Din åsikt är viktig för oss! Delta i vår undersökning och få chansen att vinna ett pris.

Integritetspolicy

Du kanske också gillar

Integritetsinställningar

Skydd av personuppgifter

Inledning och översikt

Vi har skrivit denna dataskyddsdeklaration (version 05/31/2022-111766445) för att förklara för dig i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och tillämpliga nationella lagar, vilka personuppgifter (förkortat data) vi som ansvarig - och de av oss anlitade personuppgiftsbiträdena (t.ex. leverantörer) - behandlar, kommer att behandla i framtiden, samt vilka rättsliga alternativ du har. De termer som används ska förstås som könsneutrala.
I korthet: Vi informerar dig utförligt om de uppgifter om dig som vi behandlar.

Dataskyddsdeklarationer låter vanligtvis mycket tekniska och använder juridisk jargong. Denna dataskyddsdeklaration är å andra sidan avsedd att beskriva de viktigaste sakerna så enkelt och transparent som möjligt. I den mån det är möjligt förklaras tekniska termer på ett läsarvänligt sätt. Länkar till ytterligare information och grafik tillhandahållsoch används. På så sätt informerar vi dig på ett tydligt och enkelt språk om att vi endast behandlar personuppgifter inom ramen för vår affärsverksamhet om det finns en motsvarande rättslig grund. Detta är verkligen inte möjligt om man gör så kortfattade, otydliga och juridiskt-tekniska uttalanden som möjligt, eftersom de ofta är standard på internet när det gäller dataskydd. Jag hoppas att du finner följande förklaringar intressanta och informativa och att du kanske hittar information som du inte redan kände till.
Om du fortfarande har frågor ber vi dig att kontakta den ansvariga person som anges nedan i vårt impressum, att följa de angivna länkarna och att ta del av ytterligare information på tredjeparts webbplatser. Våra kontaktuppgifter finns naturligtvis också i impressumet.

tillämpningsområde

Denna dataskyddsdeklaration gäller för alla personuppgifter som behandlas av oss i företaget och för alla personuppgifter som företag på uppdrag av oss (personuppgiftsbiträden) behandlar. Med personuppgifter menar vi information i den mening som avses i art. 4 nr 1 GDPR såsom en persons namn, e-postadress och postadress. Behandlingen av personuppgifter säkerställer att vi kan erbjuda och fakturera våra tjänster och produkter, oavsett om det är online eller offline. Omfattningen av denna integritetspolicy inkluderar:

 • all online-förekomst (webbplatser, onlinebutiker) som vi driver
 • Framträdanden i sociala medier och e-postkommunikation
 • mobilappar för smartphones och andra enheter

I korthet: Dataskyddsdeklarationen gäller för alla områden där personuppgifter behandlas på ett strukturerat sätt i företaget via de kanaler som nämns. Om vi ingår rättsliga förbindelser med dig utanför dessa kanaler kommer vi vid behov att informera dig separat.

rättsliga grunder

I följande dataskyddsdeklaration ger vi dig transparent information om de rättsliga principerna och bestämmelserna, dvs. den rättsliga grunden för den allmänna dataskyddsförordningen, som gör det möjligt för oss att behandla personuppgifter.
När det gäller EU-lagstiftningen hänvisar vi till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016. Du kan naturligtvis läsa EU:s allmänna dataskyddsförordning online på EUR-Lex, portalen till EU-lagstiftningen, se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679 .

Vi behandlar endast dina uppgifter om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

 1. Samtycke (Artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR): Du har gett oss ditt samtycke till att behandla uppgifter för ett specifikt ändamål. Ett exempel är lagring av de uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.
 2. Avtal (Artikel 6 paragraf 1 lit. b GDPR): Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal med dig eller skyldigheter före avtalets ingående. Om vi t.ex. ingår ett försäljningsavtal med dig behöver vi personuppgifter i förväg.
 3. Rättslig förpliktelse (Artikel 6 punkt 1 lit. c GDPR): Om vi omfattas av en rättslig förpliktelse behandlar vi dina uppgifter. Vi är t.ex. skyldiga enligt lag att spara fakturor för bokföring. Dessa innehåller vanligtvis personuppgifter.
 4. Berättigade intressen (artikel 6.1 lit. f i GDPR): Om det finns berättigade intressen som inte begränsar dina grundläggande rättigheter förbehåller vi oss rätten att behandla personuppgifter. Vi behöver t.ex. behandla vissa uppgifter för att kunna driva vår webbplats på ett säkert och ekonomiskt sätt. Denna behandling är därför ett berättigat intresse.

Andra förhållanden såsom uppfattningen av loggning i allmänhetens intresse och utövandet av myndighetsbefogenhet samt skyddet av livsviktiga intressen gäller vanligtvis inte för oss. I den mån en sådan rättslig grund skulle vara relevant kommer den att anges på lämplig plats

Utöver EU-förordningen gäller även nationella lagar:

 • I Österrike är detta den federala lagen för skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter ( dataskyddslagen ), DSG i korthet .
 • I Tyskland är det den federala dataskyddslagen , BDSG förkortat, som gäller .

Om andra regionala eller nationella lagar gäller kommer vi att informera dig om dem i följande avsnitt.

Kontaktuppgifter till den ansvariga personen

Om du har några frågor om dataskydd eller behandling av personuppgifter hittar du kontaktuppgifterna till den ansvariga personen eller kontoret nedan:
Hernalser Gurtel 1/12
1170 Wien
Österrike

E-post: mail@patchbox.com
Telefon: +43 1 99 71 960 +43 1 99 71 960
Handelsregister: FN427923z Ort för jurisdiktion
jurisdiktion: Handelsdomstolen i Wien, Wien
Handelskammaren VAT ID: ATU69285917

E-post: mail@patchbox.com
Telefon: +4319971960
Impressum: https://patchbox.com/imprint/

lagringstid

Det faktum att vi endast lagrar personuppgifter så länge som det är absolut nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och produkter är ett allmänt kriterium för oss. Det innebär att vi raderar personuppgifter så snart anledningen till databehandlingen inte längre finns. I vissa fall är vi enligt lag skyldiga att lagra vissa uppgifter även efter det att det ursprungliga syftet har upphört, t.ex. för bokföringsändamål.

Om du vill att dina uppgifter ska raderas eller vill återkalla ditt samtycke till databehandling, kommer uppgifterna att raderas så snart som möjligt och förutsatt att det inte finns någon skyldighet att lagra dem.

Vi kommer att informera dig nedan om den specifika varaktigheten för respektive databehandling, förutsatt att vi har ytterligare information om detta.

Rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

I enlighet med artiklarna 13 och 14 i GDPR informerar vi dig om följande rättigheter som du är berättigad till så att uppgifterna behandlas på ett rättvist och öppet sätt:

 • Enligt artikel 15 i GDPR har du rätt att få information om huruvida vi behandlar dina uppgifter. Om så är fallet har du rätt att få en kopia av uppgifterna och att bli informerad om följande information:
  • i vilket syfte vi utför behandlingen;
  • Kategorierna, dvs. de typer av uppgifter som behandlas;
  • vem som tar emot dessa uppgifter och om uppgifterna överförs till tredjeland, hur säkerheten kan garanteras;
  • hur länge uppgifterna lagras;
  • Förekomsten av rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen och rätten att invända mot behandlingen;
  • att du kan klaga till en tillsynsmyndighet (länkar till dessa myndigheter finns nedan);
  • Uppgiftens ursprung om vi inte har samlat in den från dig;
  • om profilering utförs, dvs. om uppgifter utvärderas automatiskt för att skapa en personlig profil för dig.
 • Enligt artikel 16 i GDPR har du rätt att få uppgifterna rättade, vilket innebär att vi måste korrigera uppgifterna om du hittar några fel.
 • Enligt artikel 17 i GDPR har du rätt till radering ("rätten att bli bortglömd"), vilket innebär att du kan begära att dina uppgifter raderas.
 • Enligt artikel 18 i GDPR har du rätt att begränsa behandlingen, vilket innebär att vi endast får lagra uppgifterna men inte använda dem vidare.
 • Enligt artikel 19 i GDPR har du rätt till dataportabilitet, vilket innebär att vi på begäran kan förse dig med dina uppgifter i ett gemensamt format.
 • Enligt artikel 21 i GDPR har du rätt att göra invändningar, som efter verkställighet kommer att leda till en ändring av behandlingen.
  • Om behandlingen av dina uppgifter grundar sig på artikel 6.1 e (allmänt intresse, myndighetsutövning) eller artikel 6.1 f (berättigat intresse), kan du invända mot behandlingen. Vi kommer då så snart som möjligt att kontrollera om vi lagligen kan tillmötesgå denna invändning.
  • Om uppgifterna används för direktreklam kan du när som helst invända mot denna typ av databehandling. Efter detta får vi inte längre använda dina uppgifter för direktmarknadsföring.
  • Om uppgifterna används för profilering kan du när som helst invända mot denna typ av databehandling. Efter detta får vi inte längre använda dina uppgifter för profilering.
 • Enligt artikel 22 i GDPR kan du ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling (t.ex. profilering).
 • Enligt artikel 77 i GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål. Det innebär att du när som helst kan klaga till Integritets­skydds­myndigheten om du anser att behandlingen av personuppgifter strider mot GDPR.

Kort sagt: du har rättigheter - tveka inte att kontakta den ansvariga person som anges ovan!

Om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen eller att dina dataskyddsrättigheter har kränkts på något annat sätt, kan du klaga till tillsynsmyndigheten. Detta är dataskyddsmyndigheten för Österrike, vars webbplats finns på https://www.dsb.gv.at/ . I Tyskland finns det ett dataskyddsombud för varje förbundsstat. För mer information kan du kontakta Förbundsombudsmannen för dataskydd och informationsfrihet (BfDI) . Följande lokala dataskyddsmyndighet är ansvarig för vårt företag:

Överföring av uppgifter till tredje land

Vi överför eller behandlar endast uppgifter till länder utanför EU (tredjeländer) om du samtycker till denna behandling, om detta krävs enligt lag eller är nödvändigt enligt avtal och under alla omständigheter endast i den utsträckning som detta är allmänt tillåtet. I de flesta fall är ditt samtycke det viktigaste skälet till att vi behandlar uppgifter i tredjeland. Behandlingen av personuppgifter i tredjeländer som USA, där många programvarutillverkare erbjuder tjänster och har sina serverplatser, kan innebära att personuppgifter behandlas och lagras på oväntade sätt.

Vi påpekar uttryckligen att det enligt EU-domstolen för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA. Databehandling av amerikanska tjänster (t.ex. Google Analytics) kan leda till att data inte behandlas och lagras anonymt. Dessutom kan amerikanska myndigheter ha tillgång till enskilda uppgifter. Dessutom kan det hända att insamlade data är länkade till data från andra tjänster från samma leverantör, förutsatt att du har ett motsvarande användarkonto. Om möjligt försöker vi använda serverplatser inom EU, om detta erbjuds.

Vi kommer att informera dig mer detaljerat om dataöverföring till tredjeland vid lämpliga punkter i denna dataskyddsdeklaration, om det är tillämpligt.

säkerhet vid behandling av uppgifter

För att skydda personuppgifter har vi implementerat både tekniska och organisatoriska åtgärder. Där det är möjligt krypterar eller pseudonymiserar vi personuppgifter. På så sätt gör vi det så svårt som möjligt för tredje part att härleda personuppgifter från våra uppgifter.

Art. 25 GDPR talar här om "dataskydd genom teknisk design och genom dataskyddsvänliga standardinställningar" och innebär att man alltid tänker på säkerhet och motsvarande säkerhet både med programvaru- (t.ex. formulär) och hårdvaru- (t.ex. tillgång till serverrummet)åtgärder. Vid behov kommer vi att gå in på specifika åtgärder nedan.

TLS-kryptering med https

TLS, kryptering och https låter alla väldigt tekniska och det är de också. Vi använder HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure står för "säkert hypertextöverföringsprotokoll") för att överföra data på ett säkert sätt på Internet.
Det innebär att hela överföringen av alla uppgifter från din webbläsare till vår webbserver är säkrad - ingen kan "tjuvlyssna".

Vi har därmed infört ytterligare ett säkerhetslager och uppfyller kraven på dataskydd genom teknisk design ( Artikel 25.1 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) ). Genom att använda TLS (Transport Layer Security), ett krypteringsprotokoll för säker dataöverföring på Internet, kan vi garantera skyddet av konfidentiella uppgifter.
Du kan känna igen användningen av detta skydd för dataöverföring genom den lilla låssymbolen längst upp till vänster i webbläsaren, till vänster om internetadressen (t.ex. examplepage.de) och användningen av https-systemet (i stället för http) som en del av vår Internetadress.
Om du vill veta mer om kryptering rekommenderar vi en Google-sökning efter "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki" för att få bra länkar till ytterligare information.

kommunikation

Sammanfattning av kommunikationen
👥 Berörda: Alla som kommunicerar med oss via telefon, e-post eller onlineformulär
📓 Behandlade uppgifter: t.ex. B. telefonnummer, namn, e-postadress, inmatade formulärdata. Du kan hitta mer information om vilken typ av kontakt som används i varje enskilt fall
🤝 Syfte: Behandling av kommunikation med kunder, affärspartners etc.
📅 Lagringsperiod: Varaktigheten av affärsfallet och de lagstadgade bestämmelserna
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), Artikel 6.1 b i GDPR (avtal), Artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Om du kontaktar oss och kommunicerar via telefon, e-post eller onlineformulär kan personuppgifter komma att behandlas.

Uppgifterna kommer att behandlas för hantering och bearbetning av din fråga och den relaterade affärstransaktionen. Uppgifterna lagras så länge som lagen kräver.

Berörda personer

Alla som söker kontakt med oss via de kommunikationskanaler som vi tillhandahåller berörs av de processer som nämns.

telefon

Om du ringer till oss lagras samtalsuppgifterna pseudonymiserade på respektive slutenhet och hos den telekommunikationsleverantör som används. Dessutom kan uppgifter som namn och telefonnummer skickas via e-post och sparas för att besvara förfrågningar. Uppgifterna kommer att raderas så snart affärsfallet har avslutats och rättsliga krav tillåter det.

e-post

Om du kommunicerar med oss via e-post kan data lagras på respektive slutenhet (dator, bärbar dator, smartphone, ...) och data lagras på e-postservern. Uppgifterna kommer att raderas så snart affärsfallet har avslutats och rättsliga krav tillåter det.

Onlineformulär

Om du kontaktar oss via ett onlineformulär lagras uppgifterna på vår webbserver och vidarebefordras vid behov till en e-postadress från oss. Uppgifterna kommer att raderas så snart affärsfallet har avslutats och rättsliga krav tillåter det.

rättsliga grunder

Behandlingen av uppgifterna baseras på följande rättsliga grunder:

 • Artikel 6.1 lit.
 • Artikel 6.1 b i GDPR (avtal): Det finns ett behov av att fullgöra ett avtal med dig eller en personuppgiftsbiträde, t.ex. B. telefonoperatören eller vi behöver uppgifterna för aktiviteter före avtalets ingående, t.ex. B. förberedelse av ett erbjudande, process;
 • Artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR (berättigade intressen): Vi vill kunna genomföra kundförfrågningar och affärskommunikation på ett professionellt sätt. Dessa är vissa tekniska anläggningar som. B. e-postprogram, växelservrar och mobiltelefonoperatörer är nödvändiga för att kunna driva kommunikationen effektivt.

Personuppgiftsbiträdesavtal (AVV)

I det här avsnittet vill vi förklara vad ett personuppgiftsbiträdesavtal är och varför det behövs. Eftersom ordet "personuppgiftsbiträdesavtal" är en riktig tungvrickare kommer vi ofta bara att använda förkortningen AVV (från tyska Auftragsverarbeitungsvertrag) här i texten. Som de flesta företag arbetar vi inte ensamma, utan använder oss också av tjänster från andra företag eller privatpersoner. Genom att involvera olika företag eller tjänsteleverantörer kan det hända att vi lämnar ut personuppgifter för behandling. Dessa partners fungerar då som personuppgiftsbiträden med vilka vi ingår ett avtal, det så kallade personuppgiftsbiträdesavtalet (AVV). Det viktigaste för dig att veta är

Vilka är behandlarna?

Som företag och webbplatsägare är vi ansvariga för alla uppgifter som vi behandlar från dig. Utöver de ansvariga kan det också finnas så kallade personuppgiftsbiträden. Detta inkluderar alla företag eller personer som behandlar personuppgifter för vår räkning. Mer exakt och enligt GDPR-definitionen: varje fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för vår räkning anses vara ett personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträden kan därför vara tjänsteleverantörer såsom hosting- eller molnleverantörer, betalnings- eller nyhetsbrevsleverantörer eller stora företag som Google eller Microsoft.

För att göra det lättare att förstå terminologin följer här en översikt över de tre rollerna i GDPR:

Berörd part (du som kund eller berörd part) → Ansvarig person (vi som företag och kund) → Personuppgiftsbiträde (tjänsteleverantörer såsom webbhotell eller molnleverantörer)

Innehåll i ett personuppgifts­biträdes­avtal (AVV)

Som redan nämnts ovan har vi ingått ett AVV med våra partners som agerar som personuppgiftsbiträden. Först och främst anges det att personuppgiftsbiträdet behandlar de uppgifter som ska behandlas uteslutande i enlighet med GDPR. Avtalet måste ingås skriftligen, även om det elektroniska ingåendet av avtalet i detta sammanhang också anses vara "skriftligt". Behandlingen av personuppgifter sker endast på grundval av avtalet. Avtalet måste innehålla följande:

 • Bindande för oss som ansvariga
 • Den personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter
 • Kategorier av registrerade
 • Typ av personuppgifter
 • Typ av och syfte med databehandling
 • Syfte och varaktighet för databehandling
 • Plats för utförande av databehandlingen

Dessutom innehåller avtalet alla skyldigheter för personuppgiftsbiträdet. De viktigaste skyldigheterna är:

 • Åtgärder för att garantera datasäkerhet
 • vidta möjliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter
 • att föra ett register över databehandling
 • att på begäran samarbeta med tillsynsmyndigheten för dataskydd
 • utföra en riskanalys i förhållande till de mottagna personuppgifterna
 • Underbiträden får endast anlitas med skriftligt medgivande från den ansvariga personen

Du kan se hur ett sådant AVV ser ut på https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-mustervertrag-auftragsverarbeitung.html . Ett exempelavtal presenteras här.

cookies

Sammanfattning av cookies
👥 Berörda: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: beror på den specifika cookien. Mer information finns nedan eller från tillverkaren av den programvara som ställer in cookien.
📓 Bearbetade uppgifter: Beroende på vilken cookie som används. Mer information finns nedan eller hos tillverkaren av den programvara som ställer in cookien.
📅 Lagringens varaktighet: beroende på respektive cookie, kan variera från timmar till år
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är cookies?

Vår webbplats använder HTTP-cookies för att lagra användarspecifika data.
I det följande förklarar vi vad cookies är och varför de används så att du bättre kan förstå efterföljande dataskyddsdeklaration.

När du surfar på internet använder du en webbläsare. Välkända webbläsare är Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer och Microsoft Edge. De flesta webbplatser lagrar små textfiler i din webbläsare. Dessa filer kallas cookies.

En sak går inte att förneka: Cookies är verkligen användbara små hjälpredor. Nästan alla webbplatser använder cookies. Mer exakt är det HTTP-cookies, eftersom det finns andra cookies för andra användningsområden. HTTP-cookies är små filer som lagras på din dator av vår webbplats. Dessa cookie-filer lagras automatiskt i cookie-mappen, som i princip är "hjärnan" i din webbläsare. En cookie består av ett namn och ett värde. När du definierar en cookie måste du också ange ett eller flera attribut.

Cookies lagrar vissa användardata från dig, t.ex. språk eller personliga sidinställningar. När du besöker vår webbplats igen skickar din webbläsare den "användarrelaterade" informationen tillbaka till vår webbplats. Tack vare cookies vet vår webbplats vem du är och erbjuder dig de inställningar du är van vid. I vissa webbläsare har varje cookie sin egen fil, i andra, t.ex. Firefox, lagras alla cookies i en enda fil.

