Podmienky a pravidlá

I. Uplatniteľnosť, písomné požiadavky

Spoločnosť PATCHBOX GmbH - ďalej len "PATCHBOX GmbH" - podniká výlučne na základe týchto obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej spoločnosťou PATCHBOX GmbH. Jednotliví zmluvní partneri spoločnosti PATCHBOX GmbH sa odteraz označujú ako "zmluvný partner". Iné ako nižšie uvedené zmluvy sa nepovažujú za uzavreté, okrem prípadov, keď to bolo výslovne písomne stanovené. Na platnosť ústnych dodatkov, vedľajších dohôd alebo ubezpečení je potrebný písomný súhlas subjektov oprávnených zastupovať PATCHBOX GmbH, zapísaných v obchodnom registri a s podpisom oprávnenej osoby.

Akékoľvek podmienky stanovené zmluvným partnerom, ktoré sú v rozpore s týmito zmluvnými podmienkami, sú neplatné, okrem prípadu, keď sa zmena a doplnenie vykoná na základe vzájomnej dohody a v súlade s vyššie uvedenými formálnymi písomnými požiadavkami.

II. Plnenie zmluvy

Objednávka zmluvného partnera predstavuje záväznú ponuku. Spoločnosť PATCHBOX GmbH má možnosť podľa vlastného uváženia prijať túto ponuku do 3 dní zaslaním potvrdenia objednávky alebo zaslaním objednaného tovaru zmluvnému partnerovi v stanovenej lehote.

III. Ceny a platobné podmienky

Ak sa zmluvný partner nachádza v rámci EÚ, ceny uvedené v zmluve sú vždy v eurách alebo v inej mene podľa dohody strán, a ak nie je stanovené inak, sú uvedené zo skladu/závodu (EXW) spoločnosti PATCHBOX GmbH.

Ak sa zmluvný partner nachádza mimo EÚ, ceny uvedené v zmluve sú vždy v USD alebo v inej mene, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú, a ak nie je stanovené inak, sú dodané na miesto (DAP) zmluvným partnerom.

Ak nie je výslovne písomne uvedené inak, ceny sú uvedené v čistej výške bez dane z pridanej hodnoty.

Účty od spoločnosti PATCHBOX GmbH sú splatné v čistom po doručení faktúry, pokiaľ nie sú stanovené iné platobné podmienky.

Platby v prospech PATCHBOX GmbH majú potom účinok absolutória len vtedy, ak sa uskutočnia buď prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v návrhu zákona agentúre oprávnenej prijímať takéto platby podľa obchodných zákonov. Za prijatie platby sa považuje ten deň, v ktorý je platba skutočne prijatá spoločnosťou PATCHBOX GmbH; v prípade bankového prevodu je to deň, v ktorý bola platba pripísaná na účet bankovej inštitúcie PATCHBOX GmbH.

Vydanie vlastných alebo cudzích zmeniek ešte nepredstavuje platbu, ani neposkytuje základ pre akékoľvek nároky na prípadný peňažný diskont.

Ak je zmluvným partnerom obchodný subjekt, zadržanie platieb z dôvodu uplatnenia nárokov zo záruky nie je povolené. Platobná lehota sa preto nepredĺži z dôvodu uplatnenia záručných nárokov. Ak bola dohodnutá lehota splatnosti v hotovosti, lehota splatnosti začína plynúť po odoslaní faktúry spoločnosťou PATCHBOX GmbH. Prípadné záručné nároky alebo uplatnenie protinároku neprerušujú ani neodďaľujú lehotu splatnosti.

Spoločnosť PATCHBOX GmbH je oprávnená použiť platby, ktoré dostane, na akékoľvek záväzky, ktoré považuje za vhodné, a to bez ohľadu na akékoľvek vyhlásenia o pridelení, ktoré by boli v rozpore s týmto vyhlásením. Tieto môžu zahŕňať poplatky za vymáhanie jej pohľadávok, poplatky a výdavky vzniknuté pri pokusoch o nájdenie osoby alebo osôb, úroky a/alebo úroky z omeškania a napokon dlžnú istinu.

Ak je zmluvným partnerom obchodný subjekt, zmluvný partner sa tým zaväzuje, že v prípade omeškania s platbou v plnej výške nahradí všetky poplatky za vymáhanie, výdavky a hotovostné výdavky súvisiace s vymáhaním pohľadávky, takže PATCHBOX GmbH v žiadnom prípade nevzniknú výdavky akejkoľvek povahy na vymáhanie uvedenej pohľadávky.

Zmluvný partner nie je oprávnený kompenzovať požiadavky na platby od PATCHBOX GmbH vlastnými požiadavkami. Pohľadávky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu s PATCHBOX GmbH môžu byť postúpené tretím osobám len v prípade, že spĺňajú formálne požiadavky bodu II. 2. a po získaní príslušného výslovného súhlasu.

