Twoja opinia jest dla nas ważna! Weź udział w naszej an kiecie i zdobądź szansę na wygranie nagrody.

Polityka prywatności

Możesz także polubić

Ustawienia prywatności

Ochrona danych

Wprowadzenie i przegląd

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych (wersja 05/31/2022-111766445) zostało sporządzone w celu wyjaśnienia zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 i obowiązującymi przepisami krajowymi, jakie dane osobowe (w skrócie dane) my jako osoba odpowiedzialna - oraz podmioty przetwarzające na nasze zlecenie (np. dostawcy) - przetwarzamy, będziemy przetwarzać w przyszłości i jakie masz możliwości prawne. Użyte terminy należy rozumieć jako neutralne pod względem płci.
W skrócie: Wyczerpująco informujemy użytkownika o danych, które przetwarzamy na jego temat.

Oświadczenia o ochronie prywatności zazwyczaj brzmią bardzo technicznie i wykorzystują żargon prawniczy. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma natomiast na celu opisanie najważniejszych rzeczy w sposób możliwie prosty i przejrzysty. O ile sprzyja to przejrzystości, terminy techniczne techniczne są wyjaśnione w sposób przyjazny dla sposób, linki do dalszych informacji i grafiki udostępniane są grafikiwykorzystane. W ten sposób informujemy jasnym i prostym językiem, że przetwarzamy dane osobowe w ramach naszej działalności gospodarczej tylko wtedy, gdy istnieje odpowiednia podstawa prawna. Z pewnością nie jest to możliwe, jeśli złożysz najbardziej zwięzłe, niejasne i prawno-techniczne oświadczenia, jakie są często standardem w Internecie, jeśli chodzi o ochronę danych. Mam nadzieję, że poniższe wyjaśnienia okażą się dla Ciebie interesujące i pouczające oraz że znajdziesz w nich informacje, których jeszcze nie znałeś.
Jeśli nadal masz pytania, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną wymienioną poniżej lub w stopce redakcyjnej, skorzystanie z podanych linków i zapoznanie się z dalszymi informacjami na stronach internetowych osób trzecich. Nasze dane kontaktowe można oczywiście znaleźć również w stopce redakcyjnej.

zakres zastosowania

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez nas w firmie oraz do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez firmy działające na nasze zlecenie (podmioty przetwarzające). Przez dane osobowe rozumiemy informacje w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy. 4 nr 1 RODO, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy. Przetwarzanie danych osobowych zapewnia nam możliwość oferowania i rozliczania naszych usług i produktów, zarówno online, jak i offline. Zakres niniejszej polityki prywatności obejmuje:

 • wszystkie prowadzone przez nas obecności online (strony internetowe, sklepy internetowe)
 • Wystąpienia w mediach społecznościowych i komunikacja e-mailowa
 • aplikacje mobilne na smartfony i inne urządzenia

W skrócie: Oświadczenie o ochronie danych dotyczy wszystkich obszarów, w których dane osobowe są przetwarzane w sposób ustrukturyzowany w firmie za pośrednictwem wymienionych kanałów. Jeśli nawiążemy z Tobą stosunki prawne poza tymi kanałami, w razie potrzeby poinformujemy Cię o tym osobno.

podstawy prawne

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zapewniamy przejrzyste informacje na temat zasad i przepisów prawnych, tj. podstawy prawnej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobowych.
Jeśli chodzi o prawo UE, odnosimy się do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych można oczywiście przeczytać online na stronie EUR-Lex, która jest bramą do prawa UE, zob. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679 .

Przetwarzamy dane użytkownika tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. Zgoda (Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO): Użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie danych w określonym celu. Przykładem może być przechowywanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym.
 2. Umowa (Artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO): W celu realizacji umowy lub zobowiązań przedumownych z użytkownikiem przetwarzamy jego dane. Na przykład, jeśli zawieramy z użytkownikiem umowę sprzedaży, potrzebujemy danych osobowych z wyprzedzeniem.
 3. Obowiązek prawny (Artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO): Jeśli podlegamy obowiązkowi prawnemu, przetwarzamy dane użytkownika. Na przykład jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania faktur do celów księgowych. Zazwyczaj zawierają one dane osobowe.
 4. Uzasadnione interesy (Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO): W przypadku uzasadnionych interesów, które nie ograniczają podstawowych praw użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych. Na przykład musimy przetwarzać określone dane, aby móc bezpiecznie i ekonomicznie obsługiwać naszą stronę internetową. Przetwarzanie to stanowi zatem uzasadniony interes.

Inne warunki, takie jak postrzeganie nagrań w interesie publicznym i wykonywanie władzy publicznej, a także ochrona żywotnych interesów, zwykle nie mają zastosowania do nas. O ile taka podstawa prawna jest istotna, zostanie ona wskazana w odpowiednim miejscu.

Oprócz rozporządzenia UE zastosowanie mają również przepisy krajowe:

 • W Austria Jest to federalna ustawa o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ( Ustawa o ochronie danych ), DSG w skrócie .
 • W Niemcy federalna ustawa o ochronie danych Federalna ustawa o ochronie danych , BDSG w skrócie, ma zastosowanie.

Jeśli zastosowanie mają inne przepisy regionalne lub krajowe, poinformujemy o nich w poniższych sekcjach.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych lub przetwarzania danych osobowych, poniżej znajdują się dane kontaktowe odpowiedzialnej osoby lub biura:
Hernalser Gurtel 1/12
1170 Wiedeń
Austria

E-mail: mail@patchbox.com
Telefon: +43 1 99 71 960
Rejestr handlowy: FN427923z Miejsce
jurysdykcji: Sąd Gospodarczy w Wiedniu, Wiedeń
Izba Handlowa Identyfikator VAT: ATU69285917

Email: mail@patchbox.com
Telefon: +4319971960
Nadruk: https://patchbox.com/imprint/

czas przechowywania

Ogólnym kryterium jest dla nas fakt, że przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów. Oznacza to, że usuwamy dane osobowe, gdy tylko przestanie istnieć powód ich przetwarzania. W niektórych przypadkach jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania określonych danych nawet po ustaniu pierwotnego celu, na przykład do celów księgowych.

Jeśli użytkownik zażąda usunięcia swoich danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, dane zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe i pod warunkiem, że nie ma obowiązku ich przechowywania.

Poniżej poinformujemy użytkownika o konkretnym okresie przetwarzania danych, o ile będziemy dysponować dalszymi informacjami na ten temat.

Prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO informujemy użytkownika o następujących prawach, które mu przysługują, aby dane były przetwarzane w sposób rzetelny i przejrzysty:

 • Zgodnie z art. 15 RODO użytkownik ma prawo do informacji, czy przetwarzamy jego dane. W takim przypadku użytkownik ma prawo do otrzymania kopii danych i uzyskania następujących informacji:
  • w jakim celu przetwarzamy dane;
  • kategorie, tj. rodzaje przetwarzanych danych;
  • kto otrzymuje te dane, a jeśli dane są przekazywane do krajów trzecich, w jaki sposób można zagwarantować bezpieczeństwo;
  • jak długo dane są przechowywane;
  • istnienie prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • że użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorczego (linki do tych organów można znaleźć poniżej);
  • pochodzenie danych, jeśli nie zostały one zebrane od użytkownika;
  • czy przeprowadzane jest profilowanie, tj. czy dane są automatycznie oceniane w celu utworzenia osobistego profilu użytkownika.
 • Zgodnie z art. 16 RODO użytkownik ma prawo do sprostowania danych, co oznacza, że musimy poprawić dane, jeśli użytkownik znajdzie w nich błędy.
 • Zgodnie z art. 17 RODO użytkownik ma prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"), co w szczególności oznacza, że może zażądać usunięcia swoich danych.
 • Zgodnie z art. 18 RODO użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania, co oznacza, że możemy jedynie przechowywać dane, ale nie możemy ich dalej wykorzystywać.
 • Zgodnie z art. 19 RODO użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, co oznacza, że na żądanie możemy udostępnić mu jego dane we wspólnym formacie.
 • Zgodnie z art. 21 RODO użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu, który po wyegzekwowaniu będzie skutkował zmianą sposobu przetwarzania danych.
  • Jeśli przetwarzanie danych użytkownika opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes publiczny, wykonywanie władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes), użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Następnie sprawdzimy tak szybko, jak to możliwe, czy możemy zgodnie z prawem zastosować się do tego sprzeciwu.
  • Jeśli dane są wykorzystywane do prowadzenia reklamy bezpośredniej, użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych. Po tym czasie nie możemy już wykorzystywać danych użytkownika do marketingu bezpośredniego.
  • Jeśli dane są wykorzystywane do profilowania, użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych. Po tym czasie nie możemy już wykorzystywać danych użytkownika do profilowania.
 • Zgodnie z art. 22 RODO użytkownik może mieć prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (np. profilowaniu).
 • Zgodnie z art. 77 RODO użytkownik ma prawo do złożenia skargi. Oznacza to, że użytkownik może w dowolnym momencie złożyć skargę do organu ochrony danych, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

W skrócie: masz prawa - nie wahaj się skontaktować z osobą odpowiedzialną wymienioną powyżej!

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych lub Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Jest to austriacki organ ochrony danych, którego stronę internetową można znaleźć pod adresem https://www.dsb.gv.at/ . W Niemczech istnieje inspektor ochrony danych dla każdego kraju związkowego. Aby uzyskać więcej informacji, można skontaktować się z Federalny komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji (BfDI) . Następujący lokalny organ ochrony danych jest odpowiedzialny za naszą firmę:

Przekazywanie danych do krajów trzecich

Przekazujemy lub przetwarzamy dane do krajów spoza UE (krajów trzecich) tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na takie przetwarzanie, jeśli jest to wymagane przez prawo lub konieczne z punktu widzenia umowy, a w każdym razie tylko w zakresie, w jakim jest to ogólnie dozwolone. W większości przypadków zgoda użytkownika jest najważniejszym powodem przetwarzania przez nas danych w krajach trzecich. Przetwarzanie danych osobowych w krajach trzecich, takich jak USA, gdzie wielu producentów oprogramowania oferuje usługi i ma swoje lokalizacje serwerów, może oznaczać, że dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w nieoczekiwany sposób.

Wyraźnie zaznaczamy, że według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony w przypadku przekazywania danych do USA. Przetwarzanie danych przez usługi amerykańskie (takie jak Google Analytics) może spowodować, że dane nie będą przetwarzane i przechowywane anonimowo. Ponadto amerykańskie organy rządowe mogą mieć dostęp do indywidualnych danych. Ponadto może się zdarzyć, że zebrane dane zostaną powiązane z danymi z innych usług tego samego dostawcy, o ile użytkownik posiada odpowiednie konto użytkownika. Jeśli to możliwe, staramy się korzystać z lokalizacji serwerów w UE, jeśli jest to oferowane.

W odpowiednich punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych poinformujemy użytkownika bardziej szczegółowo o przekazywaniu danych do krajów trzecich, jeśli ma to zastosowanie.

bezpieczeństwo przetwarzania danych

W celu ochrony danych osobowych wdrożyliśmy zarówno środki techniczne, jak i organizacyjne. Tam, gdzie to możliwe, szyfrujemy lub pseudonimizujemy dane osobowe. W ten sposób maksymalnie utrudniamy osobom trzecim uzyskanie informacji osobowych z naszych danych.

Art. 25 RODO mówi tutaj o "ochronie danych poprzez projektowanie technologii i poprzez ustawienia domyślne przyjazne dla ochrony danych" i oznacza, że zawsze należy myśleć o bezpieczeństwie i odpowiednim zabezpieczeniu zarówno oprogramowania (np. formularzy), jak i sprzętu (np. dostępu do serwerowni). środki. W razie potrzeby poniżej omówimy konkretne środki.

Szyfrowanie TLS z https

TLS, szyfrowanie i https brzmią bardzo technicznie i takie są. Używamy HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure oznacza "bezpieczny protokół przesyłania hipertekstu") do bezpiecznego przesyłania danych w Internecie.
Oznacza to, że cała transmisja danych z przeglądarki użytkownika do naszego serwera internetowego jest zabezpieczona - nikt nie może jej "podsłuchać".

W ten sposób wprowadziliśmy dodatkową warstwę bezpieczeństwa i przestrzegamy ochrony danych poprzez projektowanie technologii ( Artykuł 25 ustęp 1 RODO ). Korzystając z TLS (Transport Layer Security), protokołu szyfrowania do bezpiecznej transmisji danych w Internecie, możemy zapewnić ochronę poufnych danych.
Korzystanie z tej ochrony transmisji danych można rozpoznać po małym symbolu kłódki w lewym górnym rogu przeglądarki, po lewej stronie adresu internetowego (np. examplepage.de) oraz użycie schematu https (zamiast http) jako części naszego adresu internetowego.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat szyfrowania, zalecamy wyszukanie w Google hasła "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki", aby uzyskać dobre linki do dalszych informacji.

komunikacja

Podsumowanie komunikacji
Dotyczy: Każdy, kto komunikuje się z nami przez telefon, e-mail lub formularz online
Przetwarzane dane: np. numer telefonu B., imię i nazwisko, adres e-mail, wprowadzone dane formularza. Więcej informacji na temat rodzaju kontaktu można znaleźć w każdym przypadku
Cel: Przetwarzanie komunikacji z klientami, partnerami biznesowymi itp.
Okres przechowywania: Czas trwania sprawy biznesowej i przepisów ustawowych
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 (1) (a) RODO (zgoda), Art. 6 (1) (b) RODO (umowa), Art. 6 (1) (f) RODO (prawnie uzasadnione interesy)

W przypadku kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza online dane osobowe mogą być przetwarzane.

Dane będą przetwarzane w celu obsługi i przetwarzania pytania użytkownika oraz powiązanej transakcji biznesowej. Dane są przechowywane tak długo, jak wymaga tego prawo.

Osoby dotknięte

Wspomniane procesy dotyczą wszystkich osób, które chcą się z nami skontaktować za pośrednictwem udostępnionych przez nas kanałów komunikacji.

telefon

Jeśli użytkownik zadzwoni do nas, dane połączenia będą przechowywane pod pseudonimem na odpowiednim urządzeniu końcowym i u dostawcy usług telekomunikacyjnych. Ponadto dane takie jak imię i nazwisko oraz numer telefonu mogą być przesyłane pocztą elektroniczną i zapisywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania. Dane zostaną usunięte, gdy tylko zakończy się sprawa biznesowa i pozwolą na to wymogi prawne.

e-mail

Jeśli użytkownik komunikuje się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, dane mogą być przechowywane na odpowiednim urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie itp.), a dane są przechowywane na serwerze poczty e-mail. Dane zostaną usunięte, gdy tylko zakończy się sprawa biznesowa i pozwolą na to wymogi prawne.

formularze online

Jeśli użytkownik komunikuje się z nami za pomocą formularza online, dane będą przechowywane na naszym serwerze internetowym i, w razie potrzeby, przekazywane na nasz adres e-mail. Dane zostaną usunięte, gdy tylko zakończy się sprawa biznesowa i pozwolą na to wymogi prawne.

podstawy prawne

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

 • Artykuł 6 ust. 1 lit.
 • Artykuł 6(1)(b) RODO (umowa): Istnieje potrzeba wykonania umowy z użytkownikiem lub podmiotem przetwarzającym, np. B. operatorem telefonicznym lub potrzebujemy danych do działań poprzedzających zawarcie umowy, takich jak. B. przygotowanie oferty, proces;
 • Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy): Chcemy prowadzić zapytania klientów i komunikację biznesową w profesjonalnych ramach. Są to pewne udogodnienia techniczne, takie jak B. programy pocztowe, serwery wymiany i operatorzy telefonii komórkowej są niezbędne, aby móc sprawnie obsługiwać komunikację.

Umowa o realizację zamówienia (AVV)

W tej sekcji chcielibyśmy wyjaśnić, czym jest umowa powierzenia przetwarzania danych i dlaczego jest potrzebna. Ponieważ słowo "umowa o przetwarzanie danych" jest dość skomplikowane, w tekście będziemy często używać tylko skrótu AVV. Podobnie jak większość firm, nie pracujemy sami, ale również sami korzystamy z usług innych firm lub osób fizycznych. Angażując różne firmy lub usługodawców, możemy przekazywać dane osobowe do przetwarzania. Partnerzy ci działają wówczas jako podmioty przetwarzające, z którymi zawieramy umowę, tzw. umowę o przetwarzanie danych (AVV). Najważniejszą rzeczą, którą powinieneś wiedzieć, jest

Kim są procesory?

Jako firma i właściciel strony internetowej jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie dane, które przetwarzamy od użytkownika. Oprócz osób odpowiedzialnych mogą również istnieć tak zwane podmioty przetwarzające. Obejmuje to każdą firmę lub osobę, która przetwarza dane osobowe w naszym imieniu. Dokładniej i zgodnie z definicją RODO: każda osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w naszym imieniu, jest uważany za podmiot przetwarzający. Podmiotami przetwarzającymi mogą być zatem dostawcy usług, tacy jak dostawcy hostingu lub chmury, dostawcy płatności lub newsletterów, lub duże firmy, takie jak Google lub Microsoft.

Aby ułatwić zrozumienie terminologii, poniżej znajduje się przegląd trzech ról w RODO:

Zainteresowana strona (użytkownik jako klient lub zainteresowana strona) → osoba odpowiedzialna (my jako firma i klient) → podmiot przetwarzający (dostawcy usług, tacy jak hosty internetowe lub dostawcy usług w chmurze)

Treść umowy o realizację zamówienia

Jak już wspomniano powyżej, zawarliśmy AVV z naszymi partnerami, którzy działają jako podmioty przetwarzające. Przede wszystkim stanowi ona, że podmiot przetwarzający przetwarza dane, które mają być przetwarzane, wyłącznie zgodnie z RODO. Umowa musi zostać zawarta na piśmie, chociaż w tym kontekście elektroniczne zawarcie umowy jest również uważane za "na piśmie". Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie umowy. Umowa musi zawierać następujące elementy:

 • Wiążące dla nas jako odpowiedzialnych
 • Obowiązki i prawa administratora
 • Kategorie osób, których dane dotyczą
 • Rodzaj danych osobowych
 • Rodzaj i cel przetwarzania danych
 • Przedmiot i czas trwania przetwarzania danych
 • Miejsce realizacji przetwarzania danych

Ponadto umowa zawiera wszystkie obowiązki podmiotu przetwarzającego. Do najważniejszych obowiązków należą:

 • Środki zapewniające bezpieczeństwo danych
 • podjęcia możliwych środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony praw osoby, której dane dotyczą
 • prowadzenie rejestru przetwarzania danych
 • do współpracy z organem nadzorującym ochronę danych na żądanie
 • przeprowadzić analizę ryzyka w odniesieniu do otrzymanych danych osobowych
 • Podmioty przetwarzające dane mogą być zatrudniane wyłącznie za pisemną zgodą osoby odpowiedzialnej

Jak wygląda taki AVV można zobaczyć na stronie https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-mustervertrag-auftragsverarbeitung.html . Umowa sample jest przedstawiona tutaj.

ciasteczka

Podsumowanie plików cookie
👥 Dotyczy: Odwiedzający witrynę
Cel: zależy od konkretnego pliku cookie. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia plik cookie.
Przetwarzane dane: W zależności od używanego pliku cookie. Więcej informacji można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia plik cookie.
Czas przechowywania: w zależności od danego pliku cookie, może wynosić od godzin do lat.
⚖️ Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (a) RODO (zgoda), Artykuł 6 (1) (f) RODO (uzasadnione interesy)

Czym są pliki cookie?

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie HTTP do przechowywania danych specyficznych dla użytkownika.
Poniżej wyjaśniamy, czym są pliki cookie i dlaczego są używane, abyś mógł lepiej zrozumieć poniższe oświadczenie o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy surfujesz po Internecie, korzystasz z przeglądarki. Znane przeglądarki to Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer i Microsoft Edge. Większość stron internetowych przechowuje małe pliki tekstowe w przeglądarce. Pliki te nazywane są plikami cookie.

Jednemu nie można zaprzeczyć: Pliki cookie to naprawdę przydatni mali pomocnicy. Prawie wszystkie strony internetowe używają plików cookie. Dokładniej mówiąc, są to pliki cookie HTTP, ponieważ istnieją inne pliki cookie dla innych obszarów zastosowań. Pliki cookie HTTP to małe pliki, które są przechowywane na komputerze użytkownika przez naszą witrynę. Te pliki cookie są automatycznie przechowywane w folderze plików cookie, który jest zasadniczo "mózgiem" przeglądarki. Plik cookie składa się z nazwy i wartości. Podczas definiowania pliku cookie należy również określić jeden lub więcej atrybutów.

