Zásady ochrany osobných údajov

Nastavenia ochrany osobných údajov

Ochrana údajov

Úvod a prehľad

Toto vyhlásenie o ochrane údajov (verzia 05/31/2022-111766445) sme napísali s cieľom vysvetliť vám v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 a platných vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré osobné údaje (skrátene údaje) ako zodpovedná osoba - a nami poverení spracovatelia (napr. poskytovatelia) - spracúvame, budeme spracúvať v budúcnosti a aké máte právne možnosti. Použité pojmy treba chápať ako rodovo neutrálne.
V skratke: Komplexne vás informujeme o údajoch, ktoré o vás spracúvame.

Vyhlásenia o ochrane osobných údajov zvyčajne znejú veľmi technicky a používajú právnický žargón. Toto vyhlásenie o ochrane údajov má naopak za cieľ opísať najdôležitejšie veci čo najjednoduchšie a najtransparentnejšie. Pokiaľ je transparentnosť priaznivá, technické termíny sú vysvetlené čitateľsky prívetivým spôsobom, sú poskytnuté odkazy na ďalšie informácie a grafické údaje.ktoré boli použité. Jasným a jednoduchým jazykom vás tak informujeme, že osobné údaje spracúvame v rámci našich obchodných činností len vtedy, ak existuje zodpovedajúci právny základ. Určite to nie je možné, ak sa uvádzajú čo najstručnejšie, nejasné a právne-technické vyhlásenia, ako sú často štandardom na internete, pokiaľ ide o ochranu údajov. Dúfame, že nasledujúce vysvetlenia budú pre vás zaujímavé a poučné a že v nich nájdete informácie, ktoré ste doteraz nevedeli.
Ak máte stále otázky, radi by sme vás požiadali, aby ste sa obrátili na zodpovednú osobu uvedenú nižšie alebo v tiráži, aby ste si pozreli uvedené odkazy a ďalšie informácie na webových stránkach tretích strán. Naše kontaktné údaje nájdete samozrejme aj v tiráži.

rozsah aplikácie

Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje na všetky osobné údaje, ktoré spracúvame v spoločnosti, a na všetky osobné údaje, ktoré spracúvajú nami poverené spoločnosti (sprostredkovatelia). Pod osobnými údajmi rozumieme informácie v zmysle čl. 4 č. 1 GDPR, ako sú meno, e-mailová adresa a poštová adresa. Spracúvanie osobných údajov zabezpečuje, aby sme mohli ponúkať a účtovať naše služby a produkty, či už online alebo offline. Rozsah pôsobnosti týchto zásad ochrany osobných údajov zahŕňa:

 • všetky online prezentácie (webové stránky, online obchody), ktoré prevádzkujeme.
 • Príspevky na sociálnych médiách a e-mailová komunikácia
 • mobilné aplikácie pre smartfóny a iné zariadenia

V skratke: Vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje na všetky oblasti, v ktorých sa v spoločnosti štruktúrovane spracúvajú osobné údaje prostredníctvom uvedených kanálov. Ak s vami vstúpime do právnych vzťahov mimo týchto kanálov, budeme vás v prípade potreby informovať osobitne.

právne základy

V nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov vám poskytujeme prehľadné informácie o právnych zásadách a predpisoch, t. j. o právnom základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré nám umožňujú spracúvať osobné údaje.
Pokiaľ ide o právo EÚ, odkazujeme na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016. Toto všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov si samozrejme môžete prečítať online na portáli EUR-Lex, ktorý je bránou do práva EÚ, pozrite https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679 .

Vaše údaje spracúvame len vtedy, ak platí aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 1. Súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR): Poskytli ste nám svoj súhlas so spracovaním údajov na konkrétny účel. Príkladom môže byť uloženie údajov, ktoré ste zadali do kontaktného formulára.
 2. Zmluva (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR): Aby sme mohli splniť zmluvu alebo predzmluvné záväzky s vami, spracúvame vaše údaje. Ak s vami napríklad uzatvárame kúpnu zmluvu, potrebujeme vopred osobné údaje.
 3. Právna povinnosť (článok 6 ods. 1 písm. c GDPR): Ak sa na nás vzťahuje zákonná povinnosť, spracúvame vaše údaje. Napríklad sme zo zákona povinní uchovávať faktúry na účely vedenia účtovníctva. Tie zvyčajne obsahujú osobné údaje.
 4. Oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR): V prípade oprávnených záujmov, ktoré neobmedzujú vaše základné práva, si vyhradzujeme právo spracúvať osobné údaje. Napríklad musíme spracúvať určité údaje, aby sme mohli bezpečne a hospodárne prevádzkovať našu webovú stránku. Toto spracúvanie je preto oprávneným záujmom.

Iné podmienky, ako je vnímanie záznamov vo verejnom záujme a výkon verejnej moci, ako aj ochrana životne dôležitých záujmov, sa na nás zvyčajne nevzťahujú. Pokiaľ by takýto právny základ mal byť relevantný, bude uvedený na príslušnom mieste.

Okrem nariadenia EÚ sa uplatňujú aj vnútroštátne právne predpisy:

 • V Rakúsku , je to spolkový zákon o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ( Zákon o ochrane údajov ), DSG skrátene .
 • V Nemecku . sa uplatňuje Spolkový zákon o ochrane údajov , BDSG skrátene .

Ak sa uplatňujú iné regionálne alebo vnútroštátne zákony, budeme vás o nich informovať v nasledujúcich častiach.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov alebo spracovania osobných údajov, nižšie nájdete kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo úradu:
Hernalser Gurtel 1/12
1170 Viedeň
Rakúsko

E-mail: mail@patchbox.com
Telefón: +43 1 99 71 960
Obchodný register: FN427923z Miesto
jurisdikcie: Obchodný súd Viedeň, Viedeň
Obchodná komora IČ DPH: ATU69285917

E-mail: mail@patchbox.com
Telefón: +4319971960
Impressum: https://patchbox.com/imprint/

trvanie skladovania

To, že osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to nevyhnutne potrebné na poskytovanie našich služieb a produktov, je pre nás všeobecným kritériom. To znamená, že osobné údaje vymažeme hneď, ako pominie dôvod ich spracovania. V niektorých prípadoch sme zo zákona povinní uchovávať určité údaje aj po tom, ako pôvodný účel zanikol, napríklad na účely účtovníctva.

Ak si želáte, aby boli vaše údaje vymazané, alebo odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, údaje budú vymazané čo najrýchlejšie a za predpokladu, že neexistuje povinnosť ich uchovávať.

O konkrétnom trvaní príslušného spracovania údajov vás budeme informovať nižšie, ak o tom budeme mať ďalšie informácie.

Práva podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov

V súlade s článkami 13 a 14 GDPR vás informujeme o nasledujúcich právach, na ktoré máte nárok, aby sa údaje spracúvali spravodlivo a transparentne:

 • Podľa článku 15 GDPR máte právo na informácie o tom, či spracúvame vaše údaje. V takom prípade máte právo na kópiu údajov a na nasledujúce informácie:
  • na aký účel spracúvanie vykonávame;
  • kategórie, t. j. typy údajov, ktoré sa spracúvajú;
  • kto tieto údaje prijíma a ak sa údaje prenášajú do tretích krajín, ako je možné zaručiť ich bezpečnosť;
  • ako dlho sa údaje uchovávajú;
  • existencia práva na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania a práva namietať proti spracovaniu;
  • že sa môžete sťažovať dozornému orgánu (odkazy na tieto orgány nájdete nižšie);
  • pôvod údajov, ak sme ich nezískali od vás;
  • či sa vykonáva profilovanie, t. j. či sa údaje automaticky vyhodnocujú s cieľom vytvoriť váš osobný profil.
 • Podľa článku 16 GDPR máte právo na opravu údajov, čo znamená, že ak zistíte chyby, musíme údaje opraviť.
 • Podľa článku 17 GDPR máte právo na vymazanie ("právo byť zabudnutý"), čo konkrétne znamená, že môžete požiadať o vymazanie svojich údajov.
 • Podľa článku 18 GDPR máte právo na obmedzenie spracovania, čo znamená, že údaje môžeme len uložiť, ale nesmieme ich ďalej používať.
 • Podľa článku 19 GDPR máte právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že vám na požiadanie môžeme poskytnúť vaše údaje v bežnom formáte.
 • Podľa článku 21 GDPR máte právo na námietku, ktorá po uplatnení povedie k zmene spracovania.
  • Ak je spracovanie vašich údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. e (verejný záujem, výkon verejnej moci) alebo článku 6 ods. 1 písm. f (oprávnený záujem), môžete proti spracovaniu namietať. Potom čo najrýchlejšie preveríme, či môžeme tejto námietke právne vyhovieť.
  • Ak sa údaje používajú na priamu reklamu, môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti tomuto typu spracovania údajov. Potom už nesmieme vaše údaje používať na priamy marketing.
  • Ak sa údaje používajú na profilovanie, môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti tomuto typu spracovania údajov. Potom už nesmieme vaše údaje používať na profilovanie.
 • Podľa článku 22 GDPR môžete mať právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracovaní (napr. profilovanie).
 • Podľa článku 77 GDPR máte právo podať sťažnosť. To znamená, že ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s GDPR, môžete sa kedykoľvek obrátiť so sťažnosťou na úrad na ochranu osobných údajov.

V skratke: máte práva - neváhajte kontaktovať vyššie uvedenú zodpovednú osobu!

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo že vaše práva na ochranu údajov boli porušené iným spôsobom, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu. Týmto orgánom je rakúsky úrad na ochranu údajov, ktorého webovú stránku nájdete na adrese https://www.dsb.gv.at/ . V Nemecku je pre každú spolkovú krajinu zriadený úradník pre ochranu údajov. Pre viac informácií sa môžete obrátiť na Spolkového splnomocnenca pre ochranu údajov a slobodu informácií (BfDI) . Za našu spoločnosť je zodpovedný nasledujúci miestny úrad na ochranu údajov:

Prenos údajov do tretích krajín

Údaje prenášame alebo spracúvame do krajín mimo EÚ (tretích krajín) len vtedy, ak s tým súhlasíte, ak to vyžaduje zákon alebo je to potrebné na základe zmluvy, a v každom prípade len v rozsahu, v akom je to všeobecne povolené. Vo väčšine prípadov je váš súhlas najdôležitejším dôvodom, prečo nechávame údaje spracúvať v tretích krajinách. Spracúvanie osobných údajov v tretích krajinách, ako sú USA, kde mnohí výrobcovia softvéru ponúkajú služby a majú svoje serverové lokality, môže znamenať, že osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú neočakávaným spôsobom.

Výslovne upozorňujeme, že podľa Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany pri prenose údajov do USA. Spracovanie údajov službami v USA (ako napríklad Google Analytics) môže viesť k tomu, že údaje nebudú spracované a uložené anonymne. Okrem toho môžu mať vládne orgány USA prístup k jednotlivým údajom. Tiež sa môže stať, že zhromaždené údaje budú prepojené s údajmi z iných služieb od toho istého poskytovateľa, ak máte zodpovedajúce používateľské konto. Ak je to možné, snažíme sa využívať umiestnenie serverov v rámci EÚ.

O prenose údajov do tretích krajín vás budeme podrobnejšie informovať na príslušných miestach tohto vyhlásenia o ochrane údajov, pokiaľ sa ich to týka.

bezpečnosť spracovania údajov

Na ochranu osobných údajov sme zaviedli technické aj organizačné opatrenia. Ak je to možné, osobné údaje šifrujeme alebo pseudonymizujeme. Týmto spôsobom čo najviac sťažujeme tretím stranám vyvodenie osobných údajov z našich údajov.

Čl. 25 GDPR hovorí o "ochrane údajov prostredníctvom návrhu technológie a prostredníctvom predvolených nastavení šetrných k ochrane údajov" a znamená, že sa vždy myslí na bezpečnosť a zodpovedajúce zabezpečenie tak softvéru (napr. formulárov), ako aj hardvéru (napr. prístup do serverovne). V prípade potreby sa ďalej venujeme konkrétnym opatreniam.

Šifrovanie TLS s protokolom https

TLS, šifrovanie a https znejú veľmi technicky a aj sú. Na bezpečný prenos údajov na internete používame protokol HTTPS (skratka Hypertext Transfer Protocol Secure znamená "bezpečný hypertextový prenosový protokol").
To znamená, že kompletný prenos všetkých údajov z vášho prehliadača na náš webový server je zabezpečený - nikto ich nemôže "odpočúvať".

Zaviedli sme tak ďalšiu úroveň zabezpečenia a dodržiavame ochranu údajov prostredníctvom návrhu technológie ( Článok 25 ods. 1 GDPR ). Pomocou protokolu TLS (Transport Layer Security), ktorý je šifrovacím protokolom na bezpečný prenos údajov na internete, môžeme zabezpečiť ochranu dôverných údajov.
Použitie tejto ochrany prenosu údajov spoznáte podľa malého symbolu zámku v ľavom hornom rohu prehliadača, naľavo od internetovej adresy (napr. examplepage.de) a použitie schémy https (namiesto http) ako súčasti našej internetovej adresy.
Ak sa chcete o šifrovaní dozvedieť viac, odporúčame vyhľadať v Googli heslo "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki", aby ste získali relevantné odkazy na ďalšie informácie.

komunikácia

Zhrnutie komunikácie
Dotknuté 👥: Každý, kto s nami komunikuje telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom online formulára
📓 Spracované údaje: napr. telefónne číslo B., meno, e-mailová adresa, údaje zadané do formulára. Podrobnejšie informácie závisia od typu použitého kontaktu
🤝 Účel: Spracovanie komunikácie so zákazníkmi, obchodnými partnermi atď.
📅 Doba uchovávania: Doba uchovávania údajov o kontaktoch s používateľmi: Trvanie obchodného prípadu a zákonných ustanovení
⚖️ Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas), čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (zmluva), čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy)

Ak nás kontaktujete a komunikujete telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom online formulára, môžu byť spracované osobné údaje.

Údaje budú spracované na účely vybavenia a spracovania vašej otázky a súvisiacej obchodnej transakcie. Údaje sa uchovávajú tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

Dotknuté osoby

Uvedené procesy sa týkajú všetkých osôb, ktoré s nami hľadajú kontakt prostredníctvom nami poskytovaných komunikačných kanálov.

telefón

Ak nám zavoláte, údaje o hovore sa uložia pseudonymizovane v príslušnom koncovom zariadení a u použitého poskytovateľa telekomunikačných služieb. Okrem toho sa údaje, ako je meno a telefónne číslo, môžu následne odoslať e-mailom a uložiť na účely odpovede na otázky. Údaje budú vymazané hneď, ako sa skončí obchodný prípad a ako to umožnia zákonné požiadavky.

e-mail

Ak s nami komunikujete prostredníctvom e-mailu, údaje sa môžu ukladať do príslušného koncového zariadenia (počítač, notebook, smartfón,...) a údaje sa ukladajú na e-mailový server. Údaje sa vymažú hneď, ako sa obchodný prípad skončí a umožnia to zákonné požiadavky.

online formuláre

Ak s nami komunikujete prostredníctvom online formulára, údaje sa uložia na našom webovom serveri a v prípade potreby sa od nás prepošlú na e-mailovú adresu. Údaje budú vymazané hneď, ako sa ukončí obchodný prípad a ako to umožnia zákonné požiadavky.

právne základy

Spracovanie údajov sa zakladá na týchto právnych základoch:

 • Článok 6 ods. 1 písm.
 • Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR (zmluva): Telefónny operátor B. alebo my potrebujeme údaje na predzmluvné činnosti, ako napr. B. príprava ponuky, spracovanie;
 • Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy): Chceme viesť dopytovanie zákazníkov a obchodnú komunikáciu v profesionálnom rámci. Ide o určité technické zariadenia, ako napr. B. e-mailové programy, výmenné servery a mobilní operátori, sú potrebné na to, aby sme mohli efektívne prevádzkovať komunikáciu.

Zmluva o spracovaní objednávky (AVV)

V tejto časti by sme chceli vysvetliť, čo je dohoda o spracovaní údajov a prečo je potrebná. Keďže slovo "zmluva o spracovaní objednávky" je dosť jazykolam, budeme tu v texte často používať len skratku AVV. Ako väčšina spoločností, ani my nepracujeme sami, ale sami využívame služby iných spoločností alebo jednotlivcov. Zapojením rôznych spoločností alebo poskytovateľov služieb sa môže stať, že si odovzdáme osobné údaje na spracovanie. Títo partneri potom vystupujú ako sprostredkovatelia, s ktorými uzatvárame zmluvu, tzv. zmluvu o spracovaní údajov (AVV). Najdôležitejšie je, aby ste vedeli

Kto sú spracovatelia?

Ako spoločnosť a vlastník webovej stránky sme zodpovední za všetky údaje, ktoré od vás spracúvame. Okrem zodpovedných osôb môžu existovať aj tzv. spracovatelia. Patria sem všetky spoločnosti alebo osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene. Presnejšie a podľa definície GDPR: za spracovateľa sa považuje každá fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v našom mene. Spracovateľmi teda môžu byť poskytovatelia služieb, ako sú poskytovatelia hostingu alebo cloudu, poskytovatelia platieb alebo newsletterov, alebo veľké spoločnosti, ako sú Google alebo Microsoft.

Pre ľahšie pochopenie terminológie uvádzame prehľad troch úloh v GDPR:

Dotknutá strana (vy ako zákazník alebo zainteresovaná strana) → zodpovedná osoba (my ako spoločnosť a klient) → spracovateľ (poskytovatelia služieb, ako sú webhostingové spoločnosti alebo poskytovatelia cloudových služieb)

Obsah zmluvy o spracovaní objednávky

Ako už bolo uvedené vyššie, s našimi partnermi, ktorí pôsobia ako spracovatelia, sme uzavreli AVV. V prvom rade sa v ňom uvádza, že sprostredkovateľ spracúva údaje, ktoré sa majú spracúvať, výlučne v súlade s GDPR. Zmluva musí byť uzatvorená písomne, hoci v tejto súvislosti sa za "písomné" považuje aj elektronické uzatvorenie zmluvy. Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje len na základe zmluvy. Zmluva musí obsahovať nasledujúce údaje:

 • Záväzné pre nás ako zodpovedných
 • Povinnosti a práva prevádzkovateľa
 • Kategórie dotknutých osôb
 • Typ osobných údajov
 • Typ a účel spracovania údajov
 • Predmet a trvanie spracovania údajov
 • Miesto výkonu spracovania údajov

Okrem toho zmluva obsahuje všetky povinnosti spracovateľa. Najdôležitejšie povinnosti sú:

 • Opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti údajov
 • prijať možné technické a organizačné opatrenia na ochranu práv dotknutej osoby
 • vedenie registra spracovania údajov
 • na požiadanie spolupracovať s dozorným orgánom na ochranu údajov.
 • vykonať analýzu rizík v súvislosti s prijatými osobnými údajmi.
 • Subspracovateľov možno poveriť len s písomným súhlasom zodpovednej osoby

Ako takýto AVV vyzerá, si môžete pozrieť na stránke https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-mustervertrag-auftragsverarbeitung.html . Vzorová zmluva je uvedená tu.

cookies

Súbory cookie Zhrnutie
👥 Dotknuté: Návštevníci webových stránok
🤝 Účel: závisí od konkrétneho súboru cookie. Viac informácií nájdete nižšie alebo u výrobcu softvéru, ktorý súbor cookie nastavuje.
📓 Spracúvané údaje: Súbory cookie v závislosti od použitého súboru cookie. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie alebo u výrobcu softvéru, ktorý súbor cookie nastavuje.
📅 Doba uchovávania: V závislosti od príslušného súboru cookie sa môže pohybovať od hodín až po roky.
⚖️ Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy)

Čo sú to súbory cookie?

Naše webové stránky používajú súbory HTTP na ukladanie údajov špecifických pre používateľa.
V nasledujúcom texte vysvetlíme, čo sú to súbory cookie a prečo sa používajú, aby ste lepšie porozumeli nasledujúcemu vyhláseniu o ochrane údajov.

Pri každom surfovaní na internete používate prehliadač. Medzi známe prehliadače patria Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer a Microsoft Edge. Väčšina webových stránok ukladá do prehliadača malé textové súbory. Tieto súbory sa nazývajú cookies.

Jedno sa nedá poprieť: Súbory cookie sú naozaj užitoční pomocníci. Takmer všetky webové stránky používajú súbory cookie. Presnejšie povedané, sú to súbory cookie HTTP, pretože existujú aj iné súbory cookie pre iné oblasti použitia. Súbory cookie HTTP sú malé súbory, ktoré naša webová lokalita ukladá do vášho počítača. Tieto súbory cookie sa automaticky ukladajú do priečinka cookie, ktorý je v podstate "mozgom" vášho prehliadača. Súbor cookie sa skladá z názvu a hodnoty. Pri definovaní súboru cookie sa musí uviesť aj jeden alebo viac atribútov.

Súbory cookie ukladajú určité údaje o používateľovi, napríklad jazyk alebo osobné nastavenia stránky. Pri opätovnej návšteve našej stránky váš prehliadač prenesie "používateľské" informácie späť na našu stránku. Vďaka súborom cookie naša webová stránka vie, kto ste, a ponúka vám nastavenia, na ktoré ste zvyknutí. V niektorých prehliadačoch má každý súbor cookie svoj vlastný súbor, v iných, napríklad vo Firefoxe, sú všetky súbory cookie uložené v jednom súbore.

Na nasledujúcom obrázku je znázornená možná interakcia medzi webovým prehliadačom, ako je napríklad B. Chrome, a webovým serverom. Webový prehliadač si vyžiada webovú stránku a od servera dostane súbor cookie, ktorý prehliadač opäť použije, akonáhle sa vyžiada ďalšia stránka.

Súbor cookie HTTP Interakcia medzi prehliadačom a webovým serverom

Existujú súbory cookie prvej strany aj súbory cookie tretích strán. Súbory cookie prvej strany vytvára priamo naša stránka, súbory cookie tretích strán vytvárajú partnerské webové stránky (napr. Google Analytics). Každý súbor cookie je potrebné posudzovať samostatne, pretože každý súbor cookie ukladá iné údaje. Doba platnosti súboru cookie sa tiež pohybuje od niekoľkých minút až po niekoľko rokov. Súbory cookie nie sú softvérové programy a neobsahujú vírusy, trójske kone ani iných "škodcov". Súbory cookie tiež nemajú prístup k informáciám vo vašom počítači.

Údaje o súboroch cookie môžu vyzerať napríklad takto:

Názov: _ga
Hodnota: GA1.2.1326744211.152111766445-9 Účel
: Rozlíšenie návštevníkov webovej stránky Platnosť
Dátum: Dátum ukončenia platnosti: po 2 rokoch

Prehliadač by mal byť schopný podporovať tieto minimálne veľkosti:

 • Najmenej 4096 bajtov na súbor cookie
 • Najmenej 50 súborov cookie na doménu
 • Celkovo najmenej 3000 cookies

Aké typy súborov cookie existujú?

Otázka, ktoré súbory cookie používame, závisí najmä od používaných služieb a je vysvetlená v nasledujúcich častiach vyhlásenia o ochrane údajov. Na tomto mieste by sme chceli stručne vysvetliť rôzne typy súborov cookie HTTP.

Existujú 4 typy súborov cookie:

Základné súbory cookie
Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie základných funkcií webovej stránky. Tieto súbory cookie sú napríklad potrebné, ak používateľ vloží produkt do nákupného košíka, potom pokračuje v surfovaní na iných stránkach a až neskôr prejde k pokladni. Tieto súbory cookie nevymažú nákupný košík, ani keď používateľ zatvorí okno prehliadača.

Funkčné súbory cookie
Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o správaní používateľa a o tom, či používateľ dostal nejaké chybové hlásenia. Okrem toho sa tieto súbory cookie používajú aj na meranie času načítania a správania sa webovej stránky v rôznych prehliadačoch.

Cielenie súborov cookie
Tieto súbory cookie zabezpečujú lepší používateľský zážitok. Ukladajú sa napríklad zadané lokality, veľkosti písma alebo údaje z formulára.