Bilden nedan visar en möjlig interaktion mellan en webbläsare, t.ex. B. Chrome, och webbservern. Webbläsaren begär en webbplats och tar emot en cookie från servern, som webbläsaren använder igen så snart en annan sida begärs.

HTTP-cookie Interaktion mellan webbläsare och webbserver

Det finns både förstapartscookies och tredjepartscookies. Förstapartscookies skapas direkt av vår webbplats, tredjepartscookies skapas av partnerwebbplatser (t.ex. Google Analytics). Varje cookie måste utvärderas individuellt, eftersom varje cookie lagrar olika data. Även giltighetstiden för en cookie varierar från några minuter till några år. Cookies är inte program och innehåller inte virus, trojaner eller andra "skadedjur". Cookies kan inte heller komma åt information på din dator.

Cookie-data kan till exempel se ut på följande sätt:

Namn: _ga
Värde: GA1.2.1326744211.152111766445-9 Syfte
: Differentiering av webbplatsbesökare Utgång
datum: efter 2 år

En webbläsare bör kunna stödja dessa minimistorlekar:

 • Minst 4096 byte per cookie
 • Minst 50 cookies per domän
 • Minst 3000 cookies totalt

Vilka typer av cookies finns det?

Frågan om vilka cookies vi använder i synnerhet beror på vilka tjänster som används och klargörs i följande avsnitt i dataskyddsdeklarationen. Här vill vi kortfattat förklara de olika typerna av HTTP-cookies.

Det finns 4 typer av cookies:

Nödvändiga cookies
Dessa cookies är nödvändiga för att säkerställa grundläggande funktioner på webbplatsen. Dessa cookies behövs t.ex. om en användare lägger en produkt i varukorgen, fortsätter att surfa på andra sidor och först senare går till kassan. Dessa cookies raderar inte kundvagnen, även om användaren stänger sitt webbläsarfönster.

Funktionella cookies
Dessa cookies samlar in information om användarens beteende och om användaren får några felmeddelanden. Dessutom används dessa cookies för att mäta inladdningstiden och beteendet för webbplatsen på olika webbläsare.

Målgruppscookies
Dessa cookies säkerställer en bättre användarupplevelse. Till exempel sparas angivna platser, teckensnittsstorlekar eller formulärdata.

Annonseringscookies
Dessa cookies kallas även målgruppscookies. De används för att förse användaren med individuellt anpassad reklam. Detta kan vara mycket användbart, men också mycket irriterande.

När du besöker en webbplats för första gången får du vanligtvis en fråga om vilka av dessa typer av cookies du vill tillåta. Och naturligtvis lagras även detta beslut i en cookie.

Om du vill veta mer om cookies och inte är rädd för teknisk dokumentation rekommenderar vi https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265 , Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments med titeln "HTTP State Management Mechanism".

Syfte med behandling via cookies

Syftet beror i slutändan på respektive cookie. Mer information finns nedan eller hos tillverkaren av den programvara som placerar cookien.

Vilka uppgifter behandlas?

Cookies är små hjälpredor för många olika uppgifter. Tyvärr är det inte möjligt att generalisera vilka uppgifter som lagras i cookies, men vi kommer att informera dig om de behandlade eller lagrade uppgifterna i följande dataskyddsdeklaration.

Lagringsperiod för cookies

Lagringsperioden beror på respektive cookie och anges nedan. Vissa cookies raderas efter mindre än en timme, andra kan lagras på en dator i flera år.

Du kan också själv påverka lagringstiden. Du kan när som helst radera alla cookies manuellt via din webbläsare (se även "Rätt till invändning" nedan). Dessutom raderas cookies som baseras på samtycke senast efter att du har återkallat ditt samtycke, varvid lagligheten av lagringen förblir opåverkad fram till dess.

Rätt att invända - hur kan jag radera cookies?

Du bestämmer själv hur och om du vill använda cookies. Oavsett vilken tjänst eller webbplats som placerat cookies har du alltid möjlighet att radera eller avaktivera dem eller bara delvis tillåta dem. Du kan t.ex. blockera tredjepartscookies men tillåta alla andra cookies.

Om du vill ta reda på vilka cookies som har lagrats i din webbläsare, eller om du vill ändra eller ta bort cookieinställningar, kan du hitta detta i dina webbläsarinställningar:

Chrome: Ta bort, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Rensa cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator

Internet Explorer: Ta bort och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Om du generellt inte vill ha några cookies kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en cookie ska placeras. För varje enskild cookie kan du bestämma om du vill tillåta cookien eller inte. Förfarandet skiljer sig åt beroende på webbläsare. Det är bäst att söka efter instruktionerna i Google med sökordet "Radera cookies Chrome" eller "Avaktivera cookies Chrome" när det gäller en Chrome-webbläsare.

Rättslig grund

De så kallade "Cookie-riktlinjerna" har funnits på plats sedan 2009. Där anges att lagring av cookies kräver ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Inom EU-länderna finns det dock fortfarande många olika reaktioner på dessa direktiv. I Österrike har detta direktiv dock implementerats i § 96 (3) i telekommunikationslagen (TKG). I Tyskland har cookie-riktlinjerna inte implementerats som nationell lag. Istället har denna riktlinje till stor del implementerats i § 15 (3) i Telemediengesetz (TMG).

För cookies som är absolut nödvändiga, även om inget samtycke har getts, finns det berättigade intressen (Artikel 6 Para. 1 lit. f GDPR), som i de flesta fall är av ekonomisk natur. Vi vill ge besökarna på vår webbplats en trevlig användarupplevelse och vissa cookies är ofta absolut nödvändiga för detta.

Om cookies som inte är absolut nödvändiga används, kommer detta endast att ske med ditt samtycke. I detta avseende är den rättsliga grunden artikel 6 (1) (a) GDPR.

I följande avsnitt informeras du mer detaljerat om användningen av cookies om den programvara som används använder cookies.

Introduktion till webbhotell

Sammanfattning av webbhotell
👥 Berörda: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: professionell hosting av webbplatsen och driftssäkerhet
📓 Behandlade uppgifter: IP-adress, tid för besök på webbplatsen, webbläsare som används och andra uppgifter. Mer information finns nedan eller från den webbhotellleverantör som används.
📅 Lagringstid: beror på respektive leverantör, men vanligtvis 2 veckor
⚖️ Rättslig grund: Art. 6 Para. 1 lit.f GDPR (legitima intressen)

Vad är webbhotell?

När du besöker webbplatser idag skapas och lagras automatiskt viss information - inklusive personuppgifter - även på denna webbplats. Dessa uppgifter bör behandlas så sparsamt som möjligt och endast med motivering. Med webbplats menar vi för övrigt helheten av alla webbsidor på en domän, dvs allt från startsidan (hemsidan) till den allra sista undersidan (som den här). Med domän menar vi till exempel example.de eller example.com.

När du vill visa en webbplats på en dator, surfplatta eller smartphone använder du ett program som kallas webbläsare. Du känner säkert till några webbläsare vid namn: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. Vi kallar den kort och gott webbläsare eller webläsare.

För att kunna visa webbplatsen måste webbläsaren ansluta till en annan dator där webbplatsens kod lagras: webbservern. Driften av en webbserver är en komplicerad och tidskrävande uppgift, varför den vanligtvis sköts av professionella leverantörer, s.k. providers. Dessa erbjuder webbhotell och säkerställer därmed tillförlitlig och felfri lagring av webbplatsdata. En hel del jargong, men håll ögonen öppna, det blir ännu bättre!

Personuppgifter kan behandlas när webbläsaren på din dator (stationär, bärbar, surfplatta eller smartphone) ansluts och under dataöverföring till och från webbservern. Å ena sidan lagrar din dator data, och å andra sidan måste webbservern också lagra data under en tidsperiod för att säkerställa korrekt drift.

En bild säger mer än tusen ord, så följande grafik visar samspelet mellan webbläsaren, internet och webbhotellet.

webbläsare och webbserver

Varför behandlar vi personuppgifter?

Syftet med databehandlingen är:

 1. Professionell leverans av webbhotell och driftssäkerhet
 2. att upprätthålla drifts- och IT-säkerhet
 3. Anonym utvärdering av åtkomstbeteende för att förbättra vårt erbjudande och, om nödvändigt, för straffrättslig lagföring eller drivande av anspråk

Vilka uppgifter behandlas?

Även när du besöker vår webbplats sparar vår webbserver, som är den dator på vilken webbplatsen är lagrad, vanligtvis automatiskt data som t.ex.

 • Den fullständiga internetadressen (URL) till den webbplats som besökts.
 • Webbläsare och webbläsarversion (t.ex. Chrome 87)
 • det operativsystem som används (t.ex. Windows 10)
 • adressen (URL) till den tidigare besökta sidan (referrer URL) (t.ex. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichkommen/ )
 • värdnamn och IP-adress för den enhet som åtkomsten sker från (t.ex. DATORNAMN och 194.23.43.121)
 • Datum och tid
 • i filer, de så kallade loggfilerna för webbservern

Hur länge lagras data?

I regel lagras ovanstående uppgifter i två veckor och raderas sedan automatiskt. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter, men vi kan inte utesluta att dessa uppgifter kommer att ses av myndigheter i händelse av olagligt beteende.

I korthet: ditt besök loggas av vårt webbhotell (företag som driver vår webbplats på särskilda datorer (servrar)), men vi vidarebefordrar inte dina uppgifter utan ditt samtycke!

Rättslig grund

Lagligheten i behandlingen av personuppgifter i samband med webbhotell följer av artikel 6.1 f GDPR (skydd av berättigade intressen), eftersom användningen av professionell hosting hos en leverantör är nödvändig för att göra företaget säkert och användarvänligt på internet för närvarande och för att kunna driva attacker och krav från detta om det behövs.

Det finns vanligtvis ett avtal mellan oss och webbhotellet för datahantering inom ramen för personuppgifts­biträden i enlighet med Art. 28 f. GDPR, vilket säkerställer efterlevnad av dataskydd och garanterar datasäkerhet.

Hetzners integritetspolicy

Vi använder Hetzner för vår webbplats, inklusive en webbhotellleverantör. Tjänsteleverantören är det tyska företaget Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Tyskland. Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas genom användning av Hetzner i dataskyddsdeklarationen på https://www.hetzner.com/de/legal/privacy-policy. .

Personuppgifts­biträdes­avtal (AVV) Hetzner

Vi har ingått ett personuppgifts­biträdes­avtal (AVV) med Hetzner i enlighet med artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer om exakt vad ett AVV är och framför allt vad som måste ingå i ett AVV i vårt allmänna avsnitt "Personuppgifts­biträdes­avtal (AVV)".

Detta avtal krävs enligt lag eftersom Hetzner behandlar personuppgifter för vår räkning. Det klargör att Hetzner endast får behandla uppgifter som du får från oss enligt våra instruktioner och måste följa GDPR. Länken till personuppgifts­biträdes­avtalet (AVV) finns på https://docs.hetzner.com/de/general/general-terms-and-conditions/data-privacy-faq/ . .

Facebook Conversions API Integritetspolicy

På vår webbplats använder vi Facebook Conversions API, ett verktyg för spårning av händelser på serversidan. Tjänsteleverantören är det amerikanska företaget Meta Platforms Inc. Företaget Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) är ansvarigt för det europeiska området.

Facebook behandlar dina uppgifter bland annat i USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolen för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA. Detta kan vara förknippat med olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

Facebook använder så kallade standardavtalsklausuler (= artikel 46.2 och 3 i GDPR) som grund för databehandling av mottagare i tredjeland (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, USA) eller dataöverföring dit. Standardavtalsklausuler (SCC) är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och är avsedda att säkerställa att dina uppgifter också överensstämmer med europeiska dataskyddsstandarder om de överförs till tredjeländer (t.ex. USA) och lagras där. Genom dessa klausuler åtar sig Facebook att följa europeiska dataskyddsstandarder vid behandlingen av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA. Dessa klausuler baseras på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och de relevanta standardavtalsklausulerna bland annat här:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebooks villkor för databehandling, som motsvarar standardavtalsklausulerna, finns på https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas genom att använda Facebook Conversions API i integritetspolicyn på https://www.facebook.com/about/privacy .

Integritetspolicy för Facebook-pixlar

Vi använder Facebook-pixeln från Facebook på vår webbplats. Vi har implementerat kod för detta på vår webbplats. Facebook-pixeln är ett kodavsnitt i JavaScript som laddar en samling funktioner som Facebook kan använda för att spåra dina användaråtgärder om du kom till vår webbplats via Facebook-annonser. När du till exempel köper en produkt på vår webbplats utlöses Facebook-pixeln och lagrar dina handlingar på vår webbplats i en eller flera cookies. Dessa cookies gör det möjligt för Facebook att jämföra dina användardata (kunddata som IP-adress, användar-ID) med uppgifterna i ditt Facebook-konto. Därefter raderar Facebook dessa uppgifter igen. De insamlade uppgifterna är anonyma och kan inte ses av oss och kan endast användas i samband med att placera annonser.

Vi vill bara visa våra tjänster och produkter för de personer som verkligen är intresserade av dem. Med hjälp av Facebook-pixlar kan våra reklamåtgärder bättre anpassas till dina önskemål och intressen. På så sätt får Facebook-användare (om de har tillåtit personlig reklam) se lämplig reklam. Dessutom använder Facebook de insamlade uppgifterna för analysändamål och sina egna annonser.

I det följande visar vi de cookies som skapades genom att integrera Facebook-pixlar på en testsida. Observera att detta bara är exempel på cookies. Beroende på interaktionen på vår webbplats placeras olika cookies in.

Namn: _fbp
Värde: fb.1.1568287647279.257405483-6111766445-7 Syfte
: Denna cookie använder Facebook för att visa reklamprodukter.
Utgångsdatum: efter 3 månader

Namn: fr
Värde: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf...1.0.Bdeiuf.
Syfte: Denna cookie används för att säkerställa att Facebook-pixeln fungerar korrekt.
Utgångsdatum: efter 3 månader

Namn: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062111766445-3
Värde: Författarens namn Syfte
: Denna cookie lagrar texten och namnet på en användare som lämnar en kommentar, till exempel.
Utgångsdatum: efter 12 månader

Namn: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Värde: https%3A%2F%2Fwww.testseite...%2F (författarens URL) Syfte
: Denna cookie lagrar webbadressen till den webbplats som användaren anger i ett textfält på vår webbplats.
Utgångsdatum: efter 12 månader

Namn: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Värde: Författarens e-postadress Syfte
: Denna cookie sparar användarens e-postadress om han har angett den på webbplatsen.
Utgångsdatum: efter 12 månader

Observera: De cookies som nämns ovan relaterar till individuellt användarbeteende. Ändringar på Facebook kan aldrig uteslutas, särskilt inte när cookies används.

Om du är inloggad på Facebook kan du själv ändra dina inställningar för annonser på https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/ . Om du inte är Facebook-användare kan du i princip hantera din användningsbaserade onlineannonsering på https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/?tid=111766445 . Där har du möjlighet att avaktivera eller aktivera leverantörer.

Facebook behandlar dina uppgifter bland annat i USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolen för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA. Detta kan vara förknippat med olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

Facebook använder så kallade standardavtalsklausuler (= artikel 46.2 och 3 i GDPR) som grund för databehandling av mottagare i tredjeland (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, USA) eller dataöverföring dit. Standardavtalsklausuler (SCC) är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och är avsedda att säkerställa att dina uppgifter också överensstämmer med europeiska dataskyddsstandarder om de överförs till tredjeländer (t.ex. USA) och lagras där. Genom dessa klausuler åtar sig Facebook att följa europeiska dataskyddsstandarder vid behandlingen av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA. Dessa klausuler baseras på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och de relevanta standardavtalsklausulerna bland annat här:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebooks villkor för databehandling, som motsvarar standardavtalsklausulerna, finns på https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Google Ads (Google AdWords) Konverteringsspårning Integritetspolicy Sammanfattning
👥 Berörda: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Ekonomisk framgång och optimering av vår tjänst.
📓 Data som behandlas: Åtkomststatistik, som inkluderar data som åtkomstplatser, enhetsdata, åtkomstvaraktighet och tid, navigeringsbeteende, klickbeteende och IP-adresser. Personuppgifter som namn eller e-postadress kan också behandlas.
📅 Lagringens varaktighet: Omvandlingscookies upphör vanligtvis efter 30 dagar och överför inga personuppgifter
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Facebook Automatisk Avancerad Matchning Integritetspolicy

Vi har också aktiverat automatisk avancerad matchning som en del av Facebooks pixelfunktion. Denna funktion i pixeln gör det möjligt för oss att skicka hashad e-post, namn, kön, stad, stat, postnummer och födelsedatum eller telefonnummer till Facebook som ytterligare information, förutsatt att du har gett oss denna information. Denna aktivering gör det möjligt för oss att skräddarsy reklamkampanjer på Facebook ännu mer exakt till personer som är intresserade av våra tjänster eller produkter.

Integritetspolicy för Google Analytics

Sammanfattning av integritetspolicyn för Google Analytics
👥 Berörda: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Utvärdering av besökarinformation för att optimera webbplatsen.
📓 Data som behandlas: Åtkomststatistik, som inkluderar data som åtkomstplatser, enhetsdata, åtkomstvaraktighet och tid, navigeringsbeteende, klickbeteende och IP-adresser. Mer information finns nedan i denna dataskyddsdeklaration.
📅 Lagringens varaktighet: beror på vilka egenskaper som används
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är Google Analytics?

På vår webbplats använder vi analysverktyget Google Analytics (GA) från det amerikanska företaget Google Inc. Företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) är ansvarigt för alla Google-tjänster i Europa. Google Analytics samlar in data om dina handlingar på vår webbplats. Om du t.ex. klickar på en länk lagras denna åtgärd i en cookie och skickas till Google Analytics. De rapporter vi får från Google Analytics gör det möjligt för oss att bättre anpassa vår webbplats och våra tjänster till dina behov. I det följande kommer vi att gå in mer i detalj på spårningsverktyget och framför allt informera dig om vilka data som lagras och hur du kan förhindra detta.

Google Analytics är ett spårningsverktyg som används för att analysera trafiken på vår webbplats. För att Google Analytics ska fungera måste en spårningskod byggas in i koden på vår webbplats. När du besöker vår webbplats registrerar denna kod olika åtgärder som du vidtar på vår webbplats. Så snart du lämnar vår webbplats skickas dessa uppgifter till Google Analytics servrar och lagras där.

Google bearbetar uppgifterna och vi får rapporter om ditt användarbeteende. Dessa rapporter kan innehålla följande:

 • Målgruppsrapporter: Med målgruppsrapporter lär vi känna våra användare bättre och vet mer exakt vilka som är intresserade av vår tjänst.
 • Annonsrapporter: Annonsrapporter gör det lättare för oss att analysera och förbättra vår onlineannonsering.
 • Förvärvsrapporter: Förvärvsrapporter ger oss användbar information om hur vi kan locka fler människor till vår tjänst.
 • Rapporter om beteenden: Här får vi veta hur du interagerar med vår webbplats. Vi kan förstå vilken väg du tar på vår webbplats och vilka länkar du klickar på.
 • Konverteringsrapporter: Konvertering är en process där du utför en önskad handling baserat på ett marknadsföringsmeddelande. Till exempel när du går från att bara vara en besökare på webbplatsen till att bli en köpare eller nyhetsbrevsprenumerant. Med hjälp av dessa rapporter kan vi lära oss mer om hur våra marknadsföringsåtgärder påverkar dig. Det är så vi vill öka vår konverteringsgrad.
 • Rapporter i realtid: Här vet vi alltid omedelbart vad som händer på vår webbplats. Vi kan till exempel se hur många användare som just nu läser den här texten.

Varför använder vi Google Analytics på vår webbplats?

Vårt mål med denna webbplats är tydligt: Vi vill erbjuda dig bästa möjliga service. Statistik och data från Google Analytics hjälper oss att uppnå detta mål.