Pliki cookie przechowują pewne dane użytkownika, takie jak język lub osobiste ustawienia strony. Gdy użytkownik ponownie odwiedza naszą witrynę, jego przeglądarka przesyła informacje "związane z użytkownikiem" z powrotem do naszej witryny. Dzięki plikom cookie nasza witryna wie, kim jesteś i oferuje Ci ustawienia, do których jesteś przyzwyczajony. W niektórych przeglądarkach każdy plik cookie ma swój własny plik, w innych, takich jak Firefox, wszystkie pliki cookie są przechowywane w jednym pliku.

Poniższa grafika przedstawia możliwą interakcję między przeglądarką internetową, taką jak B. Chrome, a serwerem internetowym. Przeglądarka internetowa żąda strony internetowej i otrzymuje plik cookie z serwera, którego przeglądarka używa ponownie, gdy tylko zostanie zażądana kolejna strona.

Plik cookie HTTP Interakcja między przeglądarką a serwerem WWW

Istnieją zarówno własne pliki cookie, jak i pliki cookie stron trzecich. Własne pliki cookie są tworzone bezpośrednio przez naszą witrynę, a pliki cookie stron trzecich są tworzone przez witryny partnerskie (np. Google Analytics). Każdy plik cookie musi być oceniany indywidualnie, ponieważ każdy plik cookie przechowuje inne dane. Czas wygaśnięcia pliku cookie również waha się od kilku minut do kilku lat. Pliki cookie nie są programami komputerowymi i nie zawierają wirusów, trojanów ani innych "szkodników". Pliki cookie nie mają również dostępu do informacji na komputerze użytkownika.

Na przykład dane plików cookie mogą wyglądać następująco:

Imię i nazwisko: _ga
Wartość: GA1.2.1326744211.152111766445-9 Purpose
: Różnicowanie odwiedzających witrynę Wygasa
data: po 2 latach

Przeglądarka powinna obsługiwać te minimalne rozmiary:

 • Co najmniej 4096 bajtów na plik cookie
 • Co najmniej 50 plików cookie na domenę
 • Łącznie co najmniej 3000 ciasteczek

Jakie są rodzaje plików cookie?

Kwestia tego, których plików cookie używamy w szczególności, zależy od używanych usług i została wyjaśniona w kolejnych sekcjach oświadczenia o ochronie danych. W tym miejscu chcielibyśmy pokrótce wyjaśnić różne rodzaje plików cookie HTTP.

Istnieją 4 rodzaje plików cookie:

Niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne do zapewnienia podstawowych funkcji witryny. Na przykład te pliki cookie są potrzebne, gdy użytkownik umieszcza produkt w koszyku, a następnie kontynuuje surfowanie po innych stronach i dopiero później przechodzi do kasy. Te pliki cookie nie usuwają koszyka, nawet jeśli użytkownik zamknie okno przeglądarki.

Funkcjonalne pliki cookie
Te pliki cookie gromadzą informacje o zachowaniu użytkownika i o tym, czy użytkownik otrzymuje jakiekolwiek komunikaty o błędach. Ponadto te pliki cookie są również wykorzystywane do pomiaru czasu ładowania i zachowania strony internetowej w różnych przeglądarkach.

Ukierunkowane pliki cookie
Te pliki cookie zapewniają lepsze wrażenia użytkownika. Na przykład zapisywane są wprowadzone lokalizacje, rozmiary czcionek lub dane formularzy.

Reklamowe pliki cookie
Te pliki cookie są również nazywane targetującymi plikami cookie. Służą one do dostarczania użytkownikowi indywidualnie dopasowanych reklam. Może to być bardzo przydatne, ale również bardzo irytujące.

Zwykle, gdy użytkownik odwiedza witrynę po raz pierwszy, zostanie zapytany, na które z tych rodzajów plików cookie chce zezwolić. Oczywiście decyzja ta jest również zapisywana w pliku cookie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie i nie stronisz od dokumentacji technicznej, polecamy https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265 , wniosek Internet Engineering Task Force (IETF) o komentarze zatytułowany "Mechanizm zarządzania stanem HTTP" .

Cel przetwarzania za pomocą plików cookie

Ostateczny cel zależy od danego pliku cookie. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia plik cookie.

Jakie dane są przetwarzane?

Pliki cookie są małymi pomocnikami do wielu różnych zadań. Niestety nie można uogólnić, jakie dane są przechowywane w plikach cookie, ale poinformujemy Cię o przetwarzanych lub przechowywanych danych w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Czas przechowywania plików cookie

Okres przechowywania zależy od danego pliku cookie i jest określony poniżej. Niektóre pliki cookie są usuwane po mniej niż godzinie, inne mogą być przechowywane na komputerze przez kilka lat.

Użytkownik może również samodzielnie wpływać na okres przechowywania. Użytkownik może ręcznie usunąć wszystkie pliki cookie w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki (patrz również "Prawo do sprzeciwu" poniżej). Ponadto pliki cookie, które są oparte na zgodzie, zostaną usunięte najpóźniej po wycofaniu zgody, przy czym do tego czasu legalność przechowywania pozostaje nienaruszona.

Prawo do sprzeciwu - jak mogę usunąć pliki cookie?

Użytkownik sam decyduje, w jaki sposób i czy chce korzystać z plików cookie. Niezależnie od tego, z jakiej usługi lub strony internetowej pochodzą pliki cookie, użytkownik zawsze ma możliwość usunięcia lub dezaktywacji plików cookie lub tylko częściowego zezwolenia na nie. Możesz na przykład zablokować pliki cookie stron trzecich, ale zezwolić na wszystkie inne pliki cookie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, które pliki cookie zostały zapisane w Twojej przeglądarce, jeśli chcesz zmienić lub usunąć ustawienia plików cookie, możesz to znaleźć w ustawieniach przeglądarki:

Chrome: Usuwanie, włączanie i zarządzanie plikami cookie w Chrome

Safari: Zarządzanie plikami cookie i danymi witryn w przeglądarce Safari

Firefox: Wyczyść pliki cookie, aby usunąć dane umieszczone na komputerze przez witryny internetowe

Internet Explorer: Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Microsoft Edge: usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Jeśli użytkownik generalnie nie chce żadnych plików cookie, może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby zawsze informowała go, gdy plik cookie ma zostać ustawiony. Użytkownik może zdecydować dla każdego pliku cookie, czy zezwala na jego zapisywanie, czy nie. Procedura różni się w zależności od przeglądarki. Najlepiej jest wyszukać instrukcje w Google za pomocą hasła "Usuń pliki cookie Chrome" lub "Dezaktywuj pliki cookie Chrome" w przypadku przeglądarki Chrome.

podstawa prawna

Tak zwane "Wytyczne dotyczące plików cookie" obowiązują od 2009 roku. Stanowią one, że przechowywanie plików cookie wymaga zgody użytkownika (Artykuł 6 (1) (a) RODO). Jednak w krajach UE nadal istnieją bardzo różne reakcje na te dyrektywy. W Austrii dyrektywa ta została jednak wdrożona w sekcji 96 (3) ustawy o telekomunikacji (TKG). W Niemczech wytyczne dotyczące plików cookie nie zostały wdrożone jako prawo krajowe. Zamiast tego wytyczne te zostały w dużej mierze wdrożone w sekcji 15 (3) ustawy o telemediach (TMG).

W przypadku plików cookie, które są absolutnie niezbędne, nawet jeśli nie wyrażono na nie zgody, istnieją uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), które w większości przypadków mają charakter ekonomiczny. Chcemy zapewnić odwiedzającym naszą witrynę przyjemne doświadczenie użytkownika, a niektóre pliki cookie są często absolutnie niezbędne do tego celu.

Jeśli używane są pliki cookie, które nie są absolutnie niezbędne, odbywa się to wyłącznie za zgodą użytkownika. W tym zakresie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W poniższych sekcjach użytkownik zostanie bardziej szczegółowo poinformowany o korzystaniu z plików cookie, jeśli używane oprogramowanie korzysta z plików cookie.

Wprowadzenie do hostingu internetowego

Podsumowanie hostingu internetowego
Dotyczy: Odwiedzający witrynę
Cel: profesjonalny hosting strony internetowej i bezpieczeństwo działania
Przetwarzane dane: Adres IP, czas wizyty na stronie internetowej, używana przeglądarka i inne dane. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej lub u dostawcy usług hostingowych.
Czas przechowywania: zależy od danego dostawcy, ale zazwyczaj wynosi 2 tygodnie.
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest hosting?

Podczas odwiedzania stron internetowych, niektóre informacje - w tym dane osobowe - są automatycznie tworzone i przechowywane, w tym na tej stronie. Dane te powinny być przetwarzane tak oszczędnie, jak to możliwe i tylko z uzasadnieniem. Nawiasem mówiąc, przez witrynę internetową rozumiemy całość wszystkich stron internetowych w domenie, tj. wszystko od strony początkowej (strony głównej) do ostatniej podstrony (takiej jak ta). Przez domenę rozumiemy na przykład example.de lub example.com.

Gdy chcesz wyświetlić stronę internetową na komputerze, tablecie lub smartfonie, używasz do tego programu zwanego przeglądarką internetową. Prawdopodobnie znasz kilka przeglądarek internetowych z nazwy: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox i Apple Safari. W skrócie nazywamy je przeglądarkami lub przeglądarkami internetowymi.

Aby wyświetlić stronę internetową, przeglądarka musi połączyć się z innym komputerem, na którym przechowywany jest kod strony: serwerem WWW. Obsługa serwera WWW jest skomplikowanym i czasochłonnym zadaniem, dlatego zwykle zajmują się tym profesjonalni dostawcy, dostawcy. Oferują oni hosting stron internetowych, a tym samym zapewniają niezawodne i bezbłędne przechowywanie danych witryny. Całe mnóstwo żargonu, ale bądź na bieżąco, będzie jeszcze lepiej!

Dane osobowe mogą być przetwarzane podczas łączenia się przeglądarki na komputerze (stacjonarnym, laptopie, tablecie lub smartfonie) oraz podczas przesyłania danych do i z serwera internetowego. Z jednej strony komputer użytkownika przechowuje dane, a z drugiej strony serwer internetowy również musi przechowywać dane przez pewien czas, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Obraz mówi więcej niż tysiąc słów, więc poniższa grafika przedstawia interakcję między przeglądarką, Internetem i dostawcą usług hostingowych.

przeglądarka i serwer WWW

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Celami przetwarzania danych są:

 1. Profesjonalny hosting stron internetowych i bezpieczeństwo operacji
 2. utrzymanie bezpieczeństwa operacyjnego i informatycznego
 3. anonimowa ocena zachowań użytkowników w celu ulepszenia naszej oferty oraz, w razie potrzeby, w celu ścigania przestępstw lub dochodzenia roszczeń

Jakie dane są przetwarzane?

Nawet podczas odwiedzania naszej strony internetowej, nasz serwer internetowy, który jest komputerem, na którym przechowywana jest ta strona, zazwyczaj automatycznie zapisuje dane, takie jak

 • pełny adres internetowy (URL) odwiedzanej strony internetowej
 • Przeglądarka i wersja przeglądarki (np. Chrome 87)
 • używany system operacyjny (np. Windows 10)
 • adres (URL) poprzednio odwiedzanej strony (URL odsyłacza) (np. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichkommen/ )
 • nazwa hosta i adres IP urządzenia, z którego uzyskiwany jest dostęp (np. COMPUTERNAME i 194.23.43.121)
 • Data i godzina
 • w plikach, tak zwanych plikach dziennika serwera WWW

Jak długo przechowywane są dane?

Z reguły powyższe dane są przechowywane przez dwa tygodnie, a następnie automatycznie usuwane. Nie przekazujemy tych danych dalej, ale nie możemy wykluczyć, że dane te będą przeglądane przez władze w przypadku nielegalnych zachowań.

W skrócie: Twoja wizyta jest rejestrowana przez naszego dostawcę (firmę, która prowadzi naszą stronę na specjalnych komputerach (serwerach)), ale nie przekazujemy Twoich danych bez Twojej zgody!

podstawa prawna

Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w kontekście hostingu wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ochrona prawnie uzasadnionych interesów), ponieważ korzystanie z profesjonalnego hostingu u dostawcy jest niezbędne, aby firma była bezpieczna i przyjazna dla użytkownika w Internecie oraz aby w razie potrzeby móc dochodzić ataków i roszczeń z tego tytułu.

Zazwyczaj istnieje umowa między nami a dostawcą usług hostingowych dotycząca przetwarzania zamówień zgodnie z Art. 28 f. RODO, która zapewnia zgodność z ochroną danych i gwarantuje bezpieczeństwo danych.

Polityka prywatności firmy Hetzner

Używamy Hetzner dla naszej strony internetowej, w tym dostawcy usług hostingowych. Dostawcą usług jest niemiecka firma Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy. Więcej informacji na temat danych przetwarzanych przez firmę Hetzner można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych pod adresem https://www.hetzner.com/de/legal/privacy-policy .

Umowa o realizację zamówienia (AVV) Hetzner

Zawarliśmy z firmą Hetzner umowę o przetwarzanie zamówienia (AVV) zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). O tym, czym dokładnie jest AVV, a przede wszystkim, co musi zawierać AVV, można przeczytać w naszej ogólnej sekcji "Umowa o przetwarzanie zamówienia (AVV)".

Niniejsza umowa jest wymagana przez prawo, ponieważ firma Hetzner przetwarza dane osobowe w naszym imieniu. Wyjaśnia to, że Hetzner może przetwarzać wyłącznie dane otrzymane od nas zgodnie z naszymi instrukcjami i musi przestrzegać RODO. Link do umowy o przetwarzanie zamówienia (AVV) można znaleźć pod adresem https://docs.hetzner.com/de/general/general-terms-and-conditions/data-privacy-faq/ .

Polityka prywatności interfejsu API konwersji Facebooka

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Facebook Conversions API, narzędzia do śledzenia zdarzeń po stronie serwera. Dostawcą usługi jest amerykańska firma Meta Platforms Inc. Za obszar europejski odpowiada firma Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia).

Facebook przetwarza również dane użytkowników między innymi w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony w przypadku przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Facebook stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO) jako podstawę przetwarzania danych przez odbiorców z siedzibą w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych. Standardowe klauzule umowne (SCC) to szablony dostarczone przez Komisję Europejską, których celem jest zapewnienie zgodności danych użytkownika z europejskimi standardami ochrony danych, jeśli są one przekazywane do krajów trzecich (takich jak USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule Facebook zobowiązuje się do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych użytkownika, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć między innymi tutaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Warunki przetwarzania danych na Facebooku, które odpowiadają standardowym klauzulom umownym, można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych przy użyciu interfejsu API Facebook Conversions można znaleźć w polityce prywatności pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy .

Polityka prywatności piksela Facebooka

Używamy piksela Facebooka z Facebooka na naszej stronie internetowej. Wdrożyliśmy kod do tego celu na naszej stronie internetowej. Piksel Facebooka to fragment kodu JavaScript, który ładuje zbiór funkcji, które Facebook może wykorzystać do śledzenia działań użytkownika, jeśli trafił on na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklam na Facebooku. Na przykład, gdy użytkownik kupuje produkt na naszej stronie internetowej, piksel Facebooka jest uruchamiany i przechowuje działania użytkownika na naszej stronie internetowej w jednym lub kilku plikach cookie. Te pliki cookie umożliwiają Facebookowi porównanie danych użytkownika (danych klienta, takich jak adres IP, identyfikator użytkownika) z danymi na koncie na Facebooku. Następnie Facebook ponownie usuwa te dane. Zebrane dane są anonimowe i nie mogą być przeglądane przez nas i mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście umieszczania reklam.

Chcemy pokazywać nasze usługi i produkty tylko tym osobom, które są nimi naprawdę zainteresowane. Dzięki pikselom Facebooka nasze działania reklamowe mogą być lepiej dostosowane do życzeń i zainteresowań użytkowników. W ten sposób użytkownicy Facebooka (jeśli zezwolili na spersonalizowane reklamy) zobaczą odpowiednie reklamy. Ponadto Facebook wykorzystuje zebrane dane do celów analizy i własnych reklam.

Poniżej przedstawiamy pliki cookie, które zostały ustawione przez integrację pikseli Facebooka na stronie testowej. Należy pamiętać, że są to tylko przykładowe pliki cookie. W zależności od interakcji na naszej stronie internetowej ustawiane są różne pliki cookie.

Nazwa: _fbp
Wartość: fb.1.1568287647279.257405483-6111766445-7 Purpose
: Ten plik cookie wykorzystuje Facebook do wyświetlania produktów reklamowych.
Data wygaśnięcia: po 3 miesiącach

Nazwa: fr
Wartość: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf...1.0.Bdeiuf.
Cel: Ten plik cookie służy do zapewnienia prawidłowego działania piksela Facebooka.
Data wygaśnięcia: po 3 miesiącach

Nazwa: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062111766445-3
Wartość: Nazwa autora Cel
: Ten plik cookie przechowuje tekst i nazwę użytkownika, który na przykład zostawia komentarz.
Data wygaśnięcia: po 12 miesiącach

Nazwa: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Wartość: https%3A%2F%2Fwww.testseite...%2F (adres URL autora) Przeznaczenie.
: Ten plik cookie przechowuje adres URL strony internetowej, który użytkownik wprowadza w polu tekstowym na naszej stronie internetowej.
Data wygaśnięcia: po 12 miesiącach

Nazwa: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Wartość: Adres e-mail autora Cel
: Ten plik cookie zapisuje adres e-mail użytkownika, jeśli podał go na stronie internetowej.
Data wygaśnięcia: po 12 miesiącach

Uwaga: Wspomniane powyżej pliki cookie odnoszą się do indywidualnych zachowań użytkowników. Nigdy nie można wykluczyć zmian na Facebooku, zwłaszcza w przypadku korzystania z plików cookie.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, możesz samodzielnie zmienić ustawienia reklam na stronie https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/ . Jeśli nie jesteś użytkownikiem Facebooka, możesz zasadniczo zarządzać swoimi reklamami online opartymi na użytkowaniu pod adresem https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/?tid=111766445 . Można tam dezaktywować lub aktywować dostawców.

Facebook przetwarza również dane użytkowników między innymi w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony w przypadku przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Facebook stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO) jako podstawę przetwarzania danych przez odbiorców z siedzibą w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych. Standardowe klauzule umowne (SCC) to szablony dostarczone przez Komisję Europejską, których celem jest zapewnienie zgodności danych użytkownika z europejskimi standardami ochrony danych, jeśli są one przekazywane do krajów trzecich (takich jak USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule Facebook zobowiązuje się do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych użytkownika, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć między innymi tutaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Warunki przetwarzania danych na Facebooku, które odpowiadają standardowym klauzulom umownym, można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o polityce prywatności Facebooka, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności firmy pod adresem https://www.facebook.com/policy.php .

Polityka prywatności automatycznego dopasowywania zaawansowanego na Facebooku

Aktywowaliśmy również funkcję automatycznego zaawansowanego dopasowywania w ramach funkcji piksela Facebooka. Ta funkcja piksela pozwala nam wysyłać do Facebooka zaszyfrowany adres e-mail, imię i nazwisko, płeć, miasto, stan, kod pocztowy i datę urodzenia lub numer telefonu jako dodatkowe informacje, pod warunkiem, że użytkownik przekazał nam te informacje. Ta aktywacja umożliwia nam jeszcze dokładniejsze dostosowanie kampanii reklamowych na Facebooku do osób zainteresowanych naszymi usługami lub produktami.

Polityka prywatności Google Analytics

Podsumowanie polityki prywatności Google Analytics
Dotyczy: Odwiedzający witrynę
Cel: Ocena informacji o odwiedzających w celu optymalizacji strony internetowej.
Przetwarzane dane: Statystyki dostępu, które obejmują dane takie jak lokalizacje dostępu, dane urządzenia, czas trwania i czas dostępu, zachowanie nawigacyjne, zachowanie związane z kliknięciami i adresy IP. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.
Czas przechowywania: zależy od wykorzystywanych właściwości.
⚖️ Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (a) RODO (zgoda), Artykuł 6 (1) (f) RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest Google Analytics?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics (GA) amerykańskiej firmy Google Inc. Firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za wszystkie usługi Google w Europie. Google Analytics gromadzi dane o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej. Na przykład, jeśli użytkownik kliknie łącze, działanie to jest zapisywane w pliku cookie i przesyłane do Google Analytics. Raporty, które otrzymujemy z Google Analytics, pozwalają nam lepiej dostosować naszą stronę internetową i usługi do Twoich potrzeb. Poniżej omówimy bardziej szczegółowo narzędzie do śledzenia, a przede wszystkim poinformujemy o tym, jakie dane są przechowywane i jak można temu zapobiec.