Pokiaľ ide o platby v splátkach, splátkový kalendár bude stanovený ako neplatný. V prípade oneskorenej alebo neúplnej platby, aj keď ide o jednu splátku, sa celá otvorená suma stáva splatnou okamžite a v plnej výške.

IV. Termíny dodania

1. Dodacia lehota začína plynúť po prijatí objednávky alebo, ak je stanovené inak, po odoslaní potvrdenia objednávky zo strany PATCHBOX GmbH, nie však pred prijatím a objasnením všetkých podkladov zo strany zmluvného partnera. Dodržanie dodacej lehoty je podmienené splnením všetkých zmluvných povinností zmluvného partnera, najmä dodržaním všetkých stanovených platobných podmienok.

2. Dodacia lehota sa považuje za dodržanú, ak je objednávka pripravená na odoslanie v stanovenom termíne, alebo ak bola doručená, ak je to stanovené.

3. Čiastočné zásielky sú prípustné. Čakacie lehoty spojené s čiastočnými alebo chybnými zásielkami neoprávňujú zmluvného partnera ani na odstúpenie od zmluvy, ani na uplatnenie nárokov na náhradu škody (za ušlý zisk a podobne), pokiaľ PATCHBOX GmbH nedá výslovný písomný súhlas na vyúčtovanie takýchto nákladov podľa II. 2.

V prípade, že spoločnosť PATCHBOX GmbH zavinila nedodržanie lehoty na dodanie, poskytne sa spoločnosti PATCHBOX GmbH primeraná lehota na odklad a spoločnosť bude o tom informovaná doporučeným listom.

Lehota na dodanie sa predlžuje primerane opatreniam prijatým v rámci pracovných sporov, najmä štrajkov a výluk, ako aj v prípade nepredvídaných prekážok, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti PATCHBOX GmbH, pokiaľ je možné preukázať, že tieto prekážky mali podstatný vplyv na včasné plnenie zmluvy ako celku alebo na tú časť zmluvy, ktorá je v súčasnosti splatná. To platí aj v prípade, že uvedené okolnosti majú vplyv na subdodávateľov. PATCHBOX Spoločnosť GmbH tiež nie je zodpovedná za uvedené okolnosti, ak sa vyskytnú počas už prebiehajúceho omeškania. V dôležitých prípadoch bude PATCHBOX GmbH čo najskôr informovať zmluvného partnera o začiatku a konci týchto typov prekážok.

V. Zachovanie vlastníckych práv

Všetok tovar zostáva majetkom spoločnosti PATCHBOX GmbH až do úplného zaplatenia stanovenej ceny spolu s prípadnými vedľajšími poplatkami. Pokiaľ zostanú akékoľvek dlhy na základe zmlúv medzi PATCHBOX GmbH a zmluvným partnerom, zmluvný partner nesmie daný tovar predať, prenajať, dať do prenájmu, zastaviť, darovať alebo prepraviť do zahraničia. Až do úplného prijatia platieb za vyúčtovanie má spoločnosť PATCHBOX GmbH právo presvedčiť sa o stave a kondícii tovaru.

V prípade zadržania tovaru treťou stranou je zmluvný partner povinný o tom informovať PATCHBOX GmbH doporučeným listom. Súčasťou tohto oznámenia by mal byť protokol o zabavení tovaru a čestné vyhlásenie o obsahu, v ktorom sa uvedie, že zabavený tovar je totožný s tovarom dodaným spoločnosťou PATCHBOX GmbH a na ktorý sa ešte vzťahuje splatná suma. V prípade platobnej neschopnosti alebo súdneho vyrovnania je zmluvný partner povinný bezodkladne informovať PATCHBOX GmbH a vyčleniť všetky predmety a neuhradené účty, na ktoré má PATCHBOX GmbH ešte nárok.

Náklady na intervenciu znáša zmluvný partner. Zabavenie tovaru, na ktorý má PATCHBOX GmbH naďalej nárok, v žiadnom prípade nepredstavuje vzdanie sa vlastníckych práv. V prípade, že PATCHBOX GmbH využije svoje vlastnícke práva, zmluvný partner aj v tomto momente dáva neodvolateľný súhlas na to, aby si PATCHBOX GmbH kedykoľvek a bez ďalšieho súhlasu zmluvného partnera vyzdvihla tovar, ktorý mu bol dodaný.

Ďalší predaj akéhokoľvek tovaru, na ktorý si PATCHBOX GmbH naďalej uplatňuje nárok, je prípustný len vtedy, ak naďalej zachováva prirodzené vlastnícke práva.

PATCHBOX GmbH je oprávnená ďalej predávať tretím stranám tovar, ktorý si vyžiadala späť, bez akéhokoľvek overovania primeranosti predajnej ceny. Výnosy z predaja reklamovaného tovaru sa odpočítajú od pôvodnej dlžnej sumy.

Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s uplatnením vlastníckych práv, okrem príslušných úrokov a poplatkov, zmluvný partner nahradí spoločnosti PATCHBOX GmbH alebo sa započítajú voči už poskytnutej kúpnej cene.

