Podmínky a pravidla

I. Použitelnost, písemné požadavky

Společnost PATCHBOX GmbH - dále jen "PATCHBOX GmbH" - podniká výhradně na základě těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené společností PATCHBOX GmbH. Jednotliví smluvní partneři společnosti PATCHBOX GmbH jsou dále označováni jako "smluvní partner". Jiné než níže uvedené smlouvy se nepovažují za uzavřené, pokud to nebylo výslovně písemně stanoveno. K platnosti ústních dodatků, vedlejších smluv nebo ujištění je třeba písemného potvrzení subjektů oprávněných zastupovat PATCHBOX GmbH, zapsaných v obchodním rejstříku a opatřených autorizovaným podpisem společnosti.

Jakékoli podmínky stanovené smluvním partnerem, které jsou v rozporu s těmito smluvními podmínkami, jsou neplatné, s výjimkou případů, kdy je změna provedena na základě vzájemné dohody a v souladu s výše uvedenými formálními písemnými požadavky.

II. Plnění smlouvy

Objednávka smluvního partnera představuje závaznou nabídku. PATCHBOX Společnost GmbH má možnost podle svého uvážení tuto nabídku přijmout do 3 dnů zasláním potvrzení objednávky nebo zasláním objednaného zboží smluvnímu partnerovi ve stanovené lhůtě.

III. Ceny a platební podmínky

Pokud se smluvní partner nachází v EU, jsou ceny uvedené ve smlouvě vždy v eurech nebo v jiné měně, na které se strany dohodnou, a pokud není stanoveno jinak, jsou uvedeny ze skladu/závodu (EXW) společnosti PATCHBOX GmbH.

Pokud se smluvní partner nachází mimo EU, jsou ceny uvedené ve smlouvě vždy v USD nebo v jiné měně, na které se strany dohodnou, a pokud není stanoveno jinak, jsou dodány na místo (DAP) smluvním partnerem.

Není-li výslovně písemně stanoveno jinak, ceny jsou uvedeny v čisté výši bez daně z přidané hodnoty.

Účty od společnosti PATCHBOX GmbH jsou splatné v čisté výši po obdržení faktury, pokud nejsou stanoveny jiné platební podmínky.

Platby na účet PATCHBOX GmbH mají pak pouze tehdy, pokud jsou provedeny buď převodem finančních prostředků na bankovní účet uvedený v návrhu zákona agentuře oprávněné přijímat takové platby podle obchodních zákonů.. Za přijetí platby se považuje ten den, kdy PATCHBOX GmbH platbu skutečně obdrží; v případě bankovního převodu to bude den, kdy byla platba připsána na účet bankovního ústavu PATCHBOX GmbH.

Vydání vlastních směnek nebo směnek třetích stran ještě nepředstavuje platbu, ani neposkytuje základ pro případné nároky na hotovostní slevu.

Pokud je smluvním partnerem obchodní subjekt, zadržení plateb z důvodu uplatnění záručních nároků není přípustné. V důsledku toho se lhůta splatnosti neprodlužuje z důvodu uplatnění záručních nároků. Pokud byla sjednána lhůta splatnosti v hotovosti, začíná lhůta splatnosti běžet okamžikem odeslání faktury společností PATCHBOX GmbH. Případné záruční nároky nebo uplatnění protinároku nepřerušují ani neprodlužují lhůtu pro hotovostní slevu.

PATCHBOX Společnost GmbH je oprávněna použít platby, které obdrží, na jakékoli závazky, které uzná za vhodné, a to bez ohledu na případná opačná prohlášení o přidělení. Mezi ně mohou patřit poplatky za vymáhání jejích pohledávek, poplatky a výdaje vzniklé při pokusech o nalezení osoby nebo osob, úroky a/nebo úroky z prodlení a konečně dlužná jistina.

Pokud je smluvní partner komerčním subjektem, zavazuje se tím v případě prodlení s platbou k plné úhradě všech poplatků za vymáhání, nákladů a hotových výdajů spojených s vymáháním pohledávky, takže společnosti PATCHBOX GmbH v žádném případě nevzniknou náklady na vymáhání uvedené pohledávky, ať už jsou jakékoli povahy.

Smluvní partner není oprávněn kompenzovat požadavky na platbu ze strany PATCHBOX GmbH svými vlastními požadavky. Pohledávky vyplývající ze smluvního vztahu s PATCHBOX GmbH mohou být postoupeny třetím osobám pouze v případě, že splňují formální požadavky bodu II. 2. a po získání příslušného výslovného souhlasu.