Reklamné súbory cookie
Tieto súbory cookie sa nazývajú aj cielené súbory cookie. Používajú sa na poskytovanie individuálne prispôsobenej reklamy používateľovi. To môže byť veľmi užitočné, ale aj veľmi obťažujúce.

Pri prvej návšteve webovej lokality sa zvyčajne zobrazí otázka, ktoré z týchto typov súborov cookie chcete povoliť. A toto rozhodnutie sa samozrejme tiež uloží do súboru cookie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a nevyhýbate sa technickej dokumentácii, odporúčame https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265 , žiadosť o komentár od Internet Engineering Task Force (IETF) s názvom "HTTP State Management Mechanism" (Mechanizmus správy stavu HTTP) .

Účel spracovania prostredníctvom súborov cookie

Účel v konečnom dôsledku závisí od príslušného súboru cookie. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie alebo u výrobcu softvéru, ktorý súbor cookie nastavuje.

Ktoré údaje sa spracúvajú?

Súbory cookie sú malí pomocníci na rôzne úlohy. Žiaľ, nie je možné zovšeobecniť, ktoré údaje sa v súboroch cookie ukladajú, ale o spracúvaných alebo uložených údajoch vás budeme informovať v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

Trvanie ukladania súborov cookie

Doba uchovávania závisí od príslušného súboru cookie a je uvedená nižšie. Niektoré súbory cookie sa vymažú po menej ako hodine, iné môžu zostať uložené v počítači niekoľko rokov.

Dobu skladovania môžete ovplyvniť aj sami. Všetky súbory cookie môžete kedykoľvek manuálne vymazať prostredníctvom svojho prehliadača (pozri tiež "Právo na námietku" nižšie). Okrem toho sa súbory cookie, ktoré sú založené na súhlase, vymažú najneskôr po odvolaní vášho súhlasu, pričom zákonnosť ukladania zostáva dovtedy nedotknutá.

Právo namietať - ako môžem vymazať súbory cookie?

Sami sa rozhodnete, ako a či chcete používať súbory cookie. Bez ohľadu na to, z ktorej služby alebo webovej stránky súbory cookie pochádzajú, máte vždy možnosť súbory cookie vymazať alebo deaktivovať, prípadne ich povoliť len čiastočne. Môžete napríklad zablokovať súbory cookie tretích strán, ale povoliť všetky ostatné súbory cookie.

Ak chcete zistiť, ktoré súbory cookie boli uložené vo vašom prehliadači, ak chcete zmeniť alebo odstrániť nastavenia súborov cookie, nájdete to v nastaveniach prehliadača:

Chrome: Odstránenie, povolenie a správa súborov cookie v prehliadači Chrome

Safari: Správa súborov cookie a údajov webovej lokality v prehliadači Safari

Firefox: Vymazať súbory cookie na odstránenie údajov, ktoré webové stránky umiestnili do vášho počítača

Internet Explorer: Odstránenie a správa súborov cookie

Microsoft Edge: Odstraňovanie a správa súborov cookie

Ak si vo všeobecnosti neželáte žiadne súbory cookie, môžete nastaviť prehliadač tak, aby vás vždy informoval, keď sa má súbor cookie nastaviť. Pri každom jednotlivom súbore cookie sa môžete rozhodnúť, či ho povolíte alebo nie. Postup sa líši v závislosti od prehliadača. Najlepšie je vyhľadať návod v službe Google pomocou vyhľadávacieho výrazu "Delete cookies Chrome" (Odstrániť súbory cookie Chrome) alebo "Deactivate cookies Chrome" (Deaktivovať súbory cookie Chrome) v prípade prehliadača Chrome.

právny základ

Takzvané "usmernenia o súboroch cookie" platia od roku 2009. Uvádza sa v nich, že ukladanie súborov cookie si vyžaduje Váš súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). V rámci krajín EÚ však na tieto smernice stále existujú veľmi rozdielne reakcie. V Rakúsku však bola táto smernica implementovaná do § 96 ods. 3 telekomunikačného zákona (TKG). V Nemecku neboli smernice o súboroch cookie implementované ako vnútroštátne právo. Namiesto toho bola táto smernica vo veľkej miere implementovaná do § 15 ods. 3 zákona o telemédiách (TMG).

Pre súbory cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné, aj keď nebol udelený súhlas, existujú oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR), ktoré sú vo väčšine prípadov ekonomickej povahy. Návštevníkom našej webovej stránky chceme poskytnúť príjemný používateľský zážitok a niektoré súbory cookie sú na to často absolútne nevyhnutné.

Ak sa použijú súbory cookie, ktoré nie sú absolútne nevyhnutné, stane sa tak len s vaším súhlasom. V tomto ohľade je právnym základom článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

V nasledujúcich častiach budete podrobnejšie informovaní o používaní súborov cookie, ak používaný softvér používa súbory cookie.

Úvod do webhostingu

Prehľad webhostingu
👥 Dotknuté: Návštevníci webových stránok
🤝 Účel: profesionálny hosting webovej stránky a bezpečnosť prevádzky
📓 Spracúvané údaje: IP adresa, čas návštevy webovej stránky, použitý prehliadač a ďalšie údaje. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie alebo u poskytovateľa webhostingu, ktorého používate.
📅 Doba uchovávania: závisí od príslušného poskytovateľa, ale zvyčajne 2 týždne.
⚖️ Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnené záujmy)

Čo je webhosting?

Pri návšteve webových stránok sa automaticky vytvárajú a ukladajú určité informácie vrátane osobných údajov, a to aj na tejto webovej stránke. Tieto údaje by sa mali spracúvať čo najšetrnejšie a len s odôvodnením. Mimochodom, pod webovou stránkou rozumieme celok všetkých webových stránok na doméne, t. j. všetko od úvodnej stránky (domovskej stránky) až po úplne poslednú podstránku (ako je táto). Pod doménou rozumieme napríklad example.de alebo example.com.

Keď chcete zobraziť webovú lokalitu na počítači, tablete alebo smartfóne, použijete na to program nazývaný webový prehliadač. Pravdepodobne poznáte niekoľko webových prehliadačov: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox a Apple Safari. Nazývame ich prehliadač alebo skrátene webový prehliadač.

Na zobrazenie webovej lokality sa prehliadač musí pripojiť k inému počítaču, kde je uložený kód webovej lokality: k webovému serveru. Prevádzka webového servera je zložitá a časovo náročná úloha, preto ju zvyčajne preberajú profesionálni poskytovatelia. Tí ponúkajú webhosting a zabezpečujú tak spoľahlivé a bezchybné ukladanie údajov webovej stránky. Veľa žargónu, ale počkajte, bude to ešte lepšie!

Osobné údaje sa môžu spracúvať pri pripojení prehliadača na vašom počítači (stolný počítač, notebook, tablet alebo smartfón) a počas prenosu údajov na webový server a z neho. Na jednej strane váš počítač ukladá údaje, na druhej strane aj webový server musí určitý čas ukladať údaje, aby sa zabezpečila jeho správna prevádzka.

Obrázok povie viac ako tisíc slov, preto nasledujúca grafika zobrazuje interakciu medzi prehliadačom, internetom a poskytovateľom hostingu.

prehliadač a webový server

Prečo spracúvame osobné údaje?

Účelmi spracovania údajov sú:

 1. Profesionálny hosting webových stránok a zabezpečenie prevádzky
 2. udržiavanie prevádzkovej bezpečnosti a bezpečnosti IT.
 3. Anonymné vyhodnocovanie správania pri prístupe s cieľom zlepšiť našu ponuku a v prípade potreby na účely trestného stíhania alebo vymáhania pohľadávok.

Ktoré údaje sa spracúvajú?

Aj počas vašej návštevy našej webovej stránky náš webový server, teda počítač, na ktorom je táto webová stránka uložená, zvyčajne automaticky ukladá údaje, ako sú

 • úplnú internetovú adresu (URL) navštívenej webovej stránky.
 • Prehliadač a verzia prehliadača (napr. Chrome 87)
 • použitý operačný systém (napr. Windows 10)
 • adresu (URL) predtým navštívenej stránky (URL odkazu) (napr. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichkommen/ )
 • názov hostiteľa a IP adresa zariadenia, z ktorého sa pristupuje (napr. COMPUTERNAME a 194.23.43.121)
 • Dátum a čas
 • v súboroch, tzv. logovacích súboroch webového servera

Ako dlho sa údaje uchovávajú?

Uvedené údaje sa spravidla uchovávajú dva týždne a potom sa automaticky vymažú. Tieto údaje neposkytujeme ďalej, ale nemôžeme vylúčiť, že si ich v prípade nezákonného konania preveria orgány.

V skratke: vašu návštevu zaznamenáva náš poskytovateľ (spoločnosť, ktorá prevádzkuje naše webové stránky na špeciálnych počítačoch (serveroch)), ale vaše údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu!

právny základ

Zákonnosť spracúvania osobných údajov v súvislosti s webhostingom vyplýva z článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ochrana oprávnených záujmov), pretože používanie profesionálneho hostingu u poskytovateľa je potrebné na to, aby bola spoločnosť v internetovej prezentácii bezpečná a užívateľsky prívetivá a aby bolo možné z nej v prípade potreby vymáhať útoky a nároky.

Medzi nami a poskytovateľom hostingu je zvyčajne uzatvorená zmluva o spracovaní objednávky v súlade s čl. 28 f. GDPR, ktorá zabezpečuje dodržiavanie ochrany údajov a zaručuje ich bezpečnosť.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Hetzner

Pre naše webové stránky používame spoločnosť Hetzner vrátane poskytovateľa webhostingu. Poskytovateľom služieb je nemecká spoločnosť Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Nemecko. Viac informácií o údajoch spracúvaných prostredníctvom spoločnosti Hetzner nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov na adrese https://www.hetzner.com/de/legal/privacy-policy .

Zmluva o spracovaní objednávok (AVV) Hetzner

So spoločnosťou Hetzner sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávky (AVV) v súlade s článkom 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). O tom, čo presne je AVV a predovšetkým, čo musí AVV obsahovať, si môžete prečítať v našej všeobecnej časti "Zmluva o spracovaní objednávky (AVV)".

Táto zmluva sa vyžaduje zo zákona, pretože spoločnosť Hetzner spracúva osobné údaje v našom mene. Tým sa objasňuje, že spoločnosť Hetzner môže spracúvať len údaje, ktoré od nás dostanete podľa našich pokynov, a musí dodržiavať GDPR. Odkaz na zmluvu o spracovaní objednávky (AVV) nájdete na adrese https://docs.hetzner.com/de/general/general-terms-and-conditions/data-privacy-faq/ .

Zásady ochrany osobných údajov rozhrania Facebook Conversions API

Na našich webových stránkach používame rozhranie Facebook Conversions API, nástroj na sledovanie udalostí na strane servera. Poskytovateľom služby je americká spoločnosť Meta Platforms Inc. Za európsku oblasť zodpovedá spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko).

Facebook spracúva vaše údaje okrem iného aj v USA. Radi by sme upozornili, že podľa Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany pri prenose údajov do USA. To môže byť spojené s rôznymi rizikami pre zákonnosť a bezpečnosť spracovania údajov.

Facebook používa tzv. štandardné zmluvné doložky (= čl. 46 ods. 2 a 3 GDPR) ako základ pre spracovanie údajov príjemcami so sídlom v tretích krajinách (mimo Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, t. j. najmä v USA) alebo prenos údajov do týchto krajín. Štandardné zmluvné doložky (SCC) sú vzory poskytnuté Komisiou EÚ a ich cieľom je zabezpečiť, aby vaše údaje spĺňali európske normy ochrany údajov aj v prípade, že sa prenášajú do tretích krajín (napr. do USA) a ukladajú sa tam. Prostredníctvom týchto doložiek sa spoločnosť Facebook zaväzuje dodržiavať európske normy ochrany údajov pri spracúvaní vašich príslušných údajov, aj keď sa údaje ukladajú, spracúvajú a spravujú v USA. Tieto doložky vychádzajú z vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ. Rozhodnutie a príslušné štandardné zmluvné doložky nájdete okrem iného tu:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Podmienky spracovania údajov na Facebooku, ktoré zodpovedajú štandardným zmluvným doložkám, nájdete na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Viac informácií o údajoch spracúvaných pomocou rozhrania Facebook Conversions API nájdete v zásadách ochrany osobných údajov na adrese https://www.facebook.com/about/privacy .

Zásady ochrany osobných údajov Facebook pixel

Na našej webovej stránke používame Facebook pixel od spoločnosti Facebook. Na našej webovej lokalite máme implementovaný kód na tento účel. Facebook pixel je kúsok kódu v jazyku JavaScript, ktorý načíta súbor funkcií, ktoré môže spoločnosť Facebook použiť na sledovanie vašich používateľských akcií, ak ste na našu webovú lokalitu prišli prostredníctvom reklamy na Facebooku. Napríklad, keď si na našej webovej lokalite zakúpite produkt, spustí sa Facebook pixel a uloží vaše akcie na našej webovej lokalite do jedného alebo viacerých súborov cookie. Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Facebook porovnávať vaše používateľské údaje (údaje o zákazníkovi, ako je IP adresa, ID používateľa) s údajmi vo vašom účte na Facebooku. Potom spoločnosť Facebook tieto údaje opäť vymaže. Zhromaždené údaje sú anonymné, nemôžeme ich zobraziť a môžu sa použiť len v súvislosti s umiestňovaním reklamy.

Naše služby a produkty chceme ukázať len tým ľuďom, ktorí o ne majú skutočný záujem. Pomocou Facebook pixel môžeme naše reklamné opatrenia lepšie prispôsobiť vašim želaniam a záujmom. Takto sa používateľom Facebooku (ak povolili personalizovanú reklamu) zobrazí vhodná reklama. Okrem toho spoločnosť Facebook využíva zhromaždené údaje na účely analýzy a vlastnej reklamy.

V nasledujúcom texte vám ukážeme súbory cookie, ktoré boli nastavené integráciou Facebook pixel na testovacej stránke. Upozorňujeme, že ide len o príklady súborov cookie. V závislosti od interakcie na našej webovej stránke sa nastavujú rôzne súbory cookie.

Názov: _fbp
Hodnota: fb.1.1568287647279.257405483-6111766445-7 Purpose
: Tento súbor cookie používa spoločnosť Facebook na zobrazovanie reklamných produktov.
Dátum platnosti: Po 3 mesiacoch

Názov: fr
Hodnota: fr Bdeiuf...1.0.Bdeiuf.
Účel: Tento súbor cookie sa používa na zabezpečenie správneho fungovania Facebook pixel.
Dátum platnosti: po 3 mesiacoch

Názov: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062111766445-3
Hodnota: Názov autora Účel
: Tento súbor cookie ukladá text a meno používateľa, ktorý zanechal komentár, napr.
Dátum vypršania platnosti: Po 12 mesiacoch

Názov: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Hodnota: (URL autora) Účel: https%3A%2F%2Fwww.testseite...%2F (URL autora)
: Tento súbor cookie ukladá adresu URL webovej lokality, ktorú používateľ zadá do textového poľa na našej webovej lokalite.
Dátum vypršania platnosti: Po 12 mesiacoch

Názov: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Hodnota: E-mailová adresa autora Účel
: Tento súbor cookie ukladá e-mailovú adresu používateľa, ak ju uviedol na webovej stránke.
Dátum vypršania platnosti: Po 12 mesiacoch

Poznámka: Vyššie uvedené súbory cookie sa týkajú správania jednotlivých používateľov. Zmeny na Facebooku nemožno nikdy vylúčiť, najmä pri používaní súborov cookie.

Ak ste prihlásení do služby Facebook, môžete si sami zmeniť nastavenia reklám na adrese https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/ . Ak nie ste používateľom Facebooku, môžete v zásade spravovať svoju online reklamu založenú na používaní na adrese https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/?tid=111766445 . Tam máte možnosť poskytovateľov deaktivovať alebo aktivovať.

Facebook spracúva vaše údaje okrem iného aj v USA. Radi by sme upozornili, že podľa Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany pri prenose údajov do USA. To môže byť spojené s rôznymi rizikami pre zákonnosť a bezpečnosť spracovania údajov.

Facebook používa tzv. štandardné zmluvné doložky (= čl. 46 ods. 2 a 3 GDPR) ako základ pre spracovanie údajov príjemcami so sídlom v tretích krajinách (mimo Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, t. j. najmä v USA) alebo prenos údajov do týchto krajín. Štandardné zmluvné doložky (SCC) sú vzory poskytnuté Komisiou EÚ a ich cieľom je zabezpečiť, aby vaše údaje spĺňali európske normy ochrany údajov aj v prípade, že sa prenášajú do tretích krajín (napr. do USA) a ukladajú sa tam. Prostredníctvom týchto doložiek sa spoločnosť Facebook zaväzuje dodržiavať európske normy ochrany údajov pri spracúvaní vašich príslušných údajov, aj keď sa údaje ukladajú, spracúvajú a spravujú v USA. Tieto doložky vychádzajú z vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ. Rozhodnutie a príslušné štandardné zmluvné doložky nájdete okrem iného tu:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Podmienky spracovania údajov na Facebooku, ktoré zodpovedajú štandardným zmluvným doložkám, nájdete na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Ak sa chcete dozvedieť viac o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook, odporúčame vám jej vlastné zásady ochrany osobných údajov na adrese https://www.facebook.com/policy.php .

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook pre automatické pokročilé porovnávanie

V rámci funkcie Facebook pixel sme aktivovali aj funkciu automatického rozšíreného porovnávania. Táto funkcia pixelu nám umožňuje odoslať hashovaný e-mail, meno, pohlavie, mesto, štát, poštové smerovacie číslo a dátum narodenia alebo telefónne číslo na Facebook ako ďalšie informácie, ak ste nám tieto informácie poskytli. Táto aktivácia nám umožňuje ešte presnejšie prispôsobiť reklamné kampane na Facebooku ľuďom, ktorí majú záujem o naše služby alebo produkty.

Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics

Zhrnutie zásad ochrany osobných údajov služby Google Analytics
👥 Dotknuté: Návštevníci webových stránok
🤝 Účel: Vyhodnocovanie informácií o návštevníkoch s cieľom optimalizovať webové stránky.
📓 Spracúvané údaje: Štatistika prístupov, ktorá zahŕňa údaje ako miesta prístupu, údaje o zariadení, trvanie a čas prístupu, správanie pri navigácii, správanie pri kliknutí a IP adresy. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v tomto vyhlásení o ochrane údajov.
📅 Doba uchovávania: závisí od použitých vlastností
⚖️ Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy)

Čo je služba Google Analytics?

Na našej webovej stránke používame analytický nástroj na sledovanie Google Analytics (GA) od americkej spoločnosti Google Inc. Za všetky služby Google v Európe zodpovedá spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko). Služba Google Analytics zhromažďuje údaje o vašich činnostiach na našej webovej lokalite. Napríklad, ak kliknete na odkaz, táto akcia sa uloží do súboru cookie a odošle sa do služby Google Analytics. Správy, ktoré dostávame zo služby Google Analytics, nám umožňujú lepšie prispôsobiť našu webovú stránku a služby vašim potrebám. V nasledujúcom texte sa budeme podrobnejšie venovať nástroju na sledovanie a predovšetkým vás budeme informovať o tom, ktoré údaje sa ukladajú a ako tomu môžete zabrániť.

Google Analytics je nástroj na sledovanie, ktorý sa používa na analýzu návštevnosti našej webovej stránky. Aby služba Google Analytics fungovala, je v kóde našej webovej stránky zabudovaný sledovací kód. Keď navštívite našu webovú lokalitu, tento kód zaznamenáva rôzne akcie, ktoré vykonáte na našej webovej lokalite. Hneď ako opustíte našu webovú lokalitu, tieto údaje sa odošlú na servery služby Google Analytics a tam sa uložia.

Spoločnosť Google spracúva údaje a my dostávame správy o vašom používateľskom správaní. Tieto správy môžu obsahovať nasledujúce údaje:

 • Správy cieľovej skupiny: Vďaka správam o cieľových skupinách lepšie spoznáme našich používateľov a presnejšie zistíme, kto má o naše služby záujem.
 • Reklamné správy: Reklamné reporty nám uľahčujú analýzu a zlepšovanie našej online reklamy.
 • Akvizičné správy: Akvizičné správy nám poskytujú užitočné informácie o tom, ako prilákať viac ľudí do našich služieb.
 • Správy o správaní: Tu sa dozvieme, ako komunikujete s našou webovou stránkou. Môžeme pochopiť, akou cestou sa na našej stránke uberáte a na ktoré odkazy klikáte.
 • Správy o konverzii: Konverzia je proces, v ktorom vykonáte požadovanú akciu na základe marketingovej správy. Napríklad, keď sa z obyčajného návštevníka webovej stránky stanete kupujúcim alebo odberateľom informačného bulletinu. Tieto prehľady nám umožňujú dozvedieť sa viac o tom, aký ohlas u vás majú naše marketingové opatrenia. Takto chceme zvýšiť mieru konverzie.
 • Správy v reálnom čase: Vďaka nim vždy okamžite vieme, čo sa deje na našich webových stránkach. Môžeme napríklad vidieť, koľko používateľov práve číta tento text.

Prečo na našej webovej stránke používame službu Google Analytics?

Náš cieľ na tejto webovej stránke je jasný: chceme vám ponúknuť čo najlepšie služby. Štatistiky a údaje zo služby Google Analytics nám pomáhajú tento cieľ dosiahnuť.

Štatisticky vyhodnotené údaje nám poskytujú jasný obraz o silných a slabých stránkach našej webovej stránky. Na jednej strane môžeme optimalizovať našu stránku tak, aby ju záujemcovia ľahšie našli v službe Google. Na druhej strane nám tieto údaje pomáhajú lepšie porozumieť vám ako návštevníkom. Vieme teda presne, čo musíme na našej webovej lokalite zlepšiť, aby sme vám mohli ponúknuť čo najlepšie služby. Údaje nám tiež pomáhajú individuálnejšie a hospodárnejšie realizovať naše reklamné a marketingové opatrenia. Koniec koncov, naše produkty a služby má zmysel ukazovať len ľuďom, ktorí sa o ne zaujímajú.

Aké údaje ukladá služba Google Analytics?

Služba Google Analytics používa sledovací kód na vytvorenie náhodného, jedinečného ID, ktoré je prepojené so súborom cookie vášho prehliadača. Takto vás služba Google Analytics rozpozná ako nového používateľa. Pri ďalšej návšteve našej stránky budete rozpoznaní ako "vracajúci sa" používateľ. Všetky zhromaždené údaje sa ukladajú spolu s týmto ID používateľa. To umožňuje v prvom rade vyhodnocovať pseudonymné profily používateľov.

Aby bolo možné analyzovať našu webovú lokalitu pomocou služby Google Analytics, musí byť v sledovacom kóde uvedené ID. Údaje sa potom uložia do príslušnej vlastnosti. Pre každú novo vytvorenú vlastnosť je predvolená vlastnosť Google Analytics 4. Alternatívne môžete vytvoriť aj vlastnosť Universal Analytics. V závislosti od použitej vlastnosti sa údaje ukladajú na rôzne dlhý čas.

Identifikátory, ako sú súbory cookie a identifikátory inštancie aplikácie, sa používajú na meranie vašich interakcií na našej webovej lokalite. Interakcie sú všetky typy akcií, ktoré vykonáte na našej webovej lokalite. Ak používate aj iné systémy Google (napríklad účet Google), údaje generované prostredníctvom služby Google Analytics môžu byť prepojené so súbormi cookie tretích strán. Spoločnosť Google neposkytuje údaje služby Google Analytics, pokiaľ to ako prevádzkovateľ webovej stránky neschválime. Ak to vyžaduje zákon, môžu existovať výnimky.

