webbakens gebruiken. Dit zijn kleine afbeeldingen op websites die een logbestand kunnen registreren en ook analyses van dit bestand kunnen maken. Met de ontvangen informatie kunnen de aanbieders hun eigen marketingmaatregelen verbeteren. Naast pixeltags kan dergelijke informatie (zoals op welke knop je klikt of wanneer je naar welke pagina gaat) ook worden opgeslagen in cookies. Naast analysegegevens over je webgedrag kan daarin ook technische informatie worden opgeslagen, zoals je browsertype of besturingssysteem. Sommige aanbieders kunnen de verkregen gegevens ook koppelen aan andere interne diensten of aan derden. Elke aanbieder gaat anders met je gegevens om. Wij raden je daarom aan de verklaringen over gegevensbescherming van de betreffende diensten zorgvuldig te lezen. Wij stellen alles in het werk om alleen diensten te gebruiken die zeer zorgvuldig omgaan met de kwestie van gegevensbescherming. Wij raden je daarom aan de gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende diensten zorgvuldig te lezen. Wij spannen ons in om alleen diensten te gebruiken die zeer zorgvuldig omgaan met de gegevensbescherming. Wij raden je daarom aan de gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende diensten zorgvuldig te lezen. Wij spannen ons in om alleen diensten te gebruiken die zeer zorgvuldig omgaan met gegevensbescherming.

Duur van de gegevensverwerking

We zullen je hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking als we daar meer informatie over hebben. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens alleen zo lang als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten.

rechtsgrondslag

Als we je om toestemming vragen en je gaat er ook mee akkoord dat we de dienst mogen gebruiken, is dit de rechtsgrondslag voor de verwerking van je gegevens (artikel 6, lid 1, onder a) GDPR). Naast toestemming hebben we een gerechtvaardigd belang om het gedrag van websitebezoekers te analyseren en zo ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 (1) (f) GDPR (gerechtvaardigde belangen). We gebruiken de tools echter alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Informatie over de speciale gereedschappen, indien beschikbaar, vind je in de volgende hoofdstukken.

Font Awesome Privacybeleid

Samenvatting van het privacybeleid van Font Awesome
Getroffen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienst
📓 Verwerkte gegevens: zoals IP-adres en welke icoonbestanden worden geladen
Meer details vind je hieronder in dit privacybeleid.
📅 Duur van de opslag: Bestanden in identificeerbare vorm worden enkele weken opgeslagen
⚖️ Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (toestemming), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen).

Wat is Font Awesome?

Wij gebruiken Font Awesome van het Amerikaanse bedrijf Fonticons (307 S. Main St., Suite 202, Bentonville, AR 72712, USA) op onze website. Wanneer je een van onze websites bezoekt, wordt het Font Awesome webfont (met name pictogrammen) geladen via het Font Awesome Content Delivery Network (CDN). De teksten of lettertypen en pictogrammen worden op elk apparaat passend weergegeven. In deze gegevensbeschermingsverklaring gaan we nader in op de gegevensopslag en gegevensverwerking door deze dienst.

Pictogrammen spelen een steeds belangrijkere rol op websites. Font Awesome is een webfont dat speciaal is ontworpen voor webdesigners en webontwikkelaars. Met Font Awesome kunnen pictogrammen bijvoorbeeld naar wens worden geschaald en gekleurd met behulp van de stylesheettaal CSS. Ze vervangen oude beeldpictogrammen. Font Awesome CDN is de gemakkelijkste manier om pictogrammen of lettertypen naar je website te uploaden. We hoefden alleen maar een klein regeltje code in onze website op te nemen.

Waarom gebruiken we Font Awesome op onze website?

Met Font Awesome kan de inhoud op onze website beter worden opgemaakt. Zo kun je beter je weg vinden op onze website en de inhoud beter begrijpen. Met de pictogrammen kun je soms zelfs hele woorden vervangen en ruimte besparen. Dit is vooral handig wanneer we inhoud specifiek voor smartphones optimaliseren. Deze pictogrammen worden ingevoegd als HTML-code in plaats van als afbeelding. Daardoor kunnen we de pictogrammen met CSS precies zo bewerken als we willen. Tegelijkertijd verbeteren we met Font Awesome ook onze laadsnelheid, omdat het gewoon HTML-elementen zijn en geen pictogramafbeeldingen. Al deze voordelen helpen ons om de website nog duidelijker, frisser en sneller voor je te maken.