Pokud jde o splátky, splátkový kalendář je neplatný. V případě opožděné nebo neúplné platby, i když se jedná o jednu splátku, se stává celá otevřená částka splatnou okamžitě a v plné výši.

IV. Dodací lhůty

1. Dodací lhůta začíná běžet po obdržení objednávky, nebo pokud je stanoveno jinak, po odeslání potvrzení objednávky společností PATCHBOX GmbH, ne však dříve, než smluvní partner obdrží a vyjasní veškerou dokumentaci. Dodržení dodací lhůty je podmíněno splněním všech smluvních povinností ze strany smluvního partnera, zejména dodržením všech stanovených platebních podmínek.

2. Dodací lhůta se považuje za dodrženou, pokud je objednávka připravena k odeslání ve stanovené lhůtě, nebo pokud byla doručena, pokud tak bylo stanoveno.

3. Dílčí zásilky jsou přípustné. Tyto čekací doby spojené s částečnými nebo chybnými dodávkami neopravňují smluvního partnera k odstoupení od smlouvy ani k uplatnění nároků na náhradu škody (ušlý zisk apod.), pokud PATCHBOX GmbH nedá výslovný písemný souhlas k vyúčtování těchto nákladů podle bodu II. 2.

V případě, že společnost PATCHBOX GmbH zaviní nedodržení dodací lhůty, bude jí poskytnuta přiměřená lhůta a společnost PATCHBOX GmbH o tom bude informována doporučeným dopisem.

Dodací lhůta se prodlužuje přiměřeně k opatřením přijatým v rámci pracovních sporů, zejména stávek a výluk, jakož i v případě nepředvídaných překážek, které jsou mimo kontrolu společnosti PATCHBOX GmbH, pokud lze prokázat, že tyto překážky měly podstatný vliv na včasné splnění celé smlouvy nebo na tu část smlouvy, která je v současné době splatná. To platí i v případě, že uvedené okolnosti mají vliv na subdodavatele. PATCHBOX Společnost GmbH rovněž neodpovídá za uvedené okolnosti, pokud k nim dojde v průběhu již probíhajícího prodlení. V důležitých případech bude PATCHBOX GmbH co nejdříve informovat smluvního partnera o začátku a konci těchto typů překážek.

V. Zachování vlastnických práv

Veškeré zboží zůstává majetkem společnosti PATCHBOX GmbH až do úplného zaplacení stanovené ceny spolu s případnými vedlejšími poplatky. Po dobu trvání případných dluhů na základě smluv mezi PATCHBOX GmbH a smluvním partnerem nesmí smluvní partner předmětné zboží prodat, pronajmout, dát do nájmu, zastavit, darovat nebo přepravit do zahraničí. Až do úplného obdržení plateb za vyúčtování má společnost PATCHBOX GmbH právo přesvědčit se o stavu a kondici zboží.

V případě zabavení zboží třetí stranou je smluvní partner povinen informovat o tom doporučeným dopisem společnost PATCHBOX GmbH. To by mělo obsahovat protokol o zabavení zboží a čestné prohlášení o obsahu, v němž bude uvedeno, že zabavené zboží je totožné se zbožím dodaným společností PATCHBOX GmbH a že na něm stále existuje dlužná částka. V případě platební neschopnosti nebo soudního vyrovnání je smluvní partner povinen neprodleně informovat PATCHBOX GmbH a vyčlenit všechny předměty a neuhrazené účty, na které má PATCHBOX GmbH ještě nárok.

Náklady na zásah nese smluvní partner. Zabavení zboží, na které má PATCHBOX GmbH nadále nárok, v žádném případě neznamená vzdání se vlastnických práv. V případě, že společnost PATCHBOX GmbH využije svých vlastnických práv, dává smluvní partner i v tomto okamžiku neodvolatelný souhlas k tomu, aby si společnost PATCHBOX GmbH kdykoli a bez dalšího souhlasu smluvního partnera vyzvedla dodané zboží.

Další prodej jakéhokoli zboží, na které má PATCHBOX GmbH nadále nárok, je přípustný pouze v případě, že nadále trvá na zachování vlastnických práv.

PATCHBOX GmbH je oprávněna prodat zboží, které získala zpět, třetím osobám, aniž by musela ověřovat přiměřenost prodejní ceny. Výnos z prodeje reklamovaného zboží se odečte od původní dlužné částky.

Výdaje vzniklé v souvislosti s uplatněním vlastnických práv, kromě příslušných úroků a poplatků, uhradí smluvní partner společnosti PATCHBOX GmbH nebo je započte proti již poskytnuté kupní ceně.