Google Analytics to narzędzie śledzące używane do analizy ruchu na naszej stronie internetowej. Aby Google Analytics mógł działać, kod śledzenia jest wbudowany w kod naszej strony internetowej. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, kod ten rejestruje różne działania podejmowane w witrynie. Po opuszczeniu naszej witryny dane te są przesyłane na serwery Google Analytics i tam przechowywane.

Google przetwarza dane, a my otrzymujemy raporty dotyczące zachowania użytkownika. Raporty te mogą zawierać następujące informacje:

 • Raporty grup docelowych: Dzięki raportom grup docelowych lepiej poznajemy naszych użytkowników i wiemy dokładniej, kto jest zainteresowany naszą usługą.
 • Raporty reklamowe: Raporty reklamowe ułatwiają nam analizowanie i ulepszanie naszych reklam internetowych.
 • Raporty pozyskania: Raporty pozyskiwania użytkowników dostarczają nam przydatnych informacji na temat tego, jak przyciągnąć więcej osób do naszej usługi.
 • Raporty o zachowaniu: Tutaj dowiadujemy się, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z naszą witryną. Możemy zrozumieć, jaką ścieżkę użytkownik wybiera na naszej stronie i które linki klika.
 • Raporty konwersji: Konwersja to proces, w którym użytkownik wykonuje pożądane działanie w oparciu o przekaz marketingowy. Na przykład, gdy użytkownik zmienia się ze zwykłego odwiedzającego witrynę w kupującego lub subskrybenta newslettera. Raporty te pozwalają nam dowiedzieć się więcej o tym, jak nasze działania marketingowe odbijają się na użytkownikach. W ten sposób chcemy zwiększyć nasz współczynnik konwersji.
 • Raporty w czasie rzeczywistym: Tutaj zawsze natychmiast wiemy, co dzieje się na naszej stronie. Na przykład możemy zobaczyć, ilu użytkowników czyta obecnie ten tekst.

Dlaczego używamy Google Analytics na naszej stronie internetowej?

Nasz cel na tej stronie jest jasny: chcemy zaoferować najlepszą możliwą obsługę. Statystyki i dane z Google Analytics pomagają nam osiągnąć ten cel.

Statystycznie ocenione dane dają nam jasny obraz mocnych i słabych stron naszej witryny. Z jednej strony możemy zoptymalizować naszą witrynę, aby zainteresowane osoby mogły ją łatwiej znaleźć w Google. Z drugiej strony, dane te pomagają nam lepiej zrozumieć użytkowników. Dzięki temu wiemy dokładnie, co musimy poprawić na naszej stronie internetowej, aby zaoferować najlepszą możliwą obsługę. Dane te pomagają nam również realizować nasze działania reklamowe i marketingowe w sposób bardziej indywidualny i opłacalny. W końcu sens ma pokazywanie naszych produktów i usług tylko osobom, którym na nich zależy.

Jakie dane są przechowywane przez Google Analytics?

Google Analytics wykorzystuje kod śledzenia do utworzenia losowego, unikalnego identyfikatora, który jest powiązany z plikiem cookie przeglądarki. W ten sposób Google Analytics rozpoznaje użytkownika jako nowego użytkownika. Następnym razem, gdy odwiedzisz naszą stronę, zostaniesz rozpoznany jako "powracający" użytkownik. Wszystkie zebrane dane są przechowywane wraz z tym identyfikatorem użytkownika. Umożliwia to przede wszystkim ocenę pseudonimowych profili użytkowników.

Aby móc analizować naszą stronę internetową za pomocą Google Analytics, w kodzie śledzenia musi znajdować się identyfikator właściwości. Dane są następnie przechowywane w odpowiedniej właściwości. Dla każdej nowo utworzonej właściwości, właściwość Google Analytics 4 jest domyślna. Alternatywnie można również utworzyć właściwość Universal Analytics. W zależności od używanej właściwości dane są przechowywane przez różny czas.

Identyfikatory, takie jak pliki cookie i identyfikatory instancji aplikacji, służą do pomiaru interakcji użytkownika na naszej stronie internetowej. Interakcje to wszelkiego rodzaju działania podejmowane na naszej stronie internetowej. Jeśli korzystasz również z innych systemów Google (takich jak konto Google), dane generowane przez Google Analytics mogą być powiązane z plikami cookie stron trzecich. Google nie przekazuje danych Google Analytics, chyba że my, jako operator witryny, wyrazimy na to zgodę. Mogą istnieć wyjątki, jeśli jest to wymagane przez prawo.

Następujące pliki cookie są wykorzystywane przez Google Analytics:

Imię i nazwisko: _ga
Wartość: 2.1326744211.152111766445-5 Purpose
: Domyślnie analytics.js używa pliku cookie _ga do przechowywania identyfikatora użytkownika. Zasadniczo służy on do rozróżniania odwiedzających witrynę.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Nazwa: _gid
Wartość: 2.1687193234.152111766445-1 Purpose
: Plik cookie jest również używany do rozróżniania odwiedzających witrynę. Wygaśnięcie
data: po 24 godzinach

Name: _gat_gtag_UA_<property-id>
Value: 1 Purpose
: Used to lower the request rate. If Google Analytics is provided via Google Tag Manager, this cookie is given the name _dc_gtm_ <property-id>.
Expiry date: after 1 minute

Nazwa: AMP_TOKEN
Wartość: Brak informacji Cel
: Plik cookie zawiera token, którego można użyć do pobrania identyfikatora użytkownika z usługi AMP Client ID. Inne możliwe wartości oznaczają rezygnację, żądanie lub błąd.
Data wygaśnięcia: od 30 sekund do roku

Nazwa: __utma
Wartość: 1564498958.1564498958.1564498958.1 Purpose
: Ten plik cookie służy do śledzenia zachowania użytkownika na stronie internetowej i mierzenia wydajności. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy informacje są wysyłane do Google Analytics.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Name: __utmt
Value: 1 Purpose
: Like _gat_gtag_UA_<property-id>, the cookie is used to throttle the request rate.
Expiry date:  after 10 minutes

Nazwa: __utmb
Wartość: 3.10.1564498958 Cel
: Ten plik cookie służy do określania nowych sesji. Jest aktualizowany za każdym razem, gdy nowe dane lub informacje są wysyłane do Google Analytics.
Data wygaśnięcia: po 30 minutach

Nazwa: __utmc
Wartość: 167421564 Cel
: Ten plik cookie służy do ustawiania nowych sesji dla powracających użytkowników. Jest to plik cookie sesji i jest przechowywany tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.
Data wygaśnięcia: Po zamknięciu przeglądarki

Nazwa: __utmz
Wartość: m|utmccn=(odesłanie)|utmcmd=odesłanie|utmcct=/ Cel.
: Plik cookie służy do identyfikacji źródła ruchu na naszej stronie internetowej. Oznacza to, że plik cookie przechowuje informacje o tym, skąd użytkownik wszedł na naszą stronę internetową. Może to być inna strona lub reklama.
Data wygaśnięcia: po 6 miesiącach

Nazwa: __utmv
Wartość: nieokreślona Cel
: Plik cookie służy do przechowywania danych użytkownika zdefiniowanych przez użytkownika. Jest on zawsze aktualizowany, gdy informacje są wysyłane do Google Analytics.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Uwaga: Ta lista nie może być kompletna, ponieważ Google stale zmienia wybór swoich plików cookie.

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych danych gromadzonych przez Google Analytics:

Mapy cieplne: Google tworzy tak zwane mapy cieplne. Mapy cieplne pokazują dokładnie te obszary, które użytkownik kliknął. W ten sposób uzyskujemy informacje o tym, gdzie użytkownik znajduje się na naszej stronie.

Czas trwania sesji: Google definiuje czas trwania sesji jako czas spędzony na naszej stronie bez jej opuszczania. Jeśli użytkownik był nieaktywny przez 20 minut, sesja kończy się automatycznie.

Odbicie współczynnik odrzuceń: Odbicie ma miejsce, gdy użytkownik wyświetli tylko jedną stronę w naszej witrynie, a następnie ponownie ją opuści.

Tworzenie konta : Jeśli użytkownik utworzy konto lub złoży zamówienie na naszej stronie internetowej, Google Analytics gromadzi te dane.

Adres IP: Adres IP jest wyświetlany tylko w formie skróconej, aby nie było możliwe jednoznaczne przypisanie.

Lokalizacja: Kraj i przybliżoną lokalizację użytkownika można określić za pomocą adresu IP. Proces ten jest również określany jako określanie lokalizacji IP.

Informacje techniczne: Informacje techniczne obejmują między innymi typ przeglądarki, dostawcę Internetu lub rozdzielczość ekranu.

Źródło pochodzenia: Google Analytics lub Oczywiście interesuje nas również, z której witryny lub reklamy użytkownik trafił na naszą stronę.

Inne dane to dane kontaktowe, wszelkie oceny, odtwarzanie multimediów (np. jeśli odtwarzasz wideo na naszej stronie), udostępnianie treści za pośrednictwem mediów społecznościowych lub dodawanie ich do ulubionych. Lista ta nie jest kompletna i służy jedynie jako ogólny przewodnik po przechowywaniu danych przez Google Analytics.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Google rozmieściło swoje serwery na całym świecie. Większość serwerów znajduje się w Ameryce, w związku z czym dane użytkowników są przechowywane głównie na serwerach amerykańskich. Tutaj możesz przeczytać, gdzie dokładnie znajdują się centra danych Google: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Dane są dystrybuowane na różnych nośnikach fizycznych. Ma to tę zaletę, że dane mogą być wywoływane szybciej i są lepiej chronione przed manipulacją. Każde centrum danych Google ma programy awaryjne dla Twoich danych. Na przykład, jeśli sprzęt Google ulegnie awarii lub klęski żywiołowe sparaliżują serwery, ryzyko przerwy w świadczeniu usług w Google pozostaje niskie.

Okres przechowywania danych zależy od używanych właściwości. W przypadku korzystania z nowszych właściwości Google Analytics 4 okres przechowywania danych użytkownika jest ustalony na 14 miesięcy. W przypadku innych tak zwanych danych zdarzeń mamy możliwość wyboru okresu przechowywania wynoszącego 2 miesiące lub 14 miesięcy.

W przypadku właściwości Universal Analytics Google Analytics ma standardowy okres przechowywania danych użytkownika wynoszący 26 miesięcy. Następnie dane użytkownika zostaną usunięte. Mamy jednak możliwość samodzielnego wyboru okresu przechowywania danych użytkowników. Mamy do wyboru pięć opcji:

 • Usunięcie po 14 miesiącach
 • Usunięcie po 26 miesiącach
 • Usunięcie po 38 miesiącach
 • Usunięcie po 50 miesiącach
 • Brak automatycznego usuwania

Ponadto istnieje również opcja, że dane zostaną usunięte tylko wtedy, gdy użytkownik nie będzie już odwiedzał naszej strony internetowej w wybranym przez nas okresie. W takim przypadku okres przechowywania zostanie zresetowany za każdym razem, gdy użytkownik ponownie odwiedzi naszą witrynę w określonym okresie.

Po upływie określonego okresu dane będą usuwane raz w miesiącu. Ten okres przechowywania dotyczy danych użytkownika powiązanych z plikami cookie, rozpoznawaniem użytkowników i identyfikatorami reklam (np. pliki cookie z domeny DoubleClick). Wyniki raportów są oparte na zagregowanych danych i są przechowywane niezależnie od danych użytkownika. Dane zagregowane to połączenie pojedynczych danych w większą jednostkę.

Jak mogę usunąć moje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych, użytkownik ma prawo do dostępu, aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia swoich danych. Użytkownik może uniemożliwić Google Analytics korzystanie z jego danych, korzystając z dodatku do przeglądarki w celu wyłączenia Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Dodatek do przeglądarki można pobrać i zainstalować pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Należy pamiętać, że dodatek ten wyłącza jedynie gromadzenie danych przez Google Analytics.

Jeśli chcesz dezaktywować, usunąć lub zarządzać plikami cookie, znajdziesz odpowiednie linki do instrukcji dla najpopularniejszych przeglądarek w sekcji "Pliki cookie".

podstawa prawna

Korzystanie z Google Analytics wymaga zgody użytkownika, którą uzyskaliśmy za pomocą naszego wyskakującego okienka plików cookie. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, które może mieć miejsce, gdy są one gromadzone przez narzędzia analityki internetowej.

Oprócz zgody istnieje uzasadniony interes z naszej strony w analizowaniu zachowania odwiedzających witrynę, a tym samym ulepszaniu naszej oferty pod względem technicznym i ekonomicznym. Za pomocą Google Analytics możemy identyfikować błędy na stronie internetowej, identyfikować ataki i poprawiać rentowność. Podstawą prawną jest Artykuł 6 (1) (f) RODO (uzasadnione interesy) . Z Google Analytics korzystamy jednak tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

Google przetwarza również dane użytkowników między innymi w USA. Zwracamy uwagę, że według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony w przypadku przekazywania danych do USA. Może to wiązać się z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych przez odbiorców z siedzibą w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych, Google stosuje tak zwane standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 DSGVO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że dane użytkownika są również zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, jeśli są przekazywane do krajów trzecich (takich jak USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule Google zobowiązuje się do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć między innymi tutaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Warunki przetwarzania danych Google Ads, które odpowiadają standardowym klauzulom umownym i mają również zastosowanie do Google Analytics, można znaleźć pod adresem https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Mamy nadzieję, że udało nam się przekazać najważniejsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google Analytics. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze śledzenia, polecamy te dwa linki: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ oraz https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl=de .

Raporty Google Analytics dotyczące danych demograficznych i zainteresowań

Aktywowaliśmy funkcje raportów reklamowych w Google Analytics. Raporty Demografia i Zainteresowania zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach. Pozwala nam to uzyskać lepszy obraz naszych użytkowników bez możliwości przypisania tych danych do poszczególnych osób. Więcej informacji na temat funkcji reklamowych można znaleźć pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad .

Użytkownik może zakończyć korzystanie z działań i informacji z konta Google w sekcji "Ustawienia reklam" pod adresem https://adssettings.google.com/authenticated zaznaczając pole.

Anonimizacja adresu IP Google Analytics

Na tej stronie internetowej wdrożyliśmy anonimizację adresu IP Google Analytics. Funkcja ta została opracowana przez Google, aby ta strona internetowa mogła być zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i zaleceniami lokalnych organów ochrony danych, jeśli zabraniają one przechowywania pełnego adresu IP. Adres IP jest anonimizowany lub maskowany, gdy tylko adresy IP dotrą do sieci gromadzenia danych Google Analytics i zanim dane zostaną zapisane lub przetworzone.

Więcej informacji na temat anonimizacji adresów IP można znaleźć na stronie https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de .

Polityka prywatności Google Tag Manager

Podsumowanie polityki prywatności Google Tag Manager
Dotyczy: Odwiedzający witrynę
Cel: Organizacja poszczególnych narzędzi śledzących
Przetwarzane dane: Google Tag Manager sam w sobie nie przechowuje żadnych danych. Dane przechwytują tagi używanych narzędzi analityki internetowej.
📅 Czas przechowywania: zależy od używanego narzędzia analityki internetowej
⚖️ Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (a) RODO (zgoda), Artykuł 6 (1) (f) RODO (prawnie uzasadnione interesy)

Czym jest Google Tag Manager?

Na naszej stronie internetowej używamy Google Tag Manager firmy Google Inc. Firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za wszystkie usługi Google w Europie. Ten menedżer tagów jest jednym z wielu pomocnych produktów marketingowych Google. Korzystając z Menedżera tagów Google, możemy centralnie instalować i zarządzać fragmentami kodu z różnych narzędzi śledzących, których używamy na naszej stronie internetowej.

W niniejszej polityce prywatności chcemy wyjaśnić bardziej szczegółowo, co robi Menedżer tagów Google, dlaczego go używamy i w jaki sposób przetwarzane są dane.

Menedżer tagów Google to narzędzie organizacyjne, którego możemy używać do integracji i zarządzania tagami witryny centralnie i za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Tagi to małe fragmenty kodu, które na przykład rejestrują (śledzą) aktywność użytkownika na naszej stronie internetowej. W tym celu sekcje kodu JavaScript są używane w kodzie źródłowym naszej witryny. Tagi często pochodzą z wewnętrznych produktów Google, takich jak Google Ads lub Google Analytics, ale tagi innych firm mogą być również zintegrowane i zarządzane za pośrednictwem menedżera. Takie tagi mają różne zadania. Mogą zbierać dane przeglądarki, zasilać narzędzia marketingowe danymi, osadzać przyciski, ustawiać pliki cookie, a także śledzić użytkowników na wielu stronach internetowych.

Dlaczego używamy Google Tag Managera na naszej stronie internetowej?

Jak mówi przysłowie: organizacja to połowa sukcesu! Oczywiście dotyczy to również utrzymania naszej strony internetowej. Aby nasza strona internetowa była jak najlepsza dla Ciebie i wszystkich osób zainteresowanych naszymi produktami i usługami, potrzebujemy różnych narzędzi śledzących, takich jak Google Analytics. Dane zebrane przez te narzędzia pokazują nam, co najbardziej Cię interesuje, gdzie możemy ulepszyć nasze usługi i którym osobom powinniśmy nadal pokazywać nasze oferty. Aby to śledzenie działało, musimy osadzić odpowiednie kody JavaScript na naszej stronie internetowej. Zasadniczo moglibyśmy zintegrować każdą sekcję kodu poszczególnych narzędzi śledzących osobno z naszym kodem źródłowym. Wymaga to jednak stosunkowo dużej ilości czasu i łatwo stracić orientację. Dlatego korzystamy z Menedżera tagów Google. Możemy łatwo wbudować niezbędne skrypty i zarządzać nimi z jednego miejsca. Ponadto Google Tag Manager oferuje łatwy w obsłudze interfejs użytkownika i nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej. W ten sposób udaje nam się utrzymać porządek w naszej codziennej dżungli.

Jakie dane są przechowywane przez Google Tag Manager?

Sam Tag Manager jest domeną, która nie ustawia plików cookie i nie przechowuje żadnych danych. Działa jako zwykły "menedżer" zaimplementowanych tagów. Dane są rejestrowane przez poszczególne tagi różnych narzędzi do analizy sieci. Dane są przekazywane do poszczególnych narzędzi śledzących w Menedżerze tagów Google i nie są zapisywane.

Wygląda to jednak zupełnie inaczej w przypadku zintegrowanych tagów różnych narzędzi do analizy stron internetowych, takich jak Google Analytics. W zależności od narzędzia analitycznego, różne dane dotyczące zachowania użytkownika w sieci są zazwyczaj gromadzone, przechowywane i przetwarzane za pomocą plików cookie. W tym celu prosimy o zapoznanie się z naszymi tekstami dotyczącymi ochrony danych dla poszczególnych narzędzi analizy i śledzenia, których używamy na naszej stronie internetowej.

W ustawieniach konta Tag Manager zezwoliliśmy Google na otrzymywanie od nas anonimowych danych. Dotyczy to jednak wyłącznie użytkowania i wykorzystania naszego menedżera tagów, a nie danych użytkownika, które są przechowywane za pośrednictwem sekcji kodu. Umożliwiamy Google i innym podmiotom otrzymywanie wybranych danych w formie anonimowej. W związku z tym wyrażamy zgodę na anonimowe przesyłanie danych z naszej strony internetowej. Pomimo szeroko zakrojonych badań nie byliśmy w stanie dowiedzieć się dokładnie, które podsumowane i anonimowe dane są przekazywane. W każdym razie Google usuwa wszystkie informacje, które mogłyby zidentyfikować naszą witrynę. Google łączy dane z setkami innych anonimowych danych witryn i tworzy trendy użytkowników w ramach pomiarów porównawczych. W benchmarkingu wyniki użytkownika są porównywane z wynikami konkurencji. Na podstawie zebranych informacji można zoptymalizować procesy.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Gdy Google zapisuje dane, są one zapisywane na własnych serwerach Google. Serwery te są rozproszone po całym świecie. Większość z nich znajduje się w Ameryce. Pod adresem https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de można przeczytać, gdzie dokładnie znajdują się serwery Google.