Služba Google Analytics používa tieto súbory cookie:

Názov: _ga
Hodnota: 2.1326744211.152111766445-5 Purpose
: V predvolenom nastavení používa analytics.js na ukladanie ID používateľa súbor cookie _ga. V podstate slúži na rozlíšenie návštevníkov webových stránok.
Dátum vypršania platnosti: po 2 rokoch

Názov: _gid
Hodnota: 2.1687193234.152111766445-1 Purpose
: Súbor cookie sa používa aj na rozlíšenie návštevníkov webových stránok. Platnosť
Dátum: Dátum ukončenia platnosti je stanovený na základe údajov uvedených v súbore cookie: po 24 hodinách

Name: _gat_gtag_UA_<property-id>
Value: 1 Purpose
: Used to lower the request rate. If Google Analytics is provided via Google Tag Manager, this cookie is given the name _dc_gtm_ <property-id>.
Expiry date: after 1 minute

Názov: AMP_TOKEN
Hodnota: Žiadne informácie Účel
: Súbor cookie obsahuje token, ktorý možno použiť na získanie ID používateľa zo služby AMP Client ID. Ďalšie možné hodnoty označujú odhlásenie, žiadosť alebo chybu.
Dátum vypršania platnosti: po 30 sekundách až roku

Názov: __utma
Hodnota: 1564498958.1564498958.1564498958.1 Účel
: Tento súbor cookie sa používa na sledovanie vášho správania na webovej lokalite a meranie výkonu. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní informácií do služby Google Analytics.
Dátum vypršania platnosti: po 2 rokoch

Name: __utmt
Value: 1 Purpose
: Like _gat_gtag_UA_<property-id>, the cookie is used to throttle the request rate.
Expiry date:  after 10 minutes

Názov: __utmb
Hodnota: 3.10.1564498958 Účel
: Tento súbor cookie sa používa na určenie nových relácií. Aktualizuje sa pri každom odoslaní nových údajov alebo informácií do služby Google Analytics.
Dátum vypršania platnosti: po 30 minútach

Názov: __utmc
Hodnota: 167421564 Účel
: Tento súbor cookie sa používa na nastavenie nových relácií pre vracajúcich sa návštevníkov. Ide o súbor cookie relácie a ukladá sa len do zatvorenia prehliadača.
Dátum vypršania platnosti: Po zatvorení prehliadača

Názov: __utmz
Hodnota: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/ Účel
: Súbor cookie sa používa na identifikáciu zdroja návštevnosti našich webových stránok. To znamená, že súbor cookie ukladá, odkiaľ ste prišli na našu webovú lokalitu. Mohla to byť iná stránka alebo reklama.
Dátum vypršania platnosti: po 6 mesiacoch

Názov: __utmv
Hodnota: Účel: nie je špecifikovaný
: Súbor cookie sa používa na ukladanie údajov definovaných používateľom. Vždy sa aktualizuje, keď sa informácie odosielajú do služby Google Analytics.
Dátum vypršania platnosti: po 2 rokoch

Poznámka: Tento zoznam nemôže byť úplný, pretože spoločnosť Google neustále mení výber svojich súborov cookie.

Tu vám ukážeme prehľad najdôležitejších údajov, ktoré sa zhromažďujú pomocou služby Google Analytics:

Teplotné mapy: Google vytvára tzv. heatmapy. Tieto mapy zobrazujú presne tie oblasti, na ktoré kliknete. Takto získavame informácie o tom, kde sa na našej stránke nachádzate.

Trvanie relácie: Google definuje trvanie relácie ako čas, ktorý strávite na našej stránke bez toho, aby ste ju opustili. Ak ste boli neaktívni 20 minút, relácia sa automaticky ukončí.

Miera okamžitých odchodov: Znamená, keď si na našej webovej stránke pozriete len jednu stránku a potom našu webovú stránku opäť opustíte.

Vytvorenie účtu : Ak si na našej webovej lokalite vytvoríte účet alebo zadáte objednávku, služba Google Analytics zhromažďuje tieto údaje.

IP adresa: IP adresa sa zobrazuje len v skrátenej podobe, takže nie je možné jednoznačné priradenie.

Umiestnenie: Krajinu a vašu približnú polohu možno určiť pomocou IP adresy. Tento proces sa označuje aj ako určenie polohy IP.

Technické informácie: Technické informácie zahŕňajú okrem iného typ vášho prehliadača, poskytovateľa internetu alebo rozlíšenie obrazovky.

Zdroj pôvodu: Google Analytics alebo nás samozrejme zaujíma aj to, z ktorej webovej stránky alebo z ktorej reklamy ste prišli na našu stránku.

Ďalšími údajmi sú kontaktné údaje, prípadné hodnotenia, prehrávanie médií (napr. ak si na našej stránke prehrávate video), zdieľanie obsahu prostredníctvom sociálnych sietí alebo jeho pridanie medzi obľúbené. Tento zoznam si nenárokuje na úplnosť a slúži len ako všeobecný sprievodca ukladaním údajov službou Google Analytics.

Ako dlho a kde sa údaje uchovávajú?

Spoločnosť Google rozmiestnila svoje servery po celom svete. Väčšina serverov sa nachádza v Amerike, a preto sú vaše údaje väčšinou uložené na amerických serveroch. Tu si môžete prečítať, kde presne sa nachádzajú dátové centrá spoločnosti Google: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de.

Vaše údaje sú distribuované na rôznych fyzických médiách. Výhodou je, že údaje sa dajú rýchlejšie vyvolať a sú lepšie chránené proti manipulácii. Každé dátové centrum spoločnosti Google má pre vaše údaje núdzové programy. Ak napríklad dôjde k poruche hardvéru spoločnosti Google alebo k ochromeniu serverov prírodnými katastrofami, riziko prerušenia služieb spoločnosti Google zostáva nízke.

Doba uchovávania údajov závisí od použitých nastavení. Pri používaní novších nastavení služby Google Analytics 4 je doba uchovávania údajov používateľov stanovená na 14 mesiacov. V prípade ostatných tzv. údajov o udalostiach máme možnosť zvoliť si obdobie uchovávania 2 mesiace alebo 14 mesiacov.

Pri vlastnostiach služby Universal Analytics má služba Google Analytics štandardizovanú dobu uchovávania údajov o používateľoch 26 mesiacov. Potom sa vaše údaje používateľa vymažú. Máme však možnosť sami si zvoliť obdobie uchovávania používateľských údajov. Máme na to k dispozícii päť možností:

 • Vymazanie po 14 mesiacoch
 • Vymazanie po 26 mesiacoch
 • Vymazanie po 38 mesiacoch
 • Vymazanie po 50 mesiacoch
 • Žiadne automatické vymazanie

Okrem toho existuje aj možnosť, že údaje budú vymazané len vtedy, ak už nenavštívite našu webovú stránku v nami zvolenom časovom období. V takom prípade sa doba uchovávania údajov obnoví vždy, keď našu webovú lokalitu v rámci stanoveného obdobia opäť navštívite.

Po uplynutí určeného obdobia sa údaje raz za mesiac vymažú. Toto obdobie uchovávania sa vzťahuje na vaše údaje spojené so súbormi cookie, rozpoznávaním používateľov a reklamnými identifikátormi (napr. súbory cookie z domény DoubleClick). Výsledky správ sú založené na agregovaných údajoch a uchovávajú sa nezávisle od údajov používateľa. Agregované údaje predstavujú zlúčenie jednotlivých údajov do väčšieho celku.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ich ukladaniu?

Podľa právnych predpisov Európskej únie o ochrane údajov máte právo na prístup k svojim údajom, ich aktualizáciu, vymazanie alebo obmedzenie. Používaniu údajov v službe Google Analytics môžete zabrániť tak, že pomocou doplnku prehliadača zakážete JavaScript služby Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Doplnok prehliadača si môžete stiahnuť a nainštalovať zo stránky https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Upozorňujeme, že tento doplnok zakazuje iba zhromažďovanie údajov službou Google Analytics.

Ak chcete všeobecne deaktivovať, vymazať alebo spravovať súbory cookie, v časti "Súbory cookie" nájdete príslušné odkazy na pokyny pre najpopulárnejšie prehliadače.

právny základ

Používanie služby Google Analytics si vyžaduje váš súhlas, ktorý sme získali pomocou nášho vyskakovacieho okna so súbormi cookie. Podľa Čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas) , tento súhlas predstavuje právny základ pre spracúvanie osobných údajov, keďže k nemu môže dôjsť pri ich zhromažďovaní pomocou nástrojov webovej analytiky.

Okrem súhlasu je naším oprávneným záujmom analyzovať správanie návštevníkov webových stránok a tým technicky a ekonomicky zlepšovať našu ponuku. Pomocou služby Google Analytics môžeme identifikovať chyby na webovej lokalite, identifikovať útoky a zlepšiť ziskovosť. Právnym základom pre tento postup je Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem). . Službu Google Analytics však používame len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas.

Spoločnosť Google spracúva vaše údaje okrem iného aj v USA. Radi by sme upozornili, že podľa Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany pri prenose údajov do USA. To môže byť spojené s rôznymi rizikami pre zákonnosť a bezpečnosť spracovania údajov.

Ako základ pre spracovanie údajov príjemcami so sídlom v tretích krajinách (mimo Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, t. j. najmä v USA) alebo prenos údajov do týchto krajín používa spoločnosť Google tzv. štandardné zmluvné doložky (= článok 46 ods. 2 a 3 DSGVO). Štandardné zmluvné doložky (SCC) sú vzory poskytnuté Komisiou EÚ a ich cieľom je zabezpečiť, aby vaše údaje spĺňali európske normy ochrany údajov aj v prípade, že sa prenášajú do tretích krajín (napr. USA) a ukladajú sa tam. Prostredníctvom týchto doložiek sa spoločnosť Google zaväzuje, že pri spracúvaní vašich príslušných údajov bude dodržiavať európske normy ochrany údajov, aj keď sa údaje ukladajú, spracúvajú a spravujú v USA. Tieto doložky vychádzajú z vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ. Rozhodnutie a príslušné štandardné zmluvné doložky nájdete okrem iného tu:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Podmienky spracovania údajov v službe Google Ads, ktoré zodpovedajú štandardným zmluvným ustanoveniam a vzťahujú sa aj na službu Google Analytics, nájdete na adrese https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Dúfame, že sa nám podarilo poskytnúť vám najdôležitejšie informácie o spracovaní údajov službou Google Analytics. Ak sa chcete o službe sledovania dozvedieť viac, odporúčame tieto dva odkazy: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/. a https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl=de .

Správy služby Google Analytics o demografických údajoch a záujmoch

V službe Google Analytics sme aktivovali funkcie pre reklamné prehľady. Prehľady Demografia a Záujmy obsahujú informácie o veku, pohlaví a záujmoch. To nám umožňuje získať lepší obraz o našich používateľoch bez toho, aby sme tieto údaje mohli priradiť k jednotlivým osobám. Viac informácií o reklamných funkciách nájdete na stránke https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad .

Používanie aktivít a informácií z vášho účtu Google môžete ukončiť v časti "Nastavenia reklamy" na adrese https://adssettings.google.com/authenticated zaškrtnutím políčka.

Anonymizácia IP adresy služby Google Analytics

Na tejto webovej lokalite sme implementovali anonymizáciu IP adries služby Google Analytics. Túto funkciu vyvinula spoločnosť Google, aby táto webová stránka mohla dodržiavať platné predpisy o ochrane údajov a odporúčania miestnych orgánov na ochranu údajov, ak zakazujú ukladanie úplnej IP adresy. IP adresa sa anonymizuje alebo maskuje hneď, ako sa IP adresy dostanú do siete na zber údajov Google Analytics a pred uložením alebo spracovaním údajov.

Viac informácií o anonymizácii IP nájdete na adrese https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de .

Zásady ochrany osobných údajov Google Tag Manager

Zhrnutie zásad ochrany osobných údajov Google Tag Manager
👥 Dotknuté: Návštevníci webových stránok
🤝 Účel: Organizácia jednotlivých nástrojov na sledovanie
📓 Spracúvané údaje: Google Tag Manager sám neukladá žiadne údaje. Údaje zachytávajú značky použitých nástrojov webovej analýzy.
📅 Doba uchovávania: závisí od nástroja na analýzu webu.
použitého ⚖️ Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy)

Čo je Google Tag Manager?

Na našich webových stránkach používame Google Tag Manager od spoločnosti Google Inc. Za všetky služby Google v Európe zodpovedá spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko). Tento Tag Manager je jedným z mnohých užitočných marketingových produktov spoločnosti Google. Pomocou nástroja Google Tag Manager môžeme centrálne inštalovať a spravovať časti kódu z rôznych nástrojov na sledovanie, ktoré používame na našej webovej lokalite.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov vám chceme podrobnejšie vysvetliť, čo robí Google Tag Manager, prečo ho používame a ako sa údaje spracúvajú.

Google Tag Manager je organizačný nástroj, ktorý môžeme použiť na centrálnu integráciu a správu tagov webových stránok prostredníctvom používateľského rozhrania. Tagy sú malé časti kódu, ktoré napríklad zaznamenávajú (sledujú) vaše aktivity na našej webovej lokalite. Na tento účel sa v zdrojovom kóde našej webovej lokality používajú časti kódu JavaScript. Tagy často pochádzajú z interných produktov spoločnosti Google, ako napríklad Google Ads alebo Google Analytics, ale prostredníctvom správcu je možné integrovať a spravovať aj tagy iných spoločností. Takéto značky preberajú rôzne úlohy. Môžu zhromažďovať údaje z prehliadača, zásobovať marketingové nástroje údajmi, vkladať tlačidlá, nastavovať súbory cookie a tiež sledovať používateľov na viacerých webových stránkach.

Prečo na našich webových stránkach používame Google Tag Manager?

Ako sa hovorí: organizácia je polovica úspechu! A to samozrejme platí aj pre údržbu našej webovej stránky. Aby bola naša webová stránka pre vás a všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú o naše produkty a služby, čo najlepšia, potrebujeme rôzne nástroje na sledovanie, ako napríklad Google Analytics. Údaje zozbierané týmito nástrojmi nám ukazujú, čo vás najviac zaujíma, kde môžeme naše služby zlepšiť a ktorým ľuďom by sme ešte mali ukázať naše ponuky. A aby toto sledovanie fungovalo, musíme na naše webové stránky vložiť príslušné kódy JavaScript. V zásade by sme mohli do nášho zdrojového kódu integrovať každú časť kódu jednotlivých nástrojov na sledovanie samostatne. To si však vyžaduje pomerne veľa času a ľahko sa stratí prehľad. Preto používame Google Tag Manager. Potrebné skripty môžeme jednoducho zabudovať a spravovať ich z jedného miesta. Google Tag Manager navyše ponúka jednoduché používateľské rozhranie a nepotrebujete žiadne znalosti programovania. Takto sa nám darí udržiavať poriadok v našej každodennej džungli.

Aké údaje sa ukladajú v nástroji Google Tag Manager?

Samotný Tag Manager je doména, ktorá nenastavuje súbory cookie a neukladá žiadne údaje. Funguje len ako "správca" implementovaných tagov. Údaje zaznamenávajú jednotlivé tagy rôznych nástrojov na analýzu webu. Údaje sa odovzdávajú jednotlivým nástrojom na sledovanie v rámci nástroja Google Tag Manager a neukladajú sa.

Úplne inak to však vyzerá s integrovanými tagmi rôznych nástrojov na analýzu webu, ako je napríklad Google Analytics. V závislosti od analytického nástroja sa pomocou súborov cookie zvyčajne zhromažďujú, ukladajú a spracúvajú rôzne údaje o vašom správaní na webe. Za týmto účelom si prečítajte texty o ochrane údajov pre jednotlivé nástroje na analýzu a sledovanie, ktoré používame na našej webovej stránke.

V nastaveniach účtu Tag Manager sme povolili spoločnosti Google prijímať od nás anonymné údaje. Týka sa to však len používania a využívania nášho správcu tagov, a nie vašich údajov, ktoré sa ukladajú prostredníctvom častí kódu. Spoločnosti Google a iným subjektom umožňujeme prijímať vybrané údaje v anonymnej podobe. Preto súhlasíme s anonymným prenosom údajov z našej webovej stránky. Napriek rozsiahlemu prieskumu sa nám nepodarilo presne zistiť, ktoré súhrnné a anonymné údaje sa odovzdávajú. V každom prípade spoločnosť Google odstráni všetky informácie, ktoré by mohli identifikovať našu webovú lokalitu. Spoločnosť Google kombinuje tieto údaje so stovkami ďalších anonymných údajov o webových stránkach a vytvára trendy používateľov v rámci porovnávacích meraní. Pri benchmarkingu sa porovnávajú vaše vlastné výsledky s výsledkami vašich konkurentov. Na základe získaných informácií je možné optimalizovať procesy.

Ako dlho a kde sa údaje uchovávajú?

Pri ukladaní údajov spoločnosťou Google sa tieto údaje ukladajú na vlastných serveroch spoločnosti Google. Tieto servery sú rozmiestnené po celom svete. Väčšina z nich sa nachádza v Amerike. Na adrese . https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de si môžete prečítať, kde presne sa nachádzajú servery spoločnosti Google.

Ako dlho jednotlivé nástroje na sledovanie uchovávajú vaše údaje, nájdete v našich textoch o ochrane údajov pre jednotlivé nástroje.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ich ukladaniu?

Samotný Google Tag Manager nenastavuje žiadne súbory cookie, ale spravuje tagy z rôznych webových stránok na sledovanie. V našich textoch o ochrane údajov pre jednotlivé sledovacie nástroje nájdete podrobné informácie o tom, ako odstrániť alebo spravovať svoje údaje.

Upozorňujeme, že pri používaní tohto nástroja môžu byť vaše údaje uložené a spracované aj mimo EÚ. Väčšina tretích krajín (vrátane USA) sa podľa platných európskych právnych predpisov o ochrane údajov nepovažuje za bezpečnú. Údaje sa nesmú jednoducho prenášať do nebezpečných tretích krajín, ukladať tam a spracúvať, pokiaľ neexistujú vhodné záruky (napríklad štandardné zmluvné doložky EÚ) medzi nami a neeurópskym poskytovateľom služieb.

právny základ

Používanie nástroja Google Tag Manager si vyžaduje váš súhlas, ktorý sme získali pomocou nášho vyskakovacieho okna so súbormi cookie. Podľa Čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas) , tento súhlas predstavuje právny základ pre spracúvanie osobných údajov, keďže k nemu môže dôjsť pri ich zhromažďovaní pomocou nástrojov webovej analytiky.

Okrem súhlasu je naším oprávneným záujmom analyzovať správanie návštevníkov webových stránok a tým technicky a ekonomicky zlepšovať našu ponuku. Pomocou nástroja Google Tag Manager môžeme zlepšiť našu ziskovosť. Právnym základom pre tento postup je Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem). . Google Tag Manager však používame len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas.

Spoločnosť Google spracúva vaše údaje okrem iného aj v USA. Radi by sme upozornili, že podľa Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany pri prenose údajov do USA. To môže byť spojené s rôznymi rizikami pre zákonnosť a bezpečnosť spracovania údajov.

Ako základ pre spracovanie údajov príjemcami so sídlom v tretích krajinách (mimo Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, t. j. najmä v USA) alebo prenos údajov do týchto krajín používa spoločnosť Google tzv. štandardné zmluvné doložky (= článok 46 ods. 2 a 3 DSGVO). Štandardné zmluvné doložky (SCC) sú vzory poskytnuté Komisiou EÚ a ich cieľom je zabezpečiť, aby vaše údaje spĺňali európske normy ochrany údajov aj v prípade, že sa prenášajú do tretích krajín (napr. USA) a ukladajú sa tam. Prostredníctvom týchto doložiek sa spoločnosť Google zaväzuje, že pri spracúvaní vašich príslušných údajov bude dodržiavať európske normy ochrany údajov, aj keď sa údaje ukladajú, spracúvajú a spravujú v USA. Tieto doložky vychádzajú z vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ. Rozhodnutie a príslušné štandardné zmluvné doložky nájdete okrem iného tu:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Podmienky spracovania údajov v službe Google Ads, ktoré zodpovedajú štandardným zmluvným ustanoveniam a vzťahujú sa aj na Google Tag Manager, nájdete na adrese https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Ak sa chcete dozvedieť viac o Google Tag Manager, odporúčame vám často kladené otázky na adrese https://support.google.com/tagmanager/?hl=de#topic=3441530 .

 

Zásady ochrany osobných údajov Hotjar

Zhrnutie zásad ochrany osobných údajov Hotjar
👥 Dotknuté strany: Návštevníci webových stránok
🤝 Účel: Vyhodnocovanie informácií o návštevníkoch s cieľom optimalizovať používateľský zážitok.
📓 Spracúvané údaje: Štatistika prístupov, ktorá zahŕňa údaje ako miesta prístupu, údaje o zariadení, trvanie a čas prístupu, správanie pri navigácii, správanie pri kliknutí a IP adresy.
📅 Trvanie uchovávania: Údaje budú vymazané po jednom roku.
⚖️ Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy)

Čo je Hotjar?

Na štatistické vyhodnocovanie údajov o návštevníkoch na našej webovej stránke používame službu Hotjar od spoločnosti Hotjar Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta). Hotjar je služba, ktorá analyzuje správanie a spätnú väzbu od vás ako používateľa na našej webovej lokalite pomocou kombinácie nástrojov na analýzu a spätnú väzbu. Od spoločnosti Hotjar dostávame správy a vizuálne znázornenia, ktoré nám ukazujú, kde a ako sa "pohybujete" na našej webovej lokalite. Osobné údaje sú automaticky anonymizované a nikdy sa nedostanú na servery spoločnosti Hotjar. To znamená, že nie ste osobne identifikovaní ako používateľ webovej lokality, a napriek tomu sa dozvedáme veľa informácií o vašom používateľskom správaní.

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcej časti, Hotjar nám pomáha analyzovať správanie návštevníkov našich stránok. Medzi tieto nástroje, ktoré Hotjar ponúka, patria heatmapy, konverzné lieviky, zaznamenávanie návštevníkov, prichádzajúca spätná väzba, ankety a prieskumy (viac informácií o nich nájdete na https://www.hotjar.com/ ). Hotjar nám tak pomáha ponúknuť vám lepší používateľský zážitok a kvalitnejšie služby. Na jednej strane ponúka dobrú analýzu online správania a na druhej strane získavame aj dobrú spätnú väzbu o kvalite našich webových stránok. Pretože okrem všetkých analytických aspektov chceme poznať aj váš názor na naše webové stránky. A práve to je vďaka nástroju spätnej väzby možné.

Prečo používame Hotjar na našich webových stránkach?

V posledných rokoch sa význam používateľského zážitku (t. j. user experience) na webových stránkach výrazne zvýšil. A to z dobrého dôvodu. Webová stránka by mala byť štruktúrovaná tak, aby ste sa na nej ako návštevník cítili pohodlne a mohli sa na nej ľahko orientovať. Vďaka analytickým nástrojom Hotjar a nástroju na spätnú väzbu môžeme zatraktívniť naše webové stránky a našu ponuku. Ako mimoriadne cenné sa nám osvedčili heatmapy od spoločnosti Hotjar. Heatmapy sú formou znázornenia na vizualizáciu údajov. Heatmapy od spoločnosti Hotjar nám napríklad umožňujú veľmi prehľadne vidieť, na čo radi klikáte, ťukáte a kam sa posúvate.

Aké údaje ukladá služba Hotjar?

Počas vášho surfovania na našich webových stránkach Hotjar automaticky zhromažďuje informácie o vašom správaní. Aby sme mohli tieto informácie zhromažďovať, nainštalovali sme na našu webovú stránku vlastný sledovací kód. Prostredníctvom vášho počítača alebo prehliadača sa môžu zhromažďovať nasledujúce údaje:

 • IP adresa vášho počítača (zhromažďuje sa a ukladá v anonymnom formáte).
 • veľkosť obrazovky
 • Informácie o prehliadači (ktorý prehliadač, aká verzia atď.)
 • Vaša poloha (ale len krajina)
 • Vaše preferované nastavenie jazyka
 • Navštívené webové stránky (podstránky)
 • Dátum a čas prístupu na jednu z našich podstránok (webových stránok)

Okrem toho súbory cookie ukladajú aj údaje, ktoré sú umiestnené vo vašom počítači (zvyčajne v prehliadači). Nezhromažďujú sa v nich žiadne osobné údaje. Spoločnosť Hotjar v zásade neposkytuje žiadne zhromaždené údaje tretím stranám. Spoločnosť Hotjar však výslovne upozorňuje, že niekedy je potrebné zdieľať údaje so službami Amazon Web Services. Vtedy sú časti vašich informácií uložené na ich serveroch. Spoločnosť Amazon je však viazaná povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a tieto údaje nezverejňovať.