Welke gegevens slaat Font Awesome op?

Font Awesome Content Delivery Network (CDN) wordt gebruikt om pictogrammen en symbolen te laden. CDN's zijn netwerken van over de hele wereld verspreide servers, die het mogelijk maken om bestanden snel lokaal te laden. Zodra je een van onze pagina's oproept, worden de bijbehorende pictogrammen geleverd door Font Awesome.

Om de webfonts te kunnen laden, moet je browser verbinding maken met de servers van Fonticons, Inc. Je IP-adres wordt herkend. Font Awesome verzamelt ook gegevens over welke pictogrambestanden wanneer worden gedownload. Technische gegevens zoals je browserversie, schermresolutie of het tijdstip waarop de pagina werd opgeroepen, worden ook doorgegeven.

Deze gegevens worden verzameld en opgeslagen om de volgende redenen:

 • om content delivery netwerken te optimaliseren
 • om technische fouten op te sporen en te herstellen
 • CDN's beschermen tegen misbruik en aanvallen
 • om kosten in rekening te brengen bij Font Awesome Pro klanten
 • om de populariteit van iconen te kennen
 • om te weten welke computer en software je gebruikt

Als je browser geen webfonts toestaat, wordt automatisch een standaard lettertype op je PC gebruikt. Volgens de huidige stand van onze kennis worden er geen cookies geplaatst. We zijn in contact met de privacy-afdeling van Font Awesome en zullen je laten weten zodra we meer weten.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Font Awesome slaat ook gegevens op over het gebruik van het Content Delivery Network op servers in de Verenigde Staten van Amerika. De CDN-servers bevinden zich echter wereldwijd en slaan gebruikersgegevens op waar u zich bevindt. In identificeerbare vorm worden de gegevens meestal slechts enkele weken bewaard. Geaggregeerde statistieken over het gebruik van de CDN's kunnen ook langer worden opgeslagen. Persoonlijke gegevens worden hier niet opgenomen.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of opslag van gegevens voorkomen?

Voor zover wij weten slaat Font Awesome geen persoonlijke gegevens op via de content delivery netwerken. Als u niet wilt dat gegevens over de gebruikte pictogrammen worden opgeslagen, kunt u onze website helaas niet bezoeken. Als uw browser geen webfonts toestaat, worden er geen gegevens doorgegeven of opgeslagen. In dat geval wordt gewoon het standaard lettertype van je computer gebruikt.

rechtsgrondslag

Als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Font Awesome, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de betreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR (toestemming) , vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals deze kan voorkomen wanneer deze door Font Awesome wordt verzameld.

We hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Font Awesome om onze online service te optimaliseren. De bijbehorende rechtsgrondslag hiervoor is Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen). . We gebruiken Font Awesome echter alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Wij wijzen erop dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. De gegevensverwerking gebeurt in wezen door Font Awesome. Dit kan betekenen dat gegevens niet anoniem worden verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang hebben tot individuele gegevens. Het kan ook gebeuren dat deze gegevens worden gekoppeld aan gegevens van andere Font Awesome diensten waar je een gebruikersaccount hebt.

Als je meer wilt weten over Font Awesome en hoe zij met gegevens omgaan, raden we je de gegevensbeschermingsverklaring aan op https://fontawesome.com/privacy en de helppagina op https://fontawesome.com/support .

Privacybeleid van Google Fonts

Samenvatting van het privacybeleid van Google Fonts
Getroffen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals IP-adres en CSS- en lettertypeverzoeken.
Meer details vind je hieronder in dit privacybeleid.
📅 Opslagperiode: Font-bestanden worden door Google een jaar lang opgeslagen
⚖️ Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (toestemming), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen).

Wat zijn Google Fonts?

We gebruiken Google Fonts op onze website. Dit zijn de "Google fonts" van Google Inc. Het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle Google-diensten in Europa.