VI. Záruka

Aby nedošlo ke ztrátě práv ze záruky, musí smluvní strana zkontrolovat zboží s maximální pečlivostí a písemně oznámit případné vady do 3 dnů od převzetí uvedeného zboží.

Pokud se skutečně jedná o neurčitý závazek, může se společnost PATCHBOX GmbH zbavit nároků na odstoupení od smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny, pokud včas vymění vadné zboží za zboží bez vad.

Jakékoli další záruční nároky jsou vyloučeny. Pokud PATCHBOX GmbH navrhne výměnu zboží a smluvní partner s touto výměnou včas nesouhlasí, je PATCHBOX GmbH zbavena záručních závazků; smluvní partner zejména není oprávněn účtovat PATCHBOX GmbH náklady na pořízení náhradního zboží.

U zboží, které PATCHBOX GmbH sama získává od subdodavatelů, může PATCHBOX GmbH podle své volby buď plnit záruční povinnosti, které jí přísluší podle tohoto oddílu, nebo postoupit své záruční nároky vůči dodavateli smluvnímu partnerovi. V druhém případě se PATCHBOX GmbH zprostí veškerých nároků na záruku nebo náhradu škody.

VII. Dodání

Není-li stanoveno jinak, jde dodání zboží na náklady smluvního partnera. PATCHBOX Společnost GmbH vynaloží veškeré úsilí, aby přesně dodržovala dodací lhůty. Smluvnímu partnerovi nemohou vznikat žádné nároky z důvodu prodloužení lhůt.

VIII. Náhrada škody, sankční doložka

Pokud jde o případnou náhradu škody nebo sjednané sankce za propadnutí, je společnost PATCHBOX GmbH odpovědná pouze tehdy, pokud se smluvnímu partnerovi podaří prokázat jeho hrubou nebo úmyslnou nedbalost. Pokud je smluvním partnerem spotřebitel, nevztahuje se toto omezení odpovědnosti na škody na zdraví.

Společnost PATCHBOX GmbH dále neodpovídá smluvnímu partnerovi za ušlý zisk nebo jiné finanční škody.

Dodané zboží nabízí pouze takový stupeň bezpečnosti, který lze očekávat na základě obecných předpisů a/nebo specifikací poskytnutých subdodavatelem. V případě zákonné odpovědnosti za výrobek je odpovědnost za věcnou škodu omezena na takovou škodu, která vznikla spotřebiteli. Omezení odpovědnosti přechází v plném rozsahu na všechny zákazníky, přičemž tito jsou povinni dále přenášet uvedenou odpovědnost na všechny následné spotřebitele.

IX. Odstoupení od smlouvy ze strany PATCHBOX GmbH, sankční doložka

PATCHBOX GmbH je oprávněna v případě neplnění povinností ze strany smluvního partnera a bez povinnosti poskytnout odkladnou lhůtu odstoupit od smlouvy. V tomto případě je PATCHBOX GmbH oprávněna uplatnit svůj nárok na smluvní pokutu ve výši 20 % stanovené celkové ceny. Smluvní strana je rovněž povinna nahradit veškeré škody nad tento rámec, zejména pokud PATCHBOX GmbH již zboží vyrobila nebo zahájila jeho výrobu nebo je uvedené zboží již připraveno k expedici, pokud celková škoda přesahuje výše uvedených 20 % stanovené celkové ceny.

PATCHBOX Společnost GmbH je dále oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud po nabytí právní účinnosti smlouvy vzniknou pochybnosti o plnění smlouvy ze strany smluvního partnera. V případě takového prohlášení o odstoupení od smlouvy nemá smluvní partner právo na právní ochranu.

X. Poškození při přepravě

V případě jakéhokoli poškození během přepravy je nutné neprodleně vystavit úřední protokol o poškození (železnice, pošta, přepravní společnost). Při převzetí je třeba zboží ihned zkontrolovat, zda není poškozeno. V případě poškození musí dopravce potvrdit povahu poškození na nákladním listu. Pokud se zboží vrátí a prokáže se, že reklamace nebyla oprávněná, budou účtovány poplatky za přepravní náklady, jakož i přiměřená náhrada za kontrolu zboží.

XI. Návraty

Vrácení výrobku je možné pouze po předchozí dohodě se společností PATCHBOX GmbH.

XII. Místo plnění, soudní příslušnost, rozhodné právo

Místem plnění je pro obě smluvní strany sídlo společnosti PATCHBOX GmbH. Obě smluvní strany stanoví, že pro všechny právní spory vyplývající z této smlouvy platí rakouské právní předpisy a příslušnost místně příslušného soudu ve Vídni v Rakousku.