Όροι & Προϋποθέσεις

I. Εφαρμογή, γραπτές απαιτήσεις

Η PATCHBOX GmbH - εφεξής αναφερόμενη ως "PATCHBOX GmbH" - δραστηριοποιείται αποκλειστικά βάσει των ακόλουθων Όρων και Προϋποθέσεων. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο κάθε σύμβασης που συνάπτει η PATCHBOX GmbH. Οι μεμονωμένοι συμβαλλόμενοι εταίροι της PATCHBOX GmbH αναφέρονται εφεξής ως "συμβαλλόμενος εταίρος". Συμφωνίες, εκτός από τις παρακάτω αναφερόμενες, δεν θεωρούνται ως συναφθείσες, εκτός εάν αυτό έχει ρητά καθοριστεί εγγράφως. Για να έχουν ισχύ, οι προφορικές τροποποιήσεις, οι συμπληρωματικές συμφωνίες ή οι διαβεβαιώσεις απαιτούν την έγγραφη επικύρωση των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν την PATCHBOX GmbH, όπως είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της εταιρείας και με την εξουσιοδοτημένη υπογραφή της εταιρείας.

Οποιοιδήποτε όροι που τίθενται από τον αντισυμβαλλόμενο και έρχονται σε αντίθεση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις είναι άκυροι, εκτός εάν η τροποποίηση γίνεται με αμοιβαία συμφωνία και σύμφωνα με τις παραπάνω τυπικές γραπτές απαιτήσεις.

II. Εκτέλεση της σύμβασης

Η παραγγελία του αντισυμβαλλόμενου αποτελεί δεσμευτική προσφορά. Η PATCHBOX Η GmbH έχει τη δυνατότητα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αποδεχθεί την προσφορά αυτή εντός 3 ημερών με την αποστολή επιβεβαίωσης παραγγελίας ή με την αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων στον αντισυμβαλλόμενο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

III. Τιμές και όροι πληρωμής

Εάν ο αντισυμβαλλόμενος βρίσκεται εντός της ΕΕ, οι τιμές που αναφέρονται στη σύμβαση είναι πάντοτε σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα που συμφωνείται από τα μέρη και, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ex warehouse/works (EXW) της PATCHBOX GmbH.

Εάν ο αντισυμβαλλόμενος βρίσκεται εκτός της ΕΕ, οι τιμές που αναφέρονται στη σύμβαση είναι πάντα σε δολάρια ΗΠΑ ή σε άλλο νόμισμα που συμφωνείται από τα μέρη και, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, παραδίδονται στον τόπο (DAP) από τον αντισυμβαλλόμενο.

Οι τιμές είναι, εκτός εάν ορίζεται ρητά εγγράφως διαφορετικά, καθαρές τιμές χωρίς τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

Οι λογαριασμοί της PATCHBOX GmbH είναι πληρωτέοι καθαρά με την παραλαβή του τιμολογίου, εφόσον δεν έχει καθοριστεί άλλος τρόπος πληρωμής.

Οι πληρωμές προς την PATCHBOX GmbH έχουν απαλλακτικό αποτέλεσμα μόνο εάν πραγματοποιούνται, είτε με μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στο νομοσχέδιο σε έναν οργανισμό που είναι εξουσιοδοτημένος να δέχεται τέτοιες πληρωμές βάσει των εμπορικών νόμων.. Ως ημερομηνία παραλαβής της πληρωμής θεωρείται η ημέρα κατά την οποία η πληρωμή λαμβάνεται πράγματι από την PATCHBOX GmbH- σε περίπτωση τραπεζικού εμβάσματος, αυτή θα είναι η ημερομηνία κατά την οποία η πληρωμή πιστώθηκε στο τραπεζικό ίδρυμα της PATCHBOX GmbH.

Η έκδοση ιδίων ή τρίτων συναλλαγματικών δεν αποτελεί ακόμη πληρωμή, ούτε αποτελεί βάση για τυχόν αξιώσεις σε πιθανή έκπτωση μετρητών.

Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι εμπορική οντότητα, δεν επιτρέπεται η παρακράτηση πληρωμών λόγω διεκδίκησης εγγυήσεων. Κατά συνέπεια, η προθεσμία πληρωμής δεν θα παρατείνεται λόγω τυχόν διεκδίκησης αξιώσεων εγγύησης. Εάν έχει συμφωνηθεί περίοδος έκπτωσης μετρητών, η περίοδος πληρωμής αρχίζει με την αποστολή του τιμολογίου από την PATCHBOX GmbH. Οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης ή προβολή ανταπαίτησης δεν διακόπτει ούτε καθυστερεί την περίοδο προεξόφλησης.