Je hoeft je niet te registreren of een wachtwoord in te stellen om Google fonts te gebruiken. Bovendien worden er geen cookies in je browser opgeslagen. De bestanden (CSS, lettertypen/fonts) worden opgevraagd via de Google-domeinen fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com. Volgens Google staan verzoeken om CSS en fonts volledig los van alle andere Google-services. Als je een Google-account hebt, hoef je je geen zorgen te maken dat je Google-accountgegevens aan Google worden doorgegeven terwijl je Google Fonts gebruikt. Google registreert het gebruik van CSS (Cascading Style Sheets) en de gebruikte lettertypen en slaat deze gegevens veilig op. Hoe de gegevensopslag er precies uitziet, zullen we in detail bekijken.

Google Fonts (voorheen Google Web Fonts) is een directory van meer dan 800 lettertypes die Google gratis ter beschikking stelt aan zijn gebruikers.

Veel van deze lettertypen zijn vrijgegeven onder de SIL Open Font License, terwijl andere zijn vrijgegeven onder de Apache License. Beide zijn vrije software licenties.

Waarom gebruiken we Google Fonts op onze website?

Met Google Fonts kunnen we lettertypen op onze eigen website gebruiken en hoeven we ze niet naar onze eigen server te uploaden. Google Fonts is een belangrijk onderdeel om de kwaliteit van onze website hoog te houden. Alle Google fonts worden automatisch geoptimaliseerd voor het web en dit bespaart datavolume en is een groot voordeel, vooral voor gebruik met mobiele apparaten. Wanneer je onze site bezoekt, zorgt de kleine bestandsgrootte voor snelle laadtijden. Bovendien zijn Google Fonts veilige webfonts. Verschillende beeldsynthesesystemen (rendering) in verschillende browsers, besturingssystemen en mobiele apparaten kunnen tot fouten leiden. Zulke fouten kunnen teksten of hele websites gedeeltelijk vervormen. Dankzij het snelle Content Delivery Network (CDN) zijn er geen platformoverschrijdende problemen met Google Fonts. Google Fonts ondersteunt alle belangrijke browsers (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) en werkt betrouwbaar op de meeste moderne mobiele besturingssystemen, waaronder Android 2.2+ en iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). We gebruiken dus Google Fonts zodat we onze hele online dienst zo mooi en uniform mogelijk kunnen presenteren.

Welke gegevens worden door Google opgeslagen?

Wanneer je onze website bezoekt, worden de lettertypes opnieuw geladen via een server van Google. Deze externe oproep geeft gegevens door aan de servers van Google. Op deze manier herkent Google ook dat jij of je IP-adres onze website bezoekt. De Google Fonts API is ontworpen om het gebruik, de opslag en het verzamelen van eindgebruikersgegevens te beperken tot wat nodig is voor een goede levering van lettertypen. API staat overigens voor "Application Programming Interface" en dient onder andere als gegevensoverdracht in de softwaresector.

Google Fonts slaat CSS- en font-aanvragen veilig op bij Google en is daarom beschermd. Aan de hand van de verzamelde gebruikscijfers kan Google bepalen hoe goed de afzonderlijke lettertypen worden ontvangen. Google publiceert de resultaten op interne analysepagina's, zoals Google Analytics. Google gebruikt ook gegevens van zijn eigen webcrawler om te bepalen welke websites Google-lettertypen gebruiken. Deze gegevens worden gepubliceerd in de Google Fonts BigQuery database. Ondernemers en ontwikkelaars gebruiken de Google webservice BigQuery om grote hoeveelheden gegevens te onderzoeken en te verplaatsen.

Er dient echter te worden opgemerkt dat bij elke aanvraag van een Google Font automatisch informatie zoals taalinstellingen, IP-adres, browserversie, browserbeeldschermresolutie en browsernaam naar de servers van Google wordt verzonden. Of deze gegevens ook worden opgeslagen, is niet duidelijk vast te stellen of wordt niet duidelijk door Google meegedeeld.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Google bewaart verzoeken om CSS-activa gedurende één dag op zijn servers, die zich voornamelijk buiten de EU bevinden. Hierdoor kunnen we de lettertypen gebruiken met behulp van een Google stylesheet. Een stylesheet is een sjabloon dat je kunt gebruiken om bijvoorbeeld het ontwerp of het lettertype van een website snel en eenvoudig te veranderen.