Czas przechowywania danych przez poszczególne narzędzia śledzące można znaleźć w naszych tekstach dotyczących ochrony danych dla poszczególnych narzędzi.

Jak mogę usunąć moje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Sam Google Tag Manager nie ustawia żadnych plików cookie, ale zarządza tagami z różnych witryn śledzących. W naszych tekstach dotyczących ochrony danych dla poszczególnych narzędzi śledzących można znaleźć szczegółowe informacje na temat usuwania danych lub zarządzania nimi.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z tego narzędzia dane użytkownika mogą być również przechowywane i przetwarzane poza UE. Większość krajów trzecich (w tym USA) nie jest uważana za bezpieczne zgodnie z obowiązującymi europejskimi przepisami o ochronie danych. Dane nie mogą być po prostu przekazywane do niebezpiecznych krajów trzecich, przechowywane tam i przetwarzane, chyba że istnieją odpowiednie gwarancje (takie jak standardowe klauzule umowne UE) między nami a dostawcą usług spoza Europy.

podstawa prawna

Korzystanie z Menedżera tagów Google wymaga zgody użytkownika, którą uzyskaliśmy za pomocą naszego wyskakującego okienka plików cookie. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) Zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, ponieważ może wystąpić, gdy są one gromadzone przez narzędzia analityki internetowej.

Oprócz zgody, istnieje uzasadniony interes z naszej strony w analizowaniu zachowań odwiedzających witrynę, a tym samym ulepszaniu naszej oferty pod względem technicznym i ekonomicznym. Za pomocą Menedżera tagów Google możemy poprawić naszą rentowność. Podstawą prawną jest Artykuł 6 (1) (f) RODO (uzasadnione interesy) . Z Menedżera tagów Google korzystamy jednak wyłącznie za zgodą użytkownika.

Google przetwarza również dane użytkowników między innymi w USA. Zwracamy uwagę, że według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony w przypadku przekazywania danych do USA. Może to wiązać się z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych przez odbiorców z siedzibą w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych, Google stosuje tak zwane standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 DSGVO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że dane użytkownika są również zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, jeśli są przekazywane do krajów trzecich (takich jak USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule Google zobowiązuje się do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć między innymi tutaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Warunki przetwarzania danych Google Ads, które odpowiadają standardowym klauzulom umownym i mają również zastosowanie do Menedżera tagów Google, można znaleźć pod adresem https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Menedżerze tagów Google, zalecamy zapoznanie się z często zadawanymi pytaniami na stronie https://support.google.com/tagmanager/?hl=de#topic=3441530 .

 

Polityka prywatności Hotjar

Podsumowanie polityki prywatności Hotjar
Strony, których to dotyczy: Odwiedzający witrynę
Cel: Ocena informacji o odwiedzających w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika.
Przetwarzane dane: Statystyki dostępu, które obejmują dane takie jak lokalizacje dostępu, dane urządzenia, czas trwania i czas dostępu, zachowanie nawigacyjne, zachowanie związane z kliknięciami i adresy IP.
Czas przechowywania: dane zostaną usunięte po upływie jednego roku.
⚖️ Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (a) RODO (zgoda), Artykuł 6 (1) (f) RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest Hotjar?

Używamy Hotjar od Hotjar Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta) na naszej stronie internetowej do statystycznej oceny danych odwiedzających. Hotjar to usługa, która analizuje zachowanie i informacje zwrotne od użytkownika na naszej stronie internetowej przy użyciu kombinacji narzędzi do analizy i informacji zwrotnych. Otrzymujemy raporty i wizualne reprezentacje z Hotjar, które pokazują nam, gdzie i jak "poruszasz się" po naszej witrynie. Dane osobowe są automatycznie anonimizowane i nigdy nie docierają do serwerów Hotjar. Oznacza to, że użytkownik nie jest identyfikowany osobiście jako użytkownik witryny, a my nadal dowiadujemy się wiele o jego zachowaniu.

Jak już wspomniano w powyższej sekcji, Hotjar pomaga nam analizować zachowanie odwiedzających naszą witrynę. Narzędzia oferowane przez Hotjar obejmują mapy cieplne, lejki konwersji, nagrywanie odwiedzających, przychodzące opinie, ankiety zwrotne i ankiety (więcej informacji na ich temat można znaleźć pod adresem https://www.hotjar.com/ ). W ten sposób Hotjar pomaga nam oferować lepsze wrażenia użytkownika i lepszą obsługę. Z jednej strony oferuje dobrą analizę zachowań online, a z drugiej strony otrzymujemy również dobre opinie na temat jakości naszej strony internetowej. Ponieważ oprócz wszystkich aspektów analitycznych, chcemy również poznać Twoją opinię na temat naszej strony internetowej. Dzięki narzędziu do zbierania opinii jest to dokładnie możliwe.

Dlaczego używamy Hotjar na naszej stronie internetowej?

W ostatnich latach znaczenie user experience (czyli doświadczenia użytkownika) na stronach internetowych znacznie wzrosło. I nie bez powodu. Strona internetowa powinna być skonstruowana w taki sposób, aby odwiedzający czuł się komfortowo i mógł łatwo się po niej poruszać. Dzięki narzędziom analitycznym Hotjar i narzędziu do zbierania opinii możemy uatrakcyjnić naszą stronę internetową i naszą ofertę. Szczególnie cenne okazały się dla nas mapy cieplne Hotjar. Mapy cieplne są formą reprezentacji do wizualizacji danych. Na przykład mapy cieplne Hotjar pozwalają nam bardzo wyraźnie zobaczyć, co użytkownik lubi klikać, dotykać i gdzie przewijać.

Jakie dane przechowuje Hotjar?

Podczas przeglądania naszej witryny Hotjar automatycznie gromadzi informacje o zachowaniu użytkownika. Aby móc gromadzić te informacje, zainstalowaliśmy własny kod śledzenia na naszej stronie internetowej. Następujące dane mogą być gromadzone za pośrednictwem komputera lub przeglądarki:

 • Adres IP komputera użytkownika (gromadzony i przechowywany w formacie anonimowym)
 • rozmiar ekranu
 • Informacje o przeglądarce (która przeglądarka, która wersja itp.)
 • Twoja lokalizacja (ale tylko kraj)
 • Preferowane ustawienie języka
 • Odwiedzone strony (podstrony)
 • Data i godzina dostępu do jednej z naszych podstron (stron internetowych)

Ponadto pliki cookie przechowują również dane, które są umieszczane na komputerze użytkownika (zazwyczaj w przeglądarce). Nie są w nich gromadzone żadne dane osobowe. Zasadniczo Hotjar nie przekazuje żadnych zgromadzonych danych stronom trzecim. Hotjar wyraźnie zaznacza jednak, że czasami konieczne jest udostępnienie danych Amazon Web Services. Wówczas części informacji użytkownika są przechowywane na ich serwerach. Amazon jest jednak zobowiązany do zachowania poufności i nieujawniania tych danych.

Tylko ograniczona liczba osób (pracowników Hotjar) ma dostęp do przechowywanych informacji. Serwery Hotjar są chronione przez zapory sieciowe i ograniczenia IP (dostęp tylko do zatwierdzonych adresów IP). Zapory sieciowe to systemy bezpieczeństwa, które chronią komputery przed niepożądanym dostępem do sieci. Są one zaprojektowane tak, aby działać jako bariera między bezpieczną siecią wewnętrzną Hotjar a Internetem. Hotjar korzysta również z usług firm zewnętrznych, takich jak Google Analytics lub Optimizely. Firmy te mogą również przechowywać informacje, które przeglądarka użytkownika wysyła do naszej witryny.

Następujące pliki cookie są używane przez Hotjar. Ponieważ odnosimy się, między innymi, do listy plików cookie z oświadczenia o ochronie danych Hotjar pod adresem https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies nie ma przykładowej wartości dla każdego pliku cookie. Lista pokazuje przykłady plików cookie używanych przez Hotjar i nie jest kompletna.

Nazwa ajs_anonymous_id
Wartość: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22111766445-5 Purpose
: Ten plik cookie jest zwykle używany do celów analitycznych i pomaga zliczać odwiedzających naszą witrynę poprzez śledzenie, czy użytkownik był już wcześniej na tej stronie.
Data wygaśnięcia: po roku

Nazwa ajs_group_id
Wartość: 0 Przeznaczenie
: Ten plik cookie gromadzi dane o zachowaniu użytkowników. Dane te można następnie przypisać do określonej grupy odwiedzających w oparciu o podobieństwa między odwiedzającymi witrynę.
Data wygaśnięcia: po roku

Nazwa _hjid
Wartość: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c Purpose
: Plik cookie służy do utrzymywania identyfikatora użytkownika Hotjar, który jest unikalny dla witryny w przeglądarce. W ten sposób zachowanie użytkownika może zostać przypisane do tego samego identyfikatora użytkownika podczas kolejnych wizyt.
Data wygaśnięcia: po roku

Nazwa: _hjMinimizedPolls
Wartość: 462568111766445-8 Cel
: Hotjar ustawia ten plik cookie za każdym razem, gdy zminimalizujesz widżet Feedback Poll. Plik cookie zapewnia, że widżet pozostaje zminimalizowany podczas przeglądania naszej witryny.
Data wygaśnięcia: po roku

Nazwa: _hjIncludedInSample
Wartość: 1 Cel
: Ten sesyjny plik cookie jest ustawiany w celu informowania Hotjar, czy użytkownik jest częścią wybranych osób (sample) używanych do tworzenia lejków (lejków).
Data wygaśnięcia: po roku

Nazwa _hjClosedSurveyInvites Cel
: Ten plik cookie jest ustawiany, gdy użytkownik zobaczy zaproszenie do ankiety zwrotnej w wyskakującym okienku. Ten plik cookie służy do zapewnienia, że to zaproszenie pojawi się tylko raz.
Data wygaśnięcia: po roku

Nazwa: _hjDonePolls Cel
: Po zakończeniu rundy pytań zwrotnych za pomocą tak zwanego widżetu ankiety zwrotnej ten plik cookie jest ustawiany w przeglądarce. Hotjar zapobiega w ten sposób ponownemu otrzymywaniu tych samych ankiet w przyszłości.
Data wygaśnięcia: po roku

Nazwa: _hjDoneTestersWidgets Cel : Ten plik cookie jest używany, gdy tylko użytkownik wprowadzi swoje dane w widgecie "Rekrutacja testerów". Za pomocą tego widżetu chcemy zatrudnić użytkownika jako testera. Aby ten formularz nie pojawiał się wielokrotnie, używany jest plik cookie. Data wygaśnięcia: po roku

Nazwa: _hjMinimizedTestersWidgets Przeznaczenie
: Ten plik cookie jest ustawiany tak, aby "Rekrutacja testerów" pozostawała zminimalizowana na wszystkich naszych stronach, gdy tylko zostanie zminimalizowana.
Data wygaśnięcia: po roku

Nazwa: _hjShownFeedbackMessage Cel
: Ten plik cookie jest ustawiany po zminimalizowaniu lub dodaniu przychodzącej informacji zwrotnej. Dzieje się tak, aby po przejściu na inną stronę, na której ma się pojawić, przychodząca informacja zwrotna była natychmiast ładowana jako zminimalizowana.
Data wygaśnięcia: po roku

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy kod śledzący, który jest przesyłany na serwery Hotjar w Irlandii (UE). Ten kod śledzenia kontaktuje się z serwerami Hotjar i wysyła skrypt do komputera lub urządzenia, z którego użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do naszej witryny. Skrypt gromadzi określone dane związane z interakcją użytkownika z naszą witryną. Dane te są następnie przesyłane na serwery Hotjar w celu ich przetworzenia. Hotjar narzucił sobie 365-dniowy okres przechowywania danych. Oznacza to, że wszystkie dane zebrane przez Hotjar i starsze niż rok zostaną automatycznie usunięte.

Jak mogę usunąć moje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Hotjar nie przechowuje żadnych danych osobowych użytkownika do analizy. Firma reklamuje się nawet hasłem "Śledzimy zachowanie, a nie osoby" (tj. "Śledzimy zachowanie użytkowników, ale nie identyfikowalne, indywidualne dane). Użytkownik zawsze ma możliwość uniemożliwienia gromadzenia jego danych. Wszystko, co musisz zrobić, to przejść do strona rezygnacji' i kliknąć "Dezaktywuj Hotjar". Należy pamiętać, że usunięcie plików cookie, korzystanie z trybu prywatnego przeglądarki lub korzystanie z innej przeglądarki spowoduje ponowne gromadzenie danych. Można również aktywować przycisk "Nie śledź" w przeglądarce. Na przykład w przeglądarce Chrome należy kliknąć trzy paski w prawym górnym rogu i przejść do "Ustawień". Tam w sekcji "Prywatność" znajdziesz opcję "Wyślij żądanie "Nie śledź" z ruchem przeglądarki". Teraz wystarczy aktywować ten przycisk i żadne dane nie będą zbierane przez Hotjar.

podstawa prawna

Korzystanie z Hotjar wymaga zgody użytkownika, którą uzyskaliśmy za pomocą naszego wyskakującego okienka plików cookie. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) Zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, ponieważ może wystąpić, gdy są one gromadzone przez narzędzia do analizy stron internetowych.

Oprócz zgody, istnieje uzasadniony interes z naszej strony w analizowaniu zachowania odwiedzających witrynę, a tym samym ulepszaniu naszej oferty pod względem technicznym i ekonomicznym. Z pomocą Hotjar możemy wykrywać błędy na stronie internetowej, identyfikować ataki i poprawiać rentowność. Podstawą prawną jest Artykuł 6 (1) (f) RODO (prawnie uzasadnione interesy) . Z Hotjar korzystamy jednak tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

Więcej szczegółów na temat polityki prywatności oraz tego, jakie dane zbiera Hotjar i w jaki sposób, można znaleźć na stronie https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy?tid=111766445 .

Wprowadzenie do e-mail marketingu

Podsumowanie marketingu e-mailowego
Dotyczy: Subskrybenci newslettera
Cel: Reklama bezpośrednia za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadamianie o istotnych wydarzeniach systemowych
Przetwarzane dane: Dane wprowadzone podczas rejestracji, ale co najmniej adres e-mail. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w narzędziu do e-mail marketingu używanym w każdym przypadku.
Czas przechowywania: Czas trwania subskrypcji
⚖️ Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (a) RODO (zgoda), Artykuł 6 (1) (f) RODO (prawnie uzasadnione interesy)

Czym jest marketing e-mailowy?

Aby zawsze być na bieżąco, korzystamy również z możliwości e-mail marketingu. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie naszych wiadomości e-mail lub biuletynów, jego dane również będą przetwarzane i przechowywane. E-mail marketing jest podzbiorem marketingu internetowego. Polega on na wysyłaniu wiadomości lub ogólnych informacji o firmie, produkcie lub usłudze za pośrednictwem poczty elektronicznej do określonej grupy osób, które są nimi zainteresowane.

Jeśli chcesz wziąć udział w naszym e-mail marketingu (zazwyczaj za pośrednictwem newslettera), zazwyczaj wystarczy zarejestrować się za pomocą swojego adresu e-mail. W tym celu należy wypełnić formularz online i wysłać go. Może się jednak zdarzyć, że poprosimy Cię o podanie tytułu i imienia, abyśmy mogli napisać do Ciebie osobiście.

Zasadniczo rejestracja do newslettera odbywa się za pomocą tak zwanej "procedury podwójnej zgody". Po zarejestrowaniu się do naszego newslettera na naszej stronie internetowej, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem subskrypcji newslettera. Gwarantuje to, że użytkownik jest właścicielem adresu e-mail i że nikt nie zarejestrował się przy użyciu adresu e-mail innej osoby. My lub używane przez nas narzędzie do powiadamiania rejestruje każdą rejestrację. Jest to konieczne, abyśmy mogli również udowodnić prawnie poprawny proces rejestracji. Z reguły zapisywany jest czas rejestracji, czas potwierdzenia rejestracji oraz adres IP użytkownika. Ponadto rejestrowane są również zmiany wprowadzane w zapisanych danych.

Dlaczego korzystamy z e-mail marketingu?

Oczywiście chcemy pozostać z Tobą w kontakcie i zawsze przedstawiać Ci najważniejsze wiadomości dotyczące naszej firmy. Korzystamy między innymi z e-mail marketingu - często nazywanego po prostu "newsletterem" - jako istotnej części naszego marketingu online. Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę lub jest to dozwolone przez prawo, będziemy wysyłać mu biuletyny, systemowe wiadomości e-mail lub inne powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Używając terminu "newsletter" w poniższym tekście, mamy na myśli głównie wiadomości e-mail wysyłane regularnie. Oczywiście nie chcemy w żaden sposób zawracać Ci głowy naszym newsletterem. Dlatego zawsze staramy się oferować tylko istotne i interesujące treści. Na przykład możesz dowiedzieć się więcej o naszej firmie, naszych usługach lub produktach. Ponieważ stale ulepszamy naszą ofertę, za pośrednictwem naszego biuletynu zawsze dowiesz się, kiedy pojawią się nowości lub kiedy aktualnie oferujemy specjalne, lukratywne promocje. Jeśli zlecamy nasz e-mail marketing usługodawcy, który oferuje profesjonalne narzędzie do wysyłania, robimy to, aby móc oferować szybkie i bezpieczne biuletyny. Celem naszego e-mail marketingu jest przede wszystkim informowanie użytkowników o nowych ofertach, a także przybliżanie ich do naszych celów biznesowych.

Jakie dane są przetwarzane?

Jeśli użytkownik staje się subskrybentem naszego biuletynu za pośrednictwem naszej strony internetowej, potwierdza członkostwo w liście mailingowej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oprócz adresu IP i adresu e-mail, może zostać zapisany również tytuł, imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Jednak tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na takie przechowywanie danych. Dane oznaczone jako takie są niezbędne, aby użytkownik mógł uczestniczyć w oferowanej usłudze. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje brak możliwości korzystania z usługi. Ponadto na naszej stronie internetowej mogą być przechowywane informacje o urządzeniu użytkownika lub preferowanych przez niego treściach. Więcej informacji o tym, jak przechowujemy dane, gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową, można znaleźć w sekcji Automatyczne przechowywanie danych. Rejestrujemy oświadczenie użytkownika o wyrażeniu zgody,

Czas trwania przetwarzania danych

Jeśli użytkownik usunie swój adres e-mail z naszej listy dystrybucyjnej e-mail/newslettera, możemy przechowywać jego adres przez okres do trzech lat na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tak abyśmy nadal mogli udowodnić jego zgodę w tym czasie. Możemy przetwarzać te dane tylko wtedy, gdy musimy bronić się przed jakimikolwiek roszczeniami.

Jeśli jednak użytkownik potwierdzi, że wyraził zgodę na subskrypcję biuletynu, może w dowolnym momencie złożyć indywidualny wniosek o usunięcie. Jeśli użytkownik trwale sprzeciwi się wyrażeniu zgody, zastrzegamy sobie prawo do zapisania jego adresu e-mail na czarnej liście. Dopóki użytkownik dobrowolnie subskrybuje nasz biuletyn, będziemy oczywiście przechowywać jego adres e-mail.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma możliwość anulowania subskrypcji biuletynu w dowolnym momencie. Wystarczy cofnąć zgodę na rejestrację w newsletterze. Zwykle zajmuje to tylko kilka sekund lub jedno lub dwa kliknięcia. W większości przypadków na końcu każdej wiadomości e-mail znajduje się link umożliwiający rezygnację z subskrypcji biuletynu. Jeśli naprawdę nie możesz znaleźć linku w biuletynie, skontaktuj się z nami przez e-mail, a my natychmiast anulujemy subskrypcję biuletynu.

podstawa prawna

Nasz newsletter jest wysyłany na podstawie zgody (Artykuł 6 (1) (a) RODO). Oznacza to, że możemy wysyłać biuletyn tylko wtedy, gdy użytkownik wcześniej aktywnie zarejestrował się w celu jego otrzymywania. W razie potrzeby możemy również wysyłać wiadomości reklamowe na podstawie § 7 ust. 3 UWG, pod warunkiem, że użytkownik został naszym klientem i nie sprzeciwił się wykorzystywaniu swojego adresu e-mail do celów reklamy bezpośredniej.