PATCHBOX GmbH δικαιούται να χρησιμοποιεί τις πληρωμές που λαμβάνει για όποιες υποχρεώσεις κρίνει σκόπιμες και ανεξάρτητα από τυχόν δηλώσεις κατανομής περί του αντιθέτου. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται τα έξοδα είσπραξης για την επιδίωξη των απαιτήσεών της, τα τέλη και τα έξοδα που προκύπτουν από την προσπάθεια εντοπισμού ενός ή περισσότερων προσώπων, οι τόκοι ή/και οι τόκοι υπερημερίας και, τέλος, το οφειλόμενο κεφάλαιο.

Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι εμπορική οντότητα, ο αντισυμβαλλόμενος δεσμεύεται, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, να αποζημιώσει πλήρως όλες τις εισπρακτικές αμοιβές, τα έξοδα και τις δαπάνες σε μετρητά που σχετίζονται με την είσπραξη της οφειλής, έτσι ώστε η PATCHBOX GmbH να μην επιβαρυνθεί σε καμία περίπτωση με έξοδα, οποιασδήποτε φύσης, για την είσπραξη της εν λόγω οφειλής.

Ο συμβαλλόμενος εταίρος δεν δικαιούται να αντισταθμίσει την απαίτηση πληρωμής της PATCHBOX GmbH με δικές του απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις που απορρέουν από τη συμβατική σχέση με την PATCHBOX GmbH μπορούν να εκχωρηθούν σε τρίτους μόνο εφόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις του σημείου II. 2. και έχοντας λάβει την κατάλληλη ρητή συγκατάθεση.

Όσον αφορά τις πληρωμές με δόσεις, το χρονοδιάγραμμα δόσεων θα είναι άκυρο. Σε περίπτωση καθυστερημένης ή ελλιπούς πληρωμής, ακόμη και αν πρόκειται για μία δόση, ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό καθίσταται αμέσως και πλήρως απαιτητό.

IV. Προθεσμίες παράδοσης

1. Η προθεσμία παράδοσης αρχίζει με την παραλαβή της παραγγελίας ή, εάν ορίζεται διαφορετικά, με την αποστολή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας από την PATCHBOX GmbH, όχι όμως πριν από την παραλαβή και τη διευκρίνιση όλων των εγγράφων από τον αντισυμβαλλόμενο. Η τήρηση της προθεσμίας παράδοσης εξαρτάται από την εκπλήρωση από τον αντισυμβαλλόμενο όλων των συμβατικών υποχρεώσεων, ιδίως την τήρηση όλων των προβλεπόμενων όρων πληρωμής.

2. Η προθεσμία παράδοσης θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν η παραγγελία είναι έτοιμη για αποστολή εντός της καθορισμένης προθεσμίας ή, εάν έχει καθοριστεί, έχει παραδοθεί.

3. Επιτρέπονται οι μερικές αποστολές. Οι περίοδοι αναμονής που σχετίζονται με μερική ή λανθασμένη αποστολή δεν παρέχουν στον αντισυμβαλλόμενο εταίρο το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή να εγείρει αξιώσεις αποζημίωσης (για διαφυγόντα κέρδη κ.λπ.), εκτός εάν η PATCHBOX GmbH δώσει τη ρητή, γραπτή συγκατάθεσή της για την τιμολόγηση των εν λόγω δαπανών σύμφωνα με το άρθρο II. 2.

Σε περίπτωση που η PATCHBOX GmbH δεν τηρήσει με υπαιτιότητα την προθεσμία παράδοσης, η PATCHBOX GmbH θα πρέπει να λάβει κατάλληλη προθεσμία και να ενημερωθεί σχετικά με συστημένη επιστολή.

Η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται ανάλογα με τις ενέργειες που γίνονται στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, ιδίως απεργιών και στάσεων εργασίας, καθώς και σε περίπτωση απρόβλεπτων εμποδίων εκτός του ελέγχου της PATCHBOX GmbH, εφόσον τα εν λόγω εμπόδια μπορούν να αποδειχθούν ότι είχαν ουσιαστικό αντίκτυπο στην έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης στο σύνολό της ή στο τμήμα της σύμβασης που είναι σήμερα απαιτητό. Αυτό ισχύει επίσης όταν οι εν λόγω περιστάσεις επηρεάζουν τους υπεργολάβους. PATCHBOX Η GmbH δεν ευθύνεται επίσης για τις προαναφερθείσες περιστάσεις, εάν αυτές συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας ήδη συνεχιζόμενης καθυστέρησης. Σε σημαντικές περιπτώσεις, η PATCHBOX GmbH θα ενημερώσει τον αντισυμβαλλόμενο το συντομότερο δυνατό σχετικά με την έναρξη και τη λήξη τέτοιου είδους κωλυμάτων.

V. Διατήρηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας

Όλα τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της PATCHBOX GmbH μέχρι την πλήρη εξόφληση του καθορισμένου τιμήματος, μαζί με τυχόν παρεπόμενες χρεώσεις. Όσο παραμένουν οφειλές από συμβάσεις μεταξύ της PATCHBOX GmbH και του αντισυμβαλλόμενου, ο αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να πωλήσει, να ενοικιάσει, να μισθώσει, να υποθηκεύσει, να χαρίσει ή να μεταφέρει στο εξωτερικό τα εν λόγω εμπορεύματα. Μέχρι την ολοσχερή πληρωμή της χρέωσης, η PATCHBOX GmbH έχει το δικαίωμα να εξακριβώσει την κατάσταση και την κατάσταση των εμπορευμάτων.

Σε περίπτωση κατάσχεσης των εμπορευμάτων από τρίτους, ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ενημερώσει την PATCHBOX GmbH με συστημένη επιστολή. Η επιστολή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει την έκθεση κατάσχεσης και μια υπεύθυνη δήλωση περιεχομένου, στην οποία να δηλώνεται ότι τα κατασχεθέντα εμπορεύματα είναι ίδια με εκείνα που παραδόθηκαν από την PATCHBOX GmbH και για τα οποία εξακολουθεί να υπάρχει οφειλή. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή δικαστικού συμβιβασμού, ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως την PATCHBOX GmbH και να ξεχωρίσει όλα τα αντικείμενα και τους ανεξόφλητους λογαριασμούς για τα οποία η PATCHBOX GmbH εξακολουθεί να έχει απαιτήσεις.

Το κόστος παρέμβασης βαρύνει τον αντισυμβαλλόμενο εταίρο. Η κατάσχεση των εμπορευμάτων για τα οποία η PATCHBOX GmbH εξακολουθεί να έχει αξιώσεις, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παραίτηση από τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που η PATCHBOX GmbH κάνει χρήση των ιδιοκτησιακών της δικαιωμάτων, ο αντισυμβαλλόμενος συναινεί ανέκκλητα, ακόμη και τότε, να παραλάβει η PATCHBOX GmbH τα αγαθά που είχε παραδώσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς περαιτέρω συναίνεση του αντισυμβαλλόμενου.

Η μεταπώληση οποιουδήποτε εμπορεύματος επί του οποίου η PATCHBOX GmbH εξακολουθεί να έχει αξιώσεις, επιτρέπεται μόνο εφόσον εξακολουθεί να διατηρεί τα εγγενή δικαιώματα ιδιοκτησίας.

Η PATCHBOX GmbH έχει το δικαίωμα να μεταπωλεί σε τρίτους τα προϊόντα που έχει ανακτήσει, χωρίς να ελέγχεται η αναλογικότητα της τιμής πώλησης. Τα έσοδα από την πώληση των ανακτηθέντων εμπορευμάτων αφαιρούνται από το αρχικό οφειλόμενο ποσό.

Η δαπάνη που προκύπτει από τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, εκτός από τους τόκους και τα τέλη, θα αποζημιωθεί στην PATCHBOX GmbH από τον αντισυμβαλλόμενο εταίρο ή θα συμψηφιστεί με το ήδη καταβληθέν τίμημα αγοράς.

VI. Εγγύηση

Για να αποφευχθεί η απώλεια των δικαιωμάτων εγγύησης, ο συμβαλλόμενος οφείλει να επιθεωρεί τα αγαθά με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και να αναφέρει εγγράφως τυχόν ελαττώματα εντός 3 ημερών από την παραλαβή των εν λόγω αγαθών.

Σε περίπτωση που υπάρχει πραγματική περίπτωση αόριστης υποχρέωσης, η PATCHBOX GmbH μπορεί να απαλλαγεί από κάθε αξίωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση ή ανάλογης μείωσης του τιμήματος, εφόσον ανταλλάξει εγκαίρως τα ελαττωματικά προϊόντα με προϊόντα χωρίς ελαττώματα.

Αποκλείεται κάθε περαιτέρω αξίωση εγγύησης. Εάν η PATCHBOX GmbH προτείνει την ανταλλαγή αγαθών και ο αντισυμβαλλόμενος δεν συναινέσει εγκαίρως στην προτεινόμενη ανταλλαγή, τότε η PATCHBOX GmbH απαλλάσσεται από την υποχρέωση εγγύησης- ειδικότερα, ο αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται να χρεώσει στην PATCHBOX GmbH το κόστος απόκτησης ανταλλακτικών αγαθών.