De lettertypebestanden worden door Google een jaar lang opgeslagen. Google streeft daarmee het doel na om de laadtijd van websites fundamenteel te verbeteren. Wanneer miljoenen websites naar dezelfde lettertypen verwijzen, worden ze na het eerste bezoek in de cache opgeslagen en verschijnen ze onmiddellijk weer op alle andere websites die later worden bezocht. Soms werkt Google lettertypebestanden bij om de bestandsgrootte te verkleinen, de taaldekking te vergroten en het ontwerp te verbeteren.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of opslag van gegevens voorkomen?

De gegevens die Google voor een dag of een jaar opslaat, kunnen niet zomaar worden gewist. De gegevens worden automatisch naar Google verzonden wanneer de pagina wordt opgevraagd. Om deze gegevens voortijdig te kunnen verwijderen, moet je contact opnemen met Google Support op https://support.google.com/?hl=de&tid=111766445 . In dit geval voorkom je de opslag van gegevens alleen als je onze site niet bezoekt.

In tegenstelling tot andere webfonts geeft Google ons onbeperkte toegang tot alle fonts. We hebben dus onbeperkt toegang tot een zee van lettertypen en halen zo het beste uit onze website. Meer over Google Fonts en andere vragen kun je vinden op https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111766445 . Hoewel Google daar ingaat op problemen met gegevensbescherming, staat er niet echt gedetailleerde informatie over gegevensopslag. Het is relatief moeilijk om echt precieze informatie over opgeslagen gegevens van Google te krijgen.

rechtsgrondslag

Als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Fonts, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de betreffende gegevensverwerking. Volgens Artikel 6 lid 1 lit.

We hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Google Font om onze online service te optimaliseren. De bijbehorende rechtsgrondslag hiervoor is Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen). . We gebruiken Google Fonts echter alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt je gegevens onder andere ook in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking door ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus met name in de VS) of gegevensoverdracht daarheen gebruikt Google zogenaamde standaard contractuele clausules (= Art. 46 Paragraaf 2 en 3 DSGVO). Standaard Contractuele Clausules (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat jouw gegevens ook voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Via deze clausules verbindt Google zich ertoe de Europese gegevensbeschermingsnormen na te leven bij de verwerking van jouw relevante gegevens, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. Je vindt het besluit en de betreffende standaardcontractbepalingen onder andere hier:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De Google Ads Voorwaarden voor gegevensverwerking, die ook overeenkomen met de standaardcontractbepalingen voor Google Fonts, zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Je kunt ook lezen welke gegevens Google verzamelt en waarvoor deze gegevens worden gebruikt op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

WooCommerce Privacybeleid

Samenvatting van het privacybeleid van WooCommerce
Getroffen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimaliseren van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals IP-adres, browserinformatie, standaard taalinstellingen, datum en tijd van webtoegang.
Meer details vind je hieronder in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: Serverlogbestanden, technische gegevens en je IP-adres worden na ongeveer 30 dagen verwijderd.
⚖️ Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1) (a) GDPR (toestemming), Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen).

Wat is WooCommerce?

We hebben het open source winkelsysteem WooCommerce als plugin op onze website geïntegreerd. Deze WooCommerce plugin is gebaseerd op het WordPress content management systeem, dat een dochteronderneming is van Automattic Inc. (60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA). De geïmplementeerde functies verzenden, bewaren en verwerken gegevens naar Automattic Inc. In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren we je om welke gegevens het gaat, hoe het netwerk deze gegevens gebruikt en hoe je de gegevensopslag kunt beheren of voorkomen.

WooCommerce is een online winkelsysteem dat sinds 2011 deel uitmaakt van de WordPress map en speciaal is ontwikkeld voor WordPress websites. Het is een aanpasbaar, open-source eCommerce platform gebouwd op WordPress, dat ook in onze website is geïntegreerd als een WordPress plugin.

Waarom gebruiken we WooCommerce op onze website?

We gebruiken deze praktische webwinkeloplossing om je onze fysieke of digitale producten of diensten zo goed mogelijk op onze website te kunnen aanbieden. Het doel is om je eenvoudig en gemakkelijk toegang te geven tot ons assortiment, zodat je snel en gemakkelijk de gewenste producten kunt krijgen. Met WooCommerce hebben we een goede plugin gevonden die voldoet aan onze eisen voor een webwinkel.

Welke gegevens worden door WooCommerce opgeslagen?