De statistiskt utvärderade uppgifterna ger oss en tydlig bild av styrkorna och svagheterna på vår webbplats. Å ena sidan kan vi optimera vår webbplats så att intresserade personer lättare kan hitta den på Google. Å andra sidan hjälper datan oss att bättre förstå dig som besökare. Vi vet därför exakt vad vi behöver förbättra på vår webbplats för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service. Uppgifterna hjälper oss också att genomföra våra reklam- och marknadsföringsåtgärder mer individuellt och kostnadseffektivt. När allt kommer omkring är det bara vettigt att visa våra produkter och tjänster för människor som bryr sig.

Vilka uppgifter lagras av Google Analytics?

Google Analytics använder en spårningskod för att skapa ett slumpmässigt, unikt ID som är kopplat till din webbläsares cookie. Det är så Google Analytics känner igen dig som en ny användare. Nästa gång du besöker vår webbplats kommer du att identifieras som en "återkommande" användare. Alla insamlade data lagras tillsammans med detta användar-ID. Det är detta som gör det möjligt att utvärdera pseudonyma användarprofiler.

För att kunna analysera vår webbplats med Google Analytics måste ett egendom-ID inkluderas i spårningskoden. Data lagras sedan i den motsvarande egendomen. För varje nyskapad egendom är Google Analytics 4-egendomen standard. Alternativt kan du också skapa egendomen Universal Analytics. Beroende på vilken egendom som används lagras data under olika lång tid.

Identifierare som cookies och appinstans-ID används för att mäta dina interaktioner på vår webbplats. Interaktioner är alla typer av åtgärder som du vidtar på vår webbplats. Om du även använder andra Google-system (t.ex. ett Google-konto) kan data som genereras via Google Analytics kopplas till cookies från tredje part. Google vidarebefordrar inte Google Analytics-data om inte vi som webbplatsoperatör godkänner det. Undantag kan förekomma om det krävs enligt lag.

Följande cookies används av Google Analytics:

Namn: _ga
Värde: 2.1326744211.152111766445-5 Syfte
: Som standard använder analytics.js _ga-cookien för att lagra användar-ID. I grund och botten tjänar det till att skilja mellan besökare på webbplatsen.
Utgångsdatum: efter 2 år

Namn: _gid
Värde: 2.1687193234.152111766445-1 Syfte
: Cookien används också för att skilja mellan besökare på webbplatsen. Utgångsdatum
datum: efter 24 timmar

Name: _gat_gtag_UA_<property-id>
Value: 1 Purpose
: Used to lower the request rate. If Google Analytics is provided via Google Tag Manager, this cookie is given the name _dc_gtm_ <property-id>.
Expiry date: after 1 minute

Namn: AMP_TOKEN
Värde: Ingen information Syfte
: Cookien har en token som kan användas för att hämta ett användar-ID från AMP Client ID-tjänsten. Andra möjliga värden indikerar en opt-out, en begäran eller ett fel.
Utgångsdatum: efter 30 sekunder till ett år

Namn: __utma
Värde: 1564498958.1564498958.1564498958.1 Syfte
: Denna cookie används för att spåra ditt beteende på webbplatsen och mäta prestanda. Cookien uppdateras varje gång information skickas till Google Analytics.
Utgångsdatum: efter 2 år

Name: __utmt
Value: 1 Purpose
: Like _gat_gtag_UA_<property-id>, the cookie is used to throttle the request rate.
Expiry date:  after 10 minutes

Namn: __utmb
Värde: 3.10.1564498958 Syfte
: Denna cookie används för att fastställa nya sessioner. Den uppdateras varje gång ny data eller information skickas till Google Analytics.
Utgångsdatum: efter 30 minuter

Namn: __utmc
Värde: 167421564 Syfte
: Denna cookie används för att skapa nya sessioner för återkommande besökare. Detta är en sessionscookie och lagras bara tills du stänger webbläsaren.
Utgångsdatum: Efter stängning av webbläsaren

Namn: __utmz
Värde: m|utmccn=(hänvisning)|utmcmd=hänvisning|utmcct=/ Syfte
: Cookien används för att identifiera källan till trafiken till vår webbplats. Det innebär att cookien lagrar varifrån du kom på vår webbplats. Det kan ha varit en annan sida eller en annons.
Utgångsdatum: efter 6 månader

Namn: __utmv
Värde: ej specificerat Syfte
: Cookien används för att lagra användardefinierad användardata. Den uppdateras alltid när information skickas till Google Analytics.
Utgångsdatum: efter 2 år

Observera: Denna lista kan inte göra anspråk på att vara fullständig, eftersom Google ständigt ändrar valet av sina cookies.

Här ger vi dig en översikt över de viktigaste uppgifterna som samlas in med Google Analytics:

Värmekartor: Google skapar så kallade värmekartor. Värmekartor visar exakt de områden som du klickar på. På så sätt får vi information om var du befinner dig på vår webbplats.

Sessionens varaktighet: Google definierar sessionens varaktighet som den tid du tillbringar på vår webbplats utan att lämna den. Om du har varit inaktiv i 20 minuter avslutas sessionen automatiskt.

Bounce-frekvens: En bounce är när du bara ser en sida på vår webbplats och sedan lämnar vår webbplats igen.

Skapande av konto: Om du skapar ett konto eller gör en beställning på vår webbplats samlar Google Analytics in dessa uppgifter.

IP-adress: IP-adressen visas endast i förkortad form så att ingen tydlig tilldelning är möjlig.

Plats: Landet och din ungefärliga plats kan bestämmas via IP-adressen. Denna process kallas också för IP-platsbestämning.

Teknisk information: Den tekniska informationen inkluderar bland annat din webbläsartyp, din internetleverantör eller din skärmupplösning.

Ursprungskälla: Google Analytics eller vi är naturligtvis också intresserade av vilken webbplats eller vilken annons du kom till vår webbplats från.

Andra uppgifter är kontaktuppgifter, eventuella betyg, uppspelning av media (t.ex. om du spelar upp en video på vår webbplats), delar innehåll via sociala medier eller lägger till det till dina favoriter. Listan gör inte anspråk på att vara fullständig och tjänar endast som en allmän vägledning för datalagring av Google Analytics.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Google har distribuerat sina servrar över hela världen. De flesta av servrarna finns i USA och därför lagras dina data oftast på amerikanska servrar. Här kan du läsa exakt var Googles datacenter är belägna: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Dina data är fördelade på olika fysiska medier. Detta har fördelen att data kan hämtas snabbare och är bättre skyddade mot manipulation. Alla Googles datacenter har nödprogram för dina data. Om till exempel Googles hårdvara går sönder eller naturkatastrofer lamslår servrar är risken för ett serviceavbrott hos Google fortfarande låg.

Lagringsperioden för uppgifterna beror på vilka egendomar som används. Vid användning av de nyare egendomarna i Google Analytics 4 är lagringsperioden för dina användaruppgifter fastställd till 14 månader. För andra så kallade händelsedata har vi möjlighet att välja en lagringsperiod på 2 månader eller 14 månader.

Med Universal Analytics-egendomar har Google Analytics en standardiserad lagringsperiod på 26 månader för dina användardata. Därefter raderas dina användardata. Vi har dock möjlighet att själva välja lagringsperiod för användardata. Vi har fem alternativ tillgängliga för detta:

 • Radering efter 14 månader
 • Radering efter 26 månader
 • Strykning efter 38 månader
 • Radering efter 50 månader
 • Ingen automatisk radering

Dessutom finns det också möjlighet att data endast kommer att raderas om du inte längre besöker vår webbplats inom den tidsperiod som vi valt. I detta fall kommer lagringsperioden att återställas varje gång du besöker vår webbplats igen inom den angivna perioden.

När den angivna perioden har löpt ut raderas uppgifterna en gång i månaden. Denna lagringsperiod gäller för dina uppgifter i samband med cookies, användarigenkänning och reklam-ID (t.ex. cookies från DoubleClick-domänen). Rapportresultat baseras på aggregerade data och lagras oberoende av användardata. Aggregerade data är en sammanslagning av enskilda data till en större enhet.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till, uppdatera, radera eller begränsa dina uppgifter. Du kan förhindra att Google Analytics använder dina uppgifter genom att använda webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Du kan ladda ner och installera webbläsartillägget från https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Observera att detta tillägg endast inaktiverar datainsamling av Google Analytics.

Om du generellt vill inaktivera, radera eller hantera cookies hittar du motsvarande länkar till instruktionerna för de mest populära webbläsarna under avsnittet "Cookies".

Rättslig grund

Användningen av Google Analytics kräver ditt samtycke, som vi har fått med vår cookie popup. I enlighet med Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR (samtycke) utgör detta samtycke den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter, så som det kan förekomma när de samlas in av webbanalysverktyg.

Förutom samtycke finns det ett legitimt intresse från vår sida att analysera beteendet hos besökare på webbplatsen och därmed förbättra vårt erbjudande tekniskt och ekonomiskt. Med hjälp av Google Analytics kan vi identifiera fel på webbplatsen, identifiera angrepp och förbättra lönsamheten. Den rättsliga grunden för detta är Artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen) . Vi använder dock endast Google Analytics om du har gett ditt samtycke till detta.

Google behandlar dina uppgifter bland annat även i USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolen för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA. Detta kan vara förknippat med olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

Som grund för databehandling av mottagare i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. särskilt i USA) eller dataöverföring dit använder Google så kallade standardavtalsklausuler (= Art. 46 Para. 2 och 3 DSGVO). Standardavtalsklausuler (SCC) är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och är avsedda att säkerställa att dina uppgifter också överensstämmer med europeiska dataskyddsstandarder om de överförs till tredjeländer (t.ex. USA) och lagras där. Genom dessa klausuler åtar sig Google att följa europeiska dataskyddsstandarder vid behandlingen av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA. Dessa klausuler baseras på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och de relevanta standardavtalsklausulerna bland annat här:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Google Ads databehandlingsvillkor, som motsvarar standardavtalsklausulerna och även gäller för Google Analytics, finns på https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Vi hoppas att vi har kunnat ge dig den viktigaste informationen om databehandling med Google Analytics. Om du vill veta mer om spårningstjänsten rekommenderar vi dessa två länkar: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ och https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl=de .

Google Analytics-rapporter om demografi och intressen

Vi har aktiverat funktionerna för reklamrapporter i Google Analytics. Rapporterna Demografi och Intressen innehåller information om ålder, kön och intressen. På så sätt kan vi få en bättre bild av våra användare utan att kunna koppla dessa uppgifter till enskilda personer. Du kan läsa mer om annonseringsfunktionerna på https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad .

Du kan avsluta användningen av aktiviteter och information från ditt Google-konto under "Annonsinställningar" på https://adssettings.google.com/authenticated genom att klicka i den boxen.

IP-anonymisering i Google Analytics

Vi har implementerat Google Analytics IP-adressanonymisering på denna webbplats. Denna funktion har utvecklats av Google så att denna webbplats kan följa tillämpliga dataskyddsbestämmelser och rekommendationer från lokala dataskyddsmyndigheter om de förbjuder lagring av den fullständiga IP-adressen. IP-adressen anonymiseras eller maskeras så snart IP-adresserna anländer till Google Analytics datainsamlingsnätverk och innan uppgifterna lagras eller bearbetas.

Mer information om IP-anonymisering finns på https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de .

Integritetspolicy för Google Tag Manager

Sammanfattning av Integritetspolicyn för Google Tag Manager
👥 Berörda: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Organisation av de enskilda spårningsverktygen
📓 Behandlade uppgifter: Google Tag Manager lagrar inte någon data själv. Uppgifterna fångar taggarna för de webbanalysverktyg som används.
📅 Lagringens varaktighet: beror på vilket webbanalysverktyg
som används ⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är Google Tag Manager?

Vi använder Google Tag Manager från Google Inc. för vår webbplats. Företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) är ansvarigt för alla Google-tjänster i Europa. Denna taggmanager är en av många användbara marknadsföringsprodukter från Google. Med hjälp av Google Tag Manager kan vi centralt installera och hantera kodavsnitt från olika spårningsverktyg som vi använder på vår webbplats.

I denna integritetspolicy vill vi förklara för dig mer i detalj vad Google Tag Manager gör, varför vi använder det och hur data behandlas.

Google Tag Manager är ett organisationsverktyg som vi kan använda för att integrera och hantera webbplatstaggar centralt och via ett användargränssnitt. Taggar är små kodavsnitt som till exempel registrerar (spårar) dina aktiviteter på vår webbplats. För detta ändamål används JavaScript-kodavsnitt i källkoden på vår webbplats. Taggarna kommer ofta från interna Google-produkter som Google Ads eller Google Analytics, men taggar från andra företag kan också integreras och hanteras via managern. Sådana taggar har olika uppgifter. De kan samla in webbläsardata, mata marknadsföringsverktyg med data, bädda in knappar, placera in cookies och även spåra användare över flera webbplatser.

Varför använder vi Google Tag Manager för vår webbplats?

Som man brukar säga: organisation är halva jobbet! Och det gäller naturligtvis även underhållet av vår webbplats. För att göra vår webbplats så bra som möjligt för dig och alla andra som är intresserade av våra produkter och tjänster behöver vi olika spårningsverktyg, t.ex. Google Analytics. De data som samlas in av dessa verktyg visar oss vad som intresserar dig mest, var vi kan förbättra våra tjänster och till vilka personer vi fortfarande bör visa våra erbjudanden. Och för att denna spårning ska fungera måste vi bädda in lämpliga JavaScript-koder på vår webbplats. I princip skulle vi kunna integrera varje kodavsnitt för de enskilda spårningsverktygen separat i vår källkod. Detta kräver dock relativt mycket tid och det är lätt att tappa tråden. Det är därför vi använder Google Tag Manager. Vi kan enkelt bygga in de nödvändiga skripten och hantera dem från ett och samma ställe. Dessutom har Google Tag Manager ett lättanvänt användargränssnitt och man behöver inte ha några programmeringskunskaper. Det är så vi lyckas hålla ordning i vår dagliga djungel.

Vilka uppgifter lagras av Google Tag Manager?

Tag Manager i sig är en domän som inte placerar in cookies och inte lagrar några data. Den fungerar endast som en "manager" för de implementerade taggarna. Uppgifterna registreras av de enskilda taggarna i de olika webbanalysverktygen. Uppgifterna vidarebefordras till de enskilda spårningsverktygen i Google Tag Manager och sparas inte.

Men det ser helt annorlunda ut med de integrerade taggarna i de olika webbanalysverktygen, till exempel Google Analytics. Beroende på analysverktyget samlas vanligtvis olika data om ditt webbbeteende in, lagras och bearbetas med hjälp av cookies. För att göra detta, läs våra dataskyddstexter för de enskilda analys- och spårningsverktygen som vi använder på vår webbplats.

I kontoinställningarna för Tag Manager har vi tillåtit Google att ta emot anonyma data från oss. Detta gäller dock endast för användningen och utnyttjandet av vår Tag Manager och inte för dina uppgifter, som lagras via kodavsnitten. Vi tillåter Google och andra att ta emot utvalda data i anonym form. Vi samtycker därför till den anonyma överföringen av våra webbplatsdata. Trots omfattande efterforskning kunde vi inte ta reda på exakt vilka sammanfattade och anonyma data som vidarebefordras. I vilket fall som helst raderar Google all information som kan identifiera vår webbplats. Google kombinerar uppgifterna med hundratals andra anonyma webbplatsdata och skapar användartrender som en del av benchmarking-åtgärder. Vid benchmarking jämförs de egna resultaten med konkurrenternas. Processer kan optimeras på grundval av den insamlade informationen.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

När Google sparar data, sparas dessa data på Googles egna servrar. Servrarna är spridda över hela världen. De flesta finns i USA. På https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de kan du läsa exakt var Googles servrar är placerade.

Hur länge de enskilda spårningsverktygen lagrar dina uppgifter framgår av våra enskilda dataskyddstexter för de enskilda verktygen.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?

Google Tag Manager själv placerar inte in några cookies, men hanterar taggar från olika spårningswebbplatser. I våra dataskyddstexter för de enskilda spårningsverktygen hittar du detaljerad information om hur du tar bort eller hanterar dina uppgifter.

Observera att när du använder detta verktyg kan dina uppgifter också lagras och behandlas utanför EU. De flesta tredjeländer (inklusive USA) anses inte vara säkra enligt gällande europeisk dataskyddslagstiftning. Uppgifterna får inte bara överföras till osäkra tredjeländer, lagras där och behandlas om det inte finns lämpliga garantier (t.ex. EU-standardavtalsklausuler) mellan oss och den utomeuropeiska tjänsteleverantören.

Rättslig grund

Användningen av Google Tag Manager kräver ditt samtycke, som vi har fått med vår cookie-popup. I enlighet med Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR (samtycke) utgör detta samtycke den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter, så som det kan förekomma när de samlas in av webbanalysverktyg.

Förutom samtycke finns det ett legitimt intresse från vår sida att analysera beteendet hos besökare på webbplatsen och därmed förbättra vårt erbjudande tekniskt och ekonomiskt. Med hjälp av Google Tag Manager kan vi förbättra vår lönsamhet. Den rättsliga grunden för detta är Artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen) . Vi använder dock endast Google Tag Manager om du har gett ditt samtycke till detta.

Google behandlar dina uppgifter bland annat även i USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolen för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA. Detta kan vara förknippat med olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

Som grund för databehandling av mottagare i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. särskilt i USA) eller dataöverföring dit använder Google så kallade standardavtalsklausuler (= Art. 46 Para. 2 och 3 DSGVO). Standardavtalsklausuler (SCC) är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och är avsedda att säkerställa att dina uppgifter också överensstämmer med europeiska dataskyddsstandarder om de överförs till tredjeländer (t.ex. USA) och lagras där. Genom dessa klausuler åtar sig Google att följa europeiska dataskyddsstandarder vid behandlingen av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA. Dessa klausuler baseras på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och de relevanta standardavtalsklausulerna bland annat här:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Google Ads databehandlingsvillkor, som motsvarar standardavtalsklausulerna och även gäller för Google Tag Manager, finns på https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Om du vill veta mer om Google Tag Manager rekommenderar vi de Vanligaste frågorna på https://support.google.com/tagmanager/?hl=de#topic=3441530 .

 

Hotjar Integritetspolicy

Hotjar Sammanfattning av integritetspolicy
👥 Berörda parter: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Utvärdering av besökarinformation för att optimera användarupplevelsen.
📓 Data som behandlas: Åtkomststatistik, som inkluderar data som åtkomstplatser, enhetsdata, åtkomstvaraktighet och tid, navigeringsbeteende, klickbeteende och IP-adresser.
📅 Lagringens varaktighet: uppgifterna raderas efter ett år
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), Artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är Hotjar?

Vi använder Hotjar från Hotjar Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta) på vår webbplats för att statistiskt utvärdera besöksdata. Hotjar är en tjänst som analyserar beteendet och återkopplingen från dig som användare på vår webbplats med hjälp av en kombination av analys- och återkopplingsverktyg. Vi får rapporter och visuella representationer från Hotjar som visar oss var och hur du "rör dig" på vår webbplats. Personuppgifterna anonymiseras automatiskt och når aldrig Hotjars servrar. Detta innebär att du inte identifieras personligen som en webbplatsanvändare och att vi fortfarande lär oss mycket om ditt användarbeteende.

Som redan nämnts i avsnittet ovan hjälper Hotjar oss att analysera beteendet hos våra webbplatsbesökare. Dessa verktyg som Hotjar erbjuder inkluderar värmekartor, konverteringstrattar, besöksregistrering, inkommande feedback, feedbackundersökningar och enkäter (du kan ta reda på mer om dem på https://www.hotjar.com/ ). På så sätt hjälper Hotjar oss att erbjuda dig en bättre användarupplevelse och en bättre service. Å ena sidan erbjuder det en bra analys av onlinebeteende och å andra sidan får vi också bra feedback om kvaliteten på vår webbplats. För förutom alla analytiska aspekter vill vi också veta vad du tycker om vår webbplats. Och med feedbackverktyget är det precis vad som är möjligt.

Varför använder vi Hotjar på vår webbplats?

