Voorwaarden

Misschien wil je ook

I. Toepasselijkheid, schriftelijke vereisten

De PATCHBOX GmbH - voortaan "PATCHBOX GmbH" genoemd - doet uitsluitend zaken op basis van de volgende Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn een integraal onderdeel van elk contract dat door PATCHBOX GmbH wordt afgesloten. Individuele contractpartners van PATCHBOX GmbH worden voortaan aangeduid als "Contractpartner". Andere overeenkomsten dan de hieronder genoemde worden niet als gesloten beschouwd, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd. Mondelinge wijzigingen, nevenafspraken of toezeggingen hebben alleen rechtsgeldigheid als ze schriftelijk zijn bekrachtigd door vertegenwoordigingsbevoegde entiteiten van PATCHBOX GmbH, die zijn ingeschreven in het handelsregister en zijn ondertekend door het bedrijf.

Door de Contractpartner gestelde voorwaarden die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden zijn nietig, anders dan wanneer een wijziging in onderling overleg en in overeenstemming met de bovengenoemde formele schriftelijke vereisten wordt aangebracht.

II. Uitvoering van het contract

De bestelling van de contractpartner vormt een vast aanbod. PATCHBOX GmbH heeft de keuze om dit aanbod binnen 3 dagen te accepteren door een orderbevestiging te sturen, of om de bestelde goederen binnen de gestelde termijn naar de contractpartner te sturen.

III. Prijzen en betalingsvoorwaarden

Indien de contractpartner binnen de EU gevestigd is, zijn de in het contract genoemde prijzen altijd in Euro, of in een andere door de partijen overeengekomen valuta, en zijn ze, tenzij anders bepaald, af magazijn/fabriek (EXW) van de PATCHBOX GmbH.

Als de contractpartner buiten de EU is gevestigd, zijn de in het contract genoemde prijzen altijd in USD, of in een andere door de partijen overeengekomen valuta, en worden ze, tenzij anders bepaald, door de contractpartner ter plaatse (DAP) geleverd.

De prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, nettoprijs exclusief Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Rekeningen van de PATCHBOX GmbH zijn netto verschuldigd bij ontvangst van de factuur, voor zover geen andere betalingsregeling is bedongen.

Betalingen aan PATCHBOX GmbH hebben dan alleen bevrijdend effect indien zij worden verricht door overschrijving op de in de rekening genoemde bankrekening naar een instelling die volgens de handelswetten bevoegd is dergelijke betalingen te aanvaarden. Ontvangst van de betaling wordt beschouwd als de dag waarop de betaling daadwerkelijk door PATCHBOX GmbH is ontvangen; in het geval van een bankoverschrijving is dit de datum waarop de betaling is gecrediteerd bij de bankinstelling PATCHBOX GmbH.

De uitgifte van eigen of derde wissels vormt nog geen betaling, noch een basis voor aanspraken op een mogelijke korting in contanten.

Indien de contractpartner een commerciële entiteit is, is het inhouden van betalingen wegens aanspraken op garantie niet toegestaan. Bijgevolg wordt de betalingstermijn niet verlengd wegens aanspraken op garantie. Indien een contante betalingstermijn is overeengekomen, begint de betalingstermijn met de verzending van de factuur door PATCHBOX GmbH. Eventuele garantieclaims of tegenclaims onderbreken of vertragen de betalingstermijn niet.

PATCHBOX GmbH heeft het recht de betalingen die zij ontvangt te gebruiken voor alle verplichtingen die zij nodig acht, ongeacht andersluidende toewijzingsverklaringen. Hiertoe kunnen behoren incassokosten voor het uitoefenen van haar vorderingen, honoraria en kosten die zijn gemaakt bij pogingen om een persoon of personen op te sporen, rente en/of achterstandsrente en ten slotte de verschuldigde hoofdsom.

Indien de contractpartner een commerciële entiteit is, verplicht de contractpartner zich daarmee, in geval van betalingsverzuim, tot volledige vergoeding van alle incassokosten, uitgaven en contante uitgaven in verband met de inning van de schuld, zodat PATCHBOX GmbH in geen geval kosten, van welke aard dan ook, voor de inning van deze schuld hoeft te maken.

De contractpartner heeft niet het recht om eisen tot betaling van PATCHBOX GmbH te compenseren met eigen eisen. Vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met PATCHBOX GmbH mogen alleen aan derden worden overgedragen als ze voldoen aan de formele eisen van punt II. 2. en met uitdrukkelijke toestemming.

Bij betaling in termijnen vervalt het termijnschema. In geval van te late of onvolledige betaling, ook al gaat het om een enkele termijn, wordt het gehele openstaande bedrag onmiddellijk en volledig opeisbaar.

