Termeni și condiții

I. Aplicabilitate, cerințe scrise

PATCHBOX GmbH - denumită în continuare "PATCHBOX GmbH" - își desfășoară activitatea exclusiv pe baza următoarelor condiții de utilizare. Acești Termeni și condiții sunt parte integrantă a fiecărui contract încheiat de PATCHBOX GmbH. Partenerii contractuali individuali ai PATCHBOX GmbH sunt denumiți în continuare "Partener contractual". Acordurile, altele decât cele enumerate mai jos, nu vor fi considerate ca fiind încheiate, cu excepția cazului în care acest lucru a fost stipulat în mod expres în scris. Pentru a avea vreo valabilitate, modificările verbale, acordurile subsidiare sau asigurările necesită aprobarea scrisă a entităților autorizate să reprezinte PATCHBOX GmbH, așa cum sunt înscrise în registrul societății și cu semnătura autorizată a societății.

Orice condiții stabilite de partenerul contractant, care contravin acestor termeni și condiții, sunt nule, cu excepția cazului în care o modificare este făcută de comun acord și în conformitate cu cerințele formale scrise de mai sus.

II. Realizarea contractului

Comanda partenerului contractual constituie o ofertă fermă. PATCHBOX GmbH are opțiunea, la discreția sa, de a accepta această ofertă în termen de 3 zile prin trimiterea unei confirmări a comenzii sau prin trimiterea bunurilor comandate către partenerul contractual până la termenul limită stipulat.

III. Prețuri și condiții de plată

În cazul în care partenerul contractual se află în UE, prețurile menționate în contract sunt întotdeauna în euro sau într-o altă monedă convenită de părți și, dacă nu se prevede altfel, sunt prețuri franco depozit/uzină (EXW) al PATCHBOX GmbH.

În cazul în care partenerul contractual se află în afara UE, prețurile menționate în contract sunt întotdeauna în USD sau într-o altă monedă convenită de părți și, dacă nu se prevede altfel, sunt livrate la fața locului (DAP) de către partenerul contractual.

Cu excepția cazului în care se stipulează altfel în mod expres și în scris, prețurile sunt prețuri nete, fără taxa pe valoarea adăugată.

Facturile de la PATCHBOX GmbH sunt datorate net la primirea facturii, în măsura în care nu au fost stipulate alte modalități de plată.

Plățile către PATCHBOX GmbH au efect de descărcare de gestiune numai dacă sunt efectuate, fie prin transfer de fonduri în contul bancar menționat în proiectul de lege către o agenție autorizată să accepte astfel de plăți în conformitate cu legile comerciale... Primirea plății este considerată ca fiind ziua în care plata este efectiv primită de PATCHBOX GmbH; în cazul unui transfer bancar, aceasta va fi data la care plata a fost creditată în instituția bancară PATCHBOX GmbH.

Emiterea de cecuri proprii sau emise de terți nu constituie încă o plată și nici nu oferă o bază pentru vreo pretenție la un eventual discount de numerar.

În cazul în care partenerul contractual este o entitate comercială, nu este permisă reținerea plăților ca urmare a invocării unor pretenții de garanție. În consecință, termenul de plată nu va fi prelungit ca urmare a invocării unor pretenții de garanție. În cazul în care a fost convenită o perioadă de scontare, termenul de plată începe la expedierea facturii de către PATCHBOX GmbH. Orice pretenție de garanție sau invocare a unei cereri reconvenționale nu întrerupe și nici nu întârzie perioada de scontare în numerar.

PATCHBOX GmbH are dreptul de a utiliza plățile pe care le primește pentru orice obligații pe care le consideră necesare și indiferent de orice declarații de alocare contrare. Printre acestea se pot număra comisioanele de colectare pentru urmărirea creanțelor sale, onorariile și cheltuielile suportate în încercarea de a localiza o persoană sau persoane, dobânzile și/sau dobânzile de întârziere și, în cele din urmă, principalul datorat.

În cazul în care partenerul contractual este o entitate comercială, partenerul contractual se obligă astfel, în caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată, să compenseze integral toate comisioanele de colectare, cheltuielile și cheltuielile în numerar legate de colectarea datoriei, astfel încât PATCHBOX GmbH să nu suporte în niciun caz cheltuieli, indiferent de natura lor, pentru colectarea datoriei respective.

Partenerul contractual nu are dreptul de a compensa cererea de plată de la PATCHBOX GmbH cu propriile cereri. Creanțele care decurg din relația contractuală cu PATCHBOX GmbH pot fi cedate către terți numai dacă îndeplinesc cerințele formale de la punctul II. 2. și după obținerea consimțământului exprimat corespunzător.