Under de senaste åren har betydelsen av användarupplevelsen (dvs. user experience) på webbplatser ökat markant. Och det med goda skäl. En webbplats ska vara strukturerad på ett sådant sätt att du som besökare känner dig bekväm och enkelt kan hitta rätt. Tack vare Hotjars analysverktyg och feedbackverktyg kan vi göra vår webbplats och vårt erbjudande mer attraktivt. Hotjars värmekartor har visat sig vara särskilt värdefulla för oss. Värmekartor är en typ av visualisering av data. Med Hotjars värmekartor kan vi till exempel mycket tydligt se vad du gillar att klicka på, trycka på och var du scrollar.

Vilka uppgifter lagrar Hotjar?

När du surfar på vår webbplats samlar Hotjar automatiskt in information om ditt användarbeteende. För att kunna samla in denna information har vi installerat vår egen spårningskod på vår webbplats. Följande data kan samlas in via din dator eller webbläsare:

 • IP-adress för din dator (samlas in och lagras i anonymt format)
 • skärmstorlek
 • Information om webbläsaren (vilken webbläsare, vilken version osv.)
 • Din plats (men endast land)
 • Din föredragna språkinställning
 • Besökta webbplatser (undersidor)
 • Datum och tidpunkt för besök på en av våra undersidor (webbplatser)

Dessutom lagrar cookies också data som placeras på din dator (vanligtvis i din webbläsare). Inga personuppgifter samlas in i den. I princip vidarebefordrar Hotjar inga insamlade uppgifter till tredje part. Hotjar påpekar dock uttryckligen att det ibland är nödvändigt att dela data med Amazon Web Services. Då lagras delar av din information på deras servrar. Amazon är dock bundet av en sekretessplikt att inte avslöja dessa uppgifter.

Endast ett begränsat antal personer (Hotjar-anställda) har tillgång till den lagrade informationen. Hotjar-servrarna skyddas av brandväggar och IP-restriktioner (åtkomst endast till godkända IP-adresser). Brandväggar är säkerhetssystem som skyddar datorer från oönskad nätverksåtkomst. De är utformade för att fungera som en barriär mellan Hotjars säkra interna nätverk och internet. Hotjar använder också tredjepartsföretag som Google Analytics eller Optimizely för sina tjänster. Dessa företag kan också lagra information som din webbläsare skickar till vår webbplats.

Följande cookies används av Hotjar. Eftersom vi bland annat hänvisar till cookie-listan från Hotjars dataskyddsdeklaration på https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies finns det inte ett exempelvärde för varje cookie. Listan visar exempel på Hotjar-cookies som används och gör inte anspråk på att vara fullständig.

Namn : ajs_anonymous_id
Värde: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22111766445-5 Syfte
: Cookien används vanligtvis för analytiska ändamål och hjälper till att räkna besökare på vår webbplats genom att spåra om du har varit på den här sidan tidigare.
Utgångsdatum: efter ett år

Namn : ajs_group_id
Värde: 0 Syfte
: Denna cookie samlar in data om användarnas beteende. Dessa data kan sedan tilldelas en specifik besöksgrupp baserat på likheter mellan webbplatsbesökare.
Utgångsdatum: efter ett år

Namn : _hjid
Värde: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c Syfte
: Cookien används för att behålla ett Hotjar-användar-ID som är unikt för webbplatsen i webbläsaren. På så sätt kan användarbeteende tilldelas samma användar-ID vid efterföljande besök.
Utgångsdatum: efter ett år

Namn: _hjMinimizedPolls
Värde: 462568111766445-8 Syfte
: Hotjar ställer in denna cookie när du minimerar en Feedback Poll-widget. Cookien säkerställer att widgeten verkligen förblir minimerad när du surfar på vår webbplats.
Utgångsdatum: efter ett år

Namn: _hjIncludedInSample
Värde: 1 Syfte
: Denna session cookie är inställd för att informera Hotjar om du är en del av de utvalda personerna (sample) som används för att skapa trattar (funnels).
Utgångsdatum: efter ett år

Namn : _hjClosedSurveyInvites Syfte
: Denna cookie ställs in när du ser en inbjudan till en feedbackundersökning via ett popup-fönster. Cookien används för att säkerställa att denna inbjudan bara visas en gång för dig.
Förfallodatum: efter ett år

Namn: _hjDonePolls Syfte
: Så snart du avslutar en feedback "frågerunda" med den så kallade Feedback Poll Widget, ställs denna cookie in i din webbläsare. Hotjar förhindrar därmed att du får samma undersökningar igen i framtiden.
Utgångsdatum: efter ett år

Namn: _hjDoneTestersWidgets Syfte : Denna cookie används så snart du anger dina uppgifter i "Recruit User Tester Widget". Med den här widgeten vill vi anlita dig som testare. För att detta formulär inte ska visas om och om igen används cookien. Förfallodatum: efter ett år

Namn: _hjMinimizedTestersWidgets Syfte
: Denna cookie är inställd så att "Recruit User Tester" verkligen förblir minimerad på alla våra sidor så snart du har minimerat den.
Förfallodatum: efter ett år

Namn: _hjShownFeedbackMessage Syfte
: Denna cookie ställs in när du har minimerat eller lagt till den inkommande feedbacken. Detta görs så att när du navigerar till en annan sida där du vill att den ska visas, laddas den inkommande feedbacken omedelbart som minimerad.
Utgångsdatum: efter ett år

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Vi har bäddat in en spårningskod på vår webbplats som överförs till Hotjars servrar i Irland (EU). Denna spårningskod kontaktar Hotjars servrar och skickar ett skript till din dator eller enhet som du använder för att komma åt vår webbplats. Skriptet samlar in vissa uppgifter relaterade till din interaktion med vår webbplats. Dessa uppgifter skickas sedan till Hotjars servrar för bearbetning. Hotjar har infört en 365-dagars datalagringsperiod för sig själv. Detta innebär att alla uppgifter som Hotjar har samlat in och som är äldre än ett år automatiskt kommer att raderas.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?

Hotjar lagrar inga av dina personuppgifter för analys. Företaget annonserar till och med med sloganen "We track behavior, not individuals" (dvs. "Vi spårar användarbeteende, men inga identifierbara, individuella data). Du har alltid möjlighet att förhindra insamlingen av dina uppgifter. Allt du behöver göra är att gå till opt-out-sidan' och klicka på 'Avaktivera Hotjar'. Observera att om du raderar cookies, använder webbläsarens privata läge eller använder en annan webbläsare kommer data att samlas in igen. Du kan också aktivera knappen "Spåra inte" i din webbläsare. I webbläsaren Chrome måste du till exempel klicka på de tre staplarna längst upp till höger och gå till "Inställningar". Där hittar du alternativet "Skicka en "Do Not Track"-begäran med webbläsartrafik" i avsnittet "Sekretess". Nu är det bara att aktivera den här knappen så kommer inga data att samlas in av Hotjar.

Rättslig grund

Användningen av Hotjar kräver ditt samtycke, som vi har fått med vår cookie popup. I enlighet med Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR (samtycke) utgör detta samtycke den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter, så som det kan förekomma när de samlas in av webbanalysverktyg.

Förutom samtycke finns det ett legitimt intresse från vår sida att analysera beteendet hos besökare på webbplatsen och därmed förbättra vårt erbjudande tekniskt och ekonomiskt. Med hjälp av Hotjar kan vi upptäcka fel på webbplatsen, identifiera angrepp och förbättra lönsamheten. Den rättsliga grunden för detta är Artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen) . Vi använder dock bara Hotjar om du har gett ditt samtycke till det.

Mer information om integritetspolicyn och vilka uppgifter Hotjar samlar in och hur kan hittas på https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy?tid=111766445 .

Introduktion till e-postmarknadsföring

Sammanfattning av e-postmarknadsföring
👥 Berörda: Prenumeranter på nyhetsbrev
🤝 Syfte: Direktreklam via e-post, meddelande om systemrelevanta händelser
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som anges under registreringen, men åtminstone e-postadressen. Du kan hitta mer information om detta med det e-postmarknadsföringsverktyg som används i varje enskilt fall.
📅 Lagringens varaktighet: Prenumerationens varaktighet
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), Artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är e-postmarknadsföring?

För att alltid kunna hålla dig uppdaterad använder vi också möjligheten till e-postmarknadsföring. Om du har samtyckt till att ta emot våra e-postmeddelanden eller nyhetsbrev kommer dina uppgifter också att behandlas och lagras. E-postmarknadsföring utgör en del av onlinemarknadsföring. Det handlar om att skicka nyheter eller allmän information om ett företag, en produkt eller tjänst via e-post till en specifik grupp av personer som är intresserade av detta.

Om du vill ta del av vår e-postmarknadsföring (vanligtvis via nyhetsbrev) behöver du vanligtvis bara registrera dig med din e-postadress. För att göra detta fyller du i ett onlineformulär och skickar iväg det. Det kan dock också hända att vi ber dig om din titel och ditt namn så att vi också kan skriva till dig personligen.

I princip fungerar registreringen för nyhetsbrev med hjälp av det så kallade "double opt-in-förfarandet". När du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev på vår webbplats kommer du att få ett e-postmeddelande som bekräftar din prenumeration på nyhetsbrevet. Detta säkerställer att du äger e-postadressen och att ingen har registrerat sig med någon annans e-postadress. Vi eller ett meddelandeverktyg som används av oss loggar varje enskild registrering. Detta är nödvändigt så att vi också kan bevisa den juridiskt korrekta registreringsprocessen. I regel sparas tidpunkten för registreringen, tidpunkten för registreringsbekräftelsen och din IP-adress. Dessutom loggas det också om du gör ändringar i dina lagrade data.

Varför använder vi e-postmarknadsföring?

Naturligtvis vill vi hålla kontakten med dig och alltid ge dig de viktigaste nyheterna om vårt företag. Vi använder bland annat e-postmarknadsföring - ofta bara kallat "nyhetsbrev" - som en viktig del av vår onlinemarknadsföring. Om du samtycker till detta eller om det är tillåtet enligt lag kommer vi att skicka nyhetsbrev, systemmeddelanden eller andra meddelanden till dig via e-post. När vi använder termen "nyhetsbrev" i följande text menar vi främst e-postmeddelanden som skickas regelbundet. Naturligtvis vill vi inte besvära dig på något sätt med vårt nyhetsbrev. Därför försöker vi alltid att bara erbjuda relevant och intressant innehåll. Du kan t.ex. få veta mer om vårt företag, våra tjänster eller produkter. Eftersom vi ständigt förbättrar våra erbjudanden får du alltid veta via vårt nyhetsbrev när det finns nyheter eller när vi för närvarande erbjuder speciella, lukrativa kampanjer. Om vi anlitar en tjänsteleverantör som erbjuder ett professionellt utskicksverktyg för vår e-postmarknadsföring, gör vi det för att kunna erbjuda dig snabba och säkra nyhetsbrev. Syftet med vår e-postmarknadsföring är i första hand att informera dig om nya erbjudanden och även att komma närmare våra affärsmål.

Vilka uppgifter behandlas?

Om du blir prenumerant på vårt nyhetsbrev via vår webbplats bekräftar du medlemskap i en e-postlista via e-post. Förutom din IP-adress och e-postadress kan även din titel, ditt namn, din adress och ditt telefonnummer sparas. Dock endast om du samtycker till denna datalagring. De uppgifter som markeras som sådana är nödvändiga för att du ska kunna delta i den tjänst som erbjuds. Att tillhandahålla denna information är frivilligt, men att inte tillhandahålla den kommer att leda till att du inte kan använda tjänsten. Dessutom kan information om din enhet eller ditt föredragna innehåll lagras på vår webbplats. För mer information om hur vi lagrar data när du besöker en webbplats, se avsnittet Automatisk datalagring. Vi registrerar din samtyckesförklaring,

Varaktighet för behandling av uppgifter

Om du tar bort din e-postadress från vår distributionslista för e-post/nyhetsbrev kan vi lagra din adress i upp till tre år på grundval av våra legitima intressen så att vi fortfarande kan bevisa ditt samtycke vid den tidpunkten. Vi får endast behandla dessa uppgifter om vi måste försvara oss mot eventuella anspråk.

Om du bekräftar att du har gett oss ditt samtycke till att prenumerera på nyhetsbrevet kan du dock när som helst skicka in en individuell begäran om radering. Om du invänder mot samtycket permanent förbehåller vi oss rätten att spara din e-postadress i en svart lista. Så länge du frivilligt har prenumererat på vårt nyhetsbrev kommer vi naturligtvis att behålla din e-postadress.

Rätt att invända

Du har möjlighet att när som helst avbryta din prenumeration på nyhetsbrevet. Allt du behöver göra är att återkalla ditt samtycke till att registrera dig för nyhetsbrevet. Detta tar normalt bara några sekunder eller ett eller två klick. För det mesta hittar du en länk i slutet av varje e-postmeddelande för att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Om du verkligen inte hittar länken i nyhetsbrevet, vänligen kontakta oss via e-post så kommer vi omedelbart att avbryta din prenumeration på nyhetsbrevet.

Rättslig grund

Vårt nyhetsbrev skickas på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Detta innebär att vi endast får skicka ett nyhetsbrev till dig om du tidigare aktivt har registrerat dig för det. Vid behov kan vi också skicka dig reklammeddelanden på grundval av § 7 Para. 3 UWG, förutsatt att du har blivit vår kund och inte har invänt mot användningen av din e-postadress för direktreklam.

Information om särskilda e-postmarknadsföringstjänster och hur de behandlar personuppgifter finns - om tillgängligt - i följande avsnitt.

MailChimp Integritetspolicy

MailChimp dataskyddsdeklaration sammanfattning
👥 Berörda: Prenumeranter på nyhetsbrev
🤝 Syfte: Direktreklam via e-post, meddelande om systemrelevanta händelser
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som anges vid registrering, men åtminstone e-postadressen.
📅 Lagringsperiod: Prenumerationens varaktighet
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), Artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är MailChimp?

Liksom många andra webbplatser använder vi också tjänsterna från nyhetsbrevsföretaget MailChimp på vår webbplats. MailChimp drivs av The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Tack vare MailChimp kan vi mycket enkelt skicka intressanta nyheter till dig via nyhetsbrev. Med MailChimp behöver vi inte installera någonting och kan ändå dra nytta av en pool av riktigt användbara funktioner. I det följande kommer vi att gå in mer i detalj på denna e-postmarknadsföringstjänst och informera dig om de viktigaste aspekterna som är relevanta för dataskydd.

MailChimp är en molnbaserad tjänst för hantering av nyhetsbrev. "Molnbaserad" innebär att vi inte behöver installera MailChimp på vår egen dator eller server. Istället använder vi tjänsten via en IT-infrastruktur - som är tillgänglig via Internet - på en extern server. Detta sätt att använda programvara kallas också SaaS (Software as a Service). Följande grafik visar hur MailChimp distribuerar e-postmeddelanden till nyhetsbrevsmottagare.

Systematisk funktion för mailchimp

Med MailChimp kan vi välja mellan ett brett utbud av olika e-posttyper. Beroende på vad vi vill uppnå med vårt nyhetsbrev kan vi köra enskilda kampanjer, regelbundna kampanjer, autoresponders (automatiska e-postmeddelanden), A/B-tester, RSS-kampanjer (utskick vid en fördefinierad tidpunkt och frekvens) och uppföljningskampanjer.

Varför använder vi MailChimp på vår webbplats?

I grund och botten använder vi en nyhetsbrevstjänst för att hålla kontakten med dig. Vi vill berätta för dig vad som är nytt hos oss eller vilka attraktiva erbjudanden vi för närvarande har i vårt program. Vi letar alltid efter de enklaste och bästa lösningarna för våra marknadsföringsåtgärder. Och det är också därför vi valde MailChimps tjänst för hantering av nyhetsbrev. Programvaran är mycket enkel att använda, men den erbjuder också ett stort antal användbara funktioner. På så sätt kan vi skapa intressanta och snygga nyhetsbrev på en kort tid. Med de designmallar som erbjuds utformar vi varje nyhetsbrev individuellt och tack vare den "responsiva designen" visas vårt innehåll också läsbart och vackert på din smartphone (eller annan mobil slutenhet).

Med verktyg som A/B-testet eller de omfattande analysalternativen kan vi mycket snabbt se hur vårt nyhetsbrev tas emot av dig. Detta gör det möjligt för oss att reagera vid behov och förbättra vårt erbjudande eller våra tjänster.

En annan fördel är MailChimps "molnsystem". Uppgifterna lagras och bearbetas inte direkt på vår server. Vi kan hämta data från externa servrar och på så sätt spara lagringsutrymme. Dessutom är underhållsarbetet betydligt lägre.

Vilka uppgifter lagras av MailChimp?

Rocket Science Group LLC (MailChimp) upprätthåller onlineplattformar som gör det möjligt för oss att komma i kontakt med dig (om du har prenumererat på vårt nyhetsbrev). Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev via vår webbplats bekräftar du via e-post att du är medlem i en e-postlista från MailChimp. Så att MailChimp också kan bevisa att du har angett "listleverantören", sparas datumet för inmatning och din IP-adress. Dessutom lagrar MailChimp din e-postadress, ditt namn, din fysiska adress och demografisk information som språk eller plats.

Denna information används för att skicka e-post till dig och för att möjliggöra vissa andra MailChimp-funktioner (t.ex. utvärdering av nyhetsbrevet).

MailChimp delar också information med tredje part för att tillhandahålla bättre tjänster. MailChimp delar också vissa uppgifter med tredjepartsannonseringspartners för att bättre förstå sina kunders intressen och problem så att mer relevant innehåll och riktad annonsering kan tillhandahållas.

Med så kallade "web beacons" (liten grafik i HTML-e-postmeddelanden) kan MailChimp avgöra om e-postmeddelandet har kommit fram, om det har öppnats och om länkar har klickats på. All denna information lagras på MailChimps servrar. Detta ger oss statistiska utvärderingar och gör det möjligt för oss att se exakt hur bra du tog emot vårt nyhetsbrev. På så sätt kan vi anpassa vårt erbjudande mycket bättre till dina önskemål och förbättra vår service.

MailChimp kan också använda dessa uppgifter för att förbättra sin egen tjänst. Detta innebär till exempel att avsändningen kan optimeras tekniskt eller att mottagarens plats (land) kan bestämmas.

Följande cookies kan placeras in av MailChimp. Detta är inte en fullständig lista över cookies, utan snarare ett exemplifierande urval:

Namn : AVESTA_ENVIRONMENT
Värde: Prod Syfte
: Denna cookie är nödvändig för att tillhandahålla Mailchimp-tjänsterna. Den ställs alltid in när en användare registrerar sig för en e-postlista med nyhetsbrev.
Utgångsdatum: efter slutet av sessionen

Namn : ak_bmsc
Värde: F1766FA98C9BB9DE4A39F70A9E5EEAB55F6517348A7000001111766445-3 Syfte
: Cookien används för att skilja en människa från en bot. Detta gör det möjligt att generera säkra rapporter om användningen av en webbplats.
Utgångsdatum: efter 2 timmar

Namn : bm_sv
Värde: A5A322305B4401C2451FC22FFF547486~FEsKGvX8eovCwTeFTzb8//I3ak2Au… Syfte
: Cookien kommer från MasterPass Digital Wallet (en MasterCard-tjänst) och används för att erbjuda en besökare en virtuell betalningstransaktion på ett säkert och enkelt sätt. För detta ändamål identifieras användaren anonymt på webbplatsen.
Utgångsdatum: efter 2 timmar

Namn : _abck
Värde: 8D545C8CCA4C3A50579014C449B045111766445-9 Syfte
: Vi kunde inte ta reda på mer detaljerad information om syftet med denna cookie . Utgångs
datum: efter ett år

Ibland kan det hända att du öppnar vårt nyhetsbrev för en bättre visning via en given länk. Detta är t.ex. fallet om ditt e-postprogram inte fungerar eller om nyhetsbrevet inte visas korrekt. Nyhetsbrevet visas då på en MailChimp-webbplats. MailChimp använder också cookies (små textfiler som lagrar data i din webbläsare) på sina egna webbplatser. Personuppgifter kan behandlas av MailChimp och dess partners (t.ex. Google Analytics). Denna datainsamling är MailChimps ansvar och vi har ingen kontroll över den. MailChimps "Cookie Statement" (finns på: https://mailchimp.com/legal/cookies/ ) förklarar exakt hur och varför företaget använder cookies.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Eftersom MailChimp är ett amerikanskt företag lagras också alla insamlade uppgifter på amerikanska servrar.