Prístup k uloženým informáciám má len obmedzený počet osôb (zamestnanci spoločnosti Hotjar). Servery Hotjar sú chránené firewallmi a obmedzeniami IP (prístup len pre schválené IP adresy). Firewally sú bezpečnostné systémy, ktoré chránia počítače pred neželaným prístupom do siete. Sú navrhnuté tak, aby fungovali ako bariéra medzi bezpečnou internou sieťou spoločnosti Hotjar a internetom. Spoločnosť Hotjar využíva na svoje služby aj spoločnosti tretích strán, ako napríklad Google Analytics alebo Optimizely. Tieto spoločnosti môžu tiež ukladať informácie, ktoré váš prehliadač odosiela na našu webovú lokalitu.

Hotjar používa nasledujúce súbory cookie. Keďže sa okrem iného odvolávame na zoznam súborov cookie z vyhlásenia o ochrane údajov spoločnosti Hotjar na adrese https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies , nie je k dispozícii vzorová hodnota pre každý súbor cookie. Zoznam uvádza príklady súborov cookie používaných spoločnosťou Hotjar a netvrdí, že je úplný.

Názov : ajs_anonymous_id
Hodnota: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22111766445-5 Účel
: Súbor cookie sa zvyčajne používa na analytické účely a pomáha počítať návštevníkov našej webovej stránky tým, že sleduje, či ste už na tejto stránke boli.
Dátum skončenia platnosti: po jednom roku

Názov : ajs_group_id
Hodnota: 0 Účel
: Tento súbor cookie zhromažďuje údaje o správaní používateľa. Tieto údaje je potom možné priradiť k určitej skupine návštevníkov na základe podobností medzi návštevníkmi webovej stránky.
Dátum skončenia platnosti: po jednom roku

Názov : _hjid
Hodnota: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c Účel
: Súbor cookie sa používa na udržiavanie identifikátora používateľa Hotjar, ktorý je jedinečný pre webové stránky v prehliadači. Týmto spôsobom je možné priradiť správanie používateľa k rovnakému ID používateľa pri ďalších návštevách.
Dátum vypršania platnosti: po jednom roku

Názov: _hjMinimizedPolls
Hodnota: 462568111766445-8 Účel
: Hotjar nastaví tento súbor cookie vždy, keď minimalizujete widget Feedback Poll. Súbor cookie zabezpečuje, aby widget skutočne zostal minimalizovaný, keď surfujete po našej stránke.
Dátum skončenia platnosti: po jednom roku

Názov: _hjIncludedInSample
Hodnota: 1 Účel
: Tento súbor cookie relácie je nastavený tak, aby informoval spoločnosť Hotjar, či ste súčasťou vybraných ľudí (vzorka), ktorí sa používajú na vytváranie tzv. lievikov (funnels).
Dátum vypršania platnosti: po jednom roku

Názov : _hjClosedSurveyInvites Účel
: Tento súbor cookie sa nastaví, keď sa zobrazí pozvánka na prieskum spätnej väzby prostredníctvom vyskakovacieho okna. Súbor cookie sa používa na zabezpečenie toho, aby sa vám táto pozvánka zobrazila len raz.
Dátum skončenia platnosti: po jednom roku

Názov: _hjDonePolls Účel
: Akonáhle ukončíte "kolo otázok" spätnej väzby pomocou tzv. widgetu Feedback Poll, tento súbor cookie sa nastaví vo vašom prehliadači. Hotjar tak zabráni tomu, aby ste v budúcnosti opäť dostávali rovnaké ankety.
Dátum vypršania platnosti: Po jednom roku

Názov: Účel : Tento súbor cookie sa použije hneď, ako zadáte svoje údaje do widgetu "Recruit User Tester Widget". Pomocou tohto widgetu vás chceme zamestnať ako testera. Aby sa tento formulár nezobrazoval znova a znova, používa sa súbor cookie. Dátum skončenia platnosti: po jednom roku

Názov: _hjMinimizedTestersWidgets Účel
: Tento súbor cookie je nastavený tak, aby "Recruit User Tester" skutočne zostal minimalizovaný na všetkých našich stránkach, akonáhle ho minimalizujete.
Dátum skončenia platnosti: po jednom roku

Názov: _hjShownFeedbackMessage Účel
: Tento súbor cookie sa nastaví, keď ste minimalizovali alebo pridali do prichádzajúcej spätnej väzby. Robí sa to preto, aby sa pri prechode na inú stránku, kde sa má zobrazovať, okamžite načítala prichádzajúca spätná väzba ako minimalizovaná.
Dátum vypršania platnosti: po jednom roku

Ako dlho a kde sa údaje uchovávajú?

Na našu webovú stránku sme vložili sledovací kód, ktorý sa prenáša na servery Hotjar v Írsku (EÚ). Tento sledovací kód kontaktuje servery spoločnosti Hotjar a odošle skript do vášho počítača alebo zariadenia, ktoré používate na prístup na našu stránku. Skript zhromažďuje určité údaje súvisiace s vašou interakciou s našou webovou lokalitou. Tieto údaje sa potom odosielajú na spracovanie na servery spoločnosti Hotjar. Spoločnosť Hotjar si stanovila 365-dňové obdobie uchovávania údajov. To znamená, že všetky údaje, ktoré Hotjar zhromaždil a ktoré sú staršie ako jeden rok, sa automaticky vymažú.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ich ukladaniu?

Hotjar neukladá žiadne vaše osobné údaje na účely analýzy. Spoločnosť sa dokonca propaguje sloganom "Sledujeme správanie, nie osoby" (t. j. "Sledujeme správanie používateľov, ale žiadne identifikovateľné, individuálne údaje). Vždy máte možnosť zabrániť zhromažďovaniu vašich údajov. Stačí, ak prejdete na stránku stránku s možnosťou odhlásenia' a kliknite na položku "Deaktivovať Hotjar". Upozorňujeme, že vymazanie súborov cookie, použitie súkromného režimu prehliadača alebo použitie iného prehliadača bude mať za následok opätovné zhromažďovanie údajov. Môžete tiež aktivovať tlačidlo "Nesledovať" vo svojom prehliadači. Napríklad v prehliadači Chrome musíte kliknúť na tri pruhy v pravom hornom rohu a prejsť na "Nastavenia". Tam v časti "Ochrana osobných údajov" nájdete možnosť "Odoslať požiadavku "Nesledovať" s prevádzkou prehliadača". Teraz stačí aktivovať toto tlačidlo a Hotjar nebude zhromažďovať žiadne údaje.

právny základ

Používanie služby Hotjar si vyžaduje váš súhlas, ktorý sme získali pomocou nášho vyskakovacieho okna so súbormi cookie. Podľa Čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas) , tento súhlas predstavuje právny základ pre spracúvanie osobných údajov, keďže k nemu môže dôjsť pri ich zhromažďovaní pomocou nástrojov webovej analýzy.

Okrem súhlasu je naším oprávneným záujmom analyzovať správanie návštevníkov webových stránok a tým technicky a ekonomicky zlepšovať našu ponuku. Pomocou služby Hotjar môžeme odhaliť chyby na webovej lokalite, identifikovať útoky a zlepšiť ziskovosť. Právnym základom pre tento postup je Článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem). . Službu Hotjar však používame len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas.

Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov a o tom, aké údaje a ako spoločnosť Hotjar zhromažďuje, nájdete na https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy?tid=111766445 .

Úvod do e-mailového marketingu

Zhrnutie e-mailového marketingu
👥 Dotknuté: Odberatelia noviniek
🤝 Účel: Priama reklama prostredníctvom e-mailu, oznamovanie systémovo dôležitých udalostí
📓 Spracúvané údaje: Údaje zadané pri registrácii, minimálne však e-mailová adresa. Podrobnejšie informácie o tom nájdete pri nástroji na e-mailový marketing, ktorý sa v jednotlivých prípadoch používa.
📅 Trvanie uchovávania: Doba trvania odberu
⚖️ Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy)

Čo je e-mailový marketing?

Aby sme vás vždy informovali, využívame aj možnosť e-mailového marketingu. Ak ste súhlasili so zasielaním našich e-mailov alebo bulletinov, vaše údaje budú tiež spracované a uložené. E-mailový marketing je podmnožinou online marketingu. Ide o zasielanie noviniek alebo všeobecných informácií o spoločnosti, produkte alebo službe prostredníctvom e-mailu určitej skupine ľudí, ktorí o ne majú záujem.

Ak sa chcete zúčastniť nášho e-mailového marketingu (zvyčajne prostredníctvom informačného bulletinu), zvyčajne sa stačí zaregistrovať a uviesť svoju e-mailovú adresu. Na tento účel vyplňte online formulár a odošlite ho. Môže sa však stať aj to, že vás požiadame o váš titul a meno, aby sme vám mohli napísať aj osobne.

Registrácia na odber informačných bulletinov v podstate funguje pomocou takzvaného "postupu dvojitého prihlásenia". Po zaregistrovaní sa na odber noviniek na našej webovej stránke dostanete e-mail s potvrdením o prihlásení sa na odber noviniek. Tým sa zabezpečí, že e-mailová adresa patrí vám a že sa nikto neprihlásil s e-mailovou adresou niekoho iného. My alebo nami používaný nástroj na oznamovanie zaznamenáva každú jednu registráciu. Je to potrebné, aby sme mohli preukázať aj právne správny proces registrácie. Spravidla sa ukladá čas registrácie, čas potvrdenia registrácie a vaša IP adresa. Okrem toho sa zaznamenáva aj to, ak vykonáte zmeny vo svojich uložených údajoch.

Prečo používame e-mailový marketing?

Samozrejme, chceme s vami zostať v kontakte a vždy vám predstaviť najdôležitejšie novinky o našej spoločnosti. Okrem iného používame e-mailový marketing - často označovaný len ako "newsletter" - ako základnú súčasť nášho online marketingu. Ak s tým súhlasíte alebo je to povolené zákonom, budeme vám prostredníctvom e-mailu posielať newslettre, systémové e-maily alebo iné oznámenia. Keď v nasledujúcom texte používame pojem "newsletter", máme na mysli najmä pravidelne zasielané e-maily. Samozrejme, že vás nechceme žiadnym spôsobom obťažovať naším newsletterom. Preto sa vždy snažíme ponúkať len relevantný a zaujímavý obsah. Môžete sa napríklad dozvedieť viac o našej spoločnosti, našich službách alebo produktoch. Keďže našu ponuku neustále zlepšujeme, prostredníctvom nášho newslettera sa vždy dozviete, keď sa objavia novinky alebo keď práve ponúkame špeciálne, výhodné akcie. Ak poveríme poskytovateľa služieb, ktorý ponúka profesionálny nástroj na odosielanie našich e-mailových marketingových správ, robíme to preto, aby sme vám mohli ponúknuť rýchle a bezpečné zasielanie noviniek. Účelom nášho e-mailového marketingu je v zásade informovať vás o nových ponukách a tiež priblížiť sa k našim obchodným cieľom.

Ktoré údaje sa spracúvajú?

Ak sa stanete odberateľom nášho informačného bulletinu prostredníctvom našej webovej stránky, potvrdíte členstvo v e-mailovom zozname e-mailom. Okrem vašej IP adresy a e-mailovej adresy sa môže uložiť aj váš titul, meno, adresa a telefónne číslo. Avšak len v prípade, že s týmto ukladaním údajov súhlasíte. Takto označené údaje sú potrebné na to, aby ste sa mohli zúčastňovať na ponúkaných službách. Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude mať za následok, že nebudete môcť službu využívať. Okrem toho sa na našej webovej stránke môžu ukladať informácie o vašom zariadení alebo vami preferovanom obsahu. Viac informácií o tom, ako ukladáme údaje pri návšteve webovej lokality, nájdete v časti Automatické ukladanie údajov. Zaznamenávame vaše vyhlásenie o súhlase,

Trvanie spracovania údajov

Ak odstránite svoju e-mailovú adresu z nášho distribučného zoznamu e-mailov/noviniek, môžeme vašu adresu uchovávať až tri roky na základe našich oprávnených záujmov, aby sme v tom čase mohli preukázať váš súhlas. Tieto údaje môžeme spracúvať len v prípade, že sa budeme musieť brániť proti akýmkoľvek nárokom.

Ak však potvrdíte, že ste nám dali súhlas s odberom informačného bulletinu, môžete kedykoľvek podať individuálnu žiadosť o vymazanie. V prípade trvalého odmietnutia súhlasu si vyhradzujeme právo uložiť vašu e-mailovú adresu na čiernu listinu. Pokiaľ ste sa dobrovoľne prihlásili na odber nášho newslettera, vašu e-mailovú adresu si samozrejme ponecháme.

Právo vzniesť námietku

Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť. Stačí, ak odvoláte svoj súhlas s registráciou na odber informačného bulletinu. Zvyčajne to trvá len niekoľko sekúnd alebo jedno či dve kliknutia. Väčšinou na konci každého e-mailu nájdete odkaz na zrušenie odberu noviniek. Ak odkaz v newsletteri naozaj nenájdete, kontaktujte nás e-mailom a my vaše prihlásenie na odber newslettera okamžite zrušíme.

právny základ

Náš newsletter je zasielaný na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). To znamená, že newsletter vám môžeme zasielať len vtedy, ak ste sa predtým aktívne zaregistrovali na jeho odber. V prípade potreby vám môžeme zasielať aj reklamné správy na základe § 7 ods. 3 UWG za predpokladu, že ste sa stali naším zákazníkom a nenamietali ste proti používaniu vašej e-mailovej adresy na priamu reklamu.

Informácie o špeciálnych službách e-mailového marketingu a o tom, ako spracúvajú osobné údaje, nájdete - ak sú k dispozícii - v nasledujúcich častiach.

Zásady ochrany osobných údajov MailChimp

Zhrnutie vyhlásenia o ochrane údajov MailChimpu
👥 Dotknuté: Odberatelia noviniek
🤝 Účel: Priama reklama prostredníctvom e-mailu, oznamovanie systémovo dôležitých udalostí
📓 Spracúvané údaje: Údaje zadané počas registrácie, minimálne však e-mailová adresa.
📅 Doba uchovávania: Doba trvania predplatného
⚖️ Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy)

Čo je MailChimp?

Podobne ako mnohé iné webové stránky, aj my na našej webovej stránke využívame služby spoločnosti MailChimp, ktorá poskytuje newsletter. Spoločnosť MailChimp prevádzkuje spoločnosť The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Vďaka spoločnosti MailChimp vám môžeme veľmi jednoducho posielať zaujímavé novinky prostredníctvom newslettera. So službou MailChimp nemusíme nič inštalovať a navyše môžeme čerpať z množstva naozaj užitočných funkcií. V nasledujúcom texte sa tejto službe e-mailového marketingu budeme venovať podrobnejšie a budeme vás informovať o najdôležitejších aspektoch týkajúcich sa ochrany údajov.

MailChimp je cloudová služba na správu newsletterov. "Cloudová" znamená, že nemusíme inštalovať MailChimp na vlastný počítač alebo server. Namiesto toho používame službu prostredníctvom IT infraštruktúry - ktorá je dostupná cez internet - na externom serveri. Tento spôsob používania softvéru sa nazýva aj SaaS (softvér ako služba). Nasledujúci graf ukazuje, ako MailChimp distribuuje e-maily príjemcom informačných bulletinov.

Systematická funkcia mailchimpu

V službe MailChimp si môžeme vybrať zo širokej škály rôznych typov e-mailov. Podľa toho, čo chceme naším newsletterom dosiahnuť, môžeme spustiť jednotlivé kampane, pravidelné kampane, autorespondéry (automatické e-maily), A/B testy, RSS kampane (odosielanie v preddefinovanom čase a frekvencii) a následné kampane .

Prečo používame MailChimp na našich webových stránkach?

V podstate používame službu zasielania noviniek, aby sme s vami mohli byť v kontakte. Chceme vás informovať o tom, čo je u nás nové alebo aké atraktívne ponuky máme aktuálne v našom programe. Vždy hľadáme najjednoduchšie a najlepšie riešenia pre naše marketingové opatrenia. A aj preto sme si vybrali službu správy newsletterov od spoločnosti MailChimp. Hoci je tento softvér veľmi jednoduchý na používanie, ponúka veľké množstvo užitočných funkcií. Vďaka tomu môžeme v krátkom čase vytvárať zaujímavé a krásne informačné bulletiny. Vďaka ponúkaným šablónam dizajnu navrhujeme každý newsletter individuálne a vďaka "responzívnemu dizajnu" sa náš obsah čitateľne a krásne zobrazí aj na smartfóne (alebo inom koncovom mobilnom zariadení).

Pomocou nástrojov, ako je A/B test alebo rozsiahle možnosti analýzy, môžeme veľmi rýchlo zistiť, ako náš newsletter prijímate. To nám umožňuje v prípade potreby reagovať a zlepšiť našu ponuku alebo naše služby.

Ďalšou výhodou je "cloudový systém" spoločnosti MailChimp. Údaje sa neukladajú a nespracúvajú priamo na našom serveri. Údaje môžeme načítať z externých serverov, a tak šetriť náš úložný priestor. Okrem toho sú nároky na údržbu výrazne nižšie.

Aké údaje ukladá MailChimp?

Spoločnosť Rocket Science Group LLC (MailChimp) spravuje online platformy, ktoré nám umožňujú kontaktovať vás (ak ste sa prihlásili na odber nášho newslettera). Ak sa stanete odberateľom nášho informačného bulletinu prostredníctvom našej webovej stránky, potvrdzujete e-mailom, že ste členom e-mailového zoznamu MailChimp. Aby spoločnosť MailChimp mohla tiež preukázať, že ste sa stali členom "zoznamu", ukladá sa dátum vstupu a vaša IP adresa. Okrem toho MailChimp ukladá vašu e-mailovú adresu, vaše meno, fyzickú adresu a demografické údaje, ako je jazyk alebo lokalita.

Tieto informácie sa používajú na odosielanie e-mailov a na umožnenie niektorých ďalších funkcií MailChimpu (napríklad vyhodnotenie newslettera).

Spoločnosť MailChimp zdieľa informácie aj s tretími stranami, aby mohla poskytovať lepšie služby. Spoločnosť MailChimp zdieľa niektoré údaje aj s reklamnými partnermi tretích strán, aby lepšie pochopila záujmy a priania svojich zákazníkov a mohla tak poskytovať relevantnejší obsah a cielenú reklamu.

Pomocou takzvaných "webových majákov" (malé grafické prvky v HTML e-mailoch) môže spoločnosť MailChimp zistiť, či e-mail prišiel, či bol otvorený a či bolo kliknuté na odkazy. Všetky tieto informácie sa ukladajú na serveroch spoločnosti MailChimp. Vďaka tomu môžeme vykonávať štatistické vyhodnotenia a presne zistiť, ako dobre ste prijali náš newsletter. Takto môžeme našu ponuku oveľa lepšie prispôsobiť vašim želaniam a zlepšiť naše služby.

Spoločnosť MailChimp môže tieto údaje použiť aj na zlepšenie svojich vlastných služieb. To napríklad znamená, že odoslanie môže byť technicky optimalizované alebo môže byť určená poloha (krajina) príjemcu.

MailChimp môže nastaviť nasledujúce súbory cookie. Toto nie je úplný zoznam súborov cookie, ale skôr ich príkladný výber:

Názov : AVESTA_ENVIRONMENT
Hodnota: Názov: Účel
: Tento súbor cookie je potrebný na poskytovanie služieb Mailchimp. Nastavuje sa vždy, keď sa používateľ zaregistruje do zoznamu na zasielanie noviniek.
Dátum vypršania platnosti: po skončení relácie

Názov : ak_bmsc
Hodnota: F1766FA98C9BB9DE4A39F70A9E5EEAB55F6517348A7000001111766445-3 Účel
: Súbor cookie sa používa na rozlíšenie človeka od bota. To umožňuje generovať bezpečné správy o používaní webovej stránky.
Dátum skončenia platnosti: po 2 hodinách

Názov : bm_sv
Hodnota: A5A322305B4401C2451FC22FFF547486~FEsKGvX8eovCwTeFTzb8//I3ak2Au… Účel
: Súbor cookie pochádza z digitálnej peňaženky MasterPass (služba MasterCard) a používa sa na to, aby návštevníkovi ponúkol bezpečnú a jednoduchú virtuálnu platobnú transakciu. Na tento účel je používateľ na webovej stránke identifikovaný anonymne.
Dátum skončenia platnosti: po 2 hodinách

Názov : _abck
Hodnota: 8D545C8CCA4C3A50579014C449B045111766445-9 Účel
: Podrobnejšie informácie o účele tohto súboru cookie sa nám nepodarilo zistiť . Platnosť
Dátum: Dátum ukončenia platnosti je stanovený na 1. januára 2019: po jednom roku

Niekedy sa môže stať, že otvoríte náš newsletter pre lepšie zobrazenie prostredníctvom daného odkazu. Je to napríklad vtedy, ak váš e-mailový program nefunguje alebo sa newsletter nezobrazuje správne. Newsletter sa potom zobrazí na webovej stránke MailChimp. MailChimp na svojich webových stránkach používa aj súbory cookie (malé textové súbory, ktoré ukladajú údaje do vášho prehliadača). Osobné údaje môže spracúvať spoločnosť MailChimp a jej partneri (napr. Google Analytics). Za tento zber údajov je zodpovedná spoločnosť MailChimp a nemáme nad ním žiadnu kontrolu. "Vyhlásenie o súboroch cookie" spoločnosti MailChimp (nachádza sa na adrese: (https://mailchimp.com/legal/cookies/). ) presne vysvetľuje, ako a prečo spoločnosť používa súbory cookie.

Ako dlho a kde sa údaje uchovávajú?

Keďže MailChimp je americká spoločnosť, všetky zozbierané údaje sa ukladajú na amerických serveroch.

Údaje sú v zásade trvalo uložené na serveroch spoločnosti MailChimp a vymažú sa len na vašu žiadosť. Svoj kontakt môžete nechať vymazať u nás. Tým sa pre nás natrvalo odstránia všetky vaše osobné údaje a v správach MailChimp sa stanete anonymnými. O vymazanie svojich údajov však môžete požiadať aj priamo spoločnosť MailChimp. Vtedy budú všetky vaše údaje odstránené tam a my dostaneme oznámenie od spoločnosti MailChimp. Po prijatí e-mailu máme 30 dní na odstránenie vášho kontaktu zo všetkých pripojených integrácií.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ich ukladaniu?

Svoj súhlas so zasielaním nášho informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz v dolnej časti prijatého e-mailu. Ak ste zrušili odber kliknutím na odkaz na odhlásenie, vaše údaje budú zo služby MailChimp vymazané.

Ak vstúpite na webovú lokalitu MailChimp prostredníctvom odkazu v našom bulletine a vo vašom prehliadači sú nastavené súbory cookie, môžete tieto súbory cookie kedykoľvek odstrániť alebo deaktivovať a spravovať. V časti "Súbory cookie" nájdete príslušné odkazy na príslušné pokyny pre najobľúbenejšie prehliadače.

Ak si vo všeobecnosti neželáte žiadne súbory cookie, môžete nastaviť prehliadač tak, aby vás vždy informoval, keď sa má súbor cookie nastaviť. Pri každom jednotlivom súbore cookie sa môžete rozhodnúť, či ho povolíte alebo nie.

právny základ

MailChimp zasiela náš newsletter na základe vášho súhlasu . (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). To znamená, že newsletter vám môžeme posielať len vtedy, ak ste sa predtým aktívne zaregistrovali na jeho odber. Ak sa súhlas nevyžaduje, newsletter sa bude zasielať na základe oprávneného záujmu na priamy marketing (článok 6 ods. 1 písm. f), pokiaľ je to právne dovolené. Proces vašej registrácie zaznamenávame, aby sme mohli vždy preukázať, že je v súlade s našimi zákonmi.

Spoločnosť MailChimp spracúva vaše údaje okrem iného aj v USA. Radi by sme upozornili, že podľa Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany pri prenose údajov do USA. To môže byť spojené s rôznymi rizikami pre zákonnosť a bezpečnosť spracovania údajov.