În ceea ce privește plățile eșalonate, graficul de eșalonare va fi declarat nul și neavenit. În cazul unei plăți întârziate sau incomplete, chiar dacă este vorba de o singură tranșă, întreaga sumă deschisă va deveni imediat și integrală.

IV. Termene de livrare

1. Perioada de livrare începe la primirea comenzii sau, dacă se stipulează altfel, la expedierea confirmării comenzii de către PATCHBOX GmbH, dar nu înainte de primirea și clarificarea întregii documentații de către partenerul contractual. Respectarea termenului de livrare este condiționată de îndeplinirea de către partenerul contractual a tuturor obligațiilor contractuale, în special de respectarea tuturor condițiilor de plată stipulate.

2. Termenul de livrare se consideră respectat dacă comanda este gata de expediere până la termenul stabilit sau, dacă este stabilit, a fost livrată.

3. Sunt permise expedierile parțiale. Aceste perioade de așteptare asociate cu livrări parțiale sau eronate nu dau dreptul partenerului contractual nici de a rezilia contractul, nici de a înainta pretenții de despăgubire (pentru pierderi de venituri și altele asemenea), cu excepția cazului în care PATCHBOX GmbH își dă acordul expres, în scris, pentru facturarea unor astfel de costuri conform II. 2.

În cazul în care PATCHBOX GmbH se face vinovată de nerespectarea termenului de livrare, PATCHBOX GmbH va beneficia de o perioadă de grație corespunzătoare și va fi informată despre aceasta prin scrisoare recomandată.

Termenul de livrare se prelungește proporțional cu acțiunile întreprinse în cadrul unor conflicte de muncă, în special greve și lock-out-uri, precum și în cazul unor impedimente neprevăzute care nu pot fi controlate de PATCHBOX GmbH, în măsura în care se poate demonstra că aceste impedimente au avut un impact substanțial asupra executării la timp a contractului în întregime sau asupra părții din contract care este scadentă în prezent. Acest lucru se aplică, de asemenea, în cazul în care aceste circumstanțe afectează subcontractanții. PATCHBOX GmbH nu este, de asemenea, responsabilă pentru circumstanțele menționate mai sus, dacă acestea apar în timpul unei întârzieri deja în curs de desfășurare. În cazurile importante, PATCHBOX GmbH va notifica partenerul contractual cât mai curând posibil cu privire la începutul și sfârșitul acestor tipuri de impedimente.

V. Păstrarea drepturilor de proprietate

Toate bunurile rămân proprietatea PATCHBOX GmbH până la plata integrală a prețului stipulat, împreună cu toate taxele accesorii. Atâta timp cât există datorii în temeiul contractelor dintre PATCHBOX GmbH și partenerul contractual, partenerul contractual nu poate vinde, închiria, da în leasing, ipoteca, da în folosință sau transporta în străinătate bunurile în cauză. Până la primirea integrală a plăților pentru facturare, PATCHBOX GmbH are dreptul de a se asigura cu privire la starea și starea bunurilor.

În cazul în care bunurile sunt confiscate de o terță parte, partenerul contractual este obligat să informeze PATCHBOX GmbH prin scrisoare recomandată. Aceasta trebuie să includă raportul de sechestru și o declarație pe propria răspundere privind conținutul, în care să se ateste că bunurile sechestrate sunt identice cu cele livrate de PATCHBOX GmbH și pentru care există încă o sumă datorată. În caz de insolvență sau de lichidare judiciară, partenerul contractual este obligat să notifice imediat PATCHBOX GmbH și să individualizeze toate obiectele și facturile restante la care PATCHBOX GmbH mai are pretenții.

Costurile de intervenție sunt suportate de către partenerul contractual. Confiscarea bunurilor asupra cărora PATCHBOX GmbH continuă să dețină pretenții nu constituie în niciun caz o renunțare la drepturile de proprietate. În cazul în care PATCHBOX GmbH se prevalează de drepturile sale de proprietate, partenerul contractual își dă, chiar și în acest moment, consimțământul irevocabil ca PATCHBOX GmbH să ridice bunurile pe care le-a livrat, în orice moment și fără niciun alt consimțământ din partea partenerului contractual.

Revânzarea oricăror bunuri asupra cărora PATCHBOX GmbH continuă să aibă pretenții este permisă numai dacă aceasta continuă să susțină drepturile de proprietate inerente.

PATCHBOX GmbH are dreptul de a revinde către terți bunurile pe care le-a revendicat, fără a verifica proporționalitatea prețului de vânzare. Veniturile obținute din vânzarea bunurilor revendicate sunt deduse din suma inițială datorată.

Cheltuielile suportate ca urmare a revendicării drepturilor de proprietate, pe lângă dobânzile și taxele aplicabile, vor fi compensate către PATCHBOX GmbH de către partenerul contractual sau vor fi compensate din prețul de achiziție deja plătit.