I princip lagras uppgifterna permanent på MailChimp-servrarna och raderas först när du begär det. Du kan få din kontakt raderad av oss. Detta tar permanent bort alla dina personuppgifter för oss och gör dig anonym i MailChimp-rapporterna. Du kan dock också begära radering av dina uppgifter direkt från MailChimp. Då kommer alla dina uppgifter att tas bort där och vi kommer att få ett meddelande från MailChimp. Efter att ha mottagit e-postmeddelandet har vi 30 dagar på oss att radera din kontakt från alla anslutna integrationer.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ner i det mottagna e-postmeddelandet. Om du har avregistrerat dig genom att klicka på avregistreringslänken kommer dina uppgifter att raderas från MailChimp.

Om du besöker en MailChimp-webbplats via en länk i vårt nyhetsbrev och cookies ställs in i din webbläsare, kan du när som helst radera eller inaktivera och hantera dessa cookies. Under avsnittet "Cookies" hittar du de relevanta länkarna till de relevanta instruktionerna för de mest populära webbläsarna.

Om du generellt inte vill ha några cookies kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en cookie ska placeras. För varje enskild cookie kan du bestämma om du vill tillåta den eller inte.

Rättslig grund

MailChimp skickar vårt nyhetsbrev på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Det innebär att vi endast får skicka ett nyhetsbrev till dig om du tidigare aktivt har registrerat dig för det. Om samtycke inte krävs skickas nyhetsbrevet på grundval av berättigat intresse för direktmarknadsföring (artikel 6.1 f), i den mån detta är tillåtet enligt lag. Vi loggar din registreringsprocess så att vi alltid kan bevisa att den överensstämmer med våra lagar.

MailChimp behandlar dina uppgifter bland annat i USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolen för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA. Detta kan vara förknippat med olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

MailChimp använder så kallade standardavtalsklausuler (= Art. 46 Para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling av mottagare baserade i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, USA) eller dataöverföring dit. Standardavtalsklausuler (SCC) är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och är avsedda att säkerställa att dina uppgifter också överensstämmer med europeiska dataskyddsstandarder om de överförs till tredjeländer (t.ex. USA) och lagras där. Genom dessa klausuler åtar sig MailChimp att följa europeiska dataskyddsstandarder vid behandling av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA. Dessa klausuler är baserade på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och de relevanta standardavtalsklausulerna bland annat här:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Mailchimp Data Processing Addendum, som motsvarar standardavtalsklausulerna, kan hittas på https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses .

Du kan läsa mer om användningen av cookies hos MailChimp på https://mailchimp.com/legal/cookies/ Information om dataskydd hos MailChimp (integritet) finns på https://www.intuit.com/privacy/statement/ .

Introduktion Onlinemarknadsföring

Sammanfattning av integritetspolicy för onlinemarknadsföring
👥 Berörda: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Utvärdering av besökarinformation för att optimera webbplatsen.
📓 Data som behandlas: Åtkomststatistik, som inkluderar data som åtkomstplatser, enhetsdata, åtkomstvaraktighet och tid, navigeringsbeteende, klickbeteende och IP-adresser. Personuppgifter som namn eller e-postadress kan också behandlas. Mer information finns i respektive online-marknadsföringsverktyg som används.
📅 Lagringens varaktighet: beror på de marknadsföringsverktyg online
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är onlinemarknadsföring?

Onlinemarknadsföring är alla åtgärder som genomförs online för att uppnå marknadsföringsmål som att öka varumärkeskännedomen eller avsluta en affär. Dessutom syftar våra online-marknadsföringsåtgärder till att dra människors uppmärksamhet till vår webbplats. För att kunna visa vårt erbjudande för många intresserade personer använder vi oss av onlinemarknadsföring. Oftast handlar det om onlineannonsering, innehållsmarknadsföring eller sökmotoroptimering. Personuppgifter lagras och bearbetas också så att vi kan använda onlinemarknadsföring effektivt och på ett målinriktat sätt. Å ena sidan hjälper uppgifterna oss att visa vårt innehåll endast för de personer som är intresserade av det och å andra sidan kan vi mäta reklamframgången för våra marknadsföringsåtgärder online.

Varför använder vi marknadsföringsverktyg online?

Vi vill visa vår webbplats för alla som är intresserade av vad vi har att erbjuda. Vi är medvetna om att detta inte är möjligt utan medvetna åtgärder. Det är därför vi arbetar med onlinemarknadsföring. Det finns olika verktyg som gör det lättare för oss att arbeta med våra marknadsföringsåtgärder online och som dessutom alltid ger förbättringsförslag via data. På så sätt kan vi rikta våra kampanjer mer exakt till vår målgrupp. Syftet med dessa online-marknadsföringsverktyg är i slutändan att optimera vårt erbjudande.

Vilka uppgifter behandlas?

För att vår onlinemarknadsföring ska fungera och åtgärdernas framgång ska kunna mätas skapas användarprofiler och data lagras, till exempel i cookies (små textfiler). Med hjälp av dessa data kan vi inte bara placera reklam på det klassiska sättet, utan också visa vårt innehåll direkt på vår webbplats på det sätt du föredrar. Det finns olika verktyg från tredje part som erbjuder dessa funktioner och samlar in och lagrar data från dig i enlighet därmed. De namngivna cookies lagrar till exempel vilka webbsidor du besökte på vår webbplats, hur länge du tittade på dessa sidor, vilka länkar eller knappar du klickade på eller från vilken webbplats du kom till oss. Dessutom kan teknisk information också lagras. Till exempel din IP-adress, vilken webbläsare du använder, vilken enhet du använder för att besöka vår webbplats eller tiden när du kom åt vår webbplats och när du lämnade den igen. Om du har godkänt att vi även får fastställa din plats, kan vi också lagra och bearbeta detta.

Din IP-adress kommer att lagras i pseudonymiserad form (dvs. förkortad). Unika uppgifter som direkt identifierar dig som person, t.ex. namn, adress eller e-postadress, lagras endast i pseudonymiserad form som en del av reklam- och onlinemarknadsföringsprocessen. För att vi inte ska kunna identifiera dig som person har vi endast lagrat den pseudonymiserade, lagrade informationen i användarprofilerna.

Cookies kan också distribueras, analyseras och användas för reklamändamål på andra webbplatser som arbetar med samma reklamverktyg. Uppgifterna kan då också lagras på servrarna hos leverantörerna av annonseringsverktygen.

I undantagsfall kan även unika uppgifter (namn, e-postadress etc.) lagras i användarprofilen. Denna lagring sker t.ex. om du är medlem i en social mediekanal som vi använder för våra marknadsföringsåtgärder online och nätverket kopplar tidigare mottagna data till användarprofilen.

Med alla de annonsverktyg vi använder som lagrar data från dig på sina servrar, får vi bara aggregerad information och aldrig data som gör dig identifierbar som individ. Uppgifterna visar endast hur väl de fastställda annonseringsåtgärderna har fungerat. Vi kan till exempel se vilka åtgärder som har övertygat dig eller andra användare att komma till vår webbplats och köpa en tjänst eller produkt där. Baserat på analyserna kan vi förbättra vårt reklamerbjudande i framtiden och anpassa det ännu mer exakt till de intresserade personernas behov och önskemål.

Varaktighet för behandling av uppgifter

Vi kommer att informera dig nedan om varaktigheten för databehandling om vi har ytterligare information om detta. I allmänhet behandlar vi endast personuppgifter så länge som det är absolut nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster och produkter. Uppgifter som lagras i cookies lagras under olika lång tid. Vissa cookies raderas redan när du lämnar webbplatsen, andra kan lagras i din webbläsare i flera år. De enskilda leverantörernas respektive dataskyddsdeklarationer ger dig vanligtvis exakt information om de enskilda cookies som leverantören använder.

Rätt att invända

Du har också rätt och möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av cookies eller tredjepartsleverantörer. Detta fungerar antingen via vårt cookiehanteringsverktyg eller via andra opt-out-funktioner. Du kan till exempel också förhindra datainsamling via cookies genom att hantera, inaktivera eller radera cookies i din webbläsare. Lagligheten i behandlingen fram till återkallelsen förblir opåverkad.

Eftersom cookies vanligtvis kan användas med marknadsföringsverktyg online rekommenderar vi också vår allmänna dataskyddsdeklaration om cookies. För att ta reda på exakt vilka av dina uppgifter som lagras och behandlas bör du läsa dataskyddsdeklarationerna för respektive verktyg.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till användningen av tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för den relevanta databehandlingen detta samtycke. I enlighet med artikel 6.1 lit.

Vi har också ett legitimt intresse av att mäta marknadsföringsåtgärder online i anonym form för att använda de erhållna uppgifterna till att optimera vårt erbjudande och våra åtgärder. Den motsvarande rättsliga grunden för detta är Artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen) . Vi använder dock endast verktygen om du har gett ditt samtycke.

Information om särskilda online-marknadsföringsverktyg - om sådana finns - finns i följande avsnitt.

Facebook Custom Audiences Integritetspolicy

På vår webbplats använder vi Facebook Custom Audiences, ett verktyg för händelsespårning på serversidan. Tjänsteleverantör är det amerikanska företaget Meta Platforms Inc. Företaget Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) är ansvarigt för det europeiska området.

Facebook behandlar dina uppgifter bland annat i USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolen för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA. Detta kan vara förknippat med olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

Facebook använder så kallade standardavtalsklausuler (= artikel 46.2 och 3 i GDPR) som grund för databehandling av mottagare i tredjeland (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, USA) eller dataöverföring dit. Standardavtalsklausuler (SCC) är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och är avsedda att säkerställa att dina uppgifter också överensstämmer med europeiska dataskyddsstandarder om de överförs till tredjeländer (t.ex. USA) och lagras där. Genom dessa klausuler åtar sig Facebook att följa europeiska dataskyddsstandarder vid behandlingen av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA. Dessa klausuler baseras på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och de relevanta standardavtalsklausulerna bland annat här:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebooks villkor för databehandling, som motsvarar standardavtalsklausulerna, finns på https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas med hjälp av Facebook Custom Audiences i integritetspolicyn på https://www.facebook.com/about/privacy .

Google Ads (Google AdWords) Konverteringsspårning Integritetspolicy Sammanfattning
👥 Berörda: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Ekonomisk framgång och optimering av vår tjänst.
📓 Data som behandlas: Åtkomststatistik, som inkluderar data som åtkomstplatser, enhetsdata, åtkomstvaraktighet och tid, navigeringsbeteende, klickbeteende och IP-adresser. Personuppgifter som namn eller e-postadress kan också behandlas.
📅 Lagringens varaktighet: Omvandlingscookies upphör vanligtvis efter 30 dagar och överför inga personuppgifter
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är Google Ads konverteringsspårning?

Vi använder Google Ads (tidigare Google AdWords) som en marknadsföringsåtgärd online för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Vi vill göra fler människor medvetna om den höga kvaliteten på våra erbjudanden på Internet. Som en del av våra annonseringsåtgärder via Google Ads använder vi konverteringsspårning från Google Inc. på vår webbplats. I Europa är dock företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarigt för alla Google-tjänster. Detta kostnadsfria spårningsverktyg gör det möjligt för oss att bättre anpassa vår reklam till dina intressen och behov. I följande artikel kommer vi att gå närmare in på varför vi använder konverteringsspårning, vilka data som lagras och hur du kan förhindra denna datalagring.

Google Ads (tidigare Google AdWords) är det interna onlineannonseringssystemet från Google Inc. Vi är övertygade om kvaliteten på vårt erbjudande och vill att så många som möjligt ska bli bekanta med vår webbplats. I onlineområdet erbjuder Google Ads den bästa plattformen för detta. Naturligtvis vill vi också få en exakt översikt över kostnads- och nyttofaktorn för våra reklamkampanjer. Det är därför vi använder Google Ads konverteringsspårningsverktyg.

Men vad är egentligen en konvertering? En konvertering sker när du går från att vara en intresserad besökare till att bli en aktiv besökare. Detta sker alltid när du klickar på vår annons och sedan utför en annan handling, t.ex. besöker vår webbplats. Vi använder Googles konverteringsspårningsverktyg för att registrera vad som händer efter att en användare klickar på vår Google Ads-annons. Vi kan till exempel se om produkter köps, tjänster används eller om användare har registrerat sig för vårt nyhetsbrev.

Varför använder vi Google Ads konverteringsspårning på vår webbplats?

Vi använder Google Ads för att uppmärksamma vårt erbjudande på andra webbplatser. Målet är att våra reklamkampanjer verkligen bara når de personer som är intresserade av våra erbjudanden. Med verktyget för konverteringsspårning ser vi vilka sökord, annonser, annonsgrupper och kampanjer som leder till önskade kundåtgärder. Vi ser hur många kunder som interagerar med våra annonser på en enhet och sedan konverterar. Dessa data gör det möjligt för oss att beräkna vår kostnadsnyttofaktor, mäta framgången för enskilda reklamåtgärder och följaktligen optimera våra online-marknadsföringsåtgärder. Med hjälp av dessa data kan vi också göra vår webbplats mer intressant för dig och anpassa vårt reklamerbjudande ännu mer individuellt till dina behov.

Vilka data lagras med Google Ads konverteringsspårning?

Vi har bäddat in en konverteringsspårnings-tagg eller kodavsnitt på vår webbplats för att bättre kunna analysera vissa användaråtgärder. Om du nu klickar på en av våra Google Ads-annonser kommer cookien "Conversion" från en Google-domän att lagras på din dator (vanligtvis i webbläsaren) eller mobila enhet. Cookies är små textfiler som lagrar information på din dator.

Här är uppgifterna om de viktigaste cookies för Googles konverteringsspårning:

Namn: Konvertering
värde: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111766445-3 Syfte
: Denna cookie sparar varje konvertering som du gör på vår webbplats efter att du kom till oss via en Google-annons.
Utgångsdatum: efter 3 månader

Namn: _gac
Värde: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE Syfte
: Detta är en klassisk Google Analytics-cookie och används för att registrera olika åtgärder på vår webbplats.
Utgångsdatum: efter 3 månader

Observera detta: Cookien _gac förekommer endast i samband med Google Analytics. Ovanstående lista gör inte anspråk på att vara fullständig, eftersom Google även använder andra cookies för analytisk utvärdering.

Så snart du utför en handling på vår webbplats känner Google igen cookien och sparar din handling som en så kallad konvertering. Så länge du surfar på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut kommer vi och Google att känna igen att du har hittat oss via vår Google Ads-annons. Cookien läses och skickas tillbaka till Google Ads med konverteringsdata. Det är också möjligt att andra cookies används för att mäta konverteringar. Google Ads konverteringsspårning kan förfinas och förbättras ytterligare med hjälp av Google Analytics. För annonser som Google visar på olika platser på webben kan cookies med namnet "__gads" eller "_gac" ställas in under vår domän. Sedan september 2017 sparas olika kampanjinformation från analytics. js med _gac-cookien. Cookien sparar dessa uppgifter så snart du besöker en av våra sidor för vilken automatisk Google Ads-taggning har ställts in. Till skillnad från cookies för Google-domäner kan Google endast läsa dessa konverteringscookies när du är på vår webbplats. Vi samlar inte in eller tar emot några personuppgifter. Vi får en rapport från Google med statistiska utvärderingar. Till exempel får vi veta det totala antalet användare som klickade på vår annons och vi ser vilka reklamåtgärder som mottogs väl. Google kan endast läsa dessa omvandlingscookies när du är på vår webbplats. Vi samlar inte in eller tar emot några personuppgifter. Vi får en rapport från Google med statistiska utvärderingar. Till exempel får vi veta det totala antalet användare som klickade på vår annons och vi ser vilka reklamåtgärder som mottogs väl. Google kan endast läsa dessa omvandlingscookies när du är på vår webbplats. Vi samlar inte in eller tar emot några personuppgifter. Vi får en rapport från Google med statistiska utvärderingar. Till exempel får vi veta det totala antalet användare som klickade på vår annons och vi ser vilka reklamåtgärder som mottogs väl.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Vi vill redan nu påpeka att vi inte har något inflytande över hur Google använder de insamlade uppgifterna. Enligt Google krypteras uppgifterna och lagras på säkra servrar. I de flesta fall upphör konverteringscookies att gälla efter 30 dagar och överför inga personuppgifter. De cookies som heter "Conversion" och "_gac" (används i samband med Google Analytics) har ett utgångsdatum på 3 månader.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?

Du har möjlighet att inte delta i Google Ads konverteringsspårning. Om du avaktiverar Googles cookie för konverteringsspårning via din webbläsare blockerar du konverteringsspårningen. I detta fall kommer du inte att inkluderas i spårningsverktygets statistik. Du kan när som helst ändra cookie-inställningarna i din webbläsare. Varje webbläsare fungerar lite annorlunda. Under avsnittet "Cookies" hittar du de relevanta länkarna till de relevanta instruktionerna för de mest populära webbläsarna.

Om du generellt inte vill ha några cookies kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en cookie ska placeras. Du kan bestämma för varje enskild cookie om du tillåter cookien eller inte. Om du laddar ner och installerar detta webbläsartillägg från https://support.google.com/ads/answer/7395996 inaktiveras också alla "reklamcookies". Tänk på att genom att inaktivera dessa cookies kommer du inte att förhindra annonserna, bara den personliga annonseringen.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till användningen av Google Ads konverteringsspårning är den rättsliga grunden för motsvarande databehandling detta samtycke. I enlighet med artikel 6 stycke 1 lit.

Vi har också ett legitimt intresse av att använda Google Ads Conversion Tracking för att optimera vår onlinetjänst och våra marknadsföringsaktiviteter. Den motsvarande rättsliga grunden för detta är Artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen) . Vi använder dock endast Google Ads konverteringsspårning om du har gett ditt samtycke.

Google behandlar dina uppgifter bland annat även i USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolen för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA. Detta kan vara förknippat med olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

Som grund för databehandling av mottagare i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. särskilt i USA) eller dataöverföring dit använder Google så kallade standardavtalsklausuler (= Art. 46 Para. 2 och 3 DSGVO). Standardavtalsklausuler (SCC) är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och är avsedda att säkerställa att dina uppgifter också överensstämmer med europeiska dataskyddsstandarder om de överförs till tredjeländer (t.ex. USA) och lagras där. Genom dessa klausuler åtar sig Google att följa europeiska dataskyddsstandarder vid behandlingen av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA. Dessa klausuler baseras på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och de relevanta standardavtalsklausulerna bland annat här:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Villkoren för databehandling för Googles annonsprodukter (Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms), som motsvarar standardavtalsklausulerna och även gäller för Google Ads, finns på https://business.safety.google/adscontrollerterms/. .

Om du vill veta mer om dataskydd hos Google rekommenderar vi Googles allmänna dataskyddsdeklaration: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Integritetspolicy för Microsoft-annonsering

Sammanfattning av integritetspolicyn för Microsoft-annonser
👥 Berörda: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Ekonomisk framgång och optimering av vår tjänst.
📓 Data som behandlas: Åtkomststatistik, som inkluderar data som åtkomstplatser, enhetsdata, åtkomstvaraktighet och tid, navigeringsbeteende, klickbeteende och IP-adresser. Personuppgifter som namn eller e-postadress kan också behandlas.
📅 Lagringsperiod: Microsoft lagrar uppgifterna tills de inte längre behövs för att uppfylla ändamålen
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), Artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är Microsoft Advertising?

För våra marknadsföringsåtgärder online använder vi även annonsprogrammet Microsoft Advertising från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Med hjälp av Microsoft Advertising vill vi uppmärksamma många människor på den höga kvaliteten på våra produkter och/eller tjänster. För detta använder vi ett verktyg (konverteringsspårning) från Microsoft på vår webbplats, som också lagrar data från dig. I denna dataskyddsdeklaration går vi närmare in på denna tjänst, visar dig vilka data som lagras, hanteras och bearbetas och hur du kan förhindra denna datalagring.