MailChimp používa tzv. štandardné zmluvné doložky (= čl. 46 ods. 2 a 3 GDPR) ako základ pre spracovanie údajov príjemcami so sídlom v tretích krajinách (mimo Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, t. j. najmä v USA) alebo prenos údajov do nich. Štandardné zmluvné doložky (SCC) sú vzory poskytnuté Komisiou EÚ a ich cieľom je zabezpečiť, aby vaše údaje spĺňali európske normy ochrany údajov aj v prípade, že sa prenášajú do tretích krajín (napr. USA) a ukladajú sa tam. Prostredníctvom týchto doložiek sa spoločnosť MailChimp zaväzuje dodržiavať európske normy ochrany údajov pri spracúvaní vašich príslušných údajov, aj keď sa údaje ukladajú, spracúvajú a spravujú v USA. Tieto doložky vychádzajú z vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ. Rozhodnutie a príslušné štandardné zmluvné doložky nájdete okrem iného tu:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Dodatok o spracovaní údajov spoločnosti Mailchimp, ktorý zodpovedá štandardným zmluvným doložkám, nájdete na adrese https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses .

Viac informácií o používaní súborov cookie v spoločnosti MailChimp nájdete na https://mailchimp.com/legal/cookies/ , informácie o ochrane údajov v spoločnosti MailChimp (ochrana osobných údajov) nájdete na adrese https://www.intuit.com/privacy/statement/ .

Úvod do online marketingu

Zhrnutie zásad ochrany osobných údajov pri online marketingu
👥 Dotknuté: Návštevníci webových stránok
🤝 Účel: Vyhodnocovanie informácií o návštevníkoch s cieľom optimalizovať webové stránky.
📓 Spracúvané údaje: Štatistika prístupov, ktorá zahŕňa údaje ako miesta prístupu, údaje o zariadení, trvanie a čas prístupu, správanie pri navigácii, správanie pri kliknutí a IP adresy. Môžu sa spracúvať aj osobné údaje, napríklad meno alebo e-mailová adresa. Ďalšie podrobnosti nájdete v príslušnom použitom online marketingovom nástroji.
📅 Doba uchovávania: závisí od online marketingových nástrojov.
použité ⚖️ Právne základy: Článok 6 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnené záujmy)

Čo je to online marketing?

Online marketing sa vzťahuje na všetky opatrenia, ktoré sa vykonávajú online s cieľom dosiahnuť marketingové ciele, ako je zvýšenie povedomia o značke alebo uzavretie obchodu. Okrem toho sú naše online marketingové opatrenia zamerané na pritiahnutie pozornosti ľudí na našu webovú stránku. Aby sme mohli našu ponuku ukázať mnohým záujemcom, robíme online marketing. Väčšinou ide o online reklamu, obsahový marketing alebo optimalizáciu pre vyhľadávače. Osobné údaje sa ukladajú a spracúvajú aj preto, aby sme mohli online marketing využívať efektívne a cielene. Na jednej strane nám údaje pomáhajú zobrazovať náš obsah len tým ľuďom, ktorí oň majú záujem, a na druhej strane môžeme merať reklamnú úspešnosť našich online marketingových opatrení.

Prečo používame online marketingové nástroje?

Našu webovú stránku chceme ukázať každému, kto má záujem o našu ponuku. Sme si vedomí, že to nie je možné bez zámerných opatrení. Preto robíme online marketing. Existujú rôzne nástroje, ktoré nám uľahčujú prácu na našich online marketingových opatreniach a navyše vždy poskytujú návrhy na zlepšenie prostredníctvom údajov. To nám umožňuje presnejšie zacieliť naše kampane na cieľovú skupinu. Účelom týchto nástrojov online marketingu je v konečnom dôsledku optimalizácia našej ponuky.

Ktoré údaje sa spracúvajú?

Aby náš online marketing fungoval a aby bolo možné merať úspešnosť opatrení, vytvárajú sa profily používateľov a údaje sa ukladajú napríklad do súborov cookie (malé textové súbory). Pomocou týchto údajov môžeme nielen umiestňovať reklamu klasickým spôsobom, ale aj zobrazovať náš obsah priamo na našej webovej stránke spôsobom, ktorý preferujete. Existujú rôzne nástroje tretích strán, ktoré ponúkajú tieto funkcie a podľa toho zhromažďujú a ukladajú údaje od vás. V pomenovaných súboroch cookie sa ukladá napríklad to, ktoré webové stránky ste navštívili na našej webovej lokalite, ako dlho ste si tieto stránky prezerali, na ktoré odkazy alebo tlačidlá ste klikli alebo z ktorej webovej lokality ste k nám prišli. Okrem toho sa môžu ukladať aj technické informácie. Napríklad vaša IP adresa, aký prehliadač používate, aké zariadenie používate na návštevu našej webovej lokality alebo čas, kedy ste vstúpili na našu webovú lokalitu a kedy ste ju opäť opustili. Ak ste súhlasili s tým, že môžeme určiť aj vašu polohu, môžeme ukladať a spracúvať aj tieto údaje.

Vaša IP adresa bude uložená v pseudonymizovanej forme (t. j. skrátená). Jedinečné údaje, ktoré vás priamo identifikujú ako osobu, ako napríklad vaše meno, adresa alebo e-mailová adresa, sa v rámci procesu reklamy a online marketingu ukladajú len v pseudonymizovanej forme. Aby sme vás nemohli identifikovať ako osobu, v používateľských profiloch sme uložili len pseudonymizované, uložené informácie.

Súbory cookie môžu byť nasadené, analyzované a použité na reklamné účely aj na iných webových stránkach, ktoré pracujú s rovnakými reklamnými nástrojmi. Údaje sa potom môžu ukladať aj na serveroch poskytovateľov reklamných nástrojov.

Vo výnimočných prípadoch môžu byť v profile používateľa uložené aj jedinečné údaje (meno, e-mailová adresa atď.). K takémuto uloženiu dochádza napríklad vtedy, ak ste členom kanála sociálnych médií, ktorý používame na naše online marketingové opatrenia, a sieť spája predtým prijaté údaje s profilom používateľa.

Pri všetkých reklamných nástrojoch, ktoré používame a ktoré ukladajú vaše údaje na svojich serveroch, dostávame vždy len súhrnné informácie a nikdy nie údaje, na základe ktorých by bolo možné identifikovať vás ako jednotlivca. Tieto údaje len ukazujú, ako dobre nastavené reklamné opatrenia fungovali. Môžeme napríklad zistiť, aké akcie vás alebo iných používateľov presvedčili, aby ste prišli na našu webovú lokalitu a zakúpili si tam službu alebo produkt. Na základe analýz môžeme v budúcnosti zlepšiť našu reklamnú ponuku a ešte presnejšie ju prispôsobiť potrebám a želaniam záujemcov.

Trvanie spracovania údajov

Ak budeme mať k dispozícii ďalšie informácie o trvaní spracovania údajov, budeme vás o tom informovať nižšie. Vo všeobecnosti spracúvame osobné údaje len tak dlho, ako je to absolútne nevyhnutné na poskytovanie našich služieb a produktov. Údaje uložené v súboroch cookie sa uchovávajú rôzne dlho. Niektoré súbory cookie sa vymažú už po opustení webovej stránky, iné môžu byť uložené v prehliadači niekoľko rokov. Príslušné vyhlásenia o ochrane údajov jednotlivých poskytovateľov vám zvyčajne poskytnú presné informácie o jednotlivých súboroch cookie, ktoré poskytovateľ používa.

Právo vzniesť námietku

Máte tiež právo a možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním súborov cookie alebo poskytovateľov tretích strán. Funguje to buď prostredníctvom nášho nástroja na správu súborov cookie, alebo prostredníctvom iných funkcií na odhlásenie. Zhromažďovaniu údajov prostredníctvom súborov cookie môžete zabrániť napríklad aj tak, že súbory cookie budete spravovať, deaktivujete alebo vymažete vo svojom prehliadači. Zákonnosť spracovania až do odvolania zostáva nedotknutá.

Keďže súbory cookie sa zvyčajne môžu používať s online marketingovými nástrojmi, odporúčame aj naše všeobecné vyhlásenie o ochrane údajov o súboroch cookie. Ak chcete presne zistiť, ktoré vaše údaje sa ukladajú a spracúvajú, mali by ste si prečítať vyhlásenia o ochrane údajov príslušných nástrojov.

právny základ

Ak ste súhlasili s využívaním služieb tretích strán, právnym základom pre príslušné spracovanie údajov je tento súhlas. Podľa článku 6 ods. 1 písm.

Máme tiež oprávnený záujem merať online marketingové opatrenia v anonymnej forme, aby sme získané údaje mohli použiť na optimalizáciu našej ponuky a našich opatrení. Zodpovedajúcim právnym základom pre tento účel je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy) . Nástroje však používame len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas.

Informácie o špeciálnych online marketingových nástrojoch - ak sú k dispozícii - nájdete v nasledujúcich častiach.

Zásady ochrany osobných údajov v službe Facebook Custom Audiences

Na našich webových stránkach používame nástroj na sledovanie udalostí na strane servera Facebook Custom Audiences. Poskytovateľom služby je americká spoločnosť Meta Platforms Inc. Za európsku oblasť zodpovedá spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko).

Facebook spracúva vaše údaje okrem iného aj v USA. Radi by sme upozornili, že podľa Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany pri prenose údajov do USA. To môže byť spojené s rôznymi rizikami pre zákonnosť a bezpečnosť spracovania údajov.

Facebook používa tzv. štandardné zmluvné doložky (= čl. 46 ods. 2 a 3 GDPR) ako základ pre spracovanie údajov príjemcami so sídlom v tretích krajinách (mimo Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, t. j. najmä v USA) alebo prenos údajov do týchto krajín. Štandardné zmluvné doložky (SCC) sú vzory poskytnuté Komisiou EÚ a ich cieľom je zabezpečiť, aby vaše údaje spĺňali európske normy ochrany údajov aj v prípade, že sa prenášajú do tretích krajín (napr. do USA) a ukladajú sa tam. Prostredníctvom týchto doložiek sa spoločnosť Facebook zaväzuje dodržiavať európske normy ochrany údajov pri spracúvaní vašich príslušných údajov, aj keď sa údaje ukladajú, spracúvajú a spravujú v USA. Tieto doložky vychádzajú z vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ. Rozhodnutie a príslušné štandardné zmluvné doložky nájdete okrem iného tu:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Podmienky spracovania údajov na Facebooku, ktoré zodpovedajú štandardným zmluvným doložkám, nájdete na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Viac informácií o údajoch spracúvaných pomocou služby Facebook Custom Audiences nájdete v zásadách ochrany osobných údajov na adrese https://www.facebook.com/about/privacy .

Súhrn zásad ochrany osobných údajov pri sledovaní konverzií v reklamách Google (Google AdWords)
👥 Dotknuté: Návštevníci webových stránok
🤝 Účel: Ekonomický úspech a optimalizácia našich služieb.
📓 Spracúvané údaje: Štatistika prístupov, ktorá zahŕňa údaje ako miesta prístupu, údaje o zariadení, trvanie a čas prístupu, správanie pri navigácii, správanie pri kliknutí a IP adresy. Môžu sa spracúvať aj osobné údaje, ako je meno alebo e-mailová adresa.
📅 Doba uchovávania: Konverzné súbory cookie zvyčajne vypršia po 30 dňoch a neprenášajú žiadne osobné údaje.
⚖️ Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy)

Čo je sledovanie konverzií v službe Google Ads?

Na propagáciu našich produktov a služieb používame služby Google Ads (predtým Google AdWords) ako online marketingové opatrenie. Chceme, aby sa o vysokej kvalite našich ponúk na internete dozvedelo viac ľudí. V rámci našich reklamných opatrení prostredníctvom služby Google Ads používame na našej webovej stránke sledovanie konverzií od spoločnosti Google Inc. V Európe však za všetky služby Google zodpovedá spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko). Tento bezplatný nástroj na sledovanie nám umožňuje lepšie prispôsobiť našu reklamu vašim záujmom a potrebám. V nasledujúcom článku sa chceme podrobnejšie venovať tomu, prečo používame sledovanie konverzií, aké údaje sa ukladajú a ako môžete tomuto ukladaniu údajov zabrániť.

Google Ads (predtým Google AdWords) je interný online reklamný systém spoločnosti Google Inc. Sme presvedčení o kvalite našej ponuky a chceme, aby sa s našou webovou stránkou zoznámilo čo najviac ľudí. V online oblasti ponúka Google Ads na tento účel najlepšiu platformu. Samozrejme, chceme mať aj presný prehľad o pomere nákladov a výnosov našich reklamných kampaní. Preto používame nástroj na sledovanie konverzií Google Ads.

Ale čo presne je konverzia? Konverzia nastáva vtedy, keď sa z čisto zainteresovaného návštevníka webovej stránky stane konajúci návštevník. Vždy sa tak stane, keď kliknete na našu reklamu a následne vykonáte ďalšiu akciu, napríklad navštívite našu webovú stránku. Na zaznamenávanie toho, čo sa stane po kliknutí používateľa na našu reklamu v službe Google Ads, používame nástroj na sledovanie konverzií od spoločnosti Google. Môžeme napríklad zistiť, či sa nakupujú produkty, využívajú služby alebo či sa používatelia prihlásili na odber nášho newslettera.

Prečo na našej webovej lokalite používame sledovanie konverzií v službe Google Ads?

Na upozornenie na našu ponuku na iných webových stránkach používame reklamy Google. Cieľom je, aby sa naše reklamné kampane dostali naozaj len k tým ľuďom, ktorí majú o našu ponuku záujem. Pomocou nástroja na sledovanie konverzií vidíme, ktoré kľúčové slová, reklamy, reklamné skupiny a kampane vedú k požadovaným akciám zákazníkov. Vidíme, koľko zákazníkov interaguje s našimi reklamami a následne konvertuje. Tieto údaje nám umožňujú vypočítať faktor nákladov a výnosov, merať úspešnosť jednotlivých reklamných opatrení a následne optimalizovať naše online marketingové opatrenia. Pomocou získaných údajov môžeme tiež urobiť našu webovú stránku pre vás zaujímavejšou a ešte individuálnejšie prispôsobiť našu reklamnú ponuku vašim potrebám.

Aké údaje sa ukladajú pri sledovaní konverzií v službe Google Ads?

Na našich webových stránkach sme vložili tag na sledovanie konverzií alebo úryvok kódu, aby sme mohli lepšie analyzovať určité akcie používateľov. Ak teraz kliknete na jednu z našich reklám Google Ads, vo vašom počítači (zvyčajne v prehliadači) alebo mobilnom zariadení sa uloží súbor cookie "Conversion" z domény Google. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré ukladajú informácie vo vašom počítači.

Tu sú údaje o najdôležitejších súboroch cookie pre sledovanie konverzií spoločnosti Google:

Názov: Konverzia
hodnota: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111766445-3 Účel
: Tento súbor cookie ukladá každú konverziu, ktorú vykonáte na našom webe po tom, ako ste k nám prišli prostredníctvom reklamy Google.
Dátum platnosti: po 3 mesiacoch

Názov: _gac
Hodnota: 1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE Účel
: Toto je klasický súbor cookie služby Google Analytics a používa sa na zaznamenávanie rôznych akcií na našej webovej lokalite.
Dátum skončenia platnosti: po 3 mesiacoch

Poznámka: Súbor cookie _gac sa zobrazuje len v súvislosti so službou Google Analytics. Uvedený zoznam nie je úplný, pretože spoločnosť Google používa na analytické vyhodnocovanie aj iné súbory cookie.

Hneď ako na našej webovej stránke vykonáte nejakú akciu, spoločnosť Google rozpozná súbor cookie a uloží vašu akciu ako takzvanú konverziu. Pokiaľ surfujete po našej webovej lokalite a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, my a spoločnosť Google rozpoznáme, že ste nás našli prostredníctvom našej reklamy Google Ads. Súbor cookie sa načíta a odošle späť do služby Google Ads spolu s údajmi o konverzii. Je možné, že na meranie konverzií sa používajú aj iné súbory cookie. Sledovanie konverzií v službe Google Ads je možné ďalej spresniť a vylepšiť pomocou služby Google Analytics. V prípade reklám, ktoré spoločnosť Google zobrazuje na rôznych miestach na webe, môžu byť pod našou doménou nastavené súbory cookie s názvom "__gads" alebo "_gac". Od septembra 2017 sa rôzne informácie o kampaniach z analytics. js ukladajú pomocou súboru cookie _gac. Súbor cookie ukladá tieto údaje hneď, ako navštívite niektorú z našich stránok, pre ktoré bolo nastavené automatické označovanie Google Ads. Na rozdiel od súborov cookie nastavených pre domény Google môže spoločnosť Google čítať tieto súbory cookie konverzie len vtedy, keď ste na našej webovej stránke. Nezhromažďujeme ani neprijímame žiadne osobné údaje. Od spoločnosti Google dostávame správu so štatistickými vyhodnoteniami. Dozvedáme sa napríklad celkový počet používateľov, ktorí klikli na našu reklamu, a vidíme, ktoré reklamné opatrenia boli dobre prijaté. Spoločnosť Google môže čítať tieto konverzné súbory cookie len vtedy, keď ste na našej webovej lokalite. Nezhromažďujeme ani nedostávame žiadne osobné údaje. Od spoločnosti Google dostávame správu so štatistickými vyhodnoteniami. Dozvedáme sa napríklad celkový počet používateľov, ktorí klikli na našu reklamu, a vidíme, ktoré reklamné opatrenia boli dobre prijaté. Spoločnosť Google môže čítať tieto konverzné súbory cookie len vtedy, keď ste na našej webovej lokalite. Nezhromažďujeme ani nedostávame žiadne osobné údaje. Od spoločnosti Google dostávame správu so štatistickými vyhodnoteniami. Dozvedáme sa napríklad celkový počet používateľov, ktorí klikli na našu reklamu, a vidíme, ktoré reklamné opatrenia boli dobre prijaté.

Ako dlho a kde sa údaje uchovávajú?

Na tomto mieste by sme chceli zdôrazniť, že nemáme žiadny vplyv na to, ako spoločnosť Google používa zhromaždené údaje. Podľa spoločnosti Google sú údaje šifrované a uložené na zabezpečených serveroch. Vo väčšine prípadov konverzné súbory cookie vypršia po 30 dňoch a neprenášajú žiadne osobné údaje. Súbory cookie s názvom "Conversion" a "_gac" (používané v súvislosti so službou Google Analytics) majú platnosť 3 mesiace.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ich ukladaniu?

Máte možnosť nezapojiť sa do sledovania konverzií v službe Google Ads. Ak deaktivujete súbor cookie sledovania konverzií Google prostredníctvom prehliadača, zablokujete sledovanie konverzií. V takom prípade nebudete zahrnutí do štatistík nástroja na sledovanie konverzí. Nastavenia súborov cookie môžete v prehliadači kedykoľvek zmeniť. Každý prehliadač funguje trochu inak. V časti "Súbory cookie" nájdete príslušné odkazy na príslušné pokyny pre najobľúbenejšie prehliadače.

Ak si vo všeobecnosti neželáte žiadne súbory cookie, môžete nastaviť prehliadač tak, aby vás vždy informoval, keď sa má súbor cookie nastaviť. Pri každom jednotlivom súbore cookie sa môžete rozhodnúť, či ho povolíte alebo nie. Stiahnutie a inštalácia tohto doplnku prehliadača z https://support.google.com/ads/answer/7395996 tiež zakáže všetky "reklamné súbory cookie". Majte na pamäti, že zakázaním týchto súborov cookie nezabránite zobrazovaniu reklám, iba personalizovanej reklame.

právny základ

Ak ste súhlasili s používaním sledovania konverzií v službách Google Ads, právnym základom pre príslušné spracovanie údajov je tento súhlas. Podľa článku 6 ods. 1 písm.

Máme tiež oprávnený záujem používať sledovanie konverzií v službách Google Ads na optimalizáciu našich online služieb a marketingových aktivít. Zodpovedajúcim právnym základom pre tento účel je Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy). . Službu Google Ads Conversion Tracking však používame len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas.

Spoločnosť Google spracúva vaše údaje okrem iného aj v USA. Radi by sme upozornili, že podľa Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany pri prenose údajov do USA. To môže byť spojené s rôznymi rizikami pre zákonnosť a bezpečnosť spracovania údajov.

Ako základ pre spracovanie údajov príjemcami so sídlom v tretích krajinách (mimo Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, t. j. najmä v USA) alebo prenos údajov do týchto krajín používa spoločnosť Google tzv. štandardné zmluvné doložky (= článok 46 ods. 2 a 3 DSGVO). Štandardné zmluvné doložky (SCC) sú vzory poskytnuté Komisiou EÚ a ich cieľom je zabezpečiť, aby vaše údaje spĺňali európske normy ochrany údajov aj v prípade, že sa prenášajú do tretích krajín (napr. USA) a ukladajú sa tam. Prostredníctvom týchto doložiek sa spoločnosť Google zaväzuje, že pri spracúvaní vašich príslušných údajov bude dodržiavať európske normy ochrany údajov, aj keď sa údaje ukladajú, spracúvajú a spravujú v USA. Tieto doložky vychádzajú z vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ. Rozhodnutie a príslušné štandardné zmluvné doložky nájdete okrem iného tu:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Podmienky spracovania údajov pre reklamné produkty spoločnosti Google (Podmienky ochrany údajov správcu a prevádzkovateľa reklám Google), ktoré zodpovedajú štandardným zmluvným ustanoveniam a vzťahujú sa aj na reklamy Google, nájdete na adrese https://business.safety.google/adscontrollerterms/ .

Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane údajov v spoločnosti Google, odporúčame vám všeobecné vyhlásenie spoločnosti Google o ochrane údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=de. .

Zásady ochrany osobných údajov v reklame spoločnosti Microsoft

Zhrnutie zásad ochrany osobných údajov v reklame spoločnosti Microsoft
👥 Dotknuté: Návštevníci webových stránok
🤝 Účel: Ekonomický úspech a optimalizácia našich služieb.
📓 Spracúvané údaje: Štatistika prístupov, ktorá zahŕňa údaje ako miesta prístupu, údaje o zariadení, trvanie a čas prístupu, správanie pri navigácii, správanie pri kliknutí a IP adresy. Môžu sa spracúvať aj osobné údaje, ako je meno alebo e-mailová adresa.
📅 Doba uchovávania: Spoločnosť Microsoft uchováva údaje dovtedy, kým už nie sú potrebné na plnenie účelov
⚖️ Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy)

Čo je reklama spoločnosti Microsoft?

Pre naše online marketingové opatrenia používame aj reklamný program spoločnosti Microsoft od spoločnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Pomocou programu Microsoft Advertising chceme upozorniť mnoho ľudí na vysokú kvalitu našich výrobkov a/alebo služieb. Na tento účel používame na našej webovej stránke technológiu (nástroj na sledovanie konverzií) od spoločnosti Microsoft, ktorá ukladá aj údaje od vás. V tomto vyhlásení o ochrane údajov sa tejto službe venujeme podrobnejšie, ukážeme vám, ktoré údaje sa ukladajú, spravujú a spracúvajú a ako môžete tomuto ukladaniu údajov zabrániť.

Možno poznáte reklamu spoločnosti Microsoft skôr pod jej pôvodným názvom "Bing Ads". Ide o reklamný program spoločnosti Microsoft, ktorý je založený na systéme platieb za kliknutie. To znamená, že inzerenti môžu umiestniť reklamu v službách Bing a Yahoo! Place a zaplatiť len vtedy, keď používateľ klikne na reklamu.

Prečo používame reklamu spoločnosti Microsoft?

Sme presvedčení o našich ponukách a samozrejme ich chceme predstaviť širokej verejnosti. Pomocou Microsoft Advertising môžeme naše produkty alebo služby priblížiť presne tým ľuďom, ktorí o ne majú skutočný záujem. Svoje produkty chceme prezentovať nielen v známom vyhľadávači Google, ale aj v službách Bing a Yahoo! S Microsoft Advertising máme tiež možnosť umiestňovať reklamy v tzv. Môžeme napríklad umiestniť reklamu aj v sieti LinkedIn. Prostredníctvom sledovania konverzií sa napríklad dozvieme, pomocou ktorej reklamy ste nás našli, ktoré podstránky sa vám obzvlášť páčia a aké akcie vykonávate na našej webovej lokalite. Vďaka týmto údajom môžeme zlepšovať naše webové stránky,

Aké údaje ukladá služba Microsoft Advertising?