VI. Garanția

Pentru a evita pierderea drepturilor de garanție, partea contractantă trebuie să inspecteze bunurile cu cea mai mare atenție și să raporteze în scris orice defecte în termen de 3 zile de la primirea bunurilor respective.

În cazul în care există un caz real de obligație nedeterminată, PATCHBOX GmbH poate renunța la orice pretenție de reziliere a contractului sau de reducere proporțională a prețului, dacă schimbă în timp util bunurile defecte cu altele fără defecte.

Orice alte pretenții de garanție sunt excluse. În cazul în care PATCHBOX GmbH ar trebui să propună un schimb de bunuri, iar partenerul contractual nu își dă acordul pentru schimbul propus în timp util, PATCHBOX GmbH va fi atunci eliberat de obligația de garanție; în special, partenerul contractual nu are dreptul de a factura PATCHBOX GmbH pentru costurile de achiziție a bunurilor de înlocuire.

Pentru bunurile pe care PATCHBOX GmbH le obține de la subcontractanți, PATCHBOX GmbH poate, la alegerea sa, fie să îndeplinească obligațiile de garanție care îi revin în conformitate cu această secțiune, fie să cedeze pretențiile sale de garanție față de furnizor partenerului contractual. În acest din urmă caz, PATCHBOX GmbH se despăgubește pe sine împotriva oricăror pretenții de garanție sau daune.

VII. Livrare

Livrarea bunurilor se face, dacă nu se prevede altfel, pe cheltuiala partenerului contractual. PATCHBOX GmbH va depune toate eforturile pentru a respecta întocmai termenele de livrare. Partenerul contractant nu poate deriva nicio pretenție din cauza prelungirii termenelor.

VIII. Despăgubiri pentru daune, clauză penală

În ceea ce privește daunele-interese sau penalitățile de decădere convenite, PATCHBOX GmbH este răspunzătoare doar dacă partenerul contractual poate dovedi neglijența gravă sau intenționată a acestuia. În cazul în care partenerul contractual este consumatorul, această limitare a răspunderii nu se aplică în cazul daunelor personale.

În plus, PATCHBOX GmbH nu este răspunzătoare față de partenerul contractual pentru pierderi de venituri sau alte daune financiare.

Bunurile livrate oferă doar acel grad de siguranță care poate fi așteptat pe baza reglementărilor generale și/sau a specificațiilor furnizate de subcontractant. În cazul răspunderii legale pentru produse, răspunderea pentru daune materiale este limitată la daunele suferite de consumator. Limitarea răspunderii se transferă în întregime tuturor clienților, aceștia din urmă fiind obligați să transfere în continuare această răspundere către orice consumator ulterior.

IX. Rezilierea de către PATCHBOX GmbH, clauză penală

PATCHBOX GmbH are dreptul, în caz de nerespectare a obligațiilor de plată de către partenerul contractual și fără obligația de a acorda perioade de grație, să rezilieze contractul. În acest caz, PATCHBOX GmbH are dreptul de a-și revendica o penalitate de anulare echivalentă cu 20 % din prețul total stipulat. De asemenea, partea contractantă trebuie să repare orice daune care depășesc această sumă, în special atunci când PATCHBOX GmbH a produs deja bunurile sau a început producția acestora sau dacă bunurile respective sunt deja pregătite pentru expediere, în cazul în care daunele totale depășesc cele 20 % din prețul total stipulat menționate anterior.

PATCHBOX GmbH are, de asemenea, dreptul de a rezilia contractul dacă, ulterior intrării în vigoare a contractului, apar îndoieli cu privire la executarea contractului de către partenerul contractual. În cazul unei astfel de declarații de reziliere, partenerul contractual nu are niciun drept de recurs legal.

X. Daunele survenite în timpul transportului

În cazul unor daune survenite în timpul transportului, este necesar să se întocmească imediat un raport oficial de daune (de către calea ferată, serviciul poștal, compania de transport). În momentul recepției, mărfurile trebuie să fie inspectate imediat pentru a se constata eventualele daune. În caz de avarie, transportatorul trebuie să confirme natura pagubei pe avizul de expediție. În cazul în care bunurile sunt returnate și se dovedește că reclamațiile nu au fost justificate, se vor factura taxele pentru costurile de transport, precum și o compensație proporțională pentru inspecția bunurilor.

XI. Returnări

Returnarea produselor este acceptată numai dacă a fost încheiat un acord prealabil în acest sens cu PATCHBOX GmbH.

XII. Locul de executare, sediul jurisdicției, legea aplicabilă

Pentru ambele părți contractante, locul de executare este sediul PATCHBOX GmbH. Ambele părți contractante stipulează că, pentru toate litigiile juridice care rezultă din prezentul contract, se vor aplica legile austriece, precum și jurisdicția instanței locale competente din Viena, Austria.