Du kanske är mer bekant med Microsoft Advertising under dess tidigare namn "Bing Ads". Detta är ett annonseringsprogram från Microsoft som bygger på ett pay-per-click-system. Det innebär att annonsörer kan placera annonser på Bing och Yahoo! Place och endast betala när en användare klickar på annonsen.

Varför använder vi Microsoft Advertising?

Vi är övertygade om våra erbjudanden och vill naturligtvis presentera dem för en bred publik. Med Microsoft Advertising kan vi föra våra produkter eller tjänster närmare just de människor som verkligen är intresserade av dem. Vi vill presentera våra produkter inte bara på den berömda sökmotorn Google, utan också på Bing och Yahoo! Med Microsoft Advertising har vi också möjlighet att placera annonser i det så kallade "Microsoft Audience Network". Till exempel kan vi också placera annonser på LinkedIn. Genom konverteringsspårning får vi t.ex. veta vilken annons du använde för att hitta oss, vilka undersidor du särskilt gillar och vilka åtgärder du vidtar på vår webbplats. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi förbättra vår webbplats,

Vilka uppgifter lagrar Microsoft Advertising?

Vi har integrerat en konverteringsspårnings-tagg (dvs. ett litet kodavsnitt) från Microsoft Advertising på vår webbplats. Detta är den så kallade Universal Event Tracking (UET) taggen. Om du kommer till vår webbplats via en Microsoft-annons kan vi använda detta spårningsverktyg för att ta reda på mer om ditt användarbeteende på vår webbplats. Vi får t.ex. reda på vilket sökord eller vilken annons du kom till oss via, vad du klickar på på vår webbplats, hur många som besöker vår webbplats via Microsoft Ads och hur länge du stannar på vår webbplats. Alla dessa uppgifter avser användarbeteende och inte personuppgifter. Vi får därför endast data eller utvärderingar av ditt webbbeteende, men inga personuppgifter. Microsoft använder uppgifterna för att optimera ditt eget reklamerbjudande och andra tjänster. Om du själv har ett Microsoft-konto kan de insamlade uppgifterna kopplas till ditt konto. Det är också möjligt att Microsoft känner igen och lagrar din IP-adress. För att spara alla dessa data om ditt användarbeteende placeras följande cookie in i din webbläsare efter att du har kommit till vår webbplats via en Microsoft-annons:

Namn: MUIDB
Värde: 08A53CA3313F6255044C307E353F61CD Syfte
: Denna cookie ställs in av vår inbäddade Microsoft-tagg (UET-tagg) och används för synkronisering mellan olika Microsoft-webbplatser. Detta gör att användare kan kännas igen över olika domäner.
Utgångsdatum: efter ett år

Om du kommer till vår webbplats via en Bing-annons kan dock även andra cookies sparas i din webbläsare. Här visar vi dig ett urval av andra cookies:

Namn: ABDEF
Värde: V=0&ABDV=0&MRNB=1594294373452&MRB=0111766445-7 Syfte
: Vi kunde inte ta reda på någon mer detaljerad information om denna cookie.
Utgångsdatum: efter ett år

Namn: SRCHD
Värde: AF=NOFORM Syfte
: Denna cookie är ansvarig för funktionaliteten hos spårningen och webbplatsen.
Utgångsdatum: efter ett år

Namn: SRCHHPGUSR
Värde: WTS=63729889193&HV=1594294374&CW=1920&CH=937&DPR=1&UTC=120&DM=0
Syfte: Denna cookie spårar och lagrar ditt användarbeteende på vår webbplats och interaktionen med Bing Map-gränssnittet.
Utgångsdatum: efter ett år

Namn: SRCHUID
Värde: V=2&GUID=157B20CCF36A43F3A4AE9790346EB7A7&dmnchg=1 Syfte
: Denna cookie spårar och lagrar ditt användarbeteende på vår webbplats och interaktionen med Bing Map API.
Utgångsdatum: efter ett år

Namn: _EDGE_S
Värde: mkt=de-at&SID=2EE7002D956A61511D280F2F9474607111766445-2 Syfte
: Denna cookie samlar in och lagrar ditt användarbeteende på flera webbplatser. Syftet är att bättre anpassa reklamåtgärderna till intressena hos vår målgrupp.
Utgångsdatum: efter slutet av webbläsarsessionen

Namn: _SS
Värde: SID=2EE7002D956A61511D280F2F94746077111766445-9 Syfte
: Denna cookie används bland annat för att känna igen hur du som användare kom åt vår webbplats. Med andra ord, vilken annons som ledde dig till vår webbplats.
Utgångsdatum: efter ett år

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Vi har inget inflytande över hur Microsoft använder insamlade användardata. Microsoft har sina egna servrar i drift över hela världen. De flesta finns i USA och därför kan dina uppgifter också lagras, hanteras och behandlas på de amerikanska servrarna. Microsoft lagrar data (särskilt personuppgifter) så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla sina tjänster eller produkter eller för juridiska ändamål. Microsoft nämner också att den faktiska lagringstiden varierar kraftigt och beror på produkten i fråga.

För sökningar via Bing raderar Microsoft dina sparade sökningar efter 6 månader genom att radera din IP-adress. Cookie-ID:n som genereras via MUID-cookien blir till exempel oigenkännliga efter 18 månader.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?

Du kan när som helst välja att inte delta i Microsoft Ads konverteringsspårning. Om du inte vill att intressebaserade annonser från Microsoft Advertising ska visas för dig kan du stänga av denna funktion på https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout . Du kan också avaktivera, hantera eller radera alla cookies i din webbläsare. Varje webbläsare fungerar lite olika. Under avsnittet "Cookies" hittar du relevanta länkar till de relevanta instruktionerna för de mest populära webbläsarna.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till användningen av Microsoft Advertising är den rättsliga grunden för motsvarande databehandling detta samtycke. I enlighet med Artikel 6 punkt 1 lit.

Vi har också ett berättigat intresse av att använda Microsoft Advertising för att optimera vår onlinetjänst och våra marknadsföringsinsatser. Den motsvarande rättsliga grunden för detta är Artikel 6 (1) (f) GDPR (berättigade intressen) . Vi använder dock endast Microsoft Advertising om du har gett ditt samtycke.

Microsoft behandlar även dina uppgifter i bland annat USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolen för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA. Detta kan vara förknippat med olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

Microsoft använder så kallade standardavtalsklausuler (= Art. 46 Para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling av mottagare baserade i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, USA) eller dataöverföring dit. Standardavtalsklausuler (SCC) är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och är avsedda att säkerställa att dina uppgifter också överensstämmer med europeiska dataskyddsstandarder om de överförs till tredjeländer (t.ex. USA) och lagras där. Genom dessa klausuler åtar sig Microsoft att följa europeiska dataskyddsstandarder vid behandling av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA. Dessa klausuler baseras på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och de relevanta standardavtalsklausulerna bland annat här:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Mer information om standardavtalsklausulerna hos Microsoft finns på https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses .

Vi hoppas att vi har gett dig en översikt över databehandling genom konverteringsspårning av Microsoft Ads. Naturligtvis är det alltid möjligt att Microsofts integritetspolicy kommer att ändras. För mer information och för att hålla dig uppdaterad rekommenderar vi också Microsofts integritetspolicy på https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

Introduktion till innehållsleveransnätverk

Sammanfattning av integritetspolicyn för innehållsleveransnätverk
👥 Berörda: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av vår tjänst (för att kunna ladda webbplatsen snabbare)
📓 Bearbetade data: Uppgifter som din IP-adress
Du hittar mer information om detta nedan och i de enskilda dataskyddstexterna.
📅 Lagringsperiod: i de flesta fall lagras uppgifterna tills de inte längre krävs för att tillhandahålla tjänsten
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är ett Innehållsleveransnätverk?

Vi använder ett så kallat innehållsleveransnätverk på vår webbplats. För det mesta kallas ett sådant nätverk bara för ett CDN (från engelska Content Delivery Network) . Ett CDN hjälper oss att ladda vår webbplats snabbt och smidigt, oavsett var du befinner dig. Dina personuppgifter kommer också att lagras, hanteras och bearbetas på servrarna hos den CDN-leverantör som används. I det följande kommer vi att gå in på mer allmänna detaljer om tjänsten och dess databehandling. Detaljerad information om hanteringen av dina uppgifter hittar du i respektive leverantörs dataskyddsdeklaration.

Varje Innehållsleveransnätverk (eller CDN., från engelskans Content Delivery Network) är ett nätverk av regionalt distribuerade servrar som alla är anslutna till varandra via internet. Innehåll från webbplatser (särskilt mycket stora filer) kan levereras snabbt och smidigt via detta nätverk, även under stora belastningstoppar. För detta ändamål skapar CDN en kopia av vår webbplats på dina servrar. Eftersom dessa servrar är spridda över hela världen kan webbplatsen levereras snabbt. Dataöverföringen till din webbläsare förkortas därför avsevärt med hjälp av CDN.

Varför använder vi ett innehållsleveransnätverk för vår webbplats?

En snabbladdande webbplats är en del av vår service. Naturligtvis vet vi hur irriterande det är när en webbplats laddas i snigelfart. Oftast tappar man till och med tålamodet och springer iväg innan webbsidan är helt laddad. Det vill vi naturligtvis undvika. Därför är en snabbladdande webbplats en självklarhet för vårt webbplatserbjudande. Med ett Innehållsleveransnätverk laddas vår webbplats mycket snabbare i din webbläsare. Att använda CDN är särskilt användbart när du är utomlands, eftersom webbplatsen levereras från en server nära dig.

Vilka uppgifter behandlas?

Om du begär en webbplats eller innehållet på en webbplats och det finns cachat i ett CDN, vidarebefordrar CDN begäran till den server som är närmast dig och serverar innehållet. Innehållsleveransnätverk är byggda för att ladda ner JavaScript-bibliotek och finns på npm- och github-servrar. Alternativt kan WordPress-plugins också laddas på de flesta CDN om de är tillgängliga på WordPress.org. Din webbläsare kan skicka personuppgifter till det innehållsleveransnätverk som vi använder. Detta är data som IP-adress, webbläsartyp, webbläsarversion, vilken webbplats som laddas eller tid och datum för sidbesöket. Dessa uppgifter samlas in och lagras också av CDN. Huruvida cookies används för att lagra data beror på vilket nätverk som används. Vänligen läs dataskyddstexterna för respektive tjänst.

Rätt att invända

Om du helt vill förhindra denna dataöverföring kan du installera en JavaScript-blockerare (se t.ex, https://noscript.net/ ) på din dator. Naturligtvis kan vår webbplats då inte längre erbjuda den höga nivå du är van vid (t.ex. snabb laddningshastighet).

Rättslig grund

Om du har samtyckt till användningen av ett innehållsleveransnätverk, är den rättsliga grunden för den relevanta databehandlingen detta samtycke. I enlighet med artikel 6.1 lit.

Vi har också ett legitimt intresse av att använda ett innehållsleveransnätverk för att optimera vår onlinetjänst och göra den säkrare. Den motsvarande rättsliga grunden för detta är Artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen) . Vi använder dock endast verktyget om du har gett ditt samtycke.

Information om speciella Innehållsleveransnätverk (CDNs) - om sådana finns - hittar du i följande avsnitt.

Cloudflares Integritetspolicy

Sammanfattning av Cloudflares integritetspolicy
👥 Berörda parter: Webbplatsens besökare
🤝 Syfte: Optimera vår tjänsts prestanda (så att webbplatsen laddas snabbare)
📓 Data som behandlas: Data som IP-adress, kontakt- och logginformation, säkerhetsavtryck och webbplatsens prestandadata För
mer information, se mer längre ner i denna integritetspolicy.
📅 Lagringens varaktighet: Uppgifterna lagras vanligtvis i mindre än 24 timmar
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är Cloudflare?

Vi använder Cloudflare från Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA) på denna webbplats för att göra vår webbplats snabbare och säkrare. Cloudflare använder cookies och bearbetar användardata. Cloudflare, Inc. är ett amerikanskt företag som erbjuder ett innehållsleveransnätverk och olika säkerhetstjänster. Dessa tjänster finns mellan användaren och vår hostingleverantör. Vad allt detta innebär exakt kommer vi att försöka förklara mer i detalj nedan.

Ett Innehållsleveransnätverk (eller CDN, från engelskans Content Delivery Network), som tillhandahålls av Cloudflare, är inget annat än ett nätverk av anslutna servrar. Cloudflare har sådana servrar fördelade över hela världen för att snabbare kunna leverera webbplatser till din skärm. Enkelt uttryckt gör Cloudflare kopior av vår webbplats och placerar dem på sina egna servrar. När du nu besöker vår webbplats ser ett lastbalanseringssystem till att de största delarna av vår webbplats levereras av den server som snabbast kan visa vår webbplats för dig. Ett CDN förkortar dataöverföringsvägen till din webbläsare avsevärt. Innehållet på vår webbplats levereras alltså inte bara till dig av Cloudflare från vår värdserver, utan från servrar runt om i världen. Användningen av Cloudflare är särskilt användbar för användare från utlandet, eftersom webbplatsen kan levereras från en server i närheten. Förutom den snabba leveransen av webbplatser erbjuder Cloudflare också olika säkerhetstjänster som DDoS-skydd eller brandvägg för webbapplikationer.

Varför använder vi Cloudflare på vår webbplats?

Naturligtvis vill vi erbjuda dig bästa möjliga service med vår webbplats. Cloudflare hjälper oss att göra vår webbplats snabbare och säkrare. Cloudflare erbjuder oss både webboptimering och säkerhetstjänster, såsom DDoS-skydd och webbbrandvägg. Detta inkluderar en omvänd proxyoch innehållsleveransnätverket (CDN). Cloudflare blockerar hot och begränsar inkräktande bots och crawlers som slösar med vår bandbredd och våra serverresurser. Genom att lagra vår webbplats i lokala datacenter och blockera skräppostprogram gör Cloudflare det möjligt för oss att minska vår bandbreddsanvändning med cirka 60 %. Genom att leverera innehåll från ett lokalt datacenter och göra viss webboptimering där minskar den genomsnittliga laddningstiden för webbsidor med ungefär hälften. Enligt Cloudflare kan inställningen "I'm Under Attack Mode" användas för att mildra ytterligare attacker genom att visa en JavaScript-beräkningsuppgift som måste lösas innan en användare kan komma åt en webbplats.

Vilka uppgifter behandlar Cloudflare?

Cloudflare vidarebefordrar i allmänhet endast data som kontrolleras av webbplatsoperatörer. Innehållet bestäms därför inte av Cloudflare, utan alltid av webbplatsoperatören själv. Dessutom kan Cloudflare samla in viss information om användningen av vår webbplats och bearbeta data som skickas av oss eller för vilka Cloudflare har fått motsvarande instruktioner. I de flesta fall tar Cloudflare emot data som IP-adress, kontakt- och logginformation, säkerhetsfingeravtryck och webbplatsens prestandadata. Loggdata hjälper till exempel Cloudflare att identifiera nya hot. På så sätt kan Cloudflare garantera en hög nivå av säkerhetsskydd för vår webbplats. Cloudflare behandlar dessa uppgifter som en del av tjänsterna i enlighet med gällande lagar. Detta inkluderar naturligtvis även den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Cloudflare arbetar också med tredje part. Dessa får endast behandla personuppgifter under ledning av Cloudflare och i enlighet med riktlinjerna för dataskydd och andra sekretess- och säkerhetsåtgärder. Cloudflare vidarebefordrar inte några personuppgifter utan vårt uttryckliga medgivande.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Cloudflare lagrar huvudsakligen din information i USA och i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Cloudflare kan överföra och komma åt den information som beskrivs ovan från hela världen. I allmänhet behåller Cloudflare data på användarnivå för domäner i Free-, Pro- och Business-versionerna i mindre än 24 timmar. För Enterprise-domäner som har Cloudflare Logs (tidigare Enterprise LogShare eller ELS) aktiverat kan data lagras i upp till 7 dagar. Om IP-adresser utlöser säkerhetsvarningar hos Cloudflare kan det dock finnas undantag från de lagringsperioder som anges ovan.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?

Cloudflare sparar bara dataloggar så länge som det är nödvändigt, och dessa data raderas i de flesta fall inom 24 timmar. Cloudflare lagrar inte heller några personuppgifter, t.ex. din IP-adress. Det finns dock information som Cloudflare lagrar på obestämd tid som en del av sina permanenta loggar för att förbättra Cloudflare Resolvers övergripande prestanda och för att upptäcka eventuella säkerhetsrisker. Du kan läsa exakt vilka permanenta loggar som lagras på https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/ . Alla data som Cloudflare samlar in (tillfälligt eller permanent) rensas från all personligt identifierbar information. Alla permanenta loggar anonymiseras också av Cloudflare.

Cloudflare anger i sin integritetspolicy att de inte är ansvariga för det innehåll de tar emot. Om du till exempel frågar Cloudflare om de kan uppdatera eller ta bort ditt innehåll, hänvisar Cloudflare alltid till oss som webbplatsoperatör. Du kan också helt förhindra Cloudflare från att samla in och behandla dina uppgifter genom att inaktivera exekveringen av skriptkod i din webbläsare eller genom att integrera en skriptblockerare i din webbläsare.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att Cloudflare får användas är den rättsliga grunden för motsvarande databehandling detta samtycke. I enlighet med artikel 6.1 lit.

Vi har också ett berättigat intresse av att använda Cloudflare för att optimera vår onlinetjänst och göra den säkrare. Den motsvarande rättsliga grunden för detta är Artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen) . Vi använder dock endast Cloudflare om du har gett ditt samtycke till detta.

Cloudflare behandlar också data i bland annat USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolen för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA. Detta kan vara förknippat med olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

Cloudflare använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= Art. 46. Para. 2 och 3 GDPR). Dessa klausuler tvingar Cloudflare att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler baseras på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna här: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de .

Mer information om dataskydd hos Cloudflare finns på https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

Sammanfattning av plattform för hantering av cookie-samtycke
👥 Berörda: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Erhålla och hantera samtycke till vissa cookies och därmed användningen av vissa verktyg
📓 Behandlade uppgifter: Data för hantering av cookieinställningar som IP-adress, tidpunkt för samtycke, typ av samtycke, individuella samtycken. Du kan hitta mer information om detta för det verktyg som används i varje enskilt fall.
📅 Lagringens varaktighet: Beror på vilket verktyg som används, du måste vara beredd på perioder på flera år
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 lit. a GDPR (samtycke), artikel 6.1 lit.f GDPR (berättigade intressen)

Vad är en plattform för hantering av cookie-samtycke?

Vi använder programvaran Consent Management Platform (CMP) på vår webbplats, vilket gör det lättare för oss och dig att hantera de skript och cookies som används på ett korrekt och säkert sätt. Programvaran skapar automatiskt en cookie-popup, skannar och kontrollerar alla skript och cookies, erbjuder dig cookie-medgivande som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och hjälper oss och dig att hålla reda på alla cookies. De flesta verktyg för hantering av cookies identifierar och kategoriserar alla befintliga cookies. Som besökare på en webbplats kan du sedan själv bestämma om och vilka skript och cookies du vill tillåta eller inte. Följande grafik visar förhållandet mellan webbläsare, webbserver och CMP.

Översikt över plattformen för samtyckeshantering

Varför använder vi ett verktyg för hantering av cookies?

Vårt mål är att erbjuda dig bästa möjliga transparens när det gäller dataskydd. Vi är också juridiskt skyldiga att göra det. Vi vill informera dig så bra som möjligt om alla verktyg och alla cookies som kan lagra och bearbeta data från dig. Det är också din rättighet att bestämma vilka cookies du accepterar och vilka du inte accepterar. För att kunna ge dig denna rättighet måste vi först själva veta exakt vilka cookies som landat på vår webbplats.. Tack vare ett verktyg för hantering av cookies, som regelbundet söker igenom webbplatsen efter alla befintliga cookies, känner vi till alla cookies och kan ge dig GDPR-kompatibel information om dem. Du kan sedan acceptera eller avvisa cookies via samtyckessystemet.