Na našu webovú stránku sme integrovali tag na sledovanie konverzií (t. j. malý úryvok kódu) od spoločnosti Microsoft Advertising. Ide o takzvaný tag UET (Universal Event Tracking). Ak prídete na našu webovú lokalitu prostredníctvom reklamy spoločnosti Microsoft, môžeme pomocou tohto nástroja na sledovanie zistiť viac o vašom správaní používateľov na našej webovej lokalite. Dozvieme sa napríklad, z ktorého kľúčového slova alebo reklamy ste na nás prišli, na čo na našej webovej lokalite klikáte, koľko ľudí navštívilo našu webovú lokalitu prostredníctvom reklám Microsoft a ako dlho ste sa na našej webovej lokalite zdržali. Všetky tieto údaje sa týkajú správania používateľa a nie osobných údajov. Dostávame teda len údaje alebo vyhodnotenia vášho správania na webe, ale žiadne osobné údaje. Spoločnosť Microsoft používa tieto údaje na optimalizáciu vlastnej reklamnej ponuky a ďalších služieb. Ak máte sami účet Microsoft, zhromaždené údaje môžu byť prepojené s vaším účtom. Je tiež možné, že spoločnosť Microsoft rozpozná a uloží vašu IP adresu. Aby sa všetky tieto údaje o vašom používateľskom správaní uložili, po príchode na našu webovú lokalitu prostredníctvom reklamy spoločnosti Microsoft sa vo vašom prehliadači nastaví nasledujúci súbor cookie:

Názov: MUIDB
Hodnota: 08A53CA3313F6255044C307E353F61CD Purpose
: Tento súbor cookie je nastavený naším vloženým tagom Microsoft (tag UET) a používa sa na synchronizáciu medzi rôznymi webovými stránkami spoločnosti Microsoft. To umožňuje rozpoznávanie používateľov v rôznych doménach.
Dátum vypršania platnosti: po jednom roku

Ak sa však na našu webovú lokalitu dostanete prostredníctvom reklamy Bing, vo vašom prehliadači sa môžu nastaviť aj iné súbory cookie. Tu vám ukážeme výber ďalších súborov cookie:

Názov: ABDEF
Hodnota: V=0&ABDV=0&MRNB=1594294373452&MRB=0111766445-7 Purpose
: O tomto súbore cookie sa nám nepodarilo zistiť žiadne podrobnejšie informácie.
Dátum platnosti: po jednom roku

Názov: SRCHD
Hodnota: AF=NOFORM Účel
: Tento súbor cookie je zodpovedný za funkčnosť sledovania a webovej stránky.
Dátum vypršania platnosti: po jednom roku

Názov: SRCHHPGUSR
Hodnota: WTS=63729889193&HV=1594294374&CW=1920&CH=937&DPR=1&UTC=120&DM=0
Účel: Tento súbor cookie sleduje a ukladá vaše používateľské správanie na našej webovej stránke a interakciu s rozhraním Bing Map.
Dátum platnosti: po jednom roku

Názov: SRCHUID
Hodnota: V=2&GUID=157B20CCF36A43F3A4AE9790346EB7A7&dmnchg=1 Purpose
: Tento súbor cookie sleduje a ukladá vaše používateľské správanie na našej webovej lokalite a interakciu s rozhraním Bing Map API.
Dátum skončenia platnosti: Po jednom roku

Názov: _EDGE_S
Hodnota: mkt=de-at&SID=2EE7002D956A61511D280F2F9474607111766445-2 Účel
: Tento súbor cookie zhromažďuje a ukladá vaše používateľské správanie na viacerých webových stránkach. Cieľom cielenia je lepšie prispôsobiť reklamné opatrenia záujmom našej cieľovej skupiny.
Dátum skončenia platnosti: po skončení relácie prehliadača

Názov: _SS
Hodnota: SID=2EE7002D956A61511D280F2F94746077111766445-9 Účel
: Tento súbor cookie sa okrem iného používa na rozpoznanie toho, ako ste ako používateľ pristupovali na naše webové stránky. Inými slovami, ktorá reklama vás priviedla na našu webovú lokalitu.
Dátum skončenia platnosti: po jednom roku

Ako dlho a kde sa údaje uchovávajú?

Nemáme žiadny vplyv na to, ako spoločnosť Microsoft používa zhromaždené údaje používateľov. Spoločnosť Microsoft má vlastné servery, ktoré prevádzkuje po celom svete. Väčšina z nich sa nachádza v Spojených štátoch, a preto sa vaše údaje môžu ukladať, spravovať a spracovávať aj na amerických serveroch. Spoločnosť Microsoft uchováva údaje (najmä osobné údaje) tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie jej služieb alebo produktov alebo na právne účely. Spoločnosť Microsoft tiež uvádza, že skutočné obdobie uchovávania údajov sa značne líši a závisí od príslušného produktu.

V prípade vyhľadávacích príkazov prostredníctvom služby Bing spoločnosť Microsoft po 6 mesiacoch vymaže vaše uložené vyhľadávacie príkazy tak, že odstráni vašu IP adresu. ID súborov cookie, ktoré sú generované napríklad prostredníctvom súboru cookie MUID, sa po 18 mesiacoch stávajú nerozpoznateľnými.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ich ukladaniu?

Máte možnosť kedykoľvek sa nezúčastniť na sledovaní konverzií v službe Microsoft Ads. Ak nechcete, aby sa vám zobrazovali reklamy založené na záujmoch z reklamy spoločnosti Microsoft, môžete túto funkciu vypnúť na adrese https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout . Môžete tiež deaktivovať, spravovať alebo vymazať všetky súbory cookie vo svojom prehliadači. Každý prehliadač funguje trochu inak. V časti "Súbory cookie" nájdete príslušné odkazy na príslušné pokyny pre najpopulárnejšie prehliadače.

právny základ

Ak ste súhlasili s používaním reklamy spoločnosti Microsoft, právnym základom pre príslušné spracovanie údajov je tento súhlas. Podľa článku 6 ods. 1 písm.

Máme tiež oprávnený záujem používať reklamu spoločnosti Microsoft na optimalizáciu našich online služieb a našich marketingových aktivít. Zodpovedajúcim právnym základom pre tento účel je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy) . Microsoft Advertising však používame len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas.

Spoločnosť Microsoft spracúva vaše údaje okrem iného aj v USA. Radi by sme upozornili, že podľa Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany pri prenose údajov do USA. To môže byť spojené s rôznymi rizikami pre zákonnosť a bezpečnosť spracovania údajov.

Spoločnosť Microsoft používa tzv. štandardné zmluvné doložky (= článok 46 ods. 2 a 3 GDPR) ako základ pre spracovanie údajov príjemcami so sídlom v tretích krajinách (mimo Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, t. j. najmä v USA) alebo prenos údajov do týchto krajín. Štandardné zmluvné doložky (SCC) sú vzory poskytnuté Komisiou EÚ a ich cieľom je zabezpečiť, aby vaše údaje spĺňali európske normy ochrany údajov aj v prípade, že sa prenášajú do tretích krajín (napr. USA) a ukladajú sa tam. Prostredníctvom týchto doložiek sa spoločnosť Microsoft zaväzuje dodržiavať európske normy ochrany údajov pri spracúvaní vašich príslušných údajov, aj keď sa údaje ukladajú, spracúvajú a spravujú v USA. Tieto doložky vychádzajú z vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ. Rozhodnutie a príslušné štandardné zmluvné doložky nájdete okrem iného tu:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Ďalšie informácie o štandardných zmluvných doložkách spoločnosti Microsoft nájdete na adrese https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses .

Dúfame, že sme vám poskytli prehľad o spracovaní údajov prostredníctvom sledovania konverzií v službe Microsoft Ads. Samozrejme, vždy je možné, že sa zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft zmenia. Ak chcete získať viac informácií a byť v obraze, odporúčame vám tiež zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft na adrese https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. .

Úvod do siete na doručovanie obsahu

Zhrnutie zásad ochrany osobných údajov v sieťach na poskytovanie obsahu
👥 Dotknuté: Návštevníci webových stránok
🤝 Účel: Optimalizácia našich služieb (aby sme mohli rýchlejšie načítať webové stránky)
📓 Spracúvané údaje: Údaje o webovej stránke, ktoré sa spracúvajú na základe údajov z webového sídla: Údaje, ako je vaša IP adresa
Podrobnejšie informácie o tom nájdete nižšie a v jednotlivých textoch o ochrane údajov.
📅 Doba uchovávania: Vo väčšine prípadov sa údaje uchovávajú dovtedy, kým už nie sú potrebné na poskytovanie služby
⚖️ Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy )

Čo je sieť na doručovanie obsahu?

Na našich webových stránkach používame takzvanú sieť na doručovanie obsahu. Väčšinou sa takáto sieť nazýva len CDN. Sieť CDN nám pomáha načítať naše webové stránky rýchlo a bez problémov bez ohľadu na vašu polohu. Vaše osobné údaje sa tiež ukladajú, spravujú a spracúvajú na serveroch použitého poskytovateľa CDN. V nasledujúcom texte sa budeme venovať všeobecnejším podrobnostiam o tejto službe a spracovaní údajov. Podrobné informácie o spracovaní vašich údajov nájdete v príslušnom vyhlásení poskytovateľa o ochrane údajov.

Každá sieť na poskytovanie obsahu (CDN) je sieť regionálne distribuovaných serverov, ktoré sú navzájom prepojené cez internet. Obsah webových stránok (najmä veľmi veľké súbory) sa môže prostredníctvom tejto siete doručovať rýchlo a plynulo, a to aj počas veľkých špičiek. Na tento účel CDN vytvára kópiu našej webovej lokality na vašich serveroch. Keďže tieto servery sú rozmiestnené po celom svete, webové stránky sa môžu doručovať rýchlo. Prenos údajov do vášho prehliadača sa preto vďaka sieti CDN výrazne skracuje.

Prečo používame sieť na doručovanie obsahu pre naše webové stránky?

Súčasťou našich služieb je rýchle načítanie webovej stránky. Samozrejme, vieme, aké je nepríjemné, keď sa webová stránka načítava slimačím tempom. Väčšinou dokonca stratíte trpezlivosť a utečiete skôr, ako sa webová lokalita úplne načíta. Tomu chceme samozrejme zabrániť. Preto je rýchle načítanie webových stránok samozrejmosťou našej ponuky webových stránok. Vďaka sieti na doručovanie obsahu sa naše webové stránky načítajú vo vašom prehliadači oveľa rýchlejšie. Používanie siete CDN je obzvlášť užitočné, keď ste v zahraničí, pretože webová lokalita sa doručuje zo servera vo vašej blízkosti.

Ktoré údaje sa spracúvajú?

Ak si vyžiadate webovú lokalitu alebo obsah webovej lokality, ktorý je uložený v medzipamäti siete CDN, sieť CDN prepošle požiadavku na server, ktorý je k vám najbližšie, a ten vám obsah doručí. Siete na poskytovanie obsahu sú vytvorené na sťahovanie knižníc JavaScript a sú umiestnené na serveroch npm a github. Alternatívne je možné načítať aj doplnky WordPress vo väčšine sietí CDN, ak sú k dispozícii na WordPress.orghostingu. Váš prehliadač môže odosielať osobné údaje do siete na doručovanie obsahu, ktorú používame. Ide o údaje ako IP adresa, typ prehliadača, verzia prehliadača, ktorá webová stránka sa načítala alebo čas a dátum návštevy stránky. Tieto údaje zhromažďuje a ukladá aj sieť CDN. To, či sa na ukladanie údajov používajú súbory cookie, závisí od použitej siete. Prečítajte si texty o ochrane údajov príslušnej služby.

Právo vzniesť námietku

Ak chcete tomuto prenosu údajov úplne zabrániť, môžete si nainštalovať blokátor JavaScriptu (pozri napr, https://noscript.net/ ) na svojom počítači. Samozrejme, naša webová lokalita vám potom už nemôže ponúkať služby, na ktoré ste zvyknutí (napríklad rýchlu rýchlosť načítania).

právny základ

Ak ste súhlasili s používaním siete na poskytovanie obsahu, právnym základom pre príslušné spracovanie údajov je tento súhlas. Podľa článku 6 ods. 1 písm.

Máme tiež oprávnený záujem používať sieť na doručovanie obsahu, aby sme optimalizovali naše online služby a zvýšili ich bezpečnosť. Zodpovedajúcim právnym základom pre tento účel je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem) . Tento nástroj však používame len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas.

Informácie o špeciálnych sieťach na doručovanie obsahu - ak sú k dispozícii - nájdete v nasledujúcich častiach.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Cloudflare

Zhrnutie zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Cloudflare
👥 Dotknuté strany: Návštevníci webových stránok
🤝 Účel: Optimalizácia výkonu našich služieb (aby sa webová stránka načítala rýchlejšie)
📓 Spracúvané údaje: Údaje ako IP adresa, kontaktné a protokolové informácie, bezpečnostné odtlačky a údaje o výkone webovej stránky Za
podrobnejšie informácie nájdete ďalej v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
📅 Doba uchovávania: Údaje sa zvyčajne uchovávajú menej ako 24 hodín
⚖️ Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy)

Čo je spoločnosť Cloudflare?

Na tejto webovej lokalite používame službu Cloudflare od spoločnosti Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA), aby boli naše webové lokality rýchlejšie a bezpečnejšie. Spoločnosť Cloudflare používa súbory cookie a spracúva údaje používateľov. Cloudflare, Inc. je americká spoločnosť, ktorá ponúka sieť na poskytovanie obsahu a rôzne bezpečnostné služby. Tieto služby sú medzi používateľom a naším poskytovateľom hostingu. Čo to všetko presne znamená, sa pokúsime podrobnejšie vysvetliť nižšie.

Sieť na doručovanie obsahu (CDN), ktorú poskytuje spoločnosť Cloudflare, nie je nič iné ako sieť prepojených serverov. Spoločnosť Cloudflare má takéto servery rozmiestnené po celom svete, aby sa webové stránky dostali na vašu obrazovku rýchlejšie. Jednoducho povedané, spoločnosť Cloudflare vytvára kópie našich webových stránok a umiestňuje ich na svoje vlastné servery. Teraz, keď navštívite našu webovú lokalitu, systém vyrovnávania záťaže zabezpečuje, aby najväčšie časti našej webovej lokality boli doručené serverom, ktorý vám dokáže našu webovú lokalitu zobraziť najrýchlejšie. CDN výrazne skracuje trasu prenosu údajov do vášho prehliadača. Obsah našej webovej lokality vám teda Cloudflare nedoručuje len z nášho hostingového servera, ale zo serverov na celom svete. Použitie služby Cloudflare je obzvlášť užitočné pre používateľov zo zahraničia, pretože stránka môže byť doručená zo servera v blízkosti. Okrem rýchleho doručovania webových stránok ponúka Cloudflare aj rôzne bezpečnostné služby, ako je ochrana pred DDoS alebo firewall webových aplikácií.

Prečo používame Cloudflare na našich webových stránkach?

Samozrejme, že vám chceme na našej webovej stránke ponúknuť čo najlepšie služby. Cloudflare nám pomáha robiť naše webové stránky rýchlejšie a bezpečnejšie. Cloudflare nám ponúka optimalizáciu webu aj bezpečnostné služby, ako je ochrana pred DDoS a webový firewall. To zahŕňa aj reverzný proxy servera sieť na distribúciu obsahu (CDN). Cloudflare blokuje hrozby a obmedzuje zneužívajúce roboty a crawlery, ktoré plytvajú našou šírkou pásma a zdrojmi servera. Ukladaním našich webových stránok v miestnych dátových centrách a blokovaním nevyžiadanej pošty nám spoločnosť Cloudflare umožňuje znížiť spotrebu šírky pásma približne o 60 %. Poskytovanie obsahu z miestneho dátového centra a vykonávanie optimalizácie webu v ňom znižuje priemerný čas načítania webovej stránky približne o polovicu. Podľa spoločnosti Cloudflare možno nastavenie "Som v režime útoku" použiť na zmiernenie ďalších útokov zobrazením úlohy na výpočet JavaScriptu, ktorú je potrebné vyriešiť pred tým, ako používateľ získa prístup k webovej lokalite.

Aké údaje spracúva Cloudflare?

Spoločnosť Cloudflare vo všeobecnosti preposiela len údaje, ktoré sú pod kontrolou prevádzkovateľov webových stránok. Obsah teda neurčuje spoločnosť Cloudflare, ale vždy samotný prevádzkovateľ webovej stránky. Okrem toho môže spoločnosť Cloudflare zhromažďovať určité informácie o používaní našich webových stránok a spracúvať údaje, ktoré sme odoslali my alebo pre ktoré spoločnosť Cloudflare dostala príslušné pokyny. Vo väčšine prípadov spoločnosť Cloudflare získava údaje, ako je adresa IP, kontaktné a protokolové informácie, bezpečnostné odtlačky a údaje o výkone webovej lokality. Údaje z protokolov pomáhajú spoločnosti Cloudflare napríklad identifikovať nové hrozby. Týmto spôsobom môže spoločnosť Cloudflare zaručiť vysokú úroveň bezpečnostnej ochrany našich webových stránok. Spoločnosť Cloudflare spracúva tieto údaje v rámci služieb v súlade s platnými zákonmi. To samozrejme zahŕňa aj všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). Spoločnosť Cloudflare spolupracuje aj s tretími stranami. Tie môžu spracúvať osobné údaje len pod vedením spoločnosti Cloudflare a v súlade so smernicami na ochranu údajov a ďalšími opatreniami na zachovanie dôvernosti a bezpečnosti. Spoločnosť Cloudflare neposkytuje žiadne osobné údaje bez nášho výslovného súhlasu.

Ako dlho a kde sa údaje uchovávajú?

Spoločnosť Cloudflare ukladá vaše údaje predovšetkým v Spojených štátoch a Európskom hospodárskom priestore. Spoločnosť Cloudflare môže vyššie uvedené informácie prenášať a pristupovať k nim z celého sveta. Spoločnosť Cloudflare vo všeobecnosti uchováva údaje na úrovni používateľa pre domény vo verziách Free, Pro a Business menej ako 24 hodín. V prípade domén Enterprise, ktoré majú zapnutú funkciu Cloudflare Logs (predtým Enterprise LogShare alebo ELS), sa údaje môžu uchovávať až 7 dní. Ak však IP adresy spúšťajú bezpečnostné varovania v službe Cloudflare, môžu existovať výnimky z vyššie uvedených období ukladania.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ich ukladaniu?

Spoločnosť Cloudflare uchováva protokoly údajov len tak dlho, ako je to potrebné, a tieto údaje sa vo väčšine prípadov do 24 hodín opäť vymažú. Spoločnosť Cloudflare tiež neukladá žiadne osobné údaje, napríklad vašu IP adresu. Existujú však informácie, ktoré spoločnosť Cloudflare ukladá na dobu neurčitú ako súčasť trvalých protokolov s cieľom zlepšiť celkový výkon služby Cloudflare Resolver a odhaliť prípadné bezpečnostné riziká. Presné informácie o tom, ktoré trvalé protokoly sa ukladajú, si môžete prečítať na adrese https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/ . Všetky údaje, ktoré spoločnosť Cloudflare zhromažďuje (dočasne alebo trvalo), sú očistené od všetkých osobných údajov. Všetky trvalé protokoly sú spoločnosťou Cloudflare tiež anonymizované.

Spoločnosť Cloudflare vo svojich zásadách ochrany osobných údajov uvádza, že nie je zodpovedná za obsah, ktorý prijíma. Ak sa napríklad spýtate spoločnosti Cloudflare, či môže aktualizovať alebo vymazať váš obsah, spoločnosť Cloudflare vždy odkazuje na nás ako prevádzkovateľa webovej lokality. Spoločnosti Cloudflare môžete úplne zabrániť v zhromažďovaní a spracúvaní vašich údajov aj tak, že v prehliadači zakážete vykonávanie kódu skriptu alebo do prehliadača integrujete blokátor skriptov.

právny základ

Ak ste súhlasili s použitím služby Cloudflare, právnym základom pre príslušné spracovanie údajov je tento súhlas. Podľa článku 6 ods. 1 písm.

Máme tiež oprávnený záujem používať spoločnosť Cloudflare na optimalizáciu našich online služieb a ich väčšiu bezpečnosť. Zodpovedajúcim právnym základom pre tento účel je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy) . Spoločnosť Cloudflare však používame len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas.

Spoločnosť Cloudflare spracúva údaje okrem iného aj v USA. Radi by sme upozornili, že podľa Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany pri prenose údajov do USA. To môže byť spojené s rôznymi rizikami pre zákonnosť a bezpečnosť spracovania údajov.

Spoločnosť Cloudflare používa štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou EÚ (= článok 46 ods. 2 a 3 GDPR). Tieto doložky zaväzujú spoločnosť Cloudflare dodržiavať úroveň ochrany údajov v EÚ pri spracúvaní príslušných údajov mimo EÚ. Tieto doložky vychádzajú z vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ. Rozhodnutie a doložky nájdete tu: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de. .

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Cloudflare nájdete na adrese https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

Zhrnutie platformy na správu súhlasu so súbormi cookie
👥 Dotknuté: Návštevník webovej stránky
🤝 Účel: Získavanie a správa súhlasu s určitými súbormi cookie, a tým aj s používaním určitých nástrojov.
📓 Spracúvané údaje: Súbory cookie, ktoré sa používajú na ukladanie súborov cookie: Údaje na správu nastavení súborov cookie, ako je IP adresa, čas súhlasu, typ súhlasu, jednotlivé súhlasy. Podrobnejšie informácie o tom nájdete pri každom použitom nástroji.
📅 Trvanie uchovávania: Závisí od použitého nástroja, musíte sa pripraviť na obdobie niekoľkých rokov.
⚖️ Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnené záujmy)

Čo je platforma na správu súhlasu so súbormi cookie?

Na našich webových stránkach používame softvér CMP (Consent Management Platform), ktorý nám aj vám uľahčuje správne a bezpečné zaobchádzanie s používanými skriptami a súbormi cookie. Softvér automaticky vytvára vyskakovacie okno so súbormi cookie, skenuje a kontroluje všetky skripty a súbory cookie, ponúka vám súhlas so súbormi cookie vyžadovaný zákonom o ochrane údajov a pomáha nám aj vám sledovať všetky súbory cookie. Väčšina nástrojov na správu súhlasu so súbormi cookie identifikuje a kategorizuje všetky existujúce súbory cookie. Ako návštevník webovej stránky sa potom sami rozhodnete, či a ktoré skripty a súbory cookie chcete povoliť alebo nie. Nasledujúci graf znázorňuje vzťah medzi prehliadačom, webovým serverom a CMP.

Prehľad platformy na správu súhlasov

Prečo používame nástroj na správu súborov cookie?

Naším cieľom je ponúknuť vám čo najväčšiu transparentnosť v oblasti ochrany údajov. Sme k tomu povinní aj zo zákona. Chceme vás čo najlepšie informovať o všetkých nástrojoch a všetkých súboroch cookie, ktoré môžu ukladať a spracovávať vaše údaje. Je tiež vaším právom rozhodnúť, ktoré súbory cookie budete akceptovať a ktoré nie. Aby sme vám mohli toto právo udeliť, musíme najprv presne vedieť, ktoré súbory cookie pristáli na našej webovej stránke ako prvé. Vďaka nástroju na správu súborov cookie, ktorý pravidelne kontroluje webové stránky a vyhľadáva všetky existujúce súbory cookie, vieme o všetkých súboroch cookie a môžeme vám o nich poskytnúť informácie v súlade s nariadením GDPR. Súbory cookie potom môžete prijať alebo odmietnuť prostredníctvom systému súhlasu.

Ktoré údaje sa spracúvajú?