IV. Leveringstermijnen

1. De leveringstermijn begint bij ontvangst van de bestelling of, indien anders bepaald, bij verzending van de opdrachtbevestiging door PATCHBOX GmbH, echter niet vóór ontvangst en verduidelijking van alle documentatie door de contractpartner. Voorwaarde voor het nakomen van de leveringstermijn is dat de contractpartner aan alle contractuele verplichtingen voldoet, in het bijzonder aan alle vastgelegde betalingsvoorwaarden.

2. De leveringstermijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de bestelling binnen de gestelde termijn voor verzending gereed is of, indien zulks is bepaald, is geleverd.

3. Gedeeltelijke zendingen zijn toegestaan. De wachttijden in verband met gedeeltelijke of foutieve zendingen geven de contractpartner geen recht op ontbinding van het contract of op schadeclaims (voor winstderving en dergelijke), tenzij PATCHBOX GmbH zijn uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming geeft voor de facturering van dergelijke kosten volgens II. 2.

In het geval dat PATCHBOX GmbH schuldig is aan het niet naleven van de leveringstermijn, wordt aan PATCHBOX GmbH een passende respijttermijn toegekend en per aangetekende brief op de hoogte gebracht.

De leveringstermijn wordt verlengd in verband met acties in het kader van arbeidsconflicten, in het bijzonder stakingen en uitsluitingen, alsmede in het geval van onvoorziene belemmeringen buiten de wil van PATCHBOX GmbH, voor zover kan worden aangetoond dat deze belemmeringen aanzienlijke gevolgen hebben gehad voor de tijdige uitvoering van het contract in zijn geheel of voor het deel van het contract dat op dat moment verschuldigd is. Dit geldt ook wanneer deze omstandigheden van invloed zijn op onderaannemers. PATCHBOX De GmbH is ook niet verantwoordelijk voor bovengenoemde omstandigheden, als deze zich voordoen tijdens een reeds lopende vertraging. In belangrijke gevallen zal PATCHBOX GmbH de contractpartner zo snel mogelijk informeren over het begin en het einde van dit soort belemmeringen.

V. Behoud van eigendomsrechten

Alle goederen blijven eigendom van PATCHBOX GmbH totdat de overeengekomen prijs met eventuele bijkomende kosten volledig is betaald. Zolang er uit hoofde van contracten tussen PATCHBOX GmbH en de contractpartner schulden blijven bestaan, mag de contractpartner de betreffende goederen niet verkopen, verhuren, leasen, verhypothekeren, weggeven of overzee vervoeren. Totdat de betalingen voor de facturering volledig zijn ontvangen, heeft PATCHBOX GmbH het recht zich te vergewissen van de status en de toestand van de goederen.

Indien de goederen door een derde partij in beslag worden genomen, is de contractpartner verplicht PATCHBOX GmbH per aangetekende brief op de hoogte te stellen. Dit moet het proces-verbaal van inbeslagname bevatten en een beëdigde verklaring van de inhoud, waaruit blijkt dat de in beslag genomen goederen identiek zijn aan de door PATCHBOX GmbH geleverde goederen en waarop nog een bedrag verschuldigd is. In geval van insolventie of gerechtelijke vereffening is de contractpartner verplicht om PATCHBOX GmbH onmiddellijk op de hoogte te brengen en alle voorwerpen en openstaande rekeningen waarop PATCHBOX GmbH nog aanspraak kan maken, af te zonderen.

Interventiekosten zijn voor rekening van de contractpartner. Het in beslag nemen van goederen waarop PATCHBOX GmbH aanspraak blijft maken, vormt in geen geval een afstand van eigendomsrechten. In het geval dat PATCHBOX GmbH gebruik maakt van haar eigendomsrechten, geeft de contractpartner ook op dat moment zijn onherroepelijke toestemming aan PATCHBOX GmbH om de door haar geleverde goederen op te halen, te allen tijde en zonder verdere toestemming van de contractpartner.

Wederverkoop van goederen waarop PATCHBOX GmbH aanspraak blijft maken, is alleen toegestaan als zij de inherente eigendomsrechten blijft handhaven.

PATCHBOX GmbH heeft het recht de door haar teruggevorderde goederen aan derden door te verkopen, zonder controle op de evenredigheid van de verkoopprijs. De opbrengst van de verkoop van teruggevorderde goederen wordt in mindering gebracht op het oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

De kosten die ontstaan door het doen gelden van eigendomsrechten, naast de toepasselijke rente en honoraria, worden door de contractpartner vergoed aan PATCHBOX GmbH of verrekend met de reeds betaalde koopprijs.