Informacje na temat specjalnych usług e-mail marketingu i sposobu przetwarzania przez nie danych osobowych można znaleźć - jeśli są dostępne - w poniższych sekcjach.

Polityka prywatności MailChimp

Podsumowanie oświadczenia o ochronie danych MailChimp
Dotyczy: Subskrybenci newslettera
Cel: Reklama bezpośrednia za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadamianie o istotnych wydarzeniach systemowych
Przetwarzane dane: Dane wprowadzone podczas rejestracji, ale co najmniej adres e-mail.
Okres przechowywania: Czas trwania subskrypcji
⚖️ Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (a) RODO (zgoda), Artykuł 6 (1) (f) RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest MailChimp?

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, na naszej stronie internetowej korzystamy również z usług firmy MailChimp zajmującej się biuletynami. MailChimp jest obsługiwany przez The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Dzięki MailChimp możemy bardzo łatwo wysyłać interesujące wiadomości za pośrednictwem newslettera. Dzięki MailChimp nie musimy niczego instalować, a i tak możemy czerpać z puli naprawdę przydatnych funkcji. Poniżej omówimy bardziej szczegółowo tę usługę e-mail marketingu i poinformujemy o najważniejszych aspektach związanych z ochroną danych.

MailChimp to oparta na chmurze usługa zarządzania newsletterami. "Oparta na chmurze" oznacza, że nie musimy instalować MailChimp na własnym komputerze lub serwerze. Zamiast tego korzystamy z usługi za pośrednictwem infrastruktury IT - która jest dostępna przez Internet - na zewnętrznym serwerze. Ten sposób korzystania z oprogramowania nazywany jest również SaaS (Software as a Service). Poniższa grafika pokazuje, w jaki sposób MailChimp dystrybuuje wiadomości e-mail do odbiorców newslettera.

Systematyczna funkcja mailchimp

Dzięki MailChimp możemy wybierać spośród szerokiej gamy różnych typów wiadomości e-mail. W zależności od tego, co chcemy osiągnąć dzięki naszemu newsletterowi, możemy prowadzić pojedyncze kampanie, regularne kampanie, autorespondery (automatyczne e-maile), testy A/B, kampanie RSS (wysyłanie o określonym czasie i z określoną częstotliwością) oraz kampanie follow-up.

Dlaczego używamy MailChimp na naszej stronie internetowej?

Zasadniczo korzystamy z usługi newslettera, aby pozostać z Tobą w kontakcie. Chcemy informować o nowościach lub atrakcyjnych ofertach, które mamy obecnie w naszym programie. Zawsze szukamy najprostszych i najlepszych rozwiązań dla naszych działań marketingowych. I właśnie dlatego wybraliśmy usługę zarządzania newsletterem MailChimp. Chociaż oprogramowanie jest bardzo łatwe w użyciu, oferuje dużą liczbę przydatnych funkcji. W ten sposób możemy tworzyć ciekawe i piękne newslettery w krótkim czasie. Dzięki oferowanym szablonom projektujemy każdy biuletyn indywidualnie, a dzięki "responsywnemu projektowi" nasze treści są również wyświetlane czytelnie i pięknie na smartfonie (lub innym mobilnym urządzeniu końcowym).

Dzięki narzędziom takim jak test A/B lub rozbudowanym opcjom analizy możemy bardzo szybko sprawdzić, jak nasz newsletter jest odbierany przez użytkowników. Umożliwia nam to reagowanie w razie potrzeby i ulepszanie naszej oferty lub usług.

Kolejną zaletą jest "system chmury" MailChimp. Dane nie są przechowywane i przetwarzane bezpośrednio na naszym serwerze. Możemy pobierać dane z zewnętrznych serwerów i w ten sposób oszczędzać przestrzeń dyskową. Ponadto wysiłek związany z utrzymaniem jest znacznie niższy.

Jakie dane są przechowywane przez MailChimp?

Rocket Science Group LLC (MailChimp) utrzymuje platformy internetowe, które umożliwiają nam kontakt z użytkownikiem (jeśli użytkownik zapisał się do naszego newslettera). Jeśli użytkownik staje się subskrybentem naszego biuletynu za pośrednictwem naszej strony internetowej, potwierdza pocztą elektroniczną, że jest członkiem listy e-mail MailChimp. Aby MailChimp mógł również udowodnić, że użytkownik wszedł do "dostawcy listy", zapisywana jest data wejścia i adres IP użytkownika. Ponadto MailChimp przechowuje Twój adres e-mail, imię i nazwisko, adres fizyczny oraz informacje demograficzne, takie jak język lub lokalizacja.

Informacje te są wykorzystywane do wysyłania wiadomości e-mail i włączania niektórych innych funkcji MailChimp (takich jak ocena newslettera).

MailChimp udostępnia również informacje stronom trzecim w celu świadczenia lepszych usług. MailChimp udostępnia również niektóre dane zewnętrznym partnerom reklamowym, aby lepiej zrozumieć zainteresowania i obawy swoich klientów, dzięki czemu można dostarczać bardziej odpowiednie treści i ukierunkowane reklamy.

Dzięki tak zwanym "sygnałom nawigacyjnym" (małe grafiki w wiadomościach e-mail w formacie HTML) MailChimp może określić, czy wiadomość e-mail dotarła, czy została otwarta i czy kliknięto łącza. Wszystkie te informacje są przechowywane na serwerach MailChimp. Daje nam to możliwość oceny statystycznej i pozwala dokładnie zobaczyć, jak dobrze użytkownik otrzymał nasz biuletyn. W ten sposób możemy znacznie lepiej dostosować naszą ofertę do Twoich życzeń i ulepszyć nasze usługi.

MailChimp może również wykorzystywać te dane do ulepszania własnych usług. Oznacza to na przykład techniczną optymalizację wysyłki lub określenie lokalizacji (kraju) odbiorcy.

Następujące pliki cookie mogą być ustawiane przez MailChimp. Nie jest to pełna lista plików cookie, ale raczej przykładowy wybór:

Nazwa AVESTA_ENVIRONMENT
Wartość: Prod Purpose
: Ten plik cookie jest niezbędny do świadczenia usług Mailchimp. Jest on zawsze ustawiany, gdy użytkownik rejestruje się na listę mailingową biuletynu.
Data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji

Nazwa ak_bmsc
Wartość: F1766FA98C9BB9DE4A39F70A9E5EEAB55F6517348A7000001111766445-3 Purpose
: Plik cookie służy do odróżnienia człowieka od bota. Umożliwia to generowanie bezpiecznych raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej.
Data wygaśnięcia: po 2 godzinach

Nazwa bm_sv
Wartość: A5A322305B4401C2451FC22FFF547486~FEsKGvX8eovCwTeFTzb8//I3ak2Au… Purpose
: Ten plik cookie pochodzi z portfela cyfrowego MasterPass (usługa MasterCard) i służy do oferowania odwiedzającym bezpiecznych i łatwych wirtualnych transakcji płatniczych. W tym celu użytkownik jest identyfikowany anonimowo na stronie internetowej.
Data wygaśnięcia: po 2 godzinach

Nazwa _abck
Wartość: 8D545C8CCA4C3A50579014C449B045111766445-9 Purpose
: Nie byliśmy w stanie znaleźć bardziej szczegółowych informacji na temat celu tego pliku cookie. Data wygaśnięcia
data: po roku

Czasami może się zdarzyć, że otworzysz nasz biuletyn w celu lepszego wyświetlenia za pośrednictwem danego łącza. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy program pocztowy nie działa lub newsletter nie jest wyświetlany prawidłowo. Newsletter jest wówczas wyświetlany na stronie MailChimp. MailChimp wykorzystuje również pliki cookie (małe pliki tekstowe, które przechowują dane w przeglądarce) na własnych stronach internetowych. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez MailChimp i jego partnerów (np. Google Analytics). Za gromadzenie tych danych odpowiada MailChimp i nie mamy nad tym żadnej kontroli. "Oświadczenie o plikach cookie" MailChimp (znajdujące się pod adresem: https://mailchimp.com/legal/cookies/ ) wyjaśnia dokładnie, w jaki sposób i dlaczego firma wykorzystuje pliki cookie.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Ponieważ MailChimp jest amerykańską firmą, wszystkie zebrane dane są również przechowywane na amerykańskich serwerach.

Zasadniczo dane są trwale przechowywane na serwerach MailChimp i są usuwane tylko na żądanie użytkownika. Użytkownik może zlecić nam usunięcie swojego kontaktu. Spowoduje to trwałe usunięcie wszystkich danych osobowych użytkownika i uczyni go anonimowym w raportach MailChimp. Możesz jednak również zażądać usunięcia swoich danych bezpośrednio z MailChimp. Wówczas wszystkie dane zostaną tam usunięte, a my otrzymamy powiadomienie od MailChimp. Po otrzymaniu wiadomości e-mail mamy 30 dni na usunięcie kontaktu ze wszystkich połączonych integracji.

Jak mogę usunąć moje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w dowolnym momencie, klikając łącze znajdujące się na dole otrzymanej wiadomości e-mail. Jeśli zrezygnowałeś z subskrypcji, klikając link rezygnacji z subskrypcji, Twoje dane zostaną usunięte z MailChimp.

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do witryny MailChimp za pośrednictwem łącza w naszym biuletynie, a pliki cookie są ustawione w przeglądarce, może w dowolnym momencie usunąć lub dezaktywować te pliki cookie i zarządzać nimi. W sekcji "Pliki cookie" znajdują się odpowiednie linki do odpowiednich instrukcji dla najpopularniejszych przeglądarek.

Jeśli użytkownik generalnie nie chce żadnych plików cookie, może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby zawsze informowała go, gdy plik cookie ma zostać ustawiony. Użytkownik może zdecydować dla każdego pliku cookie, czy wyrazić na to zgodę, czy nie.

podstawa prawna

MailChimp wysyła nasz newsletter na podstawie Twojej zgody (Artykuł 6 (1) (a) RODO). Oznacza to, że możemy wysyłać Ci newsletter tylko wtedy, gdy wcześniej aktywnie się na niego zarejestrowałeś. Jeśli zgoda nie jest wymagana, newsletter będzie wysyłany na podstawie uzasadnionego interesu w marketingu bezpośrednim (art. 6 ust. 1 lit. f), o ile jest to prawnie dozwolone. Rejestrujemy proces rejestracji, aby zawsze móc udowodnić, że jest on zgodny z naszym prawem.

MailChimp przetwarza również dane użytkowników między innymi w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony w przypadku przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

MailChimp stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO) jako podstawę przetwarzania danych przez odbiorców z siedzibą w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych. Standardowe klauzule umowne (SCC) to szablony dostarczone przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że dane użytkownika są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, jeśli są przekazywane do krajów trzecich (takich jak USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule MailChimp zobowiązuje się do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć między innymi tutaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Załącznik dotyczący przetwarzania danych Mailchimp, który odpowiada standardowym klauzulom umownym, można znaleźć pod adresem https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses .

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie przez MailChimp można znaleźć pod adresem https://mailchimp.com/legal/cookies/ Informacje na temat ochrony danych w MailChimp (prywatność) można znaleźć pod adresem https://www.intuit.com/privacy/statement/ .

Wprowadzenie do marketingu internetowego

Podsumowanie polityki prywatności w marketingu internetowym
Dotyczy: Odwiedzający witrynę
Cel: Ocena informacji o odwiedzających w celu optymalizacji strony internetowej.
Przetwarzane dane: Statystyki dostępu, które obejmują dane takie jak lokalizacje dostępu, dane urządzenia, czas trwania i czas dostępu, zachowanie nawigacyjne, zachowanie związane z kliknięciami i adresy IP. Przetwarzane mogą być również dane osobowe, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail. Więcej szczegółów można znaleźć w odpowiednim używanym narzędziu marketingu online.
Czas przechowywania: zależy od wykorzystywanych narzędzi marketingu online.
⚖️ Podstawy prawne: Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)

Czym jest marketing internetowy?

Marketing internetowy odnosi się do wszystkich działań prowadzonych online w celu osiągnięcia celów marketingowych, takich jak zwiększenie świadomości marki lub zamknięcie transakcji. Ponadto nasze działania marketingowe online mają na celu zwrócenie uwagi ludzi na naszą stronę internetową. Aby móc pokazać naszą ofertę wielu zainteresowanym osobom, prowadzimy marketing online. Najczęściej są to reklamy online, marketing treści lub optymalizacja pod kątem wyszukiwarek. Dane osobowe są również przechowywane i przetwarzane, abyśmy mogli skutecznie i w ukierunkowany sposób korzystać z marketingu online. Z jednej strony dane pomagają nam wyświetlać nasze treści tylko tym osobom, które są nimi zainteresowane, a z drugiej strony możemy mierzyć sukces reklamowy naszych działań marketingowych online.

Dlaczego korzystamy z narzędzi marketingu online?

Chcemy pokazać naszą stronę każdemu, kto jest zainteresowany tym, co mamy do zaoferowania. Mamy świadomość, że nie jest to możliwe bez celowych działań. Dlatego zajmujemy się marketingiem internetowym. Istnieją różne narzędzia, które ułatwiają nam pracę nad naszymi działaniami marketingowymi online, a ponadto zawsze dostarczają sugestii dotyczących ulepszeń za pośrednictwem danych. Dzięki temu możemy precyzyjniej kierować nasze kampanie do grupy docelowej. Celem tych narzędzi marketingu online jest ostatecznie optymalizacja naszej oferty.

Jakie dane są przetwarzane?

Aby nasz marketing online działał i można było zmierzyć powodzenie działań, tworzone są profile użytkowników, a dane są przechowywane na przykład w plikach cookie (małych plikach tekstowych). Za pomocą tych danych możemy nie tylko umieszczać reklamy w klasyczny sposób, ale także wyświetlać nasze treści bezpośrednio na naszej stronie internetowej w preferowany przez użytkownika sposób. Istnieją różne narzędzia stron trzecich, które oferują te funkcje i odpowiednio zbierają i przechowują dane użytkownika. Nazwane pliki cookie przechowują na przykład informacje o tym, które strony internetowe odwiedziłeś w naszej witrynie, jak długo przeglądałeś te strony, które linki lub przyciski kliknąłeś lub z jakiej witryny do nas trafiłeś. Ponadto przechowywane mogą być również informacje techniczne. Na przykład adres IP użytkownika, używana przeglądarka, urządzenie używane do odwiedzenia naszej witryny lub czas, w którym użytkownik uzyskał dostęp do naszej witryny i kiedy ją ponownie opuścił. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na ustalenie jego lokalizacji, możemy ją również przechowywać i przetwarzać.

Adres IP użytkownika będzie przechowywany w formie spseudonimizowanej (tj. skróconej). Unikalne dane, które bezpośrednio identyfikują użytkownika jako osobę, takie jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail, są przechowywane wyłącznie w formie spseudonimizowanej w ramach procesu reklamy i marketingu online. W związku z tym nie możemy zidentyfikować użytkownika jako osoby, przechowujemy jedynie pseudonimizowane, przechowywane informacje w profilach użytkowników.

Pliki cookie mogą być również wdrażane, analizowane i wykorzystywane do celów reklamowych na innych stronach internetowych, które współpracują z tymi samymi narzędziami reklamowymi. Dane mogą być również przechowywane na serwerach dostawców narzędzi reklamowych.

W wyjątkowych przypadkach unikalne dane (imię i nazwisko, adres e-mail itp.) mogą być również przechowywane w profilu użytkownika. Takie przechowywanie ma miejsce na przykład wtedy, gdy użytkownik jest członkiem kanału mediów społecznościowych, którego używamy do naszych działań marketingowych online, a sieć łączy wcześniej otrzymane dane z profilem użytkownika.

W przypadku wszystkich używanych przez nas narzędzi reklamowych, które przechowują dane użytkownika na swoich serwerach, otrzymujemy wyłącznie informacje zbiorcze, a nigdy dane umożliwiające identyfikację użytkownika jako osoby fizycznej. Dane te pokazują jedynie, jak dobrze zadziałały określone środki reklamowe. Na przykład możemy zobaczyć, jakie działania przekonały użytkownika lub innych użytkowników do odwiedzenia naszej witryny i zakupu usługi lub produktu. Na podstawie tych analiz możemy w przyszłości ulepszyć naszą ofertę reklamową i jeszcze dokładniej dostosować ją do potrzeb i życzeń zainteresowanych osób.

Czas trwania przetwarzania danych

Poniżej poinformujemy Cię o czasie trwania przetwarzania danych, jeśli będziemy mieć więcej informacji na ten temat. Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów. Dane przechowywane w plikach cookie są przechowywane przez różny czas. Niektóre pliki cookie są usuwane po opuszczeniu strony internetowej, inne mogą być przechowywane w przeglądarce przez kilka lat. Odpowiednie oświadczenia o ochronie danych poszczególnych dostawców zazwyczaj zawierają dokładne informacje na temat poszczególnych plików cookie używanych przez dostawcę.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma również prawo i możliwość cofnięcia zgody na korzystanie z plików cookie lub dostawców zewnętrznych w dowolnym momencie. Odbywa się to za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład, można również zapobiec gromadzeniu danych przez pliki cookie poprzez zarządzanie, dezaktywację lub usunięcie plików cookie w przeglądarce. Zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu odwołania pozostaje nienaruszona.

Ponieważ pliki cookie mogą być zwykle używane z narzędziami marketingowymi online, zalecamy również nasze ogólne oświadczenie o ochronie danych dotyczące plików cookie. Aby dowiedzieć się dokładnie, które z Twoich danych są przechowywane i przetwarzane, powinieneś zapoznać się z oświadczeniami o ochronie danych odpowiednich narzędzi.

podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z Artykuł 6 ustęp 1 lit.

Mamy również uzasadniony interes w mierzeniu działań marketingowych online w formie anonimowej w celu wykorzystania uzyskanych danych do optymalizacji naszej oferty i naszych działań. Odpowiednią podstawą prawną jest Artykuł 6 (1) (f) RODO (uzasadnione interesy) . Z narzędzi tych korzystamy jednak wyłącznie za zgodą użytkownika.

Informacje na temat specjalnych narzędzi marketingu online - jeśli są dostępne - można znaleźć w poniższych sekcjach.

Polityka prywatności niestandardowych odbiorców na Facebooku

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Facebook Custom Audiences, narzędzia do śledzenia zdarzeń po stronie serwera. Dostawcą usług jest amerykańska firma Meta Platforms Inc. Za obszar europejski odpowiada firma Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia).

Facebook przetwarza również dane użytkowników między innymi w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony w przypadku przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Facebook stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO) jako podstawę przetwarzania danych przez odbiorców z siedzibą w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych. Standardowe klauzule umowne (SCC) to szablony dostarczone przez Komisję Europejską, których celem jest zapewnienie zgodności danych użytkownika z europejskimi standardami ochrony danych, jeśli są one przekazywane do krajów trzecich (takich jak USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule Facebook zobowiązuje się do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych użytkownika, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć między innymi tutaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Warunki przetwarzania danych na Facebooku, które odpowiadają standardowym klauzulom umownym, można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych przez Facebook Custom Audiences można znaleźć w polityce prywatności na stronie https://www.facebook.com/about/privacy .

Podsumowanie polityki prywatności Google Ads (Google AdWords) dotyczącej śledzenia konwersji
Dotyczy: Odwiedzający witrynę
Cel: Sukces ekonomiczny i optymalizacja naszych usług.
Przetwarzane dane: Statystyki dostępu, które obejmują dane takie jak lokalizacje dostępu, dane urządzenia, czas trwania i czas dostępu, zachowanie nawigacyjne, zachowanie związane z kliknięciami i adresy IP. Przetwarzane mogą być również dane osobowe, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail.
Czas przechowywania: Pliki cookie konwersji zazwyczaj wygasają po 30 dniach i nie przekazują żadnych danych osobowych
⚖️ Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (a) RODO (zgoda), Artykuł 6 (1) (f) RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest śledzenie konwersji Google Ads?

Używamy Google Ads (dawniej Google AdWords) jako internetowego środka marketingowego do reklamowania naszych produktów i usług. Chcemy, aby więcej osób dowiedziało się o wysokiej jakości naszych ofert w Internecie. W ramach naszych działań reklamowych za pośrednictwem Google Ads korzystamy ze śledzenia konwersji firmy Google Inc. na naszej stronie internetowej. Jednak w Europie firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za wszystkie usługi Google. To bezpłatne narzędzie śledzenia pozwala nam lepiej dostosować nasze reklamy do zainteresowań i potrzeb użytkowników. W poniższym artykule chcemy bardziej szczegółowo wyjaśnić, dlaczego korzystamy ze śledzenia konwersji, jakie dane są przechowywane i jak można zapobiec przechowywaniu tych danych.