Vilka uppgifter behandlas?

Som en del av vårt cookiehanteringsverktyg kan du själv hantera varje enskild cookie och ha fullständig kontroll över lagring och bearbetning av dina uppgifter. Ditt samtycke sparas så att vi inte behöver fråga dig varje gång du besöker vår webbplats och vi kan också bevisa ditt samtycke om det krävs enligt lag. Detta lagras antingen i en opt-in-cookie eller på en server. Beroende på leverantören av cookiehanteringsverktyget varierar lagringsperioden för ditt cookie-samtycke. Dessa uppgifter (t.ex. pseudonymt användar-ID, tidpunkt för samtycke, detaljerad information om cookie-kategorier eller verktyg, webbläsare, enhetsinformation) lagras vanligtvis i upp till två år.

Varaktighet för behandling av uppgifter

Vi kommer att informera dig nedan om varaktigheten för databehandling om vi har ytterligare information om detta. I allmänhet behandlar vi endast personuppgifter så länge som det är absolut nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster och produkter. Uppgifter som lagras i cookies lagras under olika lång tid. Vissa cookies raderas redan när du lämnar webbplatsen, andra kan lagras i din webbläsare i flera år. Den exakta varaktigheten för databehandlingen beror på vilket verktyg som används, i de flesta fall bör du vara beredd på en lagringsperiod på flera år. I de enskilda leverantörernas respektive dataskyddsdeklarationer får du vanligtvis exakt information om hur länge databehandlingen pågår.

Rätt att invända

Du har också rätt och möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av cookies. Detta fungerar antingen via vårt cookiehanteringsverktyg eller via andra opt-out-funktioner. Du kan till exempel också förhindra datainsamling via cookies genom att hantera, avaktivera eller radera cookies i din webbläsare.

Information om särskilda verktyg för hantering av cookies, om sådana finns, hittas i följande avsnitt.

Rättslig grund

Om du samtycker till cookies kommer dina personuppgifter att behandlas och lagras via dessa cookies. Om vi får använda cookies med ditt samtycke (Artikel 6 Para. 1 lit. a GDPR), är detta samtycke också den rättsliga grunden för användningen av cookies eller behandlingen av dina uppgifter. För att kunna hantera samtycket till cookies och för att du ska kunna ge ditt samtycke används en plattform för hantering av cookie-samtycke. Användningen av denna programvara gör det möjligt för oss att driva webbplatsen på ett effektivt och lagligt sätt, vilket utgör ett berättigat intresse (artikel 6.1 f i GDPR).

Introduktion till Ljud & Bild

Sammanfattning av integritetspolicy för Ljud & Bild
👥 Berörda: Besökare på vår webbplats
🤝 Syfte: Optimering av vår tjänst
📓 Bearbetade data: Data som kontaktuppgifter, data om användarbeteende, information om din enhet och din IP-adress kan lagras.
Mer information finns nedan i de relevanta dataskyddstexterna.
📅 Lagringens varaktighet: Data lagras i allmänhet så länge som det är nödvändigt för syftet med tjänsten
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är ljud- och videoelement?

Vi har inkluderat ljud- och videoelement på vår webbplats så att du kan titta på videor eller lyssna på musik/podcasts direkt från vår webbplats. Innehållet tillhandahålls av tjänsteleverantörer. Allt innehåll hämtas därför också från leverantörernas respektive servrar.

Dessa är integrerade funktionella delar av plattformar som YouTube, Vimeo eller Spotify. Användningen av dessa portaler är vanligtvis kostnadsfri, men innehåll kan också publiceras mot en avgift. Med hjälp av dessa integrerade element kan du lyssna på eller visa respektive innehåll via vår webbplats.

Om du använder ljud- eller bildelement på vår webbplats kan dina personuppgifter också överföras till tjänsteleverantörerna, bearbetas och lagras.

Varför använder vi ljud- och videoelement på vår webbplats?

Naturligtvis vill vi ge dig det bästa erbjudandet på vår webbplats. Och vi är medvetna om att innehåll inte längre bara förmedlas i form av text och statiska bilder. Istället för att bara ge dig en länk till en video, erbjuder vi dig ljud- och videoformat direkt på vår webbplats som är underhållande eller informativa, och helst både och. På så sätt utökar vi vår service och gör det lättare för dig att få tillgång till intressant innehåll. Förutom texter och bilder erbjuder vi alltså även video- och/eller ljudinnehåll.

Vilka data lagras av ljud- och videoelement?

När du besöker en sida på vår webbplats som t.ex. har en inbäddad video, ansluter din server till tjänsteleverantörens server. Dina uppgifter kommer också att överföras till tredjepartsleverantören och lagras där. Vissa uppgifter samlas in och lagras oavsett om du har ett konto hos den tredje parten eller inte. Detta inkluderar vanligtvis din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem och annan allmän information om din enhet. Dessutom samlar de flesta leverantörer också in information om din webbaktivitet. Detta inkluderar sessionslängd, avvisningsfrekvens, vilken knapp du klickade på eller vilken webbplats du använder för att använda tjänsten. All denna information lagras vanligtvis via cookies eller pixeltaggar (även kallade web beacons). Pseudonymiserade data lagras vanligtvis i cookies i din webbläsare. Du kan alltid ta reda på exakt vilka uppgifter som lagras och behandlas i dataskyddsdeklarationen för respektive leverantör.

Varaktighet för behandling av uppgifter

Du kan ta reda på exakt hur länge uppgifterna lagras på tredjepartsleverantörernas servrar antingen nedan i dataskyddstexten för respektive verktyg eller i leverantörens dataskyddsdeklaration. I princip behandlas personuppgifter endast så länge som det är absolut nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster eller produkter. Detta gäller vanligtvis även för tredjepartsleverantörer. I de flesta fall kan du anta att vissa uppgifter kommer att lagras på servrar från tredje part under flera år. Data kan lagras under olika lång tid, särskilt i cookies. Vissa cookies raderas redan när du lämnar webbplatsen, andra kan lagras i din webbläsare i flera år.

Rätt att invända

Du har också rätt och möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av cookies eller tredjepartsleverantörer. Detta fungerar antingen via vårt cookiehanteringsverktyg eller via andra opt-out-funktioner. Du kan till exempel också förhindra datainsamling via cookies genom att hantera, inaktivera eller radera cookies i din webbläsare. Lagligheten i behandlingen fram till återkallelsen förblir opåverkad.

Eftersom de integrerade ljud- och videofunktionerna på vår webbplats vanligtvis också använder cookies, bör du även läsa vår allmänna dataskyddsdeklaration om cookies. Du kan läsa mer om hantering och lagring av dina uppgifter i dataskyddsdeklarationerna för respektive tredjepartsleverantörer.

Rättslig grund

Om du har godkänt att dina uppgifter kan behandlas och lagras av integrerade ljud- och bildelement, är detta samtycke den rättsliga grunden för databehandling (artikel 6.1 a i GDPR) . I princip kommer dina uppgifter också att lagras och behandlas på grundval av vårt legitima intresse (artikel 6.1 lit. f i GDPR) för snabb och effektiv kommunikation med dig eller andra kunder och affärspartners. Vi använder dock endast de integrerade ljud- och bildelementen om du har gett ditt samtycke.

Integritetspolicy för YouTube

Sammanfattning av YouTubes integritetspolicy
👥 Berörda: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av vår tjänst
📓 Bearbetade data: Data som kontaktuppgifter, data om användarbeteende, information om din enhet och din IP-adress kan lagras.
Mer information finns nedan i denna dataskyddsdeklaration.
📅 Lagringens varaktighet: Data lagras i allmänhet så länge som det är nödvändigt för syftet med tjänsten
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är YouTube?

Vi har bäddat in YouTube-videor på vår webbplats. På så sätt kan vi presentera intressanta videor för dig direkt på vår webbplats. YouTube är en videoportal som sedan 2006 är ett dotterbolag till Google. Videoportalen drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du öppnar en sida på vår webbplats som har en inbäddad YouTube-video, ansluter din webbläsare automatiskt till YouTube- eller Google-servrarna. Olika data överförs (beroende på inställningarna). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) är ansvarig för all databehandling i Europa.

I det följande vill vi förklara mer i detalj vilka uppgifter som behandlas, varför vi har integrerat YouTube-videor och hur du kan hantera eller radera dina uppgifter.

På YouTube kan användarna kostnadsfritt titta på videor, betygsätta dem, kommentera dem och själva ladda upp dem. YouTube har under de senaste åren blivit en av de viktigaste sociala mediekanalerna i världen. För att vi ska kunna visa videor på vår webbplats tillhandahåller YouTube ett kodavsnitt som vi har bäddat in på vår webbplats.

Varför använder vi YouTube-videor på vår webbplats?

YouTube är den videoplattform som har flest besökare och det bästa innehållet. Vi strävar efter att erbjuda dig bästa möjliga användarupplevelse på vår webbplats. Och då får intressanta videor naturligtvis inte saknas. Med hjälp av våra inbäddade videor ger vi dig ytterligare användbart innehåll utöver våra texter och bilder. Dessutom kan vår webbplats hittas lättare i Googles sökmotor tack vare de inbäddade videorna. Även om vi placerar annonser via Google Ads kan Google tack vare de insamlade uppgifterna verkligen visa dessa annonser enbart för personer som är intresserade av våra erbjudanden.

Vilka uppgifter lagras av YouTube?

Så snart du besöker en av våra sidor som har en YouTube-video installerad, sätter YouTube minst en cookie som lagrar din IP-adress och vår URL. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube oftast använda cookies för att associera dina interaktioner på vår webbplats med din profil. Detta inkluderar data som sessionslängd, avvisningsfrekvens, ungefärlig plats, teknisk information som webbläsartyp, skärmupplösning eller din internetleverantör. Andra uppgifter kan vara kontaktuppgifter, eventuella betyg, delning av innehåll via sociala medier eller att lägga till det bland dina favoriter på YouTube.

Om du inte är inloggad på ett Google-konto eller ett Youtube-konto lagrar Google data med en unik identifierare som är kopplad till din enhet, webbläsare eller app. Till exempel behålls din föredragna språkinställning. Men en hel del interaktionsdata kan inte sparas eftersom färre cookies placeras in.

I följande lista visar vi cookies som har placerats i ett test i webbläsaren. Å ena sidan visar vi cookies som placeras in utan ett registrerat YouTube-konto. Å andra sidan visar vi cookies som placeras in med ett inloggat konto. Listan kan inte göra anspråk på att vara fullständig eftersom användardata alltid beror på interaktionerna på YouTube.

Namn: YSC
Värde: b9-CV6ojI5Y111766445-1 Syfte
: Denna cookie registrerar ett unikt ID för att lagra statistik över den video som visas.
Utgångsdatum: efter slutet av sessionen

Namn: PREF
Värde: f1=50000000 Syfte
: Denna cookie registrerar också ditt unika ID. Google får statistik från PREF om hur du använder YouTube-videor på vår webbplats.
Utgångsdatum: efter 8 månader

Namn: GPS
Värde: 1
Syfte: Denna cookie registrerar ditt unika ID på mobila enheter för att spåra GPS-plats.
Utgångsdatum: efter 30 minuter

Namn: VISITOR_INFO1_LIVE
Värde: 95Chz8bagyU Syfte
: Denna cookie försöker uppskatta användarens bandbredd på vår webbplats (med inbyggd YouTube-video).
Utgångsdatum: efter 8 månader

Andra cookies som ställs in när du är inloggad på ditt YouTube-konto:

Namn: APISID
Värde: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111766445- Syfte
: Denna cookie används för att skapa en profil över dina intressen. Uppgifterna används för personliga annonser.
Utgångsdatum: efter 2 år

Namn: SAMTYCKE
Värde: YES+AT.de+20150628-20-0 Syfte
: Cookien lagrar statusen för en användares samtycke till användningen av olika Google-tjänster. CONSENT används också för säkerhet, för att kontrollera användare och skydda användardata från obehöriga attacker.
Utgångsdatum: efter 19 år

Namn: HSID
Värde: AcRwpgUik9Dveht0I Syfte
: Denna cookie används för att skapa en profil över dina intressen. Dessa data hjälper till att visa personlig reklam.
Utgångsdatum: efter 2 år

Namn: LOGIN_INFO
Värde: AFmmF2swRQIhALLl6aL... Syfte
: Information om dina inloggningsuppgifter lagras i denna cookie.
Utgångsdatum: efter 2 år

Namn: SAPISID
Värde: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM Syfte
: Denna cookie fungerar genom att unikt identifiera din webbläsare och enhet. Den används för att skapa en profil över dina intressen.
Utgångsdatum: efter 2 år

Namn: SID
Värde: oQfNKjAsI111766445- Syfte
: Denna cookie lagrar ditt Google-konto-ID och din senaste inloggningstid i en digitalt signerad och krypterad form.
Utgångsdatum: efter 2 år

Namn: SIDCC
Värde: AN0-TYuqub2JOcDTyL Syfte
: Denna cookie lagrar information om hur du använder webbplatsen och vilka annonser du kan ha sett innan du besökte vår webbplats.
Utgångsdatum: efter 3 månader

Hur länge och var lagras uppgifterna?

De uppgifter som YouTube får från dig och bearbetar lagras på Googles servrar. De flesta av dessa servrar finns i USA. På https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kan du se exakt var Googles datacenter är belägna. Dina data distribueras på servrarna. Det innebär att uppgifterna kan hämtas snabbare och är bättre skyddade mot manipulation.

Google lagrar de insamlade uppgifterna under olika lång tid. Vissa uppgifter kan du radera när som helst, andra raderas automatiskt efter en begränsad tidsperiod och andra lagras av Google under en längre tidsperiod. Vissa data (t.ex. objekt i Mina aktiviteter, foton eller dokument, produkter) som lagras i ditt Google-konto förblir lagrade tills du tar bort dem. Även om du inte är inloggad på ett Google-konto kan du radera vissa data som är kopplade till din enhet, webbläsare eller app.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?

I princip kan du radera data i Google-kontot manuellt. Med den automatiska raderingen av plats- och aktivitetsdata som infördes 2019 lagras informationen i antingen 3 eller 18 månader och raderas sedan, beroende på ditt val.

Oavsett om du har ett Google-konto eller inte kan du konfigurera din webbläsare på ett sådant sätt att Google-cookies raderas eller inaktiveras. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta på olika sätt. Under avsnittet "Cookies" hittar du relevanta länkar till relevanta instruktioner för de mest populära webbläsarna.

Om du generellt inte vill ha några cookies kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en cookie ska placeras. För varje enskild cookie kan du bestämma om du vill tillåta den eller inte.

Rättslig grund

Om du har godkänt att dina uppgifter kan behandlas och lagras av integrerade YouTube-element, är detta samtycke den rättsliga grunden för databehandling (artikel 6.1 a i GDPR) . I princip kommer dina uppgifter också att behandlas på grundval av vårt legitima intresse (artikel 6.1 lit. f GDPR)lagras och bearbetas i en snabb och bra kommunikation med dig eller andra kunder och affärspartners. Vi använder dock endast de integrerade YouTube-elementen om du har gett ditt samtycke. YouTube ställer också in cookies i din webbläsare för att lagra data. Vi rekommenderar därför att du läser vår integritetspolicy om cookies noggrant och tar del av integritetspolicyn eller cookiepolicyn för den relevanta tjänsteleverantören.

YouTube behandlar även uppgifter i bland annat USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolen för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA. Detta kan vara förknippat med olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

YouTube använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= Art. 46. Para. 2 och 3 GDPR). Dessa klausuler ålägger YouTube att följa EU:s dataskyddsstandarder vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler baseras på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna här: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de .

Eftersom YouTube är ett dotterbolag till Google finns det en gemensam integritetspolicy. Om du vill veta mer om hur dina uppgifter hanteras rekommenderar vi att du läser dataskyddsdeklarationen på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube Prenumerera-knapp Integritetspolicy

Vi har installerat YouTube-prenumerationsknappen på vår webbplats. Du känner vanligtvis igen knappen på den klassiska YouTube-logotypen. Logotypen visar orden "Prenumerera" eller "YouTube" i vita bokstäver på en röd bakgrund och den vita "Play"-symbolen till vänster om den. Knappen kan dock också visas i en annan design.

Vår YouTube-kanal erbjuder dig alltid roliga, intressanta eller spännande videor. Med den inbyggda "prenumerationsknappen" kan du prenumerera på vår kanal direkt från vår webbplats och behöver inte ringa upp YouTube-webbplatsen separat. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att få tillgång till vårt omfattande innehåll. Observera att detta innebär att YouTube kan lagra och bearbeta data från dig.

Om du ser en inbyggd prenumerationsknapp på vår webbplats placerar YouTube minst en cookie, enligt Google. Denna cookie lagrar din IP-adress och vår URL. YouTube kan också ta reda på information om din webbläsare, din ungefärliga plats och ditt standardspråk på detta sätt. I vårt test ställdes följande fyra cookies in utan att du var inloggad på YouTube:

Namn: YSC
Värde: b9-CV6ojI5111766445Y Syfte
: Denna cookie registrerar ett unikt ID för att lagra statistik över den video som visas.
Utgångsdatum: efter slutet av sessionen

Namn: PREF
Värde: f1=50000000 Syfte
: Denna cookie registrerar också ditt unika ID. Google får statistik från PREF om hur du använder YouTube-videor på vår webbplats.
Utgångsdatum: efter 8 månader

Namn: GPS
Värde: 1
Syfte: Denna cookie registrerar ditt unika ID på mobila enheter för att spåra GPS-plats.
Utgångsdatum: efter 30 minuter

Namn: VISITOR_INFO1_LIVE
Värde: 11176644595Chz8bagyU Syfte
: Denna cookie försöker uppskatta användarens bandbredd på vår webbplats (med inbyggd YouTube-video).
Utgångsdatum: efter 8 månader

Observera: Dessa cookies sattes efter ett test och kan inte göra anspråk på att vara fullständiga.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube lagra många av dina handlingar/interaktioner på vår webbplats med hjälp av cookies och tilldela dem till ditt YouTube-konto. Detta ger YouTube information om t.ex. hur länge du surfar på vår webbplats, vilken typ av webbläsare du använder, vilken skärmupplösning du föredrar eller vilka åtgärder du vidtar.

YouTube använder dessa uppgifter dels för att förbättra sina egna tjänster och erbjudanden, dels för att tillhandahålla analyser och statistik för annonsörer (som använder Google Ads).

Övrigt Introduktion

Diverse Sammanfattning av integritetspolicy
👥 Registrerade personer: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Förbättring av användarupplevelsen
📓 Data som behandlas: Vilka uppgifter som behandlas beror mycket på vilka tjänster som används. Vanligtvis är det en IP-adress och/eller tekniska data. Du hittar mer information om detta under respektive verktyg som används.
📅 Lagringens varaktighet: beror på vilka verktyg som används
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad ingår i kategorin "Övrigt"?

I kategorin "Övrigt" ingår de tjänster som inte passar in i någon av de ovanstående kategorierna. Vanligtvis rör det sig om olika plugins och integrerade element som förbättrar vår webbplats. I regel erhålls dessa funktioner från tredje part och integreras på vår webbplats. Det kan t.ex. handla om webbsöktjänster som Algolia Place, Giphy, Programmable Search Engine eller onlinetjänster för väderdata som OpenWeather.

Varför använder vi andra tredje parter?

Vi vill erbjuda dig det bästa webberbjudandet i vår bransch med vår webbplats. En webbplats har länge varit mer än bara ett visitkort för ett företag. Det är snarare en plats som är utformad för att hjälpa dig att hitta det du letar efter. För att göra vår webbplats ännu mer intressant och användbar för dig använder vi olika tjänster från tredje part.

Vilka uppgifter behandlas?