V rámci nášho nástroja na správu súborov cookie môžete sami spravovať každý jednotlivý súbor cookie a mať úplnú kontrolu nad ukladaním a spracovaním svojich údajov. Vyhlásenie o vašom súhlase sa uloží, aby sme sa vás nemuseli pýtať pri každej návšteve našej webovej lokality a aby sme váš súhlas mohli preukázať aj v prípade, že to vyžaduje zákon. Ukladá sa buď v súbore cookie s možnosťou súhlasu, alebo na serveri. V závislosti od poskytovateľa nástroja na správu súborov cookie sa doba uloženia vášho súhlasu so súbormi cookie líši. Tieto údaje (napr. pseudonymné ID používateľa, čas udelenia súhlasu, podrobné informácie o kategóriách súborov cookie alebo nástrojoch, informácie o prehliadači, zariadení) sa zvyčajne uchovávajú až dva roky.

Trvanie spracovania údajov

Ak budeme mať k dispozícii ďalšie informácie o trvaní spracovania údajov, budeme vás o tom informovať nižšie. Vo všeobecnosti spracúvame osobné údaje len tak dlho, ako je to absolútne nevyhnutné na poskytovanie našich služieb a produktov. Údaje uložené v súboroch cookie sa uchovávajú rôzne dlho. Niektoré súbory cookie sa vymažú už po opustení webovej stránky, iné môžu byť uložené v prehliadači niekoľko rokov. Presná dĺžka spracovania údajov závisí od použitého nástroja, vo väčšine prípadov by ste sa mali pripraviť na niekoľkoročné obdobie uchovávania. V príslušných vyhláseniach o ochrane údajov jednotlivých poskytovateľov zvyčajne dostanete presné informácie o trvaní spracovania údajov.

Právo vzniesť námietku

Máte tiež právo a možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním súborov cookie. Funguje to buď prostredníctvom nášho nástroja na správu súborov cookie, alebo prostredníctvom iných funkcií na odhlásenie. Zhromažďovaniu údajov pomocou súborov cookie môžete zabrániť napríklad aj tak, že súbory cookie budete spravovať, deaktivujete alebo vymažete vo svojom prehliadači.

Informácie o špeciálnych nástrojoch na správu súborov cookie, ak sú k dispozícii, nájdete v nasledujúcich častiach.

právny základ

Ak súhlasíte so súbormi cookie, vaše osobné údaje budú spracované a uložené prostredníctvom týchto súborov cookie. Ak máme povolenie používať súbory cookie s vaším súhlasom . (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR), je tento súhlas zároveň právnym základom pre používanie súborov cookie alebo spracovanie vašich údajov. Aby bolo možné spravovať súhlas so súbormi cookie a aby ste mohli udeliť svoj súhlas, používa sa softvér platformy na správu súhlasu so súbormi cookie. Používanie tohto softvéru nám umožňuje prevádzkovať webové stránky efektívnym, právne vyhovujúcim spôsobom, čo predstavuje oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

Audio a video úvod

Zhrnutie zásad ochrany osobných údajov pre audio a video
👥 Dotknuté: Návštevníci webových stránok
🤝 Účel: Optimalizácia našich služieb
📓 Spracúvané údaje: Údaje o používateľovi, ktoré sa spracúvajú v rámci služby: Môžu sa ukladať údaje ako kontaktné údaje, údaje o správaní používateľa, informácie o vašom zariadení a vaša IP adresa.
Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v príslušných textoch o ochrane údajov.
📅 Trvanie uchovávania: Údaje sa vo všeobecnosti uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na účely služby.
⚖️ Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy)

Čo sú to zvukové a obrazové prvky?

Na našu webovú stránku sme zaradili zvukové a video prvky, takže si môžete pozrieť videá alebo vypočuť hudbu/podcasty priamo z našej webovej stránky. Obsah poskytujú poskytovatelia služieb. Všetok obsah sa preto získava aj z príslušných serverov poskytovateľov.

Ide o integrované funkčné prvky platforiem, ako sú YouTube, Vimeo alebo Spotify. Používanie týchto portálov je zvyčajne bezplatné, ale obsah je možné zverejniť aj za poplatok. Pomocou týchto integrovaných prvkov môžete počúvať alebo prezerať príslušný obsah prostredníctvom našej webovej stránky.

Ak na našej webovej lokalite používate zvukové alebo video prvky, vaše osobné údaje sa tiež môžu preniesť poskytovateľom služieb, spracovať a uložiť.

Prečo na našich webových stránkach používame audio a video prvky?

Samozrejme, že vám chceme poskytnúť najlepšiu ponuku na našich webových stránkach. A sme si vedomí toho, že obsah už dávno nie je sprostredkovaný len textom a statickými obrázkami. Namiesto toho, aby sme vám poskytli len odkaz na video, ponúkame vám priamo na našej webovej lokalite audio a video formáty, ktoré sú zábavné alebo informatívne, a v ideálnom prípade oboje. Rozširujeme tak naše služby a uľahčujeme vám prístup k zaujímavému obsahu. Okrem našich textov a obrázkov teda ponúkame aj video a/alebo audio obsah.

Aké údaje ukladajú zvukové a obrazové prvky?

Keď navštívite stránku na našej webovej lokalite, ktorá obsahuje napríklad vložené video, váš server sa pripojí k serveru poskytovateľa služieb. Vaše údaje sa tiež prenesú na poskytovateľa tretej strany a tam sa uložia. Niektoré údaje sa zhromažďujú a ukladajú bez ohľadu na to, či máte účet u tretej strany alebo nie. Zvyčajne ide o vašu IP adresu, typ prehliadača, operačný systém a ďalšie všeobecné informácie o vašom zariadení. Okrem toho väčšina poskytovateľov zhromažďuje aj informácie o vašej webovej aktivite. Patrí sem trvanie relácie, miera odskočenia, na ktoré tlačidlo ste klikli alebo ktorú webovú lokalitu ste použili na používanie služby. Všetky tieto informácie sa zvyčajne ukladajú prostredníctvom súborov cookie alebo pixelových značiek (nazývaných aj webové signály). Pseudonymizované údaje sa zvyčajne ukladajú do súborov cookie vo vašom prehliadači. O tom, ktoré údaje sa presne ukladajú a spracúvajú, sa vždy dozviete z vyhlásenia o ochrane údajov príslušného poskytovateľa.

Trvanie spracovania údajov

Ako dlho sa údaje uchovávajú na serveroch poskytovateľov tretích strán, sa môžete dozvedieť buď nižšie v texte o ochrane údajov príslušného nástroja, alebo vo vyhlásení poskytovateľa o ochrane údajov. Osobné údaje sa v zásade spracúvajú len tak dlho, ako je to nevyhnutne potrebné na poskytovanie našich služieb alebo produktov. To zvyčajne platí aj pre poskytovateľov tretích strán. Vo väčšine prípadov môžete predpokladať, že určité údaje budú na serveroch tretích strán uložené niekoľko rokov. Údaje sa môžu uchovávať rôzne dlho, najmä v súboroch cookie. Niektoré súbory cookie sa vymažú už po opustení webovej stránky, iné môžu byť uložené vo vašom prehliadači niekoľko rokov.

Právo vzniesť námietku

Máte tiež právo a možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním súborov cookie alebo poskytovateľov tretích strán. Funguje to buď prostredníctvom nášho nástroja na správu súborov cookie, alebo prostredníctvom iných funkcií na odhlásenie. Zhromažďovaniu údajov prostredníctvom súborov cookie môžete zabrániť napríklad aj tak, že súbory cookie budete spravovať, deaktivujete alebo vymažete vo svojom prehliadači. Zákonnosť spracovania až do odvolania zostáva nedotknutá.

Keďže integrované audio a video funkcie na našej stránke zvyčajne používajú aj súbory cookie, mali by ste si prečítať aj naše všeobecné vyhlásenie o ochrane údajov o súboroch cookie. Viac informácií o spracovaní a ukladaní vašich údajov nájdete vo vyhláseniach o ochrane údajov príslušných poskytovateľov tretích strán.

právny základ

Ak ste súhlasili, že vaše údaje môžu byť spracované a uložené prostredníctvom integrovaných audio a video prvkov, tento súhlas je právnym základom pre spracovanie údajov. (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) . V zásade sa vaše údaje ukladajú a spracúvajú aj na základe nášho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) na rýchlu a efektívnu komunikáciu s vami alebo inými zákazníkmi a obchodnými partnermi. Integrované zvukové a obrazové prvky však používame len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas.

Zásady ochrany osobných údajov v službe YouTube

Zhrnutie zásad ochrany osobných údajov v službe YouTube
👥 Dotknuté: Návštevníci webových stránok
🤝 Účel: Optimalizácia našich služieb
📓 Spracúvané údaje: Údaje o používateľovi, ktoré sa spracúvajú na základe údajov z webovej stránky: Môžu sa ukladať údaje, ako sú kontaktné údaje, údaje o správaní používateľa, informácie o vašom zariadení a vaša IP adresa.
Viac informácií nájdete nižšie v tomto vyhlásení o ochrane údajov.
📅 Trvanie uchovávania: Údaje sa vo všeobecnosti uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na účely služby.
⚖️ Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy)

Čo je YouTube?

Na našej webovej stránke máme vložené videá z YouTube. To nám umožňuje prezentovať vám zaujímavé videá priamo na našej stránke. YouTube je videoportál, ktorý je od roku 2006 dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google. Prevádzkovateľom videoportálu je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak na našej webovej lokalite navštívite stránku, ktorá obsahuje vložené video YouTube, váš prehliadač sa automaticky pripojí k serverom YouTube alebo Google. Prenášajú sa rôzne údaje (v závislosti od nastavení). Spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko) je zodpovedná za všetky spracovania údajov v Európe.

V nasledujúcom texte by sme vám chceli podrobnejšie vysvetliť, ktoré údaje sa spracúvajú, prečo sme integrovali videá YouTube a ako môžete spravovať alebo vymazať svoje údaje.

Na YouTube si môžu používatelia bezplatne prezerať videá, hodnotiť ich, komentovať a sami ich nahrávať. Za posledných niekoľko rokov sa YouTube stal jedným z najdôležitejších sociálnych médií na svete. Aby sme mohli zobrazovať videá na našich webových stránkach, YouTube poskytuje úryvok kódu, ktorý sme vložili na naše stránky.

Prečo na našej webovej stránke používame videá z YouTube?

YouTube je video platforma s najväčším počtom návštevníkov a najlepším obsahom. Na našich webových stránkach sa vám ponúknuť čo najlepší používateľský zážitok. A samozrejme, zaujímavé videá by nemali chýbať. Pomocou vložených videí vám okrem našich textov a obrázkov poskytujeme ďalší užitočný obsah. Okrem toho našu webovú stránku vďaka vloženým videám ľahšie nájdete vo vyhľadávači Google. Aj keď umiestňujeme reklamy prostredníctvom služby Google Ads, vďaka zhromaždeným údajom môže spoločnosť Google tieto reklamy zobrazovať naozaj len ľuďom, ktorí majú záujem o naše ponuky.

Ktoré údaje ukladá služba YouTube?

Hneď ako navštívite jednu z našich stránok, na ktorej je video YouTube, YouTube nastaví aspoň jeden súbor cookie, ktorý uloží vašu IP adresu a našu URL. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, YouTube môže väčšinou používať súbory cookie na priradenie vašich interakcií na našich webových stránkach k vášmu profilu. Patria sem údaje, ako je dĺžka relácie, miera odskočenia, približná poloha, technické informácie, ako je typ prehliadača, rozlíšenie obrazovky alebo váš poskytovateľ internetu. Ďalšími údajmi môžu byť kontaktné údaje, prípadné hodnotenia, zdieľanie obsahu prostredníctvom sociálnych médií alebo pridanie do obľúbených položiek v službe YouTube.

Ak nie ste prihlásení do účtu Google alebo účtu Youtube, spoločnosť Google ukladá údaje s jedinečným identifikátorom spojeným s vaším zariadením, prehliadačom alebo aplikáciou. Uchováva sa napríklad vaše preferované nastavenie jazyka. Mnoho údajov o interakcii sa však nemôže uložiť, pretože sa nastavuje menej súborov cookie.

V nasledujúcom zozname uvádzame súbory cookie, ktoré boli nastavené v rámci testu v prehliadači. Na jednej strane uvádzame súbory cookie, ktoré boli nastavené bez registrovaného účtu YouTube. Na druhej strane zobrazujeme súbory cookie, ktoré sú nastavené s prihláseným účtom. Zoznam si nemôže nárokovať na úplnosť, pretože údaje o používateľovi vždy závisia od interakcií na YouTube.

Názov: YSC
Hodnota: b9-CV6ojI5Y111766445-1 Účel
: Tento súbor cookie registruje jedinečné ID na ukladanie štatistických údajov o zobrazených videách.
Dátum skončenia platnosti: Po skončení relácie

Názov: PREF
Hodnota: f1=50000000 Účel
: Tento súbor cookie tiež registruje vaše jedinečné ID. Spoločnosť Google získava od spoločnosti PREF štatistické údaje o tom, ako používate videá na YouTube na našej webovej stránke.
Dátum platnosti: po 8 mesiacoch

Názov: GPS
Hodnota: 1
Účel: Tento súbor cookie registruje vaše jedinečné ID v mobilných zariadeniach na sledovanie polohy GPS.
Dátum skončenia platnosti: po 30 minútach

Názov: VISITOR_INFO1_LIVE
Hodnota: 95Chz8bagyU Účel
: Tento súbor cookie sa snaží odhadnúť šírku pásma používateľa na našej webovej lokalite (so zabudovaným videom YouTube).
Dátum skončenia platnosti: Po 8 mesiacoch

Ďalšie súbory cookie, ktoré sa nastavujú, keď ste prihlásení do svojho konta YouTube:

Názov: APISID
Hodnota: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111766445- Purpose
: Tento súbor cookie sa používa na vytvorenie profilu vašich záujmov. Údaje sa používajú na personalizované reklamy.
Dátum skončenia platnosti: po 2 rokoch

Názov: CONSENT
Hodnota: YES+AT.de+20150628-20-0 Purpose
: Súbor cookie ukladá stav súhlasu používateľa s používaním rôznych služieb Google. Súbor CONSENT sa používa aj na zabezpečenie, na kontrolu používateľov a ochranu údajov používateľa pred neoprávnenými útokmi.
Dátum vypršania platnosti: po 19 rokoch

Názov: HSID
Hodnota: AcRwpgUik9Dveht0I Účel
: Tento súbor cookie sa používa na vytvorenie profilu vašich záujmov. Tieto údaje pomáhajú zobrazovať personalizovanú reklamu.
Dátum vypršania platnosti: po 2 rokoch

Názov: LOGIN_INFO
Hodnota: Účel: AFmmF2swRQIhALLl6aL...
: V tomto súbore cookie sú uložené informácie o vašich prihlasovacích údajoch.
Dátum skončenia platnosti: po 2 rokoch

Názov: SAPISID
Hodnota: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM Účel
: Tento súbor cookie funguje na základe jedinečnej identifikácie vášho prehliadača a zariadenia. Používa sa na vytvorenie profilu vašich záujmov.
Dátum skončenia platnosti: po 2 rokoch

Názov: SID
Hodnota: oQfNKjAsI111766445- Účel
: Tento súbor cookie ukladá ID vášho účtu Google a čas posledného prihlásenia v digitálne podpísanej a zašifrovanej forme.
Dátum vypršania platnosti: po 2 rokoch

Názov: SIDCC
Hodnota: AN0-TYuqub2JOcDTyL Účel
: Tento súbor cookie ukladá informácie o tom, ako používate webové stránky a ktoré reklamy ste mohli vidieť pred návštevou našich stránok.
Dátum skončenia platnosti: po 3 mesiacoch

Ako dlho a kde sa údaje uchovávajú?

Údaje, ktoré od vás YouTube získava a spracúva, sa ukladajú na serveroch spoločnosti Google. Väčšina týchto serverov sa nachádza v Amerike. Na adrese https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de si môžete pozrieť, kde presne sa nachádzajú dátové centrá spoločnosti Google. Vaše údaje sú distribuované na serveroch. To znamená, že údaje sa dajú rýchlejšie vyvolať a sú lepšie chránené proti manipulácii.

Spoločnosť Google uchováva zozbierané údaje rôzne dlhý čas. Niektoré údaje môžete kedykoľvek vymazať, iné sa automaticky vymažú po určitom čase a ďalšie spoločnosť Google uchováva dlhšie. Niektoré údaje (napríklad položky Moje aktivity, fotografie alebo dokumenty, produkty) uložené v konte Google zostanú uložené, kým ich neodstránite. Aj keď nie ste prihlásení do konta Google, môžete odstrániť niektoré údaje súvisiace so zariadením, prehliadačom alebo aplikáciou.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ich ukladaniu?

Údaje v účte Google môžete v zásade odstrániť ručne. Pri automatickom vymazávaní údajov o polohe a aktivitách, ktoré bolo zavedené v roku 2019, sa informácie uchovávajú buď 3, alebo 18 mesiacov a potom sa vymažú v závislosti od vášho rozhodnutia.

Bez ohľadu na to, či máte účet Google alebo nie, môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby sa súbory cookie Google vymazali alebo deaktivovali. V závislosti od toho, ktorý prehliadač používate, to funguje rôznymi spôsobmi. V časti "Súbory cookie" nájdete príslušné odkazy na príslušné pokyny pre najpopulárnejšie prehliadače.

Ak si vo všeobecnosti neželáte žiadne súbory cookie, môžete nastaviť prehliadač tak, aby vás vždy informoval, keď sa má súbor cookie nastaviť. Pri každom jednotlivom súbore cookie sa môžete rozhodnúť, či ho povolíte alebo nie.

právny základ

Ak ste súhlasili so spracovaním a ukladaním vašich údajov prostredníctvom integrovaných prvkov YouTube, tento súhlas je právnym základom pre spracovanie údajov. (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) . V zásade sa vaše údaje spracúvajú aj na základe nášho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR)uložené a spracované v rámci rýchlej a kvalitnej komunikácie s vami alebo inými zákazníkmi a obchodnými partnermi. Integrované prvky YouTube však používame len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas. YouTube tiež nastavuje súbory cookie vo vašom prehliadači na ukladanie údajov. Odporúčame vám preto, aby ste si pozorne prečítali naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa súborov cookie a preštudovali si vyhlásenie o ochrane osobných údajov alebo zásady používania súborov cookie príslušného poskytovateľa služieb.

YouTube okrem iného spracúva údaje aj v USA. Radi by sme upozornili, že podľa Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany pri prenose údajov do USA. To môže byť spojené s rôznymi rizikami pre zákonnosť a bezpečnosť spracovania údajov.

YouTube používa štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou EÚ (= článok 46 ods. 2 a 3 GDPR). Tieto doložky zaväzujú YouTube dodržiavať normy EÚ na ochranu údajov pri spracúvaní príslušných údajov mimo EÚ. Tieto doložky vychádzajú z vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ. Rozhodnutie a doložky nájdete tu: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de. .

Keďže YouTube je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google, platia pre ňu spoločné zásady ochrany osobných údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa s vašimi údajmi zaobchádza, odporúčame vám vyhlásenie o ochrane údajov na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Zásady ochrany osobných údajov odberu na YouTube

Na našu webovú stránku sme nainštalovali tlačidlo na prihlásenie do služby YouTube. Tlačidlo zvyčajne spoznáte podľa klasického loga YouTube. Logo zobrazuje slová "Prihlásiť sa k odberu" alebo "YouTube" bielymi písmenami na červenom pozadí a biely symbol "Prehrať" naľavo od neho. Tlačidlo však môže byť zobrazené aj v inom dizajne.

Náš kanál YouTube vám vždy ponúka zábavné, zaujímavé alebo vzrušujúce videá. Vďaka zabudovanému tlačidlu "Prihlásiť sa k odberu" sa môžete prihlásiť k odberu nášho kanála priamo z našej webovej stránky a nemusíte zvlášť otvárať webovú stránku YouTube. Chceme vám čo najviac uľahčiť prístup k nášmu rozsiahlemu obsahu. Upozorňujeme, že to umožňuje službe YouTube ukladať a spracovávať vaše údaje.

Ak na našej stránke vidíte zabudované tlačidlo na prihlásenie sa na odber, YouTube podľa spoločnosti Google nastaví aspoň jeden súbor cookie. Tento súbor cookie ukladá vašu IP adresu a našu adresu URL. YouTube môže týmto spôsobom zistiť aj informácie o vašom prehliadači, približnej polohe a predvolenom jazyku. V našom teste sa bez prihlásenia do služby YouTube nastavili nasledujúce štyri súbory cookie:

Názov: YSC
Hodnota: Účel: b9-CV6ojI5111766445Y
: Tento súbor cookie registruje jedinečné ID na ukladanie štatistických údajov o zobrazených videách.
Dátum skončenia platnosti: Po skončení relácie

Názov: PREF
Hodnota: f1=50000000 Účel
: Tento súbor cookie tiež registruje vaše jedinečné ID. Spoločnosť Google získava od spoločnosti PREF štatistické údaje o tom, ako používate videá na YouTube na našej webovej stránke.
Dátum skončenia platnosti: po 8 mesiacoch

Názov: GPS
Hodnota: 1
Účel: Tento súbor cookie registruje vaše jedinečné ID v mobilných zariadeniach na sledovanie polohy GPS.
Dátum skončenia platnosti: po 30 minútach

Názov: VISITOR_INFO1_LIVE
Hodnota: 11176644595Chz8bagyU Účel
: Tento súbor cookie sa snaží odhadnúť šírku pásma používateľa na našej webovej lokalite (so zabudovaným videom YouTube).
Dátum vypršania platnosti: po 8 mesiacoch

Poznámka: Tieto súbory cookie boli nastavené po teste a nemôžu sa považovať za úplné.

Ak ste prihlásení do svojho konta YouTube, YouTube môže ukladať mnohé vaše akcie/interakcie na našej webovej stránke pomocou súborov cookie a priradiť ich k vášmu kontu YouTube. YouTube tak získava informácie napríklad o tom, ako dlho surfujete po našej stránke, aký typ prehliadača používate, aké rozlíšenie obrazovky preferujete alebo aké akcie vykonávate.

YouTube tieto údaje používa na jednej strane na zlepšenie svojich vlastných služieb a ponúk a na druhej strane na poskytovanie analýz a štatistík inzerentom (ktorí používajú reklamy Google).

Ostatné Úvod

Rôzne zhrnutie zásad ochrany osobných údajov
👥 Subjekty údajov: Návštevníci webových stránok
🤝 Účel: Zlepšenie používateľského zážitku
📓 Spracúvané údaje: Ktoré údaje sa spracúvajú, závisí vo veľkej miere od používaných služieb. Zvyčajne ide o IP adresu a/alebo technické údaje. Podrobnejšie informácie o tom nájdete pri príslušných používaných nástrojoch.
📅 Doba uchovávania: závisí od použitých nástrojov.
⚖️ Právne základy: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy)

Čo je zahrnuté v položke "Iné"?

Kategória "Ostatné" zahŕňa služby, ktoré nepatria do žiadnej z uvedených kategórií. Zvyčajne ide o rôzne zásuvné moduly a integrované prvky, ktoré zlepšujú naše webové stránky. Tieto funkcie spravidla získavame od tretích strán a integrujeme ich do našej webovej stránky. Ide napríklad o webové vyhľadávacie služby, ako sú Algolia Place, Giphy, Programmable Search Engine alebo online služby pre údaje o počasí, ako je OpenWeather.

Prečo využívame iné tretie strany?

Chceme vám ponúknuť najlepšiu webovú ponuku v našom odvetví. Webová stránka už dávno nie je len vizitkou spoločnosti. Je to skôr miesto určené na to, aby vám pomohlo nájsť to, čo hľadáte. Aby bola naša webová stránka pre vás ešte zaujímavejšia a užitočnejšia, využívame rôzne služby tretích strán.

Ktoré údaje sa spracúvajú?

