Pogoji in določila

I. Uporaba, pisne zahteve

Podjetje PATCHBOX GmbH - v nadaljevanju "PATCHBOX GmbH" - posluje izključno na podlagi naslednjih splošnih pogojev poslovanja. Ti pogoji poslovanja so sestavni del vsake pogodbe, ki jo sklene PATCHBOX GmbH. Posamezni pogodbeni partnerji podjetja PATCHBOX GmbH se v nadaljevanju imenujejo "pogodbeni partner". Pogodbe, ki niso navedene v nadaljevanju, se ne štejejo za sklenjene, razen če je to izrecno pisno določeno. Za veljavnost ustnih sprememb, pomožnih sporazumov ali zagotovil je potrebna pisna potrditev subjektov, ki so pooblaščeni za zastopanje podjetja PATCHBOX GmbH, kot so vpisani v register podjetij in s pooblaščenim podpisom podjetja.

Vsi pogoji, ki jih določi pogodbeni partner in so v nasprotju s temi pogoji, so neveljavni, razen če je sprememba sprejeta na podlagi medsebojnega dogovora in v skladu z zgoraj navedenimi formalnimi pisnimi zahtevami.

II. Realizacija pogodbe

Naročilo pogodbenega partnerja je zavezujoča ponudba. PATCHBOX Družba GmbH lahko po lastni presoji sprejme to ponudbo v treh dneh s pošiljanjem potrditve naročila ali pa naročeno blago pošlje pogodbenemu partnerju v določenem roku.

III. Cene in plačilni pogoji

Če ima pogodbeni partner sedež v EU, so cene, navedene v pogodbi, vedno v evrih ali v drugi valuti, o kateri se stranki dogovorita, in so, če ni drugače določeno, franko skladišče/obrat (EXW) podjetja PATCHBOX GmbH.

Če ima pogodbeni partner sedež zunaj EU, so cene, navedene v pogodbi, vedno v ameriških dolarjih ali v drugi valuti, kot se dogovorita stranki, in so, če ni drugače določeno, dobavljene na kraju samem (DAP) s strani pogodbenega partnerja.

Če ni izrecno pisno določeno drugače, so cene neto cene brez davka na dodano vrednost.

Računi družbe PATCHBOX GmbH so plačljivi neto po prejemu računa, če ni določen drug način plačila.

Plačila na naslov PATCHBOX GmbH imajo učinek razrešnice le, če so izvršena z nakazilom sredstev na bančni račun, naveden v predlogu zakona, agenciji, ki je pooblaščena za sprejemanje takih plačil v skladu z zakoni o trgovini. Za prejem plačila se šteje tisti dan, ko PATCHBOX GmbH dejansko prejme plačilo; v primeru bančnega nakazila je to datum, ko je bilo plačilo nakazano v dobro bančne ustanove PATCHBOX GmbH.

Izdaja lastnih menic ali menic tretjih oseb še ne pomeni plačila, niti ni podlaga za kakršne koli zahtevke do morebitnega denarnega popusta.

Če je pogodbeni partner gospodarski subjekt, zadržanje plačil zaradi uveljavljanja garancijskih zahtevkov ni dovoljeno. Zato se plačilni rok ne bo podaljšal zaradi uveljavljanja garancijskih zahtevkov. Če je bil dogovorjen rok gotovinskega popusta, začne plačilni rok teči, ko podjetje PATCHBOX GmbH pošlje račun. Kakršen koli garancijski zahtevek ali uveljavljanje nasprotnega zahtevka ne prekine ali zavleče obdobja denarnega popusta.

PATCHBOX Družba GmbH ima pravico, da prejeta plačila uporabi za vse obveznosti, ki se ji zdijo primerne, ne glede na morebitne nasprotne izjave o dodelitvi sredstev. Te lahko vključujejo stroške izterjave za uveljavljanje svojih zahtevkov, pristojbine in stroške, nastale pri poskusih iskanja osebe ali oseb, obresti in/ali zamudne obresti ter končno zapadlo glavnico.

Če je pogodbeni partner gospodarski subjekt, se s tem zavezuje, da bo v primeru zamude pri plačilu v celoti poravnal vse pristojbine za izterjavo, stroške in denarne izdatke, povezane z izterjavo dolga, tako da podjetju PATCHBOX GmbH v nobenem primeru ne bodo nastali kakršni koli stroški za izterjavo navedenega dolga.

Pogodbeni partner nima pravice, da bi zahtevek za plačilo od PATCHBOX GmbH nadomestil s svojimi zahtevami. Terjatve, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja s podjetjem PATCHBOX GmbH, se lahko odstopijo tretjim osebam le, če izpolnjujejo formalne zahteve iz točke II. 2. in po pridobitvi ustreznega izrecnega soglasja.