VI. Garantie

Om verlies van garantierechten te voorkomen, moet de contractant de goederen met de grootste zorg controleren en eventuele gebreken binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk melden.

Indien er daadwerkelijk sprake is van een onbepaalde verplichting, kan PATCHBOX GmbH zich ontdoen van alle aanspraken op ontbinding van de overeenkomst of een evenredige prijsvermindering, indien zij de gebrekkige goederen tijdig vervangt door goederen zonder gebreken.

Verdere aanspraken op garantie zijn uitgesloten. Als PATCHBOX GmbH een ruil van goederen aanbiedt en de contractpartner niet tijdig met de aangeboden ruil instemt, dan is PATCHBOX GmbH van de garantieverplichting bevrijd; in het bijzonder heeft de contractpartner niet het recht om PATCHBOX GmbH de kosten voor de aanschaf van vervangende goederen in rekening te brengen.

Voor goederen, die PATCHBOX GmbH zelf van onderaannemers betrekt, kan PATCHBOX GmbH naar keuze ofwel de op haar rustende garantieverplichtingen volgens deze paragraaf nakomen, ofwel haar garantieclaims tegen de leverancier overdragen aan de contractpartner. In het laatste geval vrijwaart PATCHBOX GmbH zichzelf van alle garantie- of schadeclaims.

VII. Levering

Levering van goederen geschiedt, tenzij anders bepaald, op kosten van de contractpartner. PATCHBOX GmbH zal zich inspannen om de leveringstermijnen nauwkeurig na te leven. Aan termijnverlengingen kan de contractpartner geen rechten ontlenen.

VIII. Schadevergoeding, boeteclausule

Voor eventuele schade of overeengekomen boetes is PATCHBOX GmbH alleen aansprakelijk als de contractpartner grove of opzettelijke nalatigheid kan bewijzen. Indien de contractpartner de consument is, geldt deze aansprakelijkheidsbeperking niet voor persoonlijke schade.

Bovendien is PATCHBOX GmbH tegenover de contractpartner niet aansprakelijk voor winstderving of andere financiële schade.

De geleverde goederen bieden slechts die mate van veiligheid die op grond van algemene voorschriften en/of door de toeleverancier verstrekte specificaties mag worden verwacht. In geval van wettelijke productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid voor materiële schade beperkt tot de schade die de consument lijdt. De beperking van de aansprakelijkheid gaat in haar geheel over op alle klanten, die verplicht zijn deze aansprakelijkheid verder over te dragen aan eventuele volgende consumenten.

IX. Herroeping door PATCHBOX GmbH, boeteclausule

PATCHBOX GmbH heeft in geval van verzuim van de contractpartner en zonder verplichting tot het verlenen van respijttermijnen, het recht de overeenkomst te ontbinden. In dit geval heeft PATCHBOX GmbH het recht om een boete van 20 % van de overeengekomen totale prijs te eisen. De contractpartner moet ook schade vergoeden die verder gaat, in het bijzonder wanneer PATCHBOX GmbH de goederen al heeft geproduceerd of met de productie ervan is begonnen, of deze goederen al klaar zijn voor verzending, wanneer de totale schade hoger is dan de bovengenoemde 20% van de overeengekomen totale prijs.

PATCHBOX Bovendien heeft GmbH het recht om de overeenkomst te ontbinden als er na het van kracht worden van de overeenkomst twijfel ontstaat over de uitvoering van de overeenkomst door de contractpartner. In het geval van een dergelijke ontbindingsverklaring heeft de contractpartner geen recht op rechtsmiddelen.

X. Schade tijdens de verzending

In geval van schade tijdens het vervoer moet onmiddellijk een officieel schaderapport worden opgemaakt (door de spoorweg, postdienst, rederij). Bij de inontvangstneming moeten de goederen onmiddellijk op eventuele schade worden gecontroleerd. In geval van schade moet de vervoerder de aard van de schade op de vrachtbrief bevestigen. Indien goederen worden teruggezonden en blijkt dat de klachten niet gegrond waren, zullen kosten voor verzendkosten en een evenredige vergoeding voor de inspectie van de goederen in rekening worden gebracht.

XI. Teruggave

Retourzendingen van producten worden alleen geaccepteerd als daarover vooraf overeenstemming is bereikt met PATCHBOX GmbH.

XII. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

Voor beide contractpartijen is de plaats van uitvoering het hoofdkantoor van PATCHBOX GmbH. Beide contractpartijen bepalen dat voor alle juridische geschillen die uit dit contract voortvloeien, de Oostenrijkse wetten van toepassing zijn, evenals de jurisdictie van de bevoegde lokale rechtbank in Wenen, Oostenrijk.