VI. Záruka

Aby sa predišlo strate záručných práv, musí zmluvná strana skontrolovať tovar s maximálnou starostlivosťou a písomne nahlásiť akékoľvek nedostatky do 3 dní od prevzatia uvedeného tovaru.

V prípade, že sa skutočne vyskytne prípad neurčitého záväzku, môže sa spoločnosť PATCHBOX GmbH zbaviť nárokov na odstúpenie od zmluvy alebo na primerané zníženie ceny, ak včas vymení chybný tovar za tovar bez vád.

Akékoľvek ďalšie záručné nároky sú vylúčené. Ak PATCHBOX GmbH navrhne výmenu tovaru a zmluvný partner včas nesúhlasí s navrhovanou výmenou, PATCHBOX GmbH sa zbavuje záručných záväzkov; zmluvný partner najmä nie je oprávnený účtovať PATCHBOX GmbH náklady na obstaranie náhradného tovaru.

V prípade tovaru, ktorý PATCHBOX GmbH sama získava od subdodávateľov, môže PATCHBOX GmbH podľa vlastného výberu buď plniť záručné povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tohto bodu, alebo postúpiť svoje záručné nároky voči dodávateľovi zmluvnému partnerovi. V druhom prípade sa PATCHBOX GmbH zbavuje všetkých záručných nárokov alebo nárokov na náhradu škody.

VII. Doručovanie

Dodanie tovaru je, ak nie je stanovené inak, na náklady zmluvného partnera. Spoločnosť PATCHBOX GmbH vynaloží maximálne úsilie na presné dodržanie dodacích lehôt. Zmluvnému partnerovi nemôžu vzniknúť žiadne nároky z dôvodu predĺženia lehoty.

VIII. Náhrada škody, sankčná doložka

Pokiaľ ide o prípadnú náhradu škody alebo dohodnuté sankcie za prepadnutie, spoločnosť PATCHBOX GmbH je zodpovedná len vtedy, ak zmluvný partner preukáže hrubú alebo úmyselnú nedbanlivosť. Ak je zmluvným partnerom spotrebiteľ, toto obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na osobné škody.

Okrem toho spoločnosť PATCHBOX GmbH nezodpovedá zmluvnému partnerovi za ušlý zisk alebo iné finančné škody.

Dodaný tovar poskytuje len taký stupeň bezpečnosti, ktorý možno očakávať na základe všeobecných predpisov a/alebo špecifikácií poskytnutých subdodávateľom. V prípade zákonnej zodpovednosti za výrobok je zodpovednosť za vecné škody obmedzená na také škody, ktoré vznikli spotrebiteľovi. Obmedzenie zodpovednosti sa v plnom rozsahu prenáša na všetkých zákazníkov, pričom títo sú povinní ďalej preniesť uvedenú zodpovednosť na všetkých nasledujúcich spotrebiteľov.

IX. Odstúpenie od zmluvy zo strany PATCHBOX GmbH, sankčná doložka

PATCHBOX GmbH je oprávnená v prípade neplnenia záväzkov zo strany zmluvného partnera a bez povinnosti poskytnúť odkladnú lehotu odstúpiť od zmluvy. V tomto prípade je PATCHBOX GmbH oprávnená uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej stanovenej ceny. Zmluvná strana musí nahradiť aj všetky škody nad tento rámec, najmä ak PATCHBOX GmbH už tovar vyrobila alebo začala vyrábať, alebo je uvedený tovar už pripravený na expedíciu, ak celková škoda presahuje uvedených 20 % stanovenej celkovej ceny.

PATCHBOX GmbH je okrem toho oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak po nadobudnutí účinnosti zmluvy vzniknú pochybnosti o plnení zmluvy zo strany zmluvného partnera. V prípade takéhoto vyhlásenia o odstúpení od zmluvy nemá zmluvný partner právo na súdnu ochranu.

X. Poškodenie pri preprave

V prípade akéhokoľvek poškodenia počas prepravy je potrebné okamžite vystaviť úradný protokol o poškodení (železnicou, poštou, prepravnou spoločnosťou). Pri preberaní tovaru je potrebné ihneď skontrolovať, či nedošlo k prípadnému poškodeniu. V prípade poškodenia musí dopravca potvrdiť povahu poškodenia na prepravnom liste. Ak sa tovar vráti a preukáže sa, že reklamácie neboli oprávnené, budú vyúčtované poplatky za prepravné náklady, ako aj primeraná náhrada za kontrolu tovaru.

XI. Vrátenie

Vrátenie výrobku je akceptované len v prípade, že sa na tom vopred dohodnete so spoločnosťou PATCHBOX GmbH.

XII. Miesto plnenia, súdna príslušnosť, rozhodné právo

Miestom plnenia je pre obe zmluvné strany sídlo spoločnosti PATCHBOX GmbH. Obe zmluvné strany stanovujú, že pre všetky právne spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú uplatňovať rakúske zákony, ako aj právomoc miestne príslušného súdu vo Viedni, Rakúsko.