V zvezi z obročnimi plačili bo obročni plačilni načrt neveljaven. V primeru zamude ali nepopolnega plačila, tudi če gre za posamezen obrok, celoten odprti znesek zapade v plačilo takoj in v celoti.

IV. Roki za dostavo

1. Dobavni rok začne teči po prejemu naročila ali, če je določeno drugače, po tem, ko PATCHBOX GmbH pošlje potrditev naročila, vendar ne pred prejemom in pojasnitvijo vse dokumentacije s strani pogodbenega partnerja. Upoštevanje dobavnega roka je odvisno od tega, ali pogodbeni partner izpolni vse pogodbene obveznosti, zlasti ali izpolnjuje vse predpisane plačilne pogoje.

2. Šteje se, da je rok dobave upoštevan, če je naročilo pripravljeno za odpremo do določenega roka ali, če je tako določeno, je bilo dostavljeno.

3. Dovoljene so delne pošiljke. Čakalne dobe, povezane z delnimi ali napačnimi pošiljkami, pogodbenemu partnerju ne dajejo pravice do odstopa od pogodbe ali uveljavljanja odškodninskih zahtevkov (za izgubo zaslužka in podobno), razen če PATCHBOX GmbH izrecno pisno odobri zaračunavanje teh stroškov v skladu z II. 2.

Če je PATCHBOX GmbH kriv za neupoštevanje roka za dostavo, se PATCHBOX GmbH odobri ustrezen rok za odlog in se o tem obvesti s priporočenim pismom.

Rok dobave se podaljša sorazmerno z ukrepi, sprejetimi v okviru delovnih sporov, zlasti stavk in izključitev, ter v primeru nepredvidenih ovir, na katere PATCHBOX GmbH ne more vplivati, če je mogoče dokazati, da so te ovire bistveno vplivale na pravočasno izvedbo celotnega naročila ali tistega dela naročila, ki je trenutno zapadel. To velja tudi, kadar navedene okoliščine vplivajo na podizvajalce. PATCHBOX Družba GmbH prav tako ni odgovorna za omenjene okoliščine, če se pojavijo med že potekajočo zamudo. V pomembnih primerih bo PATCHBOX GmbH pogodbenega partnerja čim prej obvestil o začetku in koncu tovrstnih ovir.

V. Ohranitev lastninskih pravic

Vse blago ostane last podjetja PATCHBOX GmbH, dokler ni v celoti plačana predpisana cena skupaj z morebitnimi dodatnimi stroški. Dokler obstajajo kakršni koli dolgovi na podlagi pogodb med PATCHBOX GmbH in pogodbenim partnerjem, pogodbeni partner zadevnega blaga ne sme prodati, oddati v najem, zakupiti, zastaviti, podariti ali prepeljati v tujino. Dokler plačila za obračun niso prejeta v celoti, ima PATCHBOX GmbH pravico, da se prepriča o statusu in stanju blaga.

Če blago zaseže tretja oseba, mora pogodbeni partner o tem s priporočenim pismom obvestiti PATCHBOX GmbH. To mora vsebovati poročilo o zasegu in zapriseženo izjavo o vsebini, ki potrjuje, da je zaseženo blago identično blagu, ki ga je dobavilo podjetje PATCHBOX GmbH, in za katerega še vedno obstaja dolgovani znesek. V primeru insolventnosti ali sodne poravnave mora pogodbeni partner nemudoma obvestiti PATCHBOX GmbH in izločiti vse predmete in neporavnane račune, do katerih ima PATCHBOX GmbH še vedno terjatev.

Stroške intervencije krije pogodbeni partner. Zaseg blaga, do katerega ima PATCHBOX GmbH še naprej pravico, nikakor ne pomeni odpovedi lastninskim pravicam. Če PATCHBOX GmbH uveljavlja svoje lastninske pravice, pogodbeni partner tudi v tem trenutku nepreklicno soglaša, da PATCHBOX GmbH kadar koli in brez dodatnega soglasja pogodbenega partnerja prevzame blago, ki ga je dostavil.

Nadaljnja prodaja blaga, do katerega ima družba PATCHBOX GmbH še naprej pravico, je dovoljena le, če še naprej ohranja lastninske pravice.

PATCHBOX GmbH lahko blago, ki ga je izterjala, ponovno proda tretjim osebam, ne da bi preverjala sorazmernost prodajne cene. Izkupiček od prodaje prevzetega blaga se odšteje od prvotnega dolgovanega zneska.

Stroške, ki nastanejo zaradi uveljavljanja lastninskih pravic, poleg veljavnih obresti in pristojbin pogodbeni partner povrne družbi PATCHBOX GmbH ali pa se odštejejo od že izplačane kupnine.

VI. Garancija

Da bi se izognili izgubi garancijskih pravic, mora pogodbena stranka blago pregledati z največjo možno skrbnostjo in v 3 dneh po prejemu blaga pisno poročati o morebitnih napakah.

