Användarvillkor

Du kanske också gillar

I. Tillämplighet, skriftliga krav

PATCHBOX GmbH - hädanefter kallat "PATCHBOX GmbH" - bedriver sin verksamhet uteslutande på grundval av följande allmänna villkor. Dessa allmänna villkor är en integrerad del av varje avtal som ingås av PATCHBOX GmbH. Enskilda avtalspartner till PATCHBOX GmbH kallas hädanefter för "avtalspartner". Andra avtal än de som anges nedan betraktas inte som ingångna, förutom om detta uttryckligen har fastställts skriftligen. Muntliga tillägg, sidoavtal eller försäkringar kräver för att vara giltiga ett skriftligt godkännande av personer som är behöriga att företräda PATCHBOX GmbH, enligt företagsregistret och med företagets auktoriserade underskrift.

Alla villkor som fastställs av avtalsparten och som står i strid med dessa allmänna villkor är ogiltiga, utom om en ändring görs genom ömsesidig överenskommelse och i enlighet med ovanstående formella skriftliga krav.

II. Uppfyllande av kontrakt

Avtalspartens beställning utgör ett bindande erbjudande. PATCHBOX GmbH har möjlighet att inom 3 dagar acceptera detta erbjudande genom att skicka en orderbekräftelse eller genom att skicka de beställda varorna till avtalspartnern inom den angivna tidsfristen.

III. Priser och betalningsvillkor

Om avtalsparten befinner sig inom EU gäller de priser som anges i avtalet alltid i euro, eller i annan valuta som parterna har kommit överens om, och, om inget annat anges, fritt lager/verk (EXW) hos PATCHBOX GmbH.

Om avtalsparten är belägen utanför EU är de priser som anges i avtalet alltid i USD, eller i annan valuta som parterna har kommit överens om, och är, om inte annat anges, levererade på plats (DAP) av avtalsparten.

Priserna är, om inte annat uttryckligen angivits skriftligen, nettopriser exklusive mervärdesskatt.

Fakturor från PATCHBOX GmbH förfaller netto till betalning vid mottagandet av fakturan, såvida inga andra betalningsarrangemang har fastställts.

Betalningar till PATCHBOX GmbH har endast en ansvarsbefriande effekt om de görs, antingen genom överföring till det bankkonto som anges i räkningen till en byrå som är auktoriserad att acceptera sådana betalningar enligt handelslagar... Som mottagande av betalning räknas den dag då betalningen faktiskt tas emot av PATCHBOX GmbH, vid banköverföring den dag då betalningen krediteras PATCHBOX GmbH:s bankinstitut.

Utfärdande av egna eller tredje mans växlar utgör ännu inte betalning och ger inte heller grund för några anspråk på en eventuell kontantrabatt.

Om den avtalsslutande parten är en kommersiell enhet är det inte tillåtet att hålla inne betalningar på grund av garantianspråk. Följaktligen kommer betalningstiden inte att förlängas på grund av åberopande av garantianspråk. Om en kontantrabattperiod har avtalats, börjar betalningsperioden när fakturan skickas av PATCHBOX GmbH. Eventuella garantianspråk eller åberopande av motkrav varken avbryter eller fördröjer kontantrabattperioden.

PATCHBOX GmbH har rätt att använda erhållna betalningar för de förpliktelser som de anser lämpliga och oberoende av eventuella allokeringsdeklarationer om motsatsen. Dessa kan omfatta inkassokostnader för att driva sina fordringar, avgifter och kostnader för att försöka hitta en person eller personer, ränta och/eller dröjsmålsränta och slutligen det förfallna kapitalet.

Om avtalspartnern är en kommersiell enhet förbinder sig avtalspartnern därmed att i händelse av betalningsförsummelse ersätta alla inkassoavgifter, kostnader och kontantutgifter i samband med indrivningen av skulden, så att PATCHBOX GmbH under inga omständigheter ådrar sig kostnader, oavsett art, för indrivningen av denna skuld.

Avtalspartnern har inte rätt att kvitta betalningskrav från PATCHBOX GmbH med egna krav. Fordringar som härrör från avtalsförhållandet med PATCHBOX GmbH får endast överlåtas till tredje part om de uppfyller de formella kraven i punkt II. 2. och om ett uttryckligt samtycke har inhämtats.