Google Ads (dawniej Google AdWords) to wewnętrzny system reklamy internetowej firmy Google Inc. Jesteśmy przekonani o jakości naszej oferty i chcemy, aby jak najwięcej osób poznało naszą stronę internetową. W obszarze online Google Ads oferuje najlepszą platformę do tego celu. Oczywiście chcemy również uzyskać dokładny przegląd współczynnika kosztów i korzyści naszych kampanii reklamowych. Dlatego korzystamy z narzędzia do śledzenia konwersji Google Ads.

Ale czym dokładnie jest konwersja? Konwersja ma miejsce, gdy użytkownik zmienia się z czysto zainteresowanego odwiedzającego witrynę w działającego odwiedzającego. Dzieje się tak zawsze, gdy użytkownik kliknie naszą reklamę, a następnie wykona inną czynność, taką jak odwiedzenie naszej witryny. Korzystamy z narzędzia Google do śledzenia konwersji, aby rejestrować, co dzieje się po kliknięciu reklamy Google Ads przez użytkownika. Na przykład możemy sprawdzić, czy produkty są kupowane, usługi są używane lub czy użytkownicy zapisali się do naszego newslettera.

Dlaczego używamy śledzenia konwersji Google Ads na naszej stronie internetowej?

Korzystamy z Google Ads, aby zwrócić uwagę na naszą ofertę na innych stronach internetowych. Celem jest, aby nasze kampanie reklamowe rzeczywiście docierały tylko do tych osób, które są zainteresowane naszymi ofertami. Dzięki narzędziu do śledzenia konwersji widzimy, które słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie prowadzą do pożądanych działań klientów. Widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na danym urządzeniu, a następnie dokonuje konwersji. Dane te pozwalają nam obliczyć współczynnik kosztów do korzyści, zmierzyć sukces poszczególnych działań reklamowych, a w konsekwencji zoptymalizować nasze działania marketingowe online. Z pomocą uzyskanych danych możemy również uczynić naszą stronę internetową bardziej interesującą dla użytkownika i dostosować naszą ofertę reklamową jeszcze bardziej indywidualnie do jego potrzeb.

Jakie dane są przechowywane w ramach śledzenia konwersji Google Ads?

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy znacznik śledzenia konwersji lub fragment kodu, aby lepiej analizować niektóre działania użytkowników. Jeśli użytkownik kliknie teraz jedną z naszych reklam Google Ads, plik cookie "Konwersja" z domeny Google zostanie zapisany na jego komputerze (zwykle w przeglądarce) lub urządzeniu mobilnym. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przechowują informacje na komputerze użytkownika.

Oto dane najważniejszych plików cookie do śledzenia konwersji Google:

Nazwa: Konwersja
Wartość: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111766445-3 Przeznaczenie.
: Ten plik cookie zapisuje każdą konwersję dokonaną w naszej witrynie po przejściu do nas za pośrednictwem reklamy Google.
Data wygaśnięcia: po 3 miesiącach

Nazwa: _gac
Wartość: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE Cel.
: Jest to klasyczny plik cookie Google Analytics i służy do rejestrowania różnych działań na naszej stronie internetowej.
Data wygaśnięcia: po 3 miesiącach

Uwaga: Plik cookie _gac pojawia się tylko w połączeniu z Google Analytics. Powyższa lista nie jest kompletna, ponieważ Google wykorzystuje również inne pliki cookie do oceny analitycznej.

Gdy tylko użytkownik wykona działanie na naszej stronie internetowej, Google rozpoznaje plik cookie i zapisuje jego działanie jako tak zwaną konwersję. Dopóki użytkownik przegląda naszą witrynę, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google rozpoznajemy, że użytkownik znalazł nas za pośrednictwem naszej reklamy Google Ads. Plik cookie jest odczytywany i przesyłany z powrotem do Google Ads wraz z danymi konwersji. Możliwe jest również, że do pomiaru konwersji wykorzystywane są inne pliki cookie. Śledzenie konwersji Google Ads może być dalej udoskonalane i ulepszane za pomocą Google Analytics. W przypadku reklam wyświetlanych przez Google w różnych miejscach w sieci, pliki cookie o nazwie "__gads" lub "_gac" mogą być ustawione w naszej domenie. Od września 2017 r. różne informacje o kampaniach z Analytics. js są zapisywane za pomocą pliku cookie _gac. Plik cookie zapisuje te dane, gdy tylko odwiedzisz jedną z naszych stron, dla których skonfigurowano automatyczne tagowanie Google Ads. W przeciwieństwie do plików cookie ustawionych dla domen Google, Google może odczytywać te pliki cookie konwersji tylko wtedy, gdy użytkownik jest na naszej stronie internetowej. Nie gromadzimy ani nie otrzymujemy żadnych danych osobowych. Otrzymujemy od Google raport z ocenami statystycznymi. Na przykład poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i widzimy, które działania reklamowe zostały dobrze przyjęte. Google może odczytywać te pliki cookie konwersji tylko wtedy, gdy użytkownik jest na naszej stronie internetowej. Nie gromadzimy ani nie otrzymujemy żadnych danych osobowych. Otrzymujemy od Google raport z ocenami statystycznymi. Na przykład poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i widzimy, które działania reklamowe zostały dobrze przyjęte. Google może odczytywać te pliki cookie konwersji tylko wtedy, gdy użytkownik jest na naszej stronie internetowej. Nie gromadzimy ani nie otrzymujemy żadnych danych osobowych. Otrzymujemy od Google raport z ocenami statystycznymi. Na przykład poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i widzimy, które działania reklamowe zostały dobrze przyjęte.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

W tym miejscu chcielibyśmy zaznaczyć, że nie mamy wpływu na to, w jaki sposób Google wykorzystuje zebrane dane. Według Google dane są szyfrowane i przechowywane na bezpiecznych serwerach. W większości przypadków pliki cookie konwersji wygasają po 30 dniach i nie przekazują żadnych danych osobowych. Pliki cookie o nazwie "Conversion" i "_gac" (używane w połączeniu z Google Analytics) mają okres ważności wynoszący 3 miesiące.

Jak mogę usunąć moje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Użytkownik ma możliwość nieuczestniczenia w śledzeniu konwersji Google Ads. Jeśli dezaktywujesz plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki, zablokujesz śledzenie konwersji. W takim przypadku użytkownik nie będzie uwzględniany w statystykach narzędzia śledzącego. Ustawienia plików cookie w przeglądarce można zmienić w dowolnym momencie. Każda przeglądarka działa nieco inaczej. W sekcji "Pliki cookie" znajdziesz odpowiednie linki do odpowiednich instrukcji dla najpopularniejszych przeglądarek.

Jeśli użytkownik generalnie nie chce żadnych plików cookie, może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby zawsze informowała go, gdy plik cookie ma zostać ustawiony. Użytkownik może zdecydować dla każdego pliku cookie, czy zezwala na jego zapisywanie, czy nie. Pobieranie i instalowanie tej wtyczki do przeglądarki ze strony https://support.google.com/ads/answer/7395996 spowoduje również wyłączenie wszystkich "reklamowych plików cookie". Należy pamiętać, że wyłączenie tych plików cookie nie uniemożliwi wyświetlania reklam, a jedynie spersonalizowanych reklam.

podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z funkcji śledzenia konwersji Google Ads, podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z Artykuł 6 ustęp 1 lit.

Mamy również uzasadniony interes w korzystaniu z funkcji śledzenia konwersji Google Ads w celu optymalizacji naszych usług online i działań marketingowych. Odpowiednią podstawą prawną jest Artykuł 6 (1) (f) RODO (uzasadnione interesy) . Korzystamy jednak ze śledzenia konwersji Google Ads tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

Google przetwarza również dane użytkowników między innymi w USA. Zwracamy uwagę, że według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony w przypadku przekazywania danych do USA. Może to wiązać się z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych przez odbiorców z siedzibą w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych, Google stosuje tak zwane standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 DSGVO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że dane użytkownika są również zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, jeśli są przekazywane do krajów trzecich (takich jak USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule Google zobowiązuje się do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć między innymi tutaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Warunki przetwarzania danych dla produktów reklamowych Google (Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms), które odpowiadają standardowym klauzulom umownym i mają również zastosowanie do Google Ads, można znaleźć pod adresem https://business.safety.google/adscontrollerterms/ .

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych w Google, zalecamy zapoznanie się z ogólnym oświadczeniem Google o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Polityka prywatności dotycząca reklam firmy Microsoft

Podsumowanie polityki prywatności dotyczącej reklam firmy Microsoft
Dotyczy: Odwiedzający witrynę
Cel: Sukces ekonomiczny i optymalizacja naszych usług.
Przetwarzane dane: Statystyki dostępu, które obejmują dane takie jak lokalizacje dostępu, dane urządzenia, czas trwania i czas dostępu, zachowanie nawigacyjne, zachowanie związane z kliknięciami i adresy IP. Przetwarzane mogą być również dane osobowe, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail.
Okres przechowywania: Microsoft przechowuje dane do momentu, w którym nie są one już potrzebne do realizacji celów
⚖️ Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (a) RODO (zgoda), Artykuł 6 (1) (f) RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest reklama Microsoft?

Do naszych działań marketingowych online wykorzystujemy również program reklamowy Microsoft Advertising firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Za pomocą programu Microsoft Advertising chcemy zwrócić uwagę wielu osób na wysoką jakość naszych produktów i/lub usług. W tym celu używamy technologii (narzędzia do śledzenia konwersji) firmy Microsoft na naszej stronie internetowej, która również przechowuje dane użytkownika. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych szczegółowo opisujemy tę usługę, wskazujemy, jakie dane są przechowywane, zarządzane i przetwarzane oraz w jaki sposób można zapobiec przechowywaniu danych.

Możesz być bardziej zaznajomiony z reklamą Microsoft pod jej dawną nazwą "Bing Ads". Jest to program reklamowy firmy Microsoft oparty na systemie płatności za kliknięcie. Oznacza to, że reklamodawcy mogą umieszczać reklamy w Bing i Yahoo! Place i płacić tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie reklamę.

Dlaczego korzystamy z reklam Microsoft?

Jesteśmy przekonani do naszych ofert i oczywiście chcemy zaprezentować je szerokiej publiczności. Dzięki Microsoft Advertising możemy przybliżyć nasze produkty lub usługi dokładnie tym osobom, które są nimi naprawdę zainteresowane. Chcemy prezentować nasze produkty nie tylko w słynnej wyszukiwarce Google, ale także w Bing i Yahoo! Dzięki Microsoft Advertising mamy również możliwość umieszczania reklam w tak zwanej "Microsoft Audience Network". Na przykład, możemy również umieszczać reklamy na LinkedIn. Dzięki śledzeniu konwersji dowiadujemy się na przykład, z której reklamy skorzystałeś, aby nas znaleźć, które podstrony szczególnie Ci się podobają i jakie działania podejmujesz w naszej witrynie. Dzięki tym danym możemy ulepszać naszą witrynę,

Jakie dane są przechowywane przez Microsoft Advertising?

Zintegrowaliśmy tag śledzenia konwersji (tj. mały fragment kodu) z Microsoft Advertising na naszej stronie internetowej. Jest to tak zwany tag Universal Event Tracking (UET). Jeśli użytkownik odwiedza naszą witrynę za pośrednictwem reklamy Microsoft, możemy użyć tego narzędzia do śledzenia, aby dowiedzieć się więcej o zachowaniu użytkownika w naszej witrynie. Na przykład dowiadujemy się, z jakiego słowa kluczowego lub reklamy użytkownik do nas trafił, co kliknął w naszej witrynie, ile osób odwiedza naszą witrynę za pośrednictwem Microsoft Ads i jak długo pozostaje w naszej witrynie. Wszystkie te dane odnoszą się do zachowania użytkownika, a nie do danych osobowych. W związku z tym otrzymujemy jedynie dane lub oceny zachowania użytkownika w sieci, ale nie otrzymujemy żadnych danych osobowych. Microsoft wykorzystuje te dane do optymalizacji własnej oferty reklamowej i innych usług. Jeśli użytkownik sam posiada konto Microsoft, zebrane dane mogą zostać powiązane z jego kontem. Możliwe jest również, że Microsoft rozpoznaje i przechowuje adres IP użytkownika. Aby zapisać wszystkie te dane dotyczące zachowania użytkownika, następujący plik cookie jest ustawiany w przeglądarce po wejściu na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Microsoft:

Nazwa: MUIDB
Wartość: 08A53CA3313F6255044C307E353F61CD Purpose
: Ten plik cookie jest ustawiany przez nasz wbudowany tag Microsoft (tag UET) i służy do synchronizacji między różnymi witrynami Microsoft. Umożliwia to rozpoznawanie użytkowników w różnych domenach.
Data wygaśnięcia: po roku

Jeśli jednak użytkownik trafi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Bing, w jego przeglądarce mogą zostać ustawione również inne pliki cookie. Poniżej przedstawiamy wybór innych plików cookie:

Nazwa: ABDEF
Wartość: V=0&ABDV=0&MRNB=1594294373452&MRB=0111766445-7 Purpose
: Nie byliśmy w stanie znaleźć żadnych bardziej szczegółowych informacji na temat tego pliku cookie.
Data wygaśnięcia: po roku

Nazwa: SRCHD
Wartość: AF=NOFORM Przeznaczenie
: Ten plik cookie jest odpowiedzialny za funkcjonalność śledzenia i strony internetowej.
Data wygaśnięcia: po roku

Nazwa: SRCHHPGUSR
Wartość: WTS=63729889193&HV=1594294374&CW=1920&CH=937&DPR=1&UTC=120&DM=0
Cel: Ten plik cookie śledzi i przechowuje zachowanie użytkownika na naszej stronie internetowej oraz interakcję interfejsu Bing Map.
Data wygaśnięcia: po roku

Nazwa: SRCHUID
Wartość: V=2&GUID=157B20CCF36A43F3A4AE9790346EB7A7&dmnchg=1 Purpose
: Ten plik cookie śledzi i przechowuje zachowanie użytkownika na naszej stronie internetowej oraz interakcję z interfejsem API Bing Map.
Data wygaśnięcia: po roku

Nazwa: _EDGE_S
Wartość: mkt=de-at&SID=2EE7002D956A61511D280F2F9474607111766445-2 Purpose
: Ten plik cookie gromadzi i przechowuje zachowanie użytkownika na wielu stronach internetowych. Celem targetowania jest lepsze dostosowanie środków reklamowych do zainteresowań naszej grupy docelowej.
Data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji przeglądarki

Nazwa: _SS
Wartość: SID=2EE7002D956A61511D280F2F94746077111766445-9 Purpose
: Ten plik cookie służy między innymi do rozpoznawania, w jaki sposób użytkownik uzyskał dostęp do naszej witryny. Innymi słowy, która reklama doprowadziła użytkownika do naszej witryny.
Data wygaśnięcia: po roku

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Nie mamy wpływu na sposób, w jaki Microsoft wykorzystuje zebrane dane użytkownika. Microsoft posiada własne serwery działające na całym świecie. Większość z nich znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym dane użytkownika mogą być również przechowywane, zarządzane i przetwarzane na serwerach amerykańskich. Microsoft przechowuje dane (w szczególności dane osobowe) tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia swoich usług lub produktów lub do celów prawnych. Microsoft wspomina również, że rzeczywisty okres przechowywania danych jest bardzo zróżnicowany i zależy od danego produktu.

W przypadku zapytań wyszukiwanych za pośrednictwem Bing, Microsoft usuwa zapisane zapytania po 6 miesiącach, usuwając adres IP użytkownika. Identyfikatory plików cookie, które są generowane na przykład przez plik cookie MUID, stają się nierozpoznawalne po 18 miesiącach.

Jak mogę usunąć moje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w śledzeniu konwersji Microsoft Ads. Jeśli użytkownik nie chce, aby były mu wyświetlane reklamy Microsoft Ads oparte na zainteresowaniach, może wyłączyć tę funkcję pod adresem https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout . Można również dezaktywować, zarządzać lub usunąć wszystkie pliki cookie w przeglądarce. Każda przeglądarka działa nieco inaczej. W sekcji "Pliki cookie" znajdują się odpowiednie łącza do odpowiednich instrukcji dla najpopularniejszych przeglądarek.

podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z reklam Microsoft, podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z Artykuł 6 ustęp 1 lit.

Mamy również uzasadniony interes w korzystaniu z reklam Microsoft w celu optymalizacji naszych usług online i naszych działań marketingowych. Odpowiednią podstawą prawną jest Artykuł 6 (1) (f) RODO (uzasadnione interesy) . Z reklam Microsoft korzystamy jednak wyłącznie za zgodą użytkownika.

Microsoft przetwarza również dane użytkowników między innymi w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony w przypadku przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Microsoft stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO) jako podstawę przetwarzania danych przez odbiorców z siedzibą w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych. Standardowe klauzule umowne (SCC) to szablony dostarczone przez Komisję Europejską, których celem jest zapewnienie zgodności danych użytkownika z europejskimi standardami ochrony danych, jeśli są one przekazywane do krajów trzecich (takich jak USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych użytkownika, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć między innymi tutaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Więcej informacji na temat standardowych klauzul umownych Microsoft można znaleźć na stronie https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses .

Mamy nadzieję, że przedstawiliśmy przegląd przetwarzania danych poprzez śledzenie konwersji przez Microsoft Ads. Oczywiście zawsze istnieje możliwość, że polityka prywatności firmy Microsoft ulegnie zmianie. Aby uzyskać więcej informacji i być na bieżąco, zalecamy również politykę prywatności firmy Microsoft pod adresem https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

Wprowadzenie do sieci dostarczania treści

Podsumowanie polityki prywatności Content Delivery Networks
Dotyczy: Odwiedzający witrynę
Cel: Optymalizacja naszych usług (aby móc szybciej ładować stronę internetową)
Przetwarzane dane: Dane takie jak adres IP użytkownika
Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej oraz w poszczególnych tekstach dotyczących ochrony danych.
Okres przechowywania: w większości przypadków dane są przechowywane do momentu, gdy nie są już potrzebne do świadczenia usługi.
⚖️ Podstawa prawna: Artykuł 6(1)(a) RODO (zgoda), Artykuł 6(1)(f) RODO (uzasadnione interesy )

Czym jest sieć dostarczania treści?

W naszej witrynie korzystamy z tak zwanej sieci dostarczania treści. W większości przypadków taka sieć nazywana jest po prostu CDN. CDN pomaga nam szybko i płynnie ładować naszą stronę internetową, niezależnie od lokalizacji użytkownika. Dane osobowe użytkownika będą również przechowywane, zarządzane i przetwarzane na serwerach dostawcy CDN. Poniżej przedstawimy bardziej szczegółowe informacje na temat usługi i przetwarzania danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w odpowiednim oświadczeniu o ochronie danych dostawcy.

Każda sieć dostarczania treści (CDN) to sieć rozproszonych regionalnie serwerów, połączonych ze sobą za pośrednictwem Internetu. Zawartość stron internetowych (zwłaszcza bardzo duże pliki) może być dostarczana szybko i płynnie za pośrednictwem tej sieci, nawet podczas dużych obciążeń szczytowych. W tym celu CDN tworzy kopię naszej strony internetowej na swoich serwerach. Ponieważ serwery te są rozproszone na całym świecie, strona internetowa może być dostarczona szybko. Transfer danych do przeglądarki jest zatem znacznie skrócony przez CDN.

Dlaczego korzystamy z sieci dostarczania treści dla naszej witryny?

Szybko ładująca się strona internetowa jest częścią naszych usług. Oczywiście wiemy, jak irytujące jest, gdy strona ładuje się w ślimaczym tempie. Przez większość czasu tracisz nawet cierpliwość i uciekasz, zanim strona zostanie w pełni załadowana. Oczywiście chcemy tego uniknąć. Dlatego szybko ładująca się strona internetowa jest oczywistością w naszej ofercie. Dzięki sieci dostarczania treści nasza witryna ładuje się znacznie szybciej w przeglądarce. Korzystanie z CDN jest szczególnie pomocne, gdy jesteś za granicą, ponieważ strona jest dostarczana z serwera znajdującego się blisko Ciebie.

Jakie dane są przetwarzane?