Informatie die je actief invoert in een tekstveld in onze webwinkel kan worden verzameld en opgeslagen door WooCommerce of Automattic. Dus als je je bij ons registreert of een product bestelt, kan Automattic deze gegevens verzamelen, verwerken en opslaan. Naast e-mailadres, naam of adres kunnen dit ook creditcard- of factuurgegevens zijn. Automattic kan deze informatie vervolgens gebruiken voor haar eigen marketingcampagnes.

Er is ook informatie die Automattic automatisch van je verzamelt in zogenaamde serverlogbestanden:

 • IP-adres
 • browserinformatie
 • Standaard taalinstelling
 • Datum en tijd van webtoegang

WooCommerce zet ook cookies in je browser en gebruikt technologieën zoals pixeltags (web beacons), bijvoorbeeld om jou als gebruiker duidelijk te identificeren en om op interesse gebaseerde reclame te kunnen aanbieden. WooCommerce gebruikt een aantal verschillende cookies die worden ingesteld afhankelijk van de actie van de gebruiker. Dit betekent bijvoorbeeld dat als je een product in de winkelwagen legt, er een cookie wordt ingesteld zodat het product in de winkelwagen blijft als je onze website verlaat en op een later tijdstip terugkomt.

Hier tonen we je een voorbeeldlijst van mogelijke cookies die door WooCommerce kunnen worden ingesteld:

Naam: woocommerce_items_in_cart
Waarde: 1 Doel.
: De cookie helpt WooCommerce te bepalen wanneer de inhoud in de winkelwagen verandert.
Vervaldatum: Na het einde van de sessie

Naam: woocommerce_cart_hash
Waarde: 447c84f810834056ab37cfe5ed27f204111766445-7 Purpose
: Deze cookie wordt ook gebruikt om wijzigingen in je winkelwagen te herkennen en op te slaan.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Naam: wp_woocommerce_session_d9e29d251cf8a108a6482d9fe2ef34b6
Waarde: 1146%7C%7C1589034207%7C%7C95f8053ce0cea135bbce671043e740111766445-4aa Purpose
: Deze cookie bevat een unieke identificatiecode zodat de winkelwagengegevens ook in de database terug te vinden zijn.
Vervaldatum: na 2 dagen

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Tenzij er een wettelijke verplichting is om gegevens langer te bewaren, verwijdert WooCommerce de gegevens wanneer ze niet langer nodig zijn voor de eigen doeleinden waarvoor ze zijn opgeslagen. Zo worden serverlogbestanden die technische gegevens over je browser en je IP-adres bevatten na ongeveer 30 dagen verwijderd. Tot die tijd gebruikt Automattic de gegevens om het verkeer op haar eigen websites (bijvoorbeeld alle WordPress sites) te analyseren en eventuele problemen op te lossen. De gegevens worden opgeslagen op de Amerikaanse servers van Automattic.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of opslag van gegevens voorkomen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik en de verwerking van je persoonsgegevens. Ook kun je te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende overheidsinstantie.

In je browser heb je ook de mogelijkheid om cookies individueel te beheren, te verwijderen of uit te schakelen. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen of verwijderen van cookies een negatief effect kan hebben op de functionaliteit van onze WooCommerce online shop. Afhankelijk van welke browser je gebruikt, werkt het beheren van cookies een beetje anders. Onder het kopje "Cookies" vind je de relevante links naar de relevante instructies voor de meest populaire browsers.

rechtsgrondslag

Als je hebt ingestemd met het gebruik van WooCommerce, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking. Volgens Artikel 6 Lid 1 lit.

We hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van WooCommerce om onze online service te optimaliseren en mooi voor je te presenteren. De bijbehorende rechtsgrondslag hiervoor is Artikel 6 (1) (f) GDPR (legitieme belangen). . We gebruiken WooCommerce echter alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

WooCommerce verwerkt ook gegevens in onder andere de VS. We willen erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

WooCommerce gebruikt standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de EU Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 GDPR). Deze clausules verplichten WooCommerce te voldoen aan het EU-gegevensbeschermingsniveau bij de verwerking van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. Je kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de .

Meer details over het privacybeleid en welke gegevens door WooCommerce worden verzameld en hoe, zijn te vinden op https://automattic.com/privacy/ en algemene informatie over WooCommerce op https://woocommerce.com/ .

Op alle teksten rust auteursrecht.

Bron: Gemaakt met AdSimple 's generator voor gegevensbescherming