När det gäller delbetalningar kommer delbetalningsplanen att vara ogiltig i händelse av försenad eller ofullständig betalning, även om det gäller en enda delbetalning, förfaller hela det öppna beloppet omedelbart och i sin helhet.

IV. Tidsfrister för leverans

1. Leveranstiden börjar löpa vid mottagandet av beställningen eller, om annat anges, vid avsändandet av orderbekräftelsen från PATCHBOX GmbH, dock inte förrän avtalsparten har mottagit och klargjort all dokumentation. Överensstämmelse med leveransfristen är beroende av att avtalspartnern uppfyller alla avtalsenliga skyldigheter, i synnerhet överensstämmelse med alla fastställda betalningsvillkor.

2. Leveransfristen skall anses ha iakttagits om ordern är klar för leverans inom den angivna tidsfristen eller, om så har angivits, har levererats.

3. Delleveranser är tillåtna. Väntetider i samband med delleveranser eller felleveranser berättigar inte avtalsparten att häva avtalet eller att kräva skadestånd (för utebliven vinst och liknande), såvida inte PATCHBOX GmbH uttryckligen och skriftligen godkänner att sådana kostnader faktureras i enlighet med II. 2.

Om PATCHBOX GmbH är skyldigt till att leveransfristen inte har iakttagits, ska PATCHBOX GmbH beviljas en rimlig tidsfrist och informeras om detta per rekommenderat brev.

Leveranstiden förlängs i proportion till åtgärder som vidtas inom ramen för arbetskonflikter, särskilt strejk och lockout, samt i händelse av oförutsedda hinder utanför PATCHBOX GmbH:s kontroll, i den mån sådana hinder kan påvisas ha haft väsentlig inverkan på det punktliga fullgörandet av avtalet i sin helhet, eller på den del av avtalet som för närvarande förfaller till betalning. Detta gäller även när dessa omständigheter påverkar underleverantörer. PATCHBOX GmbH är inte heller ansvarig för ovan nämnda omständigheter om de inträffar under en redan pågående försening. I viktiga fall kommer PATCHBOX GmbH så snart som möjligt att meddela avtalsparten om början och slutet på dessa typer av hinder.

V. Bibehållande av äganderätt

Alla varor förblir PATCHBOX GmbH:s egendom till dess att det avtalade priset tillsammans med eventuella tillkommande avgifter har betalats i sin helhet. Så länge skulder kvarstår enligt avtal mellan PATCHBOX GmbH och avtalspartnern, får avtalspartnern inte sälja, hyra ut, leasa, inteckna, ge bort eller transportera varorna utomlands. Fram till dess att fakturan har betalats i sin helhet har PATCHBOX GmbH rätt att försäkra sig om varornas status och skick.

Om varorna beslagtas av en tredje part är avtalsparten skyldig att informera PATCHBOX GmbH via rekommenderat brev. Meddelandet ska innehålla beslagsprotokollet och en försäkran på heder och samvete om att de beslagtagna varorna är identiska med de varor som levererats av PATCHBOX GmbH och för vilka det fortfarande finns en fordran. I händelse av insolvens eller rättslig avveckling är avtalspartnern skyldig att omedelbart meddela PATCHBOX GmbH och att avskilja alla föremål och utestående räkningar som PATCHBOX GmbH fortfarande har anspråk på.

Kostnader för ingripande ska bäras av avtalsparten. Omhändertagandet av varor som PATCHBOX GmbH fortfarande gör anspråk på innebär inte på något sätt ett avstående från äganderätten. För det fall PATCHBOX GmbH åberopar sin äganderätt, ger avtalsparten redan nu sitt oåterkalleliga samtycke till att PATCHBOX GmbH när som helst och utan ytterligare samtycke från avtalsparten får hämta det levererade godset.

Vidareförsäljning av varor som PATCHBOX GmbH fortfarande har anspråk på är endast tillåten om GmbH fortfarande bibehåller den inneboende äganderätten.

PATCHBOX GmbH har rätt att sälja de varor som återtagits till tredje part, utan någon kontroll av att försäljningspriset är skäligt. Intäkterna från försäljningen av återtagna varor ska dras av från det ursprungliga beloppet.

De kostnader som uppstår på grund av hävdande av äganderätt, utöver tillämpliga räntor och avgifter, ska ersättas till PATCHBOX GmbH av avtalspartnern eller kvittas mot den redan tillhandahållna köpeskillingen.