Jeśli użytkownik zażąda strony internetowej lub zawartości strony internetowej i jest ona buforowana w CDN, CDN przekazuje żądanie do serwera znajdującego się najbliżej użytkownika i serwuje zawartość. Sieci dostarczania treści są zbudowane w celu pobierania bibliotek JavaScript i są hostowane na serwerach npm i github. Alternatywnie, wtyczki WordPress mogą być również ładowane w większości sieci CDN, jeśli są dostępne na stronie WordPress.orgbyć hostowane. Przeglądarka użytkownika może wysyłać dane osobowe do używanej przez nas sieci dostarczania treści. Są to dane takie jak adres IP, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, która strona jest ładowana lub godzina i data odwiedzin strony. Dane te są gromadzone i przechowywane przez CDN. To, czy pliki cookie są używane do przechowywania danych, zależy od używanej sieci. Prosimy o zapoznanie się z tekstami dotyczącymi ochrony danych danej usługi.

Prawo do sprzeciwu

Jeśli chcesz całkowicie uniemożliwić ten transfer danych, możesz zainstalować blokadę JavaScript (patrz np, https://noscript.net/ ) na swoim komputerze. Oczywiście nasza strona internetowa nie będzie wtedy oferować usług, do których jesteś przyzwyczajony (takich jak szybkie ładowanie).

podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z sieci dostarczania treści, podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z Artykuł 6 ustęp 1 lit.

Mamy również uzasadniony interes w korzystaniu z sieci dostarczania treści w celu optymalizacji naszych usług online i zwiększenia ich bezpieczeństwa. Odpowiednią podstawą prawną jest Artykuł 6 (1) (f) RODO (uzasadnione interesy) . Z narzędzia tego korzystamy jednak wyłącznie za zgodą użytkownika.

Informacje na temat specjalnych sieci dostarczania treści - jeśli są dostępne - można znaleźć w poniższych sekcjach.

Polityka prywatności Cloudflare

Podsumowanie polityki prywatności Cloudflare
Strony, których to dotyczy: Odwiedzający witrynę
Cel: Optymalizacja wydajności naszych usług (aby strona ładowała się szybciej)
Przetwarzane dane: Dane takie jak adres IP, informacje kontaktowe i dziennika, odciski palców bezpieczeństwa i dane dotyczące wydajności witryny.
więcej szczegółów znajduje się w dalszej części niniejszej polityki prywatności.
Czas przechowywania: dane są zazwyczaj przechowywane przez okres krótszy niż 24 godziny.
⚖️ Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (a) RODO (zgoda), Artykuł 6 (1) (f) RODO (prawnie uzasadnione interesy)

Czym jest Cloudflare?

Używamy Cloudflare od Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA) na tej stronie, aby nasza strona była szybsza i bezpieczniejsza. Cloudflare wykorzystuje pliki cookie i przetwarza dane użytkownika. Cloudflare, Inc. to amerykańska firma oferująca sieć dostarczania treści i różne usługi bezpieczeństwa. Usługi te są świadczone między użytkownikiem a naszym dostawcą usług hostingowych. Co to wszystko dokładnie oznacza, postaramy się wyjaśnić bardziej szczegółowo poniżej.

Sieć dostarczania treści (CDN), dostarczana przez Cloudflare, to nic innego jak sieć połączonych serwerów. Cloudflare ma takie serwery rozmieszczone na całym świecie, aby szybciej przenosić strony internetowe na ekran. Mówiąc prościej, Cloudflare tworzy kopie naszej strony internetowej i umieszcza je na swoich serwerach. Teraz, gdy odwiedzasz naszą witrynę, system równoważenia obciążenia zapewnia, że największe części naszej witryny są dostarczane przez serwer, który może wyświetlić naszą witrynę najszybciej. CDN znacznie skraca drogę transmisji danych do przeglądarki użytkownika. W ten sposób zawartość naszej strony internetowej jest dostarczana nie tylko przez Cloudflare z naszego serwera hostingowego, ale z serwerów na całym świecie. Korzystanie z Cloudflare jest szczególnie pomocne dla użytkowników z zagranicy, ponieważ witryna może być dostarczana z serwera znajdującego się w pobliżu. Oprócz szybkiego dostarczania stron internetowych, Cloudflare oferuje również różne usługi bezpieczeństwa, takie jak ochrona DDoS lub zapora aplikacji internetowych.

Dlaczego używamy Cloudflare na naszej stronie internetowej?

Oczywiście chcemy zaoferować najlepszą możliwą obsługę naszej strony internetowej. Cloudflare pomaga nam uczynić naszą stronę szybszą i bezpieczniejszą. Cloudflare oferuje nam zarówno optymalizację sieci, jak i usługi bezpieczeństwa, takie jak ochrona DDoS i zapora sieciowa. Obejmuje to również odwrotne proxyi sieć dystrybucji treści (CDN). Cloudflare blokuje zagrożenia i ogranicza obraźliwe boty i roboty indeksujące, które marnują naszą przepustowość i zasoby serwera. Przechowując naszą witrynę w lokalnych centrach danych i blokując oprogramowanie spamujące, Cloudflare pozwala nam zmniejszyć wykorzystanie przepustowości o około 60%. Dostarczanie treści z lokalnego centrum danych i przeprowadzanie tam optymalizacji sieci skraca średni czas ładowania strony internetowej o około połowę. Według Cloudflare, ustawienie "I'm Under Attack Mode" może być wykorzystane do złagodzenia dalszych ataków poprzez wyświetlenie zadania obliczeniowego JavaScript, które musi zostać rozwiązane, zanim użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do strony internetowej.

Jakie dane przetwarza Cloudflare?

Cloudflare zasadniczo przekazuje tylko te dane, które są kontrolowane przez operatorów stron internetowych. Treść nie jest zatem określana przez Cloudflare, ale zawsze przez samego operatora strony internetowej. Ponadto Cloudflare może gromadzić pewne informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej i przetwarzać dane, które są wysyłane przez nas lub dla których Cloudflare otrzymał odpowiednie instrukcje. W większości przypadków Cloudflare otrzymuje dane, takie jak adres IP, informacje kontaktowe i dziennika, odciski palców bezpieczeństwa i dane dotyczące wydajności witryny. Na przykład dane dziennika pomagają Cloudflare identyfikować nowe zagrożenia. W ten sposób Cloudflare może zagwarantować wysoki poziom ochrony bezpieczeństwa naszej strony internetowej. Cloudflare przetwarza te dane w ramach Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oczywiście obejmuje to również ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Cloudflare współpracuje również ze stronami trzecimi. Mogą one przetwarzać dane osobowe wyłącznie pod kierownictwem Cloudflare i zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych oraz innymi środkami poufności i bezpieczeństwa. Cloudflare nie przekazuje żadnych danych osobowych bez naszej wyraźnej zgody.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Cloudflare przechowuje informacje użytkownika głównie w Stanach Zjednoczonych i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Cloudflare może przesyłać i uzyskiwać dostęp do opisanych powyżej informacji z całego świata. Ogólnie rzecz biorąc, Cloudflare przechowuje dane na poziomie użytkownika dla domen w wersjach Free, Pro i Business przez mniej niż 24 godziny. W przypadku domen Enterprise z włączoną usługą Cloudflare Logs (dawniej Enterprise LogShare lub ELS) dane mogą być przechowywane przez maksymalnie 7 dni. Jeśli jednak adresy IP wyzwalają ostrzeżenia bezpieczeństwa w Cloudflare, mogą istnieć wyjątki od okresów przechowywania wymienionych powyżej.

Jak mogę usunąć moje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Cloudflare przechowuje dzienniki danych tylko tak długo, jak jest to konieczne, a dane te są w większości przypadków usuwane w ciągu 24 godzin. Cloudflare nie przechowuje również żadnych danych osobowych, takich jak adres IP użytkownika. Istnieją jednak informacje, które Cloudflare przechowuje przez czas nieokreślony jako część swoich trwałych dzienników w celu poprawy ogólnej wydajności Cloudflare Resolver i wykrycia wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa. Dokładne informacje o tym, które trwałe dzienniki są przechowywane, można znaleźć na stronie https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/ . Wszystkie dane gromadzone przez Cloudflare (tymczasowo lub trwale) są oczyszczane ze wszystkich informacji umożliwiających identyfikację osoby. Wszystkie trwałe dzienniki są również anonimizowane przez Cloudflare.

Cloudflare stwierdza w swojej polityce prywatności, że nie ponosi odpowiedzialności za otrzymywane treści. Na przykład, jeśli zapytasz Cloudflare, czy może zaktualizować lub usunąć Twoje treści, Cloudflare zawsze odnosi się do nas jako operatora strony internetowej. Możesz również całkowicie uniemożliwić Cloudflare gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub integrując blokadę skryptów w przeglądarce.

podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Cloudflare, podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z Artykuł 6 ustęp 1 lit.

Mamy również uzasadniony interes w korzystaniu z Cloudflare w celu optymalizacji naszych usług online i zwiększenia ich bezpieczeństwa. Odpowiednią podstawą prawną jest Artykuł 6 (1) (f) RODO (uzasadnione interesy) . Z Cloudflare korzystamy jednak wyłącznie za zgodą użytkownika.

Cloudflare przetwarza również dane między innymi w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony danych przekazywanych do USA. Może to wiązać się z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Cloudflare stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Klauzule te zobowiązują Cloudflare do przestrzegania poziomu ochrony danych UE podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i klauzule można znaleźć tutaj: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de .

Więcej informacji na temat ochrony danych w Cloudflare można znaleźć na stronie https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

Podsumowanie platformy zarządzania zgodami na pliki cookie
Dotyczy: Odwiedzający witrynę
Cel: Uzyskanie i zarządzanie zgodą na określone pliki cookie, a tym samym korzystanie z określonych narzędzi.
Przetwarzane dane: Dane do zarządzania ustawieniami plików cookie, takie jak adres IP, czas wyrażenia zgody, rodzaj zgody, indywidualne zgody. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w narzędziu używanym w każdym przypadku.
Czas przechowywania: Zależy od używanego narzędzia, należy być przygotowanym na okresy kilkuletnie
⚖️ Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) lit. a RODO (zgoda), Artykuł 6 (1) lit.f RODO (prawnie uzasadnione interesy)

Czym jest platforma zarządzania zgodami na pliki cookie?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z oprogramowania Consent Management Platform (CMP), które ułatwia nam i użytkownikom prawidłową i bezpieczną obsługę skryptów i plików cookie. Oprogramowanie automatycznie tworzy wyskakujące okienko plików cookie, skanuje i kontroluje wszystkie skrypty i pliki cookie, oferuje zgodę na pliki cookie wymaganą przez prawo o ochronie danych i pomaga nam i użytkownikowi śledzić wszystkie pliki cookie. Większość narzędzi do zarządzania zgodą na pliki cookie identyfikuje i kategoryzuje wszystkie istniejące pliki cookie. Jako odwiedzający witrynę użytkownik sam decyduje, czy i na które skrypty i pliki cookie chce zezwolić. Poniższa grafika przedstawia związek między przeglądarką, serwerem internetowym i CMP.

Przegląd platformy zarządzania zgodami

Dlaczego używamy narzędzia do zarządzania plikami cookie?

Naszym celem jest zapewnienie jak największej przejrzystości w zakresie ochrony danych. Jesteśmy do tego również prawnie zobowiązani. Chcemy jak najlepiej informować użytkowników o wszystkich narzędziach i plikach cookie, które mogą przechowywać i przetwarzać ich dane. Użytkownik ma również prawo decydować, które pliki cookie akceptuje, a które nie. Aby przyznać Ci to prawo, musimy najpierw dokładnie wiedzieć, które pliki cookie trafiły na naszą stronę internetową. Dzięki narzędziu do zarządzania plikami cookie, które regularnie skanuje witrynę pod kątem wszystkich istniejących plików cookie, wiemy o wszystkich plikach cookie i możemy dostarczyć Ci informacje na ich temat zgodne z RODO. Użytkownik może następnie zaakceptować lub odrzucić pliki cookie za pośrednictwem systemu zgody.

Jakie dane są przetwarzane?

W ramach naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie użytkownik może samodzielnie zarządzać każdym plikiem cookie i mieć pełną kontrolę nad przechowywaniem i przetwarzaniem swoich danych. Deklaracja zgody zostanie zapisana, abyśmy nie musieli pytać użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza naszą stronę internetową, a także możemy udowodnić jego zgodę, jeśli jest to wymagane przez prawo. Jest ona przechowywana w pliku cookie opt-in lub na serwerze. W zależności od dostawcy narzędzia do zarządzania plikami cookie, okres przechowywania zgody na pliki cookie jest różny. Dane te (np. pseudonimowy identyfikator użytkownika, czas wyrażenia zgody, szczegółowe informacje na temat kategorii plików cookie lub narzędzi, przeglądarka, informacje o urządzeniu) są zwykle przechowywane przez okres do dwóch lat.

Czas trwania przetwarzania danych

Jeśli będziemy mieć więcej informacji na ten temat, poinformujemy Cię poniżej o czasie trwania przetwarzania danych. Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów. Dane przechowywane w plikach cookie są przechowywane przez różny czas. Niektóre pliki cookie są usuwane już po opuszczeniu strony internetowej, inne mogą być przechowywane w przeglądarce przez kilka lat. Dokładny czas przetwarzania danych zależy od używanego narzędzia, w większości przypadków należy być przygotowanym na kilkuletni okres przechowywania. W odpowiednich oświadczeniach o ochronie danych poszczególnych dostawców zazwyczaj otrzymasz dokładne informacje o czasie trwania przetwarzania danych.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma również prawo i możliwość wycofania swojej zgody na korzystanie z plików cookie w dowolnym momencie. Odbywa się to za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład można również zapobiec gromadzeniu danych przez pliki cookie, zarządzając, dezaktywując lub usuwając pliki cookie w przeglądarce.

Informacje na temat specjalnych narzędzi do zarządzania plikami cookie, jeśli są dostępne, można znaleźć w poniższych sekcjach.

podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na pliki cookie, jego dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane za pośrednictwem tych plików. Jeśli możemy używać plików cookie za zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda ta stanowi również podstawę prawną do korzystania z plików cookie lub przetwarzania danych użytkownika. Aby móc zarządzać zgodą na pliki cookie i umożliwić użytkownikowi wyrażenie zgody, wykorzystywane jest oprogramowanie platformy zarządzania zgodą na pliki cookie. Korzystanie z tego oprogramowania umożliwia nam obsługę strony internetowej w sposób wydajny i zgodny z prawem, co stanowi uzasadniony interes (Artykuł 6 (1) (f) RODO).

Wprowadzenie audio i wideo

Podsumowanie polityki prywatności audio i wideo
Dotyczy: Odwiedzający witrynę
Cel: Optymalizacja naszych usług
Przetwarzane dane: Dane takie jak dane kontaktowe, dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o urządzeniu i adresie IP użytkownika mogą być przechowywane.
Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w odpowiednich tekstach dotyczących ochrony danych.
Czas przechowywania: Dane są zasadniczo przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu usługi
⚖️ Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (a) RODO (zgoda), Artykuł 6 (1) (f) RODO (uzasadnione interesy)

Czym są elementy audio i wideo?

W naszej witrynie zamieściliśmy elementy audio i wideo, dzięki czemu można oglądać filmy lub słuchać muzyki/podcastów bezpośrednio z naszej witryny. Treści są dostarczane przez dostawców usług. Wszystkie treści są zatem również pobierane z odpowiednich serwerów dostawców.

Są to zintegrowane elementy funkcjonalne platform takich jak YouTube, Vimeo czy Spotify. Korzystanie z tych portali jest zazwyczaj bezpłatne, ale treści mogą być również publikowane za opłatą. Za pomocą tych zintegrowanych elementów można słuchać lub oglądać odpowiednie treści za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Jeśli użytkownik korzysta z elementów audio lub wideo na naszej stronie internetowej, jego dane osobowe mogą być również przekazywane dostawcom usług, przetwarzane i przechowywane.

Dlaczego używamy elementów audio i wideo na naszej stronie internetowej?

Oczywiście chcemy zapewnić najlepszą ofertę na naszej stronie internetowej. Zdajemy sobie sprawę, że treści nie są już przekazywane wyłącznie w postaci tekstu i statycznych obrazów. Zamiast po prostu podawać link do filmu, oferujemy formaty audio i wideo bezpośrednio na naszej stronie internetowej, które są zabawne lub informacyjne, a najlepiej oba. Rozszerza to nasze usługi i ułatwia dostęp do interesujących treści. Tak więc, oprócz naszych tekstów i obrazów, oferujemy również treści wideo i/lub audio.

Jakie dane są przechowywane przez elementy audio i wideo?

Gdy użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie, która zawiera na przykład osadzone wideo, serwer użytkownika łączy się z serwerem usługodawcy. Dane użytkownika zostaną również przesłane do zewnętrznego dostawcy i tam zapisane. Niektóre dane są gromadzone i przechowywane niezależnie od tego, czy użytkownik ma konto u strony trzeciej, czy nie. Zwykle obejmuje to adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny i inne ogólne informacje o urządzeniu użytkownika. Ponadto większość dostawców gromadzi również informacje o aktywności użytkownika w sieci. Obejmuje to czas trwania sesji, współczynnik odrzuceń, kliknięty przycisk lub stronę internetową używaną do korzystania z usługi. Wszystkie te informacje są zwykle przechowywane za pomocą plików cookie lub znaczników pikselowych (zwanych również sygnalizatorami WWW). Pseudonimizowane dane są zwykle przechowywane w plikach cookie w przeglądarce. Dokładne informacje na temat tego, jakie dane są przechowywane i przetwarzane, można zawsze znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych danego dostawcy.

Czas trwania przetwarzania danych

Dokładny czas przechowywania danych na serwerach dostawców zewnętrznych można znaleźć poniżej w tekście dotyczącym ochrony danych danego narzędzia lub w oświadczeniu o ochronie danych dostawcy. Zasadniczo dane osobowe są przetwarzane tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług lub produktów. Zazwyczaj dotyczy to również dostawców zewnętrznych. W większości przypadków można założyć, że niektóre dane będą przechowywane na serwerach stron trzecich przez kilka lat. Dane mogą być przechowywane przez różny czas, zwłaszcza w plikach cookie. Niektóre pliki cookie są usuwane po opuszczeniu strony internetowej, inne mogą być przechowywane w przeglądarce przez kilka lat.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma również prawo i możliwość cofnięcia zgody na korzystanie z plików cookie lub dostawców zewnętrznych w dowolnym momencie. Odbywa się to za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład, można również zapobiec gromadzeniu danych przez pliki cookie poprzez zarządzanie, dezaktywację lub usunięcie plików cookie w przeglądarce. Zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu odwołania pozostaje nienaruszona.

Ponieważ zintegrowane funkcje audio i wideo w naszej witrynie zazwyczaj również wykorzystują pliki cookie, należy również przeczytać nasze ogólne oświadczenie o ochronie danych dotyczące plików cookie. Więcej informacji na temat przetwarzania i przechowywania danych użytkownika można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych odpowiednich dostawców zewnętrznych.

podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych przez zintegrowane elementy audio i wideo, zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych (Artykuł 6 (1) (a) RODO) . Zasadniczo dane użytkownika będą również przechowywane i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w szybkiej i skutecznej komunikacji z użytkownikiem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Zintegrowanych elementów audio i wideo używamy jednak wyłącznie za zgodą użytkownika.

Polityka prywatności YouTube

Podsumowanie polityki prywatności YouTube
Dotyczy: Odwiedzający witrynę
Cel: Optymalizacja naszych usług
Przetwarzane dane: Dane takie jak dane kontaktowe, dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o urządzeniu i adresie IP użytkownika mogą być przechowywane.
Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.
Czas przechowywania: Dane są zasadniczo przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu usługi
⚖️ Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (a) RODO (zgoda), Artykuł 6 (1) (f) RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest YouTube?

Na naszej stronie internetowej mamy osadzone filmy z YouTube. Dzięki temu możemy prezentować interesujące filmy bezpośrednio na naszej stronie. YouTube to portal wideo, który jest spółką zależną Google od 2006 roku. Portal wideo jest obsługiwany przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. W przypadku wywołania strony w naszej witrynie internetowej, która zawiera osadzony film wideo YouTube, przeglądarka automatycznie łączy się z serwerami YouTube lub Google. Przesyłane są różne dane (w zależności od ustawień). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za przetwarzanie wszystkich danych w Europie.

Poniżej chcielibyśmy wyjaśnić bardziej szczegółowo, jakie dane są przetwarzane, dlaczego zintegrowaliśmy filmy z YouTube i jak można zarządzać swoimi danymi lub je usunąć.