V primeru dejanskega primera nedoločene obveznosti se lahko podjetje PATCHBOX GmbH razbremeni vseh zahtevkov za odstop od pogodbe ali ustrezno zniža ceno, če pravočasno zamenja blago z napako za blago brez napak.

Vsi nadaljnji garancijski zahtevki so izključeni. Če PATCHBOX GmbH ponudi zamenjavo blaga in pogodbeni partner pravočasno ne privoli v ponujeno zamenjavo, je PATCHBOX GmbH razbremenjen garancijskih obveznosti; zlasti pogodbeni partner ni upravičen zaračunati PATCHBOX GmbH stroškov nabave nadomestnega blaga.

Za blago, ki ga PATCHBOX GmbH sama pridobi od podizvajalcev, lahko PATCHBOX GmbH po lastni izbiri izpolni garancijske obveznosti, ki jih ima v skladu s tem poglavjem, ali pa svoje garancijske zahtevke do dobavitelja prenese na pogodbenega partnerja. V slednjem primeru se PATCHBOX GmbH zavaruje pred vsemi garancijskimi ali odškodninskimi zahtevki.

VII. Dostava

Če ni drugače določeno, gre dobava blaga na stroške pogodbenega partnerja. PATCHBOX Družba GmbH si bo prizadevala, da bo natančno upoštevala dobavne roke. Pogodbeni partner ne more uveljavljati nobenih zahtevkov zaradi podaljšanja rokov.

VIII. Nadomestilo škode, kazenska klavzula

V zvezi z morebitno škodo ali dogovorjenimi kaznimi za izgubo je PATCHBOX GmbH odgovoren le, če lahko pogodbeni partner dokaže njegovo hudo ali namerno malomarnost. Če je pogodbeni partner potrošnik, ta omejitev odgovornosti ne velja za osebno škodo.

Poleg tega PATCHBOX GmbH pogodbenemu partnerju ne odgovarja za izgubo zaslužka ali drugo finančno škodo.

Dobavljeno blago zagotavlja le tisto stopnjo varnosti, ki jo je mogoče pričakovati na podlagi splošnih predpisov in/ali specifikacij, ki jih zagotovi podizvajalec. V primeru pravne odgovornosti za izdelek je odgovornost za materialno škodo omejena na škodo, ki jo utrpi potrošnik. Omejitev odgovornosti se v celoti prenese na vse stranke, pri čemer so slednje dolžne omenjeno odgovornost nadalje prenesti na vse nadaljnje potrošnike.

IX. Odpoved s strani PATCHBOX GmbH, kazenska klavzula

PATCHBOX GmbH ima pravico, da v primeru neizpolnitve obveznosti s strani pogodbenega partnerja in brez obveznosti podaljšanja roka odstopi od pogodbe. V tem primeru ima PATCHBOX GmbH pravico uveljavljati zahtevek za kazen za izgubo v višini 20 % predvidene skupne cene. Pogodbena stranka mora povrniti tudi vso škodo, ki presega to vrednost, zlasti če je PATCHBOX GmbH blago že izdelala ali ga je začela izdelovati ali je blago že pripravljeno za odpremo, če skupna škoda presega zgoraj omenjenih 20 % določene skupne cene.

PATCHBOX Poleg tega ima družba GmbH pravico odstopiti od pogodbe, če se po začetku veljavnosti pogodbe pojavijo dvomi glede izpolnjevanja pogodbe s strani pogodbenega partnerja. V primeru takšne izjave o odstopu od pogodbe pogodbeni partner nima pravice do pravnega sredstva.

X. Poškodbe pri prevozu

V primeru kakršne koli poškodbe, ki nastane med prevozom, je treba nemudoma izdati uradno poročilo o poškodbi (s strani železnice, poštne službe, prevoznega podjetja). Ob prevzemu je treba blago takoj pregledati zaradi morebitnih poškodb. V primeru poškodbe mora prevoznik na tovornem listu potrditi vrsto poškodbe. Če se blago vrne in se izkaže, da reklamacije niso bile upravičene, se zaračunajo stroški pošiljanja ter sorazmerno nadomestilo za pregled blaga.

XI. Vračila

Vračilo izdelka je dovoljeno le, če je bil s podjetjem PATCHBOX GmbH sklenjen predhodni dogovor o vračilu izdelka.

XII. Kraj izpolnitve, sedež sodne pristojnosti, veljavno pravo

Za obe pogodbeni stranki je kraj izpolnitve sedež podjetja PATCHBOX GmbH. Pogodbeni stranki določata, da se za vse pravne spore, ki izhajajo iz te pogodbe, uporabljajo avstrijski zakoni in pristojnost pristojnega lokalnega sodišča na Dunaju v Avstriji.