Για τα αγαθά που η PATCHBOX GmbH προμηθεύεται από υπεργολάβους, η PATCHBOX GmbH μπορεί, κατ' επιλογή της, είτε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις εγγύησης που της αναλογούν σύμφωνα με το παρόν τμήμα, είτε να εκχωρήσει τις αξιώσεις εγγύησης έναντι του προμηθευτή στον αντισυμβαλλόμενο. Στην τελευταία περίπτωση, η PATCHBOX GmbH απαλλάσσεται από κάθε απαίτηση εγγύησης ή ζημίας.

VII. Παράδοση

Η παράδοση των αγαθών γίνεται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, με έξοδα του αντισυμβαλλόμενου. Η PATCHBOX Η GmbH καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή τήρηση των προθεσμιών παράδοσης. Ο αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να εγείρει αξιώσεις λόγω παράτασης της προθεσμίας.

VIII. Αποζημίωση για ζημίες, ποινική ρήτρα

Όσον αφορά τυχόν αποζημιώσεις ή συμφωνημένες ποινές υπαναχώρησης, η PATCHBOX GmbH ευθύνεται μόνο εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι σε θέση να αποδείξει την βαριά ή εσκεμμένη αμέλεια του πρώτου. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι ο καταναλωτής, ο περιορισμός αυτός της ευθύνης δεν ισχύει για προσωπικές ζημίες.

Επιπλέον, η PATCHBOX GmbH δεν ευθύνεται έναντι του συμβαλλόμενου εταίρου για διαφυγόντα κέρδη ή άλλες οικονομικές ζημίες.

Τα παραδιδόμενα αγαθά προσφέρουν μόνο τον βαθμό ασφάλειας που μπορεί να αναμένεται με βάση τους γενικούς κανονισμούς ή/και τις προδιαγραφές που παρέχονται από τον υπεργολάβο. Σε περίπτωση νομικής ευθύνης για τα προϊόντα, η ευθύνη για υλικές ζημίες περιορίζεται στις ζημίες που υφίσταται ο καταναλωτής. Ο περιορισμός της ευθύνης μεταβιβάζεται στο σύνολό του σε όλους τους πελάτες, οι οποίοι υποχρεούνται να μεταβιβάσουν περαιτέρω την εν λόγω ευθύνη σε κάθε μεταγενέστερο καταναλωτή.

IX. Ακύρωση από την PATCHBOX GmbH, ποινική ρήτρα

Η PATCHBOX GmbH έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων από τον αντισυμβαλλόμενο και χωρίς καμία υποχρέωση χορήγησης περιόδου χάριτος, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, η PATCHBOX GmbH δικαιούται να διεκδικήσει ποινική ρήτρα υπαναχώρησης ίση με το 20 % του προβλεπόμενου συνολικού τιμήματος. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται επίσης να αποκαταστήσει κάθε επιπλέον ζημία, ιδίως όταν η PATCHBOX GmbH έχει ήδη παράγει τα αγαθά ή έχει αρχίσει την παραγωγή τους ή τα εν λόγω αγαθά είναι ήδη έτοιμα για αποστολή, εφόσον η συνολική ζημία υπερβαίνει το προαναφερθέν 20 % του συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος.

Η PATCHBOX GmbH έχει επιπλέον το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εάν, μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης, προκύψουν αμφιβολίες σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης από τον αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση τέτοιας δήλωσης υπαναχώρησης, ο αντισυμβαλλόμενος δεν έχει δικαίωμα προσφυγής.

X. Ζημία κατά τη μεταφορά

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη μεταφορά, είναι απαραίτητο να εκδοθεί αμέσως επίσημη έκθεση ζημιάς (από το σιδηρόδρομο, την ταχυδρομική υπηρεσία, τη μεταφορική εταιρεία). Κατά την παραλαβή, τα εμπορεύματα πρέπει να επιθεωρούνται αμέσως για τυχόν ζημιές. Σε περίπτωση ζημίας, ο μεταφορέας πρέπει να επιβεβαιώσει τη φύση της ζημίας στη φορτωτική. Εάν τα εμπορεύματα επιστραφούν και αποδειχθεί ότι οι καταγγελίες ήταν αδικαιολόγητες, θα χρεωθούν τα έξοδα αποστολής, καθώς και ανάλογη αποζημίωση για την επιθεώρηση των εμπορευμάτων.

XI. Επιστροφές

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές μόνο εφόσον έχει προηγηθεί σχετική συμφωνία με την PATCHBOX GmbH.

XII. Τόπος εκτέλεσης, έδρα δικαιοδοσίας, εφαρμοστέο δίκαιο

Για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, ο τόπος εκτέλεσης είναι η έδρα της PATCHBOX GmbH. Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ότι, για όλες τις νομικές διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση, ισχύουν οι αυστριακοί νόμοι, καθώς και η δικαιοδοσία του αρμόδιου τοπικού δικαστηρίου στη Βιέννη της Αυστρίας.