VI. Garanti

För att undvika förlust av garantirättigheter måste avtalsparten inspektera varorna med största omsorg och skriftligen rapportera eventuella fel inom 3 dagar efter mottagandet av varorna.

Om det föreligger ett faktiskt fall av obestämd skyldighet, kan PATCHBOX GmbH befria sig från alla krav på att häva avtalet eller sänka priset i motsvarande grad, om den defekta varan byts ut mot en defektfri vara i rätt tid.

Alla ytterligare garantianspråk är uteslutna. Om PATCHBOX GmbH erbjuder ett utbyte av varor och avtalspartnern inte godkänner det erbjudna utbytet inom rimlig tid, är PATCHBOX GmbH befriad från garantiåtaganden; i synnerhet har avtalspartnern inte rätt att fakturera PATCHBOX GmbH för kostnaden för anskaffning av ersättningsvaror.

För varor som PATCHBOX GmbH själv köper från underleverantörer kan PATCHBOX GmbH välja att antingen uppfylla de garantiåtaganden som åligger dem enligt detta avsnitt eller överlåta sina garantianspråk mot leverantören till avtalspartnern. I det senare fallet håller PATCHBOX GmbH sig skadeslös från alla garanti- och skadeståndsanspråk.

VII. Leverans

Leveransen av varor sker, om inget annat anges, på avtalspartens bekostnad. PATCHBOX GmbH kommer att göra sitt yttersta för att hålla leveranstiderna exakt. Avtalsparten kan inte göra några anspråk på grund av förlängning av tidsfristen.

VIII. Skadestånd, straffbestämmelse

För eventuella skadestånd eller avtalade förverkandepåföljder är PATCHBOX GmbH endast ansvarig om avtalspartnern kan bevisa grov eller avsiktlig vårdslöshet från den förstnämnda. Om avtalspartnern är konsument gäller denna ansvarsbegränsning inte för personliga skador.

Dessutom är PATCHBOX GmbH inte ansvarig gentemot avtalspartnern för utebliven vinst eller andra ekonomiska skador.

De levererade varorna erbjuder endast den grad av säkerhet som kan förväntas baserat på allmänna föreskrifter och/eller specifikationer som tillhandahålls av underleverantören. Vid lagstadgat produktansvar är ansvaret för sakskada begränsat till den skada som konsumenten lider. Ansvarsbegränsningen överförs i sin helhet till alla kunder och de senare är skyldiga att ytterligare överföra detta ansvar till alla efterföljande konsumenter.

IX. Uppsägning av PATCHBOX GmbH, straffklausul

PATCHBOX GmbH har rätt att häva avtalet om avtalsparten inte fullgör sina skyldigheter och utan skyldighet att bevilja anstånd. I detta fall har PATCHBOX GmbH rätt att kräva ett förverkandevite på 20 % av det avtalade totalpriset. Avtalsparten måste även ersätta skador som går utöver detta, särskilt om PATCHBOX GmbH redan har producerat varan eller har påbörjat produktionen av den eller om varan redan är klar för leverans, om den totala skadan överstiger ovannämnda 20 % av det avtalade totalpriset.

PATCHBOX GmbH har dessutom rätt att häva avtalet om det efter det att avtalet har trätt i kraft uppstår tvivel om att avtalspartnern kommer att fullgöra avtalet. I händelse av en sådan hävningsförklaring har avtalspartnern ingen rätt till rättslig prövning.

X. Skador vid frakt

I händelse av skador under transporten är det nödvändigt att omedelbart få en officiell skaderapport utfärdad (av järnvägen, postverket, rederiet). Vid mottagandet skall varorna omedelbart inspekteras med avseende på eventuella skador. I händelse av skada måste transportören bekräfta skadans art på fraktsedeln. Om varor returneras och det visar sig att klagomålen inte var berättigade, kommer avgifter för fraktkostnader, liksom proportionell ersättning för inspektion av varorna, att faktureras.

XI. Återköp

Produktreturer accepteras endast om en tidigare överenskommelse om detta har gjorts med PATCHBOX GmbH.

XII. Plats för fullgörande, domstols behörighet, tillämplig lag

För båda avtalsparterna är platsen för fullgörande av avtalet huvudkontoret för PATCHBOX GmbH. Båda avtalsparterna fastställer att österrikisk lag ska gälla för alla rättsliga tvister som uppstår till följd av detta avtal, liksom jurisdiktionen för den behöriga lokala domstolen i Wien, Österrike.