Vždy, keď sú prvky integrované do našej webovej stránky, vaša IP adresa sa prenesie k príslušnému poskytovateľovi, uloží sa a spracuje. Je to nevyhnutné, pretože inak sa obsah neodošle do vášho prehliadača a nezobrazí sa zodpovedajúcim spôsobom. Môže sa tiež stať, že poskytovatelia služieb používajú aj pixelové značky alebo webové informácie. Ide o malé grafické prvky na webových stránkach, ktoré môžu zaznamenávať súbor protokolu a tiež vytvárať analýzy tohto súboru. Vďaka získaným informáciám môžu poskytovatelia zlepšiť svoje vlastné marketingové opatrenia. Okrem pixelových značiek sa takéto informácie (napríklad na ktoré tlačidlo ste klikli alebo kedy ste vstúpili na ktorú stránku) môžu ukladať aj do súborov cookie. Okrem analytických údajov o vašom správaní na webe sa tam môžu ukladať aj technické informácie, ako je typ prehliadača alebo operačný systém. Niektorí poskytovatelia môžu získané údaje prepojiť aj s inými internými službami alebo s poskytovateľmi tretích strán. Každý poskytovateľ spracúva vaše údaje odlišne. Preto vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali vyhlásenia o ochrane údajov príslušných služieb. Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme využívali len služby, ktoré sa problematikou ochrany údajov zaoberajú veľmi starostlivo. Odporúčame vám preto, aby ste si pozorne prečítali vyhlásenia o ochrane údajov príslušných služieb. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme používali len služby, ktoré sa veľmi starostlivo zaoberajú otázkou ochrany údajov. Preto vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali vyhlásenia o ochrane údajov príslušných služieb. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme používali len služby, ktoré sa veľmi starostlivo zaoberajú otázkou ochrany údajov.

Trvanie spracovania údajov

Ak budeme mať k dispozícii ďalšie informácie o trvaní spracovania údajov, budeme vás o tom informovať nižšie. Vo všeobecnosti spracúvame osobné údaje len tak dlho, ako je to absolútne nevyhnutné na poskytovanie našich služieb a produktov.

právny základ

Ak vás požiadame o súhlas a vy zároveň súhlasíte s tým, že môžeme službu používať, ide o právny základ pre spracovanie vašich údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Okrem súhlasu máme oprávnený záujem analyzovať správanie návštevníkov webových stránok, a tak technicky a ekonomicky zlepšovať našu ponuku. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem). Nástroje však používame len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas.

Informácie o špeciálnych nástrojoch, ak sú k dispozícii, nájdete v nasledujúcich častiach.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Font Awesome

Zhrnutie zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Font Awesome
👥 Dotknuté: Návštevníci webových stránok
🤝 Účel: Optimalizácia našich služieb
📓 Spracúvané údaje: Napríklad IP adresa a to, ktoré súbory s ikonami sa načítajú.
Viac informácií nájdete nižšie v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
📅 Trvanie uchovávania: Súbory v identifikovateľnej podobe sa uchovávajú niekoľko týždňov
⚖️ Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy)

Čo je to Font Awesome?

Na našej webovej lokalite používame písmo Font Awesome od americkej spoločnosti Fonticons (307 S. Main St, Suite 202, Bentonville, AR 72712, USA). Keď navštívite niektorú z našich webových lokalít, webové písmo Font Awesome (konkrétne ikony) sa načíta prostredníctvom siete CDN (Content Delivery Network). Texty alebo písma a ikony sa zobrazujú primerane na každom zariadení. V tomto vyhlásení o ochrane údajov podrobnejšie opisujeme ukladanie a spracovanie údajov touto službou.

Ikony zohrávajú na webových stránkach čoraz dôležitejšiu úlohu. Font Awesome je webové písmo špeciálne navrhnuté pre webových dizajnérov a vývojárov webových stránok. Pomocou Font Awesome možno napríklad ikony ľubovoľne škálovať a farebne upravovať pomocou jazyka štýlov CSS. Nahrádzajú staré obrázkové ikony. Font Awesome CDN je najjednoduchší spôsob, ako nahrať ikony alebo písma na vaše webové stránky. Stačilo do našej webovej stránky vložiť malý riadok kódu.

Prečo na našej webovej stránke používame písmo Font Awesome?

Font Awesome umožňuje lepšie pripraviť obsah na našich webových stránkach. Takto sa môžete lepšie orientovať na našich webových stránkach a ľahšie porozumieť obsahu. Pomocou ikon môžete niekedy nahradiť aj celé slová a ušetriť miesto. To je užitočné najmä vtedy, keď optimalizujeme obsah špeciálne pre smartfóny. Tieto ikony sa vkladajú ako kód HTML a nie ako obrázok. To nám umožňuje upraviť ikony pomocou CSS presne tak, ako chceme. Zároveň s Font Awesome zlepšujeme aj rýchlosť načítania, pretože ide len o prvky HTML a nie o obrázky ikon. Všetky tieto výhody nám pomáhajú urobiť webovú stránku pre vás ešte prehľadnejšou, sviežejšou a rýchlejšou.

Aké údaje ukladá aplikácia Font Awesome?

Na načítanie ikon a symbolov sa používa sieť CDN (Content Delivery Network). Siete CDN sú siete serverov rozmiestnených po celom svete, ktoré umožňujú rýchle lokálne načítanie súborov. Akonáhle vyvoláte jednu z našich stránok, príslušné ikony poskytne služba Font Awesome.

Aby sa webové písma mohli načítať, musí váš prehliadač nadviazať spojenie so servermi spoločnosti Fonticons, Inc. Vaša IP adresa bude rozpoznaná. Font Awesome tiež zhromažďuje údaje o tom, ktoré súbory ikon sú stiahnuté a kedy. Odosielajú sa aj technické údaje, ako je verzia prehliadača, rozlíšenie obrazovky alebo čas vyvolania stránky.

Tieto údaje sa zhromažďujú a uchovávajú z týchto dôvodov:

 • optimalizácia siete na doručovanie obsahu
 • identifikácia a oprava chýb.
 • ochrana siete CDN pred zneužitím a útokmi.
 • vyberanie poplatkov od zákazníkov aplikácie Font Awesome Pro
 • zistenie popularity ikon
 • informácie o tom, aký počítač a softvér používate.

Ak váš prehliadač nepovoľuje webové písma, automaticky sa použije štandardné písmo v počítači. Podľa súčasného stavu našich vedomostí nie sú nastavené žiadne súbory cookie. Sme v kontakte s oddelením ochrany osobných údajov spoločnosti Font Awesome a hneď, ako sa dozvieme viac, budeme vás informovať.

Ako dlho a kde sa údaje uchovávajú?

Spoločnosť Font Awesome tiež ukladá údaje o používaní siete na poskytovanie obsahu na serveroch v Spojených štátoch amerických. Servery CDN sa však nachádzajú na celom svete a ukladajú údaje používateľov v mieste, kde sa nachádzate. V identifikovateľnej podobe sa údaje zvyčajne uchovávajú len niekoľko týždňov. Súhrnné štatistiky o používaní sietí CDN sa môžu uchovávať aj dlhšie. Osobné údaje tu nie sú zahrnuté.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ich ukladaniu?

Podľa našich najlepších vedomostí spoločnosť Font Awesome neukladá žiadne osobné údaje prostredníctvom sietí na poskytovanie obsahu. Ak si neželáte, aby sa údaje o použitých ikonách ukladali, našu webovú stránku bohužiaľ nebudete môcť navštíviť. Ak váš prehliadač nepovoľuje webové písma, nebudú sa prenášať ani ukladať žiadne údaje. V tomto prípade sa jednoducho použije štandardné písmo vášho počítača.

právny základ

Ak ste súhlasili s používaním aplikácie Font Awesome, právnym základom pre príslušné spracovanie údajov je tento súhlas. Podľa Čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas) , tento súhlas predstavuje právny základ na spracúvanie osobných údajov, ku ktorému môže dôjsť pri ich zhromažďovaní spoločnosťou Font Awesome.

Máme tiež oprávnený záujem používať Font Awesome na optimalizáciu našich online služieb. Zodpovedajúci právny základ pre tento účel je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem) . Font Awesome však používame len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas.

Radi by sme upozornili, že podľa Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany pri prenose údajov do USA. Spracovanie údajov v podstate vykonáva spoločnosť Font Awesome. To môže znamenať, že údaje nemusia byť spracované a uložené anonymne. Okrem toho môžu mať štátne orgány USA prístup k jednotlivým údajom. Môže sa tiež stať, že tieto údaje sú prepojené s údajmi z iných služieb Font Awesome, v ktorých máte používateľské konto.

Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti Font Awesome a o tom, ako zaobchádza s údajmi, odporúčame vyhlásenie o ochrane údajov na adrese https://fontawesome.com/privacy a stránku nápovedy na adrese https://fontawesome.com/support .

Zásady ochrany osobných údajov pri písmach Google

Zhrnutie zásad ochrany osobných údajov pri písmach Google
👥 Dotknuté: Návštevníci webových stránok
🤝 Účel: Optimalizácia našich služieb
📓 Spracúvané údaje: Údaje ako IP adresa a požiadavky na CSS a písma
Viac informácií nájdete nižšie v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
📅 Doba uchovávania: Súbory písma sú uložené spoločnosťou Google po dobu jedného roka.
⚖️ Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy)

Čo sú Google Fonts?

Na našich webových stránkach používame písma Google. Ide o "písma Google" teda Google Fonts od spoločnosti Google Inc. Za všetky služby Google v Európe zodpovedá spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko).

Ak chcete používať Google Fonts, nemusíte sa registrovať ani nastavovať heslo. Okrem toho sa vo vašom prehliadači neukladajú žiadne súbory cookie. Súbory (CSS, písma/fonty) sa vyžadujú prostredníctvom domén Google fonts.googleapis.com a fonts.gstatic.com. Podľa spoločnosti Google sú požiadavky na CSS a písma úplne oddelené od všetkých ostatných služieb Google. Ak máte účet Google, nemusíte sa obávať, že by sa pri používaní fontov Google prenášali údaje z vášho účtu Google do spoločnosti Google. Spoločnosť Google zaznamenáva použitie CSS (kaskádových štýlov) a použitých fontov a tieto údaje bezpečne ukladá. Na to, ako presne vyzerá ukladanie údajov, sa pozrieme podrobne.

Fonty Google (predtým Google Web Fonts) sú adresárom viac ako 800 písiem, ktoré Google poskytuje svojim používateľom bezplatne.

Mnohé z týchto písiem sú uvoľnené pod licenciou SIL Open Font License, zatiaľ čo iné sú uvoľnené pod licenciou Apache License. Obe sú licencie slobodného softvéru.

Prečo na našich webových stránkach používame Google Fonts?

Vďaka službe Google Fonts môžeme používať písma na vlastných webových stránkach a nemusíme ich nahrávať na vlastný server. Google Fonts sú dôležitou súčasťou pri udržiavaní vysokej kvality našich webových stránok. Všetky písma Google sú automaticky optimalizované pre web, čo šetrí objem dát a je veľkou výhodou najmä pri používaní v mobilných zariadeniach. Pri návšteve našej stránky malá veľkosť súboru zabezpečuje rýchle načítanie. Okrem toho sú písma Google bezpečné webové písma. Rôzne systémy syntézy (vykresľovania) obrázkov v rôznych prehliadačoch, operačných systémoch a mobilných zariadeniach môžu viesť k chybám. Takéto chyby môžu čiastočne skresliť texty alebo celé webové stránky. Vďaka rýchlej sieti CDN (Content Delivery Network) sa pri písmach Google Fonts nevyskytujú žiadne problémy medzi platformami. Fonty Google podporujú všetky hlavné prehliadače (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) a spoľahlivo fungujú na väčšine moderných mobilných operačných systémov vrátane Android 2.2+ a iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Fonty Google teda používame preto, aby sme mohli celú našu online službu prezentovať čo najkrajšie a najjednotnejšie.

Ktoré údaje ukladá spoločnosť Google?

Keď navštívite našu webovú lokalitu, písma sa načítajú prostredníctvom servera Google. Toto externe prenáša údaje na servery spoločnosti Google. Týmto spôsobom spoločnosť Google tiež rozpozná, že ste vy alebo vaša IP adresa navštívili našu webovú lokalitu. Rozhranie Google Fonts API bolo navrhnuté tak, aby sa používanie, ukladanie a zhromažďovanie údajov koncového používateľa obmedzilo na to, čo je nevyhnutné na správne poskytovanie písma. Mimochodom, API je skratka pre "Application Programming Interface" (rozhranie pre programovanie aplikácií) a slúži okrem iného ako prenos údajov v softvérovom sektore.

Fonty Google bezpečne ukladajú požiadavky na CSS a písma v spoločnosti Google, a preto sú chránené. Zhromaždené údaje o používaní umožňujú spoločnosti Google určiť, ako sú jednotlivé písma prijímané. Spoločnosť Google zverejňuje výsledky na interných analytických stránkach, napríklad v službe Google Analytics. Spoločnosť Google používa aj údaje z vlastného prehľadávača webových stránok, aby určila, ktoré webové stránky používajú písma Google. Tieto údaje sa zverejňujú v databáze Google Fonts BigQuery. Podnikatelia a vývojári používajú webovú službu Google BigQuery na skúmanie a presúvanie veľkého množstva údajov.

Treba však poznamenať, že pri každej požiadavke na písmo Google sa na servery spoločnosti Google automaticky prenášajú informácie, ako sú jazykové nastavenia, IP adresa, verzia prehliadača, rozlíšenie obrazovky prehliadača a názov prehliadača. To, či sa tieto údaje tiež ukladajú, sa nedá jednoznačne určiť, resp. spoločnosť Google o tom jasne neinformuje.

Ako dlho a kde sa údaje uchovávajú?

Spoločnosť Google ukladá požiadavky na aktíva CSS jeden deň na svojich serveroch, ktoré sa nachádzajú prevažne mimo EÚ. To nám umožňuje používať písma pomocou súboru štýlov Google. Súbor štýlov je šablóna, ktorú môžete použiť napríklad na rýchlu a jednoduchú zmenu dizajnu alebo písma webovej stránky.

Súbory písma sa v spoločnosti Google uchovávajú jeden rok. Spoločnosť Google tak sleduje cieľ zásadne zlepšiť čas načítania webových stránok. Keď milióny webových stránok odkazujú na rovnaké písma, po prvej návšteve sa uložia do vyrovnávacej pamäte a okamžite sa znovu objavia na všetkých ďalších neskôr navštívených webových stránkach. Spoločnosť Google niekedy aktualizuje súbory písiem s cieľom znížiť veľkosť súborov, zvýšiť jazykové pokrytie a zlepšiť dizajn.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ich ukladaniu?

Údaje, ktoré spoločnosť Google uchováva jeden deň alebo rok, nemožno jednoducho vymazať. Údaje sa automaticky prenášajú do spoločnosti Google pri prístupe na stránku. Aby ste mohli tieto údaje predčasne odstrániť, musíte kontaktovať podporu spoločnosti Google na adrese https://support.google.com/?hl=de&tid=111766445 . V tomto prípade uloženiu údajov zabránite len vtedy, ak našu stránku nenavštívite.

Na rozdiel od iných webových písiem nám spoločnosť Google umožňuje neobmedzený prístup ku všetkým písmam. Máme teda neobmedzený prístup k moru písiem, a tak môžeme z našej webovej stránky získať to najlepšie. Viac informácií o písmach Google a ďalších otázkach nájdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111766445 . Hoci sa tam spoločnosť Google venuje otázkam ochrany údajov, neobsahuje skutočne podrobné informácie o ich ukladaní. Je pomerne ťažké získať od spoločnosti Google skutočne presné informácie o uložených údajoch.

právny základ

Ak ste súhlasili s používaním fontov Google, právnym základom pre príslušné spracovanie údajov je tento súhlas. Podľa článku 6 ods. 1 písm.

Máme tiež oprávnený záujem používať Google Font na optimalizáciu našich online služieb. Zodpovedajúcim právnym základom pre tento účel je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem) . Fonty Google však používame len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas.

Spoločnosť Google spracúva vaše údaje okrem iného aj v USA. Radi by sme upozornili, že podľa Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany pri prenose údajov do USA. To môže byť spojené s rôznymi rizikami pre zákonnosť a bezpečnosť spracovania údajov.

Ako základ pre spracovanie údajov príjemcami so sídlom v tretích krajinách (mimo Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, t. j. najmä v USA) alebo prenos údajov do týchto krajín používa spoločnosť Google tzv. štandardné zmluvné doložky (= článok 46 ods. 2 a 3 DSGVO). Štandardné zmluvné doložky (SCC) sú vzory poskytnuté Komisiou EÚ a ich cieľom je zabezpečiť, aby vaše údaje spĺňali európske normy ochrany údajov aj v prípade, že sa prenášajú do tretích krajín (napr. USA) a ukladajú sa tam. Prostredníctvom týchto doložiek sa spoločnosť Google zaväzuje, že pri spracúvaní vašich príslušných údajov bude dodržiavať európske normy ochrany údajov, aj keď sa údaje ukladajú, spracúvajú a spravujú v USA. Tieto doložky vychádzajú z vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ. Rozhodnutie a príslušné štandardné zmluvné doložky nájdete okrem iného tu:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Podmienky spracovania údajov v službách Google Ads, ktoré zodpovedajú aj štandardným zmluvným ustanoveniam pre písma Google, nájdete na adrese https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Informácie o tom, aké údaje spoločnosť Google zhromažďuje a na čo sa tieto údaje používajú, si môžete prečítať aj na stránke https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

Zásady ochrany osobných údajov WooCommerce

Zhrnutie zásad ochrany osobných údajov WooCommerce
👥 Dotknuté: Návštevníci webových stránok
🤝 Účel: Optimalizácia našich služieb
📓 Spracúvané údaje: Údaje o používateľovi, ktoré sa spracúvajú na základe údajov z webového sídla: Údaje ako IP adresa, informácie o prehliadači, predvolené jazykové nastavenia, dátum a čas prístupu na web
Viac informácií nájdete nižšie v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
📅 Doba uchovávania: Súbory denníka servera, technické údaje a vaša IP adresa budú vymazané približne po 30 dňoch
⚖️ Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy)

Čo je WooCommerce?

Na našej webovej stránke sme integrovali open source systém obchodu WooCommerce ako zásuvný modul. Tento zásuvný modul WooCommerce je založený na systéme správy obsahu WordPress, ktorý je dcérskou spoločnosťou Automattic Inc (60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA). Implementované funkcie odosielajú, ukladajú a spracúvajú údaje spoločnosti Automattic Inc. V tomto vyhlásení o ochrane údajov vás informujeme, o aké údaje ide, ako sieť tieto údaje používa a ako môžete spravovať ukladanie údajov alebo mu zabrániť.

WooCommerce je systém online obchodu, ktorý je súčasťou adresára WordPress od roku 2011 a bol vyvinutý špeciálne pre webové stránky WordPress. Je to prispôsobiteľná platforma elektronického obchodu s otvoreným zdrojovým kódom postavená na systéme WordPress, ktorá bola integrovaná aj do našich webových stránok ako doplnok WordPress.

Prečo na našich webových stránkach používame WooCommerce?

Toto praktické riešenie online obchodu používame na to, aby sme vám mohli čo najlepšie ponúknuť naše fyzické alebo digitálne produkty alebo služby na našich webových stránkach. Cieľom je poskytnúť vám jednoduchý a ľahký prístup k našej ponuke produktov, aby ste si mohli rýchlo a ľahko zaobstarať požadované výrobky. S WooCommerce sme našli dobrý plugin, ktorý spĺňa naše požiadavky na internetový obchod.

Aké údaje ukladá služba WooCommerce?

Informácie, ktoré aktívne zadávate do textového poľa v našom online obchode, môže zhromažďovať a ukladať spoločnosť WooCommerce alebo Automattic. Ak sa teda u nás zaregistrujete alebo si objednáte produkt, spoločnosť Automattic môže tieto údaje zhromažďovať, spracovávať a ukladať. Okrem e-mailovej adresy, mena alebo adresy to môžu byť aj údaje o kreditnej karte alebo fakturačné údaje. Spoločnosť Automattic môže tieto informácie následne použiť na vlastné marketingové kampane.

Informácie, ktoré od vás spoločnosť Automattic automaticky zhromažďuje, sa nachádzajú aj v takzvaných súboroch denníka servera:

 • IP adresa
 • informácie o prehliadači
 • Predvolené nastavenie jazyka
 • Dátum a čas prístupu na web

Spoločnosť WooCommerce tiež nastavuje súbory cookie vo vašom prehliadači a používa technológie, ako sú pixelové značky (web beacons), napríklad na to, aby vás ako používateľa jasne identifikovala a mohla ponúkať reklamu založenú na záujmoch. WooCommerce používa niekoľko rôznych súborov cookie, ktoré sa nastavujú v závislosti od činnosti používateľa. To znamená, že ak napríklad vložíte produkt do nákupného košíka, nastaví sa súbor cookie, aby produkt zostal v nákupnom košíku, ak opustíte našu webovú lokalitu a vrátite sa na ňu neskôr.

Tu vám ukážeme príklad zoznamu možných súborov cookie, ktoré môže nastaviť služba WooCommerce:

Názov: woocommerce_items_in_cart
Hodnota: 1 Účel
: Tento súbor cookie pomáha spoločnosti WooCommerce určiť, kedy sa obsah v nákupnom košíku zmení.
Dátum skončenia platnosti: po skončení relácie

Názov: woocommerce_cart_hash
Hodnota: 447c84f810834056ab37cfe5ed27f204111766445-7 Účel
: Tento súbor cookie sa používa aj na rozpoznanie a uloženie zmien v nákupnom košíku.
Dátum skončenia platnosti: po skončení relácie

Názov: wp_woocommerce_session_d9e29d251cf8a108a6482d9fe2ef34b6
Hodnota: 1146%7C%7C1589034207%7C%7C95f8053ce0cea135bbce671043e740111766445-4aa Účel
: Tento súbor cookie obsahuje jedinečný identifikátor, aby bolo možné údaje z nákupného košíka nájsť aj v databáze.
Dátum skončenia platnosti: po 2 dňoch

Ako dlho a kde sa údaje uchovávajú?

Ak neexistuje zákonná povinnosť uchovávať údaje dlhšie, spoločnosť WooCommerce údaje vymaže, keď už nie sú potrebné na jej vlastné účely, na ktoré boli uložené. Napríklad súbory denníka servera, ktoré obsahujú technické údaje o vašom prehliadači a vašej IP adrese, sa vymažú približne po 30 dňoch. Dovtedy spoločnosť Automattic používa tieto údaje na analýzu návštevnosti svojich vlastných webových lokalít (napr. všetkých lokalít WordPress) a na odstraňovanie prípadných problémov. Údaje sú uložené na amerických serveroch spoločnosti Automattic.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ich ukladaniu?

Máte právo kedykoľvek získať prístup k svojim osobným údajom a vzniesť námietku proti používaniu a spracovaniu vašich osobných údajov. Môžete tiež kedykoľvek podať sťažnosť štátnemu dozornému orgánu.

Vo svojom prehliadači máte tiež možnosť individuálne spravovať, vymazať alebo deaktivovať súbory cookie. Upozorňujeme však, že vypnutie alebo odstránenie súborov cookie môže mať negatívny vplyv na funkčnosť nášho WooCommerce internetového obchodu. V závislosti od toho, aký prehliadač používate, funguje správa súborov cookie trochu odlišne. V časti "Súbory cookie" nájdete príslušné odkazy na príslušné pokyny pre najpopulárnejšie prehliadače.

právny základ

Ak ste súhlasili s použitím služby WooCommerce, právnym základom pre príslušné spracovanie údajov je tento súhlas. Podľa článku 6 ods. 1 písm.

Máme tiež legitímny záujem používať službu WooCommerce na optimalizáciu našich online služieb a ich prezentáciu pre vás. Zodpovedajúci právny základ pre tento účel je Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem) . WooCommerce však používame len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas.

WooCommerce okrem iného spracúva údaje aj v USA. Radi by sme upozornili, že podľa Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany pri prenose údajov do USA. To môže byť spojené s rôznymi rizikami pre zákonnosť a bezpečnosť spracovania údajov.

WooCommerce používa štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou EÚ (= čl. 46 ods. 2 a 3 GDPR). Tieto doložky zaväzujú spoločnosť WooCommerce dodržiavať úroveň ochrany údajov v EÚ pri spracúvaní príslušných údajov mimo EÚ. Tieto doložky vychádzajú z vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ. Rozhodnutie a doložky nájdete tu: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de. .

Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov a o tom, aké údaje a ako zhromažďuje služba WooCommerce, nájdete na adrese https://automattic.com/privacy/ a všeobecné informácie o službe WooCommerce na adrese https://woocommerce.com/ .

Všetky texty sú chránené autorskými právami.

Zdroj: Vytvorené pomocou AdSimple generátor ochrany údajov