När element integreras på vår webbplats kommer din IP-adress att överföras till respektive leverantör, lagras och bearbetas där. Detta är nödvändigt eftersom innehållet annars inte kommer att skickas till din webbläsare och kommer därmed inte att visas för dig. Det kan också hända att tjänsteleverantörer även använder pixeltaggar eller webbfyrar. Dessa är små grafiker på webbplatser som kan registrera en loggfil och även skapa analyser av denna fil. Med den mottagna informationen kan leverantörerna förbättra sina egna marknadsföringsåtgärder. Förutom pixeltaggar kan sådan information (t.ex. vilken knapp du klickar på eller när du öppnar vilken sida) också lagras i cookies. Förutom analysdata om ditt webbbeteende kan teknisk information som din webbläsartyp eller operativsystem också lagras där. Vissa leverantörer kan också länka de erhållna uppgifterna till andra interna tjänster eller till tredjepartsleverantörer. Varje leverantör hanterar dina uppgifter på olika sätt. Vi rekommenderar därför att du noggrant läser dataskyddsdeklarationerna för respektive tjänst. Vi gör allt för att endast använda tjänster som hanterar frågan om dataskydd mycket noggrant.

Varaktighet för behandling av uppgifter

Vi kommer att informera dig nedan om varaktigheten för databehandling om vi har ytterligare information om detta. I allmänhet behandlar vi endast personuppgifter så länge som det är absolut nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster och produkter.

Rättslig grund

Om vi ber om ditt samtycke och du också godkänner att vi får använda tjänsten, är detta den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter (artikel 6.1 a i GDPR). Förutom samtycke har vi ett legitimt intresse av att analysera beteendet hos besökare på webbplatsen och därmed förbättra vårt erbjudande tekniskt och ekonomiskt. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen). Vi använder dock endast verktygen om du har gett ditt samtycke.

Information om specialverktyg, om sådana finns, hittas i följande avsnitt.

Font Awesome Integritetspolicy

Font Awesome Sammanfattning av integritetspolicy
👥 Berörda: Webbplatsens besökare
🤝 Syfte: Optimering av vår tjänst
📓 Behandlade uppgifter: såsom IP-adress och vilka ikonfiler som laddas
Mer information finns nedan i denna integritetspolicy.
📅 Lagringens varaktighet: Filer i identifierbar form lagras i några veckor
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), Artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är Font Awesome?

Vi använder Font Awesome från det amerikanska företaget Fonticons (307 S. Main St., Suite 202, Bentonville, AR 72712, USA) på vår webbplats. När du besöker en av våra webbplatser laddas webbteckensnittet Font Awesome (särskilt ikoner) via Font Awesome Content Delivery Network (CDN). Texterna eller teckensnitten och ikonerna visas på lämpligt sätt på alla enheter. I denna dataskyddsdeklaration går vi in mer i detalj om datalagring och databehandling av denna tjänst.

Ikoner spelar en allt viktigare roll på webbplatser. Font Awesome är ett webbteckensnitt som är speciellt framtaget för webbdesigners och webbutvecklare. Med Font Awesome kan till exempel ikoner skalas och färgläggas efter önskemål med hjälp av stilmallspråket CSS. De ersätter gamla bildikoner. Font Awesome CDN är det enklaste sättet att ladda upp ikoner eller teckensnitt till din webbplats. Allt vi behövde göra var att bädda in en liten kodrad på vår webbplats.

Varför använder vi Font Awesome på vår webbplats?

Font Awesome gör att innehållet på vår webbplats blir bättre förberett. På så sätt kan du hitta bättre på vår webbplats och lättare förstå innehållet. Med ikonerna kan du ibland till och med ersätta hela ord och spara utrymme. Detta är särskilt användbart när vi optimerar innehåll specifikt för smartphones. Dessa ikoner infogas som HTML-kod istället för som en bild. Detta gör att vi kan redigera ikonerna med CSS exakt hur vi vill. Samtidigt förbättrar Font Awesome vår laddningshastighet eftersom det bara är HTML-element och inte ikonbilder. Alla dessa fördelar hjälper oss att göra webbplatsen ännu tydligare, fräschare och snabbare för dig.

Vilka uppgifter lagrar Font Awesome?

Font Awesome Content Delivery Network (CDN) används för att ladda ikoner och symboler. CDN (innehållsleveransnätverk) är nätverk av servrar som distribueras över hela världen och gör det möjligt att snabbt ladda filer lokalt. Så snart du öppnar en av våra sidor tillhandahålls motsvarande ikoner av Font Awesome.

För att webbteckensnitten ska kunna laddas måste din webbläsare upprätta en anslutning till Fonticons, Inc.s servrar. Din IP-adress kommer att identifieras. Font Awesome samlar också in data om vilka ikonfiler som laddas ner och när. Tekniska data som din webbläsarversion, skärmupplösning eller tiden då sidan öppnades överförs också.

Dessa uppgifter samlas in och lagras av följande skäl:

 • för att optimera nätverk för innehållsleverans
 • för att identifiera och åtgärda tekniska fel
 • för att skydda CDN mot missbruk och angrepp
 • för att ta ut avgifter från Font Awesome Pro-kunder
 • för att veta hur populära ikonerna är
 • för att veta vilken dator och programvara du använder

Om din webbläsare inte tillåter webbteckensnitt används automatiskt ett standardteckensnitt på din dator. Enligt vad vi känner till för närvarande placeras inga cookies. Vi är i kontakt med Font Awesomes integritetsavdelning och kommer att meddela dig så snart vi vet mer.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Font Awesome lagrar också data om användningen av Content Delivery Network på servrar i Amerikas förenta stater. CDN-servrarna är dock belägna över hela världen och lagrar användardata där du befinner dig. I en identifierbar form lagras data vanligtvis bara i några veckor. Aggregerad statistik om användningen av CDN-servrarna kan också lagras längre. Personuppgifter ingår inte här.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?

Font Awesome lagrar såvitt vi vet inga personuppgifter via innehållsleverantörsnätverk. Om du inte vill att uppgifter om vilka ikoner som används ska sparas, kommer du tyvärr inte att kunna besöka vår webbplats. Om din webbläsare inte tillåter webbteckensnitt kommer inga data att överföras eller lagras. I detta fall används helt enkelt standardteckensnittet på din dator.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till användningen av Font Awesome, är den rättsliga grunden för motsvarande databehandling detta samtycke. I enlighet med Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR (samtycke) , utgör detta samtycke den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter, så som det kan förekomma när det samlas in av Font Awesome.

Vi har också ett berättigat intresse av att använda Font Awesome för att optimera vår onlinetjänst. Den motsvarande rättsliga grunden för detta är Artikel 6 (1) (f) GDPR (berättigade intressen) . Vi använder dock endast Font Awesome om du har gett ditt samtycke.

Vi vill påpeka att det enligt EG-domstolen för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA. Databehandlingen görs i huvudsak av Font Awesome. Detta kan innebära att uppgifter inte får behandlas och lagras anonymt. Dessutom kan amerikanska myndigheter ha tillgång till enskilda uppgifter. Det kan också hända att dessa data är länkade till data från andra Font Awesome-tjänster där du har ett användarkonto.

Om du vill veta mer om Font Awesome och hur de hanterar data rekommenderar vi dataskyddsdeklarationen på https://fontawesome.com/privacy och hjälpsidan på https://fontawesome.com/support .

Integritetspolicy för Google Fonts

Sammanfattning av integritetspolicyn för Google Fonts
👥 Berörda: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av vår tjänst
📓 Bearbetade data: Data som IP-adress och CSS- och teckensnittsförfrågningar
Mer information finns nedan i denna integritetspolicy
📅 Lagringsperiod: Teckensnittsfiler lagras av Google i ett år
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är Google Fonts?

Vi använder Google Fonts på vår webbplats. Dessa är "Google-teckensnitt" från Google Inc. Företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) är ansvarigt för alla Google-tjänster i Europa.

Du behöver inte registrera dig eller ange ett lösenord för att använda Google Fonts. Dessutom lagras inga cookies i din webbläsare. Filerna (CSS, typsnitt/fonts) begärs via Googles domäner fonts.googleapis.com och fonts.gstatic.com. Enligt Google är förfrågningar om CSS och typsnitt helt separata från alla andra Google-tjänster. Om du har ett Google-konto behöver du inte oroa dig för att dina Google-kontodata överförs till Google när du använder Google Fonts. Google registrerar användningen av CSS (Cascading Style Sheets) och de teckensnitt som används och lagrar dessa uppgifter på ett säkert sätt. Hur datalagringen ser ut exakt kommer vi att titta på i detalj.

Google Fonts (tidigare Google Web Fonts) är en katalog med över 800 teckensnitt som Google gör tillgängliga för sina användare kostnadsfritt.

Många av dessa teckensnitt släpps under SIL Open Font License, medan andra släpps under Apache License. Båda är licenser för fri programvara.

Varför använder vi Google Fonts på vår webbplats?

Med Google Fonts kan vi använda teckensnitt på vår egen webbplats och behöver inte ladda upp dem till vår egen server. Google Fonts är en viktig komponent för att hålla kvaliteten på vår webbplats hög. Alla Google-teckensnitt optimeras automatiskt för webben och detta sparar datavolym och är en stor fördel särskilt för användning med mobila enheter. När du besöker vår webbplats garanterar den lilla filstorleken snabba laddningstider. Dessutom är Google Fonts säkra webbteckensnitt. Olika bildsyntessystem (rendering) i olika webbläsare, operativsystem och mobila enheter kan leda till fel. Sådana fel kan delvis förvränga texter eller hela webbplatser. Tack vare det snabba innehållsleveransnätverket (CDN) finns det inga plattformsrelaterade problem med Google Fonts. Google Fonts har stöd för alla större webbläsare (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) och fungerar tillförlitligt på de flesta moderna mobila operativsystem, inklusive Android 2.2+ och iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Vi använder Google Fonts för att kunna presentera hela vår onlinetjänst så snyggt och enhetligt som möjligt.

Vilka uppgifter lagras av Google?

När du besöker vår webbplats laddas teckensnitten om via en Google-server. Detta externa anrop överför data till Googles servrar. På så sätt känner Google också igen att du eller din IP-adress besöker vår webbplats. Google Fonts API har utformats för att minska användningen, lagringen och insamlingen av slutanvändardata till vad som är nödvändigt för korrekt leverans av teckensnitt. API står för övrigt för "Application Programming Interface" och används bland annat som datatransmittor inom programvarusektorn.

Google Fonts lagrar CSS och teckensnittsförfrågningar säkert på Google och är därför skyddat. De insamlade användningssiffrorna gör det möjligt för Google att avgöra hur väl de enskilda teckensnitten tas emot. Google publicerar resultaten på interna analyssidor, till exempel Google Analytics. Google använder också data från sin egen webbcrawler för att avgöra vilka webbplatser som använder Googles teckensnitt. Dessa data publiceras i databasen Google Fonts BigQuery. Entreprenörer och utvecklare använder Googles webbtjänst BigQuery för att undersöka och flytta stora datamängder.

Det bör dock noteras att med varje Google Font-förfrågan överförs information som språkinställningar, IP-adress, webbläsarversion, webbläsarens skärmupplösning och webbläsarnamn automatiskt till Googles servrar. Huruvida dessa uppgifter också lagras kan inte tydligt fastställas eller kommuniceras inte tydligt av Google.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Google lagrar förfrågningar om CSS-tillgångar i en dag på sina servrar, som huvudsakligen finns utanför EU. Detta gör det möjligt för oss att använda teckensnitten med hjälp av en Google-stilmall. En stilmall är en mall som du kan använda för att snabbt och enkelt ändra designen eller teckensnittet på till exempel en webbplats.

Teckensnittsfilerna lagras av Google i ett år. På så sätt strävar Google efter att i grunden förbättra laddningstiden för webbplatser. När miljontals webbplatser hänvisar till samma teckensnitt cachas de efter det första besöket och visas omedelbart igen på alla andra webbplatser som besöks senare. Ibland uppdaterar Google teckensnittsfiler för att minska filstorleken, öka språktäckningen och förbättra designen.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?

De uppgifter som Google lagrar under en dag eller ett år kan inte raderas utan vidare. Uppgifterna överförs automatiskt till Google när sidan öppnas. För att kunna radera dessa uppgifter i förtid måste du kontakta Googles support på https://support.google.com/?hl=de&tid=111766445 . I detta fall förhindrar du endast datalagring om du inte besöker vår webbplats.

Till skillnad från andra webbteckensnitt ger Google oss obegränsad tillgång till alla teckensnitt. Vi har alltså obegränsad tillgång till ett hav av teckensnitt och kan på så sätt få ut det mesta av vår webbplats. Mer information om Google Fonts och andra frågor hittar du på https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111766445 . Även om Google tar upp dataskyddsfrågor där, innehåller den inte riktigt detaljerad information om datalagring. Det är relativt svårt att få riktigt exakt information om lagrade data från Google.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till användningen av Google Fonts, är den rättsliga grunden för motsvarande databehandling detta samtycke. I enlighet med artikel 6.1 lit.

Vi har också ett legitimt intresse av att använda Google Font för att optimera vår onlinetjänst. Den motsvarande rättsliga grunden för detta är Artikel 6 (1) (f) GDPR (berättigade intressen) . Vi använder dock endast Google Fonts om du har gett ditt samtycke till detta.

Google behandlar dina uppgifter bland annat även i USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolen för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA. Detta kan vara förknippat med olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

Som grund för databehandling av mottagare i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. särskilt i USA) eller dataöverföring dit använder Google så kallade standardavtalsklausuler (= Art. 46 Para. 2 och 3 DSGVO). Standardavtalsklausuler (SCC) är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och är avsedda att säkerställa att dina uppgifter också överensstämmer med europeiska dataskyddsstandarder om de överförs till tredjeländer (t.ex. USA) och lagras där. Genom dessa klausuler åtar sig Google att följa europeiska dataskyddsstandarder vid behandlingen av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA. Dessa klausuler baseras på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och de relevanta standardavtalsklausulerna bland annat här:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Google Ads databehandlingsvillkor, som också motsvarar standardavtalsklausulerna för Google Fonts, finns på https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Du kan också läsa om vilka uppgifter Google samlar in och vad dessa uppgifter används till på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

Integritetspolicy för WooCommerce

Sammanfattning av integritetspolicyn för WooCommerce
👥 Berörda: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimera vår tjänst
📓 Bearbetade data: Uppgifter som IP-adress, webbläsarinformation, standardspråkinställningar, datum och tid för webbåtkomst
Mer information finns nedan i denna integritetspolicy.
📅 Lagringsperiod: Serverloggfiler, tekniska data och din IP-adress raderas efter cirka 30 dagar
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), Artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är WooCommerce?

Vi har integrerat det öppna källkodsbutiksystemet WooCommerce som ett plugin på vår webbplats. Detta WooCommerce-plugin baseras på innehållshanteringssystemet WordPress, som är ett dotterbolag till Automattic Inc. (60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA). De implementerade funktionerna skickar, lagrar och bearbetar data till Automattic Inc. I denna dataskyddsdeklaration informerar vi dig om vilka uppgifter som berörs, hur nätverket använder dessa uppgifter och hur du kan hantera eller förhindra datalagring.

WooCommerce är ett onlinebutikssystem som har varit en del av WordPress-katalogen sedan 2011 och utvecklades speciellt för WordPress-webbplatser. Det är en anpassningsbar e-handelsplattform med öppen källkod som bygger på WordPress, som också har integrerats på vår webbplats som ett WordPress-plugin.

Varför använder vi WooCommerce på vår webbplats?

Vi använder denna praktiska lösning för onlinebutiker för att kunna erbjuda dig våra fysiska eller digitala produkter eller tjänster på vår webbplats på bästa möjliga sätt. Syftet är att ge dig enkel och smidig tillgång till vårt sortiment, så att du snabbt och enkelt kan få tag på de produkter du vill ha. Med WooCommerce har vi hittat ett bra plugin som uppfyller våra krav på en webbshop.

Vilka uppgifter lagras av WooCommerce?

Information som du aktivt anger i ett textfält i vår onlinebutik kan samlas in och lagras av WooCommerce eller Automattic. Så om du registrerar dig hos oss eller beställer en produkt kan Automattic samla in, bearbeta och lagra dessa uppgifter. Förutom e-postadress, namn eller adress kan detta också vara kreditkorts- eller faktureringsinformation. Automattic kan därefter använda denna information för sina egna marknadsföringskampanjer.

Det finns också information som Automattic automatiskt samlar in från dig i så kallade serverloggfiler:

 • IP-adress
 • information om webbläsare
 • Standardinställning för språk
 • Datum och tid för webbåtkomst

WooCommerce placerar också cookies i din webbläsare och använder teknik som pixeltaggar (web beacons), till exempel för att tydligt identifiera dig som användare och för att kunna erbjuda intressebaserad reklam. WooCommerce använder ett antal olika cookies som placeras beroende på användaråtgärd. Detta innebär att om du t.ex. lägger en produkt i varukorgen kommer en cookie att sparas så att produkten ligger kvar i varukorgen om du lämnar vår webbplats och kommer tillbaka vid ett senare tillfälle.

Här visar vi dig en exempellista över möjliga cookies som kan ställas in av WooCommerce:

Namn: woocommerce_items_in_cart
Värde: 1 Syfte
: Cookien hjälper WooCommerce att avgöra när innehållet i varukorgen ändras.
Utgångsdatum: efter slutet av sessionen

Namn: woocommerce_cart_hash
Värde: 447c84f810834056ab37cfe5ed27f204111766445-7 Syfte
: Denna cookie används också för att känna igen och spara ändringar i din varukorg.
Utgångsdatum: efter slutet av sessionen

Namn: wp_woocommerce_session_d9e29d251cf8a108a6482d9fe2ef34b6
Värde: 1146%7C%7C1589034207%7C%7C95f8053ce0cea135bbce671043e740111766445-4aa Syfte
: Denna cookie innehåller en unik identifierare så att varuorgsdata också kan hittas i databasen.
Utgångsdatum: efter 2 dagar

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Om det inte finns en rättslig skyldighet att behålla uppgifterna under en längre period kommer WooCommerce att radera uppgifterna när de inte längre behövs till de egna syften för vilka de lagrades. Till exempel raderas serverloggfiler som innehåller tekniska data om din webbläsare och din IP-adress efter cirka 30 dagar. Fram till dess använder Automattic uppgifterna för att analysera trafiken på sina egna webbplatser (t.ex. alla WordPress-webbplatser) och för att åtgärda eventuella problem. Uppgifterna lagras på Automattics amerikanska servrar.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?

Du har rätt att när som helst få tillgång till dina personuppgifter och att invända mot användningen och behandlingen av dina personuppgifter. Du kan också när som helst lämna in ett klagomål till en statlig tillsynsmyndighet.

I din webbläsare har du också möjlighet att individuellt hantera, radera eller inaktivera cookies. Observera dock att inaktivering eller radering av cookies kan ha en negativ inverkan på funktionaliteten i vår WooCommerce-onlinebutik. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar hanteringen av cookies lite annorlunda. Under avsnittet "Cookies" hittar du de relevanta länkarna till de relevanta instruktionerna för de mest populära webbläsarna.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att WooCommerce får användas är den rättsliga grunden för motsvarande databehandling detta samtycke. I enlighet med Artikel 6 punkt 1 lit.

Vi har också ett berättigat intresse av att använda WooCommerce för att optimera vår onlinetjänst och presentera den på ett snyggt sätt för dig. Den motsvarande rättsliga grunden för detta är Artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen) . Vi använder dock endast WooCommerce om du har gett ditt samtycke.

WooCommerce behandlar också data i bland annat USA. Vi vill påpeka att det enligt EG-domstolen för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA. Detta kan vara förknippat med olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

WooCommerce använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= Art. 46. Para. 2 och 3 GDPR). Dessa klausuler förpliktar WooCommerce att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler är baserade på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna här: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de .

Mer information om integritetspolicyn och vilka uppgifter som samlas in av WooCommerce och hur kan hittas på https://automattic.com/privacy/ och allmän information om WooCommerce på https://woocommerce.com/ .

Alla texter är upphovsrättsligt skyddade.

Källa: Skapad med AdSimples dataskyddsskapare