Na YouTube użytkownicy mogą oglądać filmy, oceniać je, komentować i przesyłać je bezpłatnie. W ciągu ostatnich kilku lat YouTube stał się jednym z najważniejszych kanałów mediów społecznościowych na świecie. Abyśmy mogli wyświetlać filmy na naszej stronie internetowej, YouTube udostępnia fragment kodu, który osadziliśmy na naszej stronie.

Dlaczego używamy filmów z YouTube na naszej stronie?

YouTube to platforma wideo z największą liczbą odwiedzających i najlepszą zawartością. Staramy się oferować jak najlepsze wrażenia użytkownika na naszej stronie. Oczywiście nie może zabraknąć interesujących filmów. Za pomocą naszych osadzonych filmów, oprócz naszych tekstów i obrazów, zapewniamy dodatkowe pomocne treści. Ponadto, dzięki osadzonym filmom, nasza strona może być łatwiej znaleziona w wyszukiwarce Google. Nawet jeśli umieszczamy reklamy za pośrednictwem Google Ads, dzięki zebranym danym Google może naprawdę wyświetlać te reklamy tylko osobom zainteresowanym naszymi ofertami.

Jakie dane są przechowywane przez YouTube?

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron z zainstalowanym filmem YouTube, YouTube ustawia co najmniej jeden plik cookie, który przechowuje jego adres IP i nasz adres URL. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube może głównie używać plików cookie do powiązania jego interakcji na naszej stronie internetowej z jego profilem. Obejmuje to takie dane, jak czas trwania sesji, współczynnik odrzuceń, przybliżona lokalizacja, informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu lub dostawca Internetu. Innymi danymi mogą być dane kontaktowe, wszelkie oceny, udostępnianie treści za pośrednictwem mediów społecznościowych lub dodawanie ich do ulubionych w serwisie YouTube.

Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do konta Google lub konta Youtube, Google przechowuje dane z unikalnym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem, przeglądarką lub aplikacją użytkownika. Zachowywane są na przykład preferowane ustawienia języka. Jednak wiele danych dotyczących interakcji nie może zostać zapisanych, ponieważ ustawionych jest mniej plików cookie.

Na poniższej liście pokazujemy pliki cookie, które zostały ustawione w teście w przeglądarce. Z jednej strony pokazujemy pliki cookie ustawione bez zarejestrowanego konta YouTube. Z drugiej strony pokazujemy pliki cookie ustawione z zalogowanym kontem. Lista nie może być kompletna, ponieważ dane użytkownika zawsze zależą od interakcji z YouTube.

Nazwa: YSC
Wartość: b9-CV6ojI5Y111766445-1 Przeznaczenie.
: Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator w celu przechowywania statystyk oglądanych filmów.
Data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji

Nazwa: PREF
Wartość: f1=50000000 Przeznaczenie
: Ten plik cookie rejestruje również unikalny identyfikator użytkownika. Google otrzymuje statystyki od PREF dotyczące sposobu korzystania z filmów YouTube na naszej stronie internetowej.
Data wygaśnięcia: po 8 miesiącach

Nazwa: GPS
Wartość: 1
Cel: Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator użytkownika na urządzeniach mobilnych w celu śledzenia lokalizacji GPS.
Data wygaśnięcia: po 30 minutach

Nazwa: VISITOR_INFO1_LIVE
Wartość: 95Chz8bagyU Przeznaczenie
: Ten plik cookie próbuje oszacować przepustowość użytkownika na naszej stronie internetowej (z wbudowanym wideo YouTube).
Data wygaśnięcia: po 8 miesiącach

Inne pliki cookie, które są ustawiane, gdy użytkownik jest zalogowany na swoje konto YouTube:

Nazwa: APISID
Wartość: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111766445- Purpose
: Ten plik cookie służy do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika. Dane są wykorzystywane do spersonalizowanych reklam.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Nazwa: ZGODA
Wartość: YES+AT.de+20150628-20-0 Purpose
: Plik cookie przechowuje status zgody użytkownika na korzystanie z różnych usług Google. CONSENT jest również używany do celów bezpieczeństwa, sprawdzania użytkowników i ochrony danych użytkownika przed nieautoryzowanymi atakami.
Data wygaśnięcia: po 19 latach

Nazwa: HSID
Wartość: AcRwpgUik9Dveht0I Przeznaczenie
: Ten plik cookie służy do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika. Dane te pomagają w wyświetlaniu spersonalizowanych reklam.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Nazwa: LOGIN_INFO
Wartość: AFmmF2swRQIhALLl6aL... Cel
: Informacje o danych logowania są przechowywane w tym pliku cookie.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Nazwa: SAPISID
Wartość: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM Przeznaczenie.
: Ten plik cookie działa poprzez unikalną identyfikację przeglądarki i urządzenia użytkownika. Służy do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Nazwa: SID
Wartość: oQfNKjAsI111766445- Przeznaczenie
: Ten plik cookie przechowuje identyfikator konta Google i czas ostatniego logowania w podpisanej cyfrowo i zaszyfrowanej formie.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Nazwa: SIDCC
Wartość: AN0-TYuqub2JOcDTyL Przeznaczenie
: Ten plik cookie przechowuje informacje o sposobie korzystania z witryny i reklamach, które użytkownik mógł zobaczyć przed odwiedzeniem naszej witryny.
Data wygaśnięcia: po 3 miesiącach

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Dane, które YouTube otrzymuje od użytkownika i przetwarza, są przechowywane na serwerach Google. Większość tych serwerów znajduje się w Ameryce. Pod adresem https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de można sprawdzić, gdzie dokładnie znajdują się centra danych Google. Dane użytkownika są dystrybuowane na serwerach. Oznacza to, że dane mogą być wywoływane szybciej i są lepiej chronione przed manipulacją.

Google przechowuje zebrane dane przez różne okresy czasu. Niektóre dane można usunąć w dowolnym momencie, inne są automatycznie usuwane po określonym czasie, a jeszcze inne są przechowywane przez Google przez dłuższy czas. Niektóre dane (takie jak elementy Mojej aktywności, zdjęcia lub dokumenty, produkty) przechowywane na koncie Google będą przechowywane do momentu ich usunięcia. Nawet jeśli nie jesteś zalogowany na konto Google, możesz usunąć niektóre dane powiązane z urządzeniem, przeglądarką lub aplikacją.

Jak mogę usunąć moje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Zasadniczo dane z konta Google można usunąć ręcznie. Dzięki automatycznemu usuwaniu danych o lokalizacji i aktywności wprowadzonemu w 2019 r. informacje są przechowywane przez 3 lub 18 miesięcy, a następnie usuwane, w zależności od decyzji użytkownika.

Niezależnie od tego, czy masz konto Google, czy nie, możesz skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookie Google były usuwane lub dezaktywowane. W zależności od używanej przeglądarki działa to na różne sposoby. W sekcji "Pliki cookie" znajdują się odpowiednie linki do odpowiednich instrukcji dla najpopularniejszych przeglądarek.

Jeśli użytkownik generalnie nie chce żadnych plików cookie, może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby zawsze informowała go, gdy plik cookie ma zostać ustawiony. Użytkownik może zdecydować dla każdego pliku cookie, czy wyrazić na to zgodę, czy nie.

podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych przez zintegrowane elementy YouTube, zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych (Artykuł 6 (1) (a) RODO) . Zasadniczo dane użytkownika będą również przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)przechowywane i przetwarzane w celu szybkiej i dobrej komunikacji z użytkownikiem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Zintegrowanych elementów YouTube używamy jednak tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę. YouTube ustawia również pliki cookie w przeglądarce w celu przechowywania danych. Dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności dotyczącym plików cookie i zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności lub polityką dotyczącą plików cookie odpowiedniego dostawcy usług.

YouTube przetwarza również dane między innymi w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony danych przekazywanych do USA. Może to wiązać się z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

YouTube stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Klauzule te zobowiązują YouTube do przestrzegania unijnych standardów ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i klauzule można znaleźć tutaj: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de .

Ponieważ YouTube jest spółką zależną Google, istnieje wspólna polityka prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzane są Twoje dane, zalecamy zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie danych pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Przycisk subskrypcji YouTube Polityka prywatności

Zainstalowaliśmy przycisk subskrypcji YouTube na naszej stronie internetowej. Przycisk można zazwyczaj rozpoznać po klasycznym logo YouTube. Logo przedstawia słowa "Subskrybuj" lub "YouTube" napisane białymi literami na czerwonym tle oraz biały symbol "Odtwórz" po lewej stronie. Jednak przycisk może być również wyświetlany w innym projekcie.

Nasz kanał YouTube zawsze oferuje zabawne, interesujące lub ekscytujące filmy. Dzięki wbudowanemu przyciskowi "subskrybuj" możesz zasubskrybować nasz kanał bezpośrednio z naszej strony internetowej i nie musisz osobno wywoływać strony YouTube. Chcemy, aby dostęp do naszych obszernych treści był jak najłatwiejszy. Należy pamiętać, że umożliwia to YouTube przechowywanie i przetwarzanie danych użytkownika.

Jeśli widzisz wbudowany przycisk subskrypcji na naszej stronie, YouTube ustawia co najmniej jeden plik cookie, zgodnie z Google. Ten plik cookie przechowuje adres IP użytkownika i nasz adres URL. YouTube może również w ten sposób uzyskać informacje o przeglądarce, przybliżonej lokalizacji i domyślnym języku. W naszym teście następujące cztery pliki cookie zostały ustawione bez zalogowania się do YouTube:

Nazwa: YSC
Wartość: b9-CV6ojI5111766445Y Przeznaczenie.
: Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator w celu przechowywania statystyk oglądanych filmów.
Data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji

Nazwa: PREF
Wartość: f1=50000000 Przeznaczenie
: Ten plik cookie rejestruje również unikalny identyfikator użytkownika. Google otrzymuje statystyki od PREF dotyczące sposobu korzystania z filmów YouTube na naszej stronie internetowej.
Data wygaśnięcia: po 8 miesiącach

Nazwa: GPS
Wartość: 1
Cel: Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator użytkownika na urządzeniach mobilnych w celu śledzenia lokalizacji GPS.
Data wygaśnięcia: po 30 minutach

Nazwa: VISITOR_INFO1_LIVE
Wartość: 11176644595Chz8bagyU Cel
: Ten plik cookie próbuje oszacować przepustowość użytkownika na naszej stronie internetowej (z wbudowanym wideo YouTube).
Data wygaśnięcia: po 8 miesiącach

Uwaga: Te pliki cookie zostały ustawione po teście i nie mogą twierdzić, że są kompletne.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube może przechowywać wiele jego działań/interakcji na naszej stronie internetowej za pomocą plików cookie i przypisywać je do jego konta YouTube. Daje to YouTube informacje, na przykład o tym, jak długo przeglądasz naszą witrynę, jakiego typu przeglądarki używasz, jaką rozdzielczość ekranu preferujesz lub jakie działania podejmujesz.

YouTube wykorzystuje te dane z jednej strony do ulepszania własnych usług i ofert, a z drugiej strony do dostarczania analiz i statystyk dla reklamodawców (korzystających z Google Ads).

Różne wprowadzenie

Podsumowanie różnych zasad ochrony prywatności
Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający witrynę
Cel: Poprawa doświadczenia użytkownika
Przetwarzane dane: To, które dane są przetwarzane, zależy w dużej mierze od wykorzystywanych usług. Zazwyczaj jest to adres IP i/lub dane techniczne. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w odpowiednich używanych narzędziach.
Czas przechowywania: zależy od wykorzystywanych narzędzi.
⚖️ Podstawy prawne: Artykuł 6 (1) (a) RODO (zgoda), Artykuł 6 (1) (f) RODO (prawnie uzasadnione interesy)

Co zawiera pozycja "Inne"?

Kategoria "Inne" obejmuje usługi, które nie pasują do żadnej z powyższych kategorii. Są to zazwyczaj różne wtyczki i zintegrowane elementy, które ulepszają naszą stronę internetową. Z reguły funkcje te są uzyskiwane od stron trzecich i integrowane z naszą witryną. Są to na przykład usługi wyszukiwania internetowego, takie jak Algolia Place, Giphy, Programmable Search Engine lub usługi online dotyczące danych pogodowych, takie jak OpenWeather.

Dlaczego korzystamy z usług innych podmiotów?

Chcemy zaoferować Państwu najlepszą ofertę internetową w naszej branży. Strona internetowa od dawna jest czymś więcej niż tylko wizytówką firmy. Jest to raczej miejsce zaprojektowane, aby pomóc Ci znaleźć to, czego szukasz. Aby uczynić naszą witrynę jeszcze bardziej interesującą i pomocną, korzystamy z różnych usług stron trzecich.

Jakie dane są przetwarzane?

Za każdym razem, gdy elementy są zintegrowane z naszą stroną internetową, adres IP użytkownika zostanie przesłany do odpowiedniego dostawcy, tam zapisany i przetworzony. Jest to konieczne, ponieważ w przeciwnym razie treść nie zostanie wysłana do przeglądarki użytkownika i nie zostanie odpowiednio wyświetlona. Może się również zdarzyć, że dostawcy usług używają znaczników pikselowych lub sygnałów nawigacyjnych. Są to małe grafiki na stronach internetowych, które mogą rejestrować plik dziennika, a także tworzyć analizy tego pliku. Dzięki otrzymanym informacjom dostawcy mogą ulepszać własne działania marketingowe. Oprócz znaczników pikselowych, takie informacje (takie jak kliknięcie przycisku lub wejście na stronę) mogą być również przechowywane w plikach cookie. Oprócz danych analitycznych dotyczących zachowania użytkownika w sieci, mogą być tam również przechowywane informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki lub system operacyjny. Niektórzy dostawcy mogą również łączyć uzyskane dane z innymi usługami wewnętrznymi lub dostawcami zewnętrznymi. Każdy dostawca obsługuje dane użytkownika w inny sposób. Dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie danych poszczególnych usług. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystać wyłącznie z usług, które bardzo ostrożnie podchodzą do kwestii ochrony danych. W związku z tym zalecamy uważne zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie danych odpowiednich usług. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystać wyłącznie z usług, które bardzo ostrożnie podchodzą do kwestii ochrony danych. W związku z tym zalecamy uważne zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie danych odpowiednich usług. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystać wyłącznie z usług, które bardzo ostrożnie podchodzą do kwestii ochrony danych.

Czas trwania przetwarzania danych

Jeśli będziemy mieć więcej informacji na ten temat, poinformujemy Cię poniżej o czasie trwania przetwarzania danych. Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów.

podstawa prawna

Jeśli poprosimy o zgodę użytkownika, a użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie przez nas z usługi, jest to podstawa prawna przetwarzania jego danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Oprócz zgody mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań odwiedzających witrynę internetową, a tym samym ulepszaniu naszej oferty pod względem technicznym i ekonomicznym. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadnione interesy). Z narzędzi korzystamy jednak wyłącznie za zgodą użytkownika.

Informacje na temat narzędzi specjalnych, jeśli są dostępne, można znaleźć w poniższych sekcjach.

Polityka prywatności Font Awesome

Podsumowanie polityki prywatności Font Awesome
Dotyczy: Odwiedzający witrynę
Cel: Optymalizacja naszych usług
Przetwarzane dane: takie jak adres IP i ładowane pliki ikon.
Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w niniejszej polityce prywatności.
Czas przechowywania: Pliki w możliwej do zidentyfikowania formie są przechowywane przez kilka tygodni
⚖️ Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (a) RODO (zgoda), Artykuł 6 (1) (f) RODO (prawnie uzasadnione interesy)

Czym jest Font Awesome?

Na naszej stronie internetowej używamy czcionki Font Awesome amerykańskiej firmy Fonticons (307 S. Main St., Suite 202, Bentonville, AR 72712, USA). Gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn, czcionka internetowa Font Awesome (w szczególności ikony) jest ładowana za pośrednictwem Font Awesome Content Delivery Network (CDN). Teksty lub czcionki i ikony są odpowiednio wyświetlane na każdym urządzeniu. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych szczegółowo opisujemy przechowywanie i przetwarzanie danych przez tę usługę.

Ikony odgrywają coraz ważniejszą rolę na stronach internetowych. Font Awesome to czcionka internetowa zaprojektowana specjalnie dla projektantów i twórców stron internetowych. Dzięki Font Awesome, na przykład, ikony mogą być skalowane i kolorowane według potrzeb przy użyciu języka arkuszy stylów CSS. Zastępują one stare ikony graficzne. Font Awesome CDN to najprostszy sposób na załadowanie ikon lub czcionek na swoją stronę internetową. Wszystko, co musieliśmy zrobić, to osadzić niewielką linię kodu na naszej stronie internetowej.

Dlaczego używamy Font Awesome na naszej stronie?

Font Awesome umożliwia lepsze przygotowanie treści na naszej stronie internetowej. W ten sposób użytkownik może lepiej poruszać się po naszej witrynie i łatwiej zrozumieć jej zawartość. Za pomocą ikon można czasem nawet zastąpić całe słowa i zaoszczędzić miejsce. Jest to szczególnie przydatne, gdy optymalizujemy zawartość specjalnie dla smartfonów. Ikony są wstawiane jako kod HTML, a nie jako obraz. Pozwala nam to edytować ikony za pomocą CSS dokładnie tak, jak chcemy. Jednocześnie dzięki Font Awesome poprawiamy również szybkość ładowania, ponieważ są to tylko elementy HTML, a nie obrazy ikon. Wszystkie te zalety pomagają nam uczynić stronę jeszcze bardziej przejrzystą, świeżą i szybszą.

Jakie dane przechowuje Font Awesome?

Font Awesome Content Delivery Network (CDN) służy do ładowania ikon i symboli. CDN to sieci serwerów rozproszonych po całym świecie, umożliwiające szybkie ładowanie plików lokalnie. Gdy tylko wywołasz jedną z naszych stron, odpowiednie ikony są dostarczane przez Font Awesome.

Aby czcionki internetowe mogły zostać załadowane, przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Fonticons, Inc. Adres IP użytkownika zostanie rozpoznany. Font Awesome gromadzi również dane o tym, które pliki ikon są pobierane i kiedy. Przesyłane są również dane techniczne, takie jak wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu lub czas wywołania strony.

Dane te są gromadzone i przechowywane z następujących powodów:

 • optymalizacja sieci dostarczania treści
 • identyfikacja i naprawa błędów technicznych
 • ochrona sieci CDN przed nadużyciami i atakami
 • pobieranie opłat od klientów Font Awesome Pro
 • aby poznać popularność ikon
 • wiedzieć, jakiego komputera i oprogramowania używasz

Jeśli przeglądarka nie zezwala na czcionki internetowe, automatycznie zostanie użyta standardowa czcionka na komputerze. Zgodnie z aktualnym stanem naszej wiedzy nie są ustawiane żadne pliki cookie. Jesteśmy w kontakcie z działem prywatności Font Awesome i poinformujemy Cię, gdy tylko dowiemy się więcej.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Font Awesome przechowuje również dane dotyczące korzystania z Content Delivery Network na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Serwery CDN znajdują się jednak na całym świecie i przechowują dane użytkownika w miejscu, w którym się on znajduje. W możliwej do zidentyfikowania formie dane są zwykle przechowywane tylko przez kilka tygodni. Zagregowane statystyki dotyczące korzystania z CDN mogą być również przechowywane dłużej. Dane osobowe nie są tutaj uwzględniane.

Jak mogę usunąć moje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą Font Awesome nie przechowuje żadnych danych osobowych za pośrednictwem sieci dostarczania treści. Jeśli nie chcesz, aby dane o używanych ikonach były zapisywane, niestety nie będziesz mógł odwiedzić naszej witryny. Jeśli Twoja przeglądarka nie zezwala na czcionki internetowe, żadne dane nie będą przesyłane ani przechowywane. W takim przypadku używana jest po prostu standardowa czcionka komputera.

podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Font Awesome, podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, które może mieć miejsce, gdy są one gromadzone przez Font Awesome.

Mamy również uzasadniony interes w korzystaniu z Font Awesome w celu optymalizacji naszych usług online. Odpowiednią podstawą prawną jest Artykuł 6 (1) (f) RODO (uzasadnione interesy) . Z Font Awesome korzystamy jednak tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony danych przekazywanych do USA. Przetwarzanie danych jest zasadniczo wykonywane przez Font Awesome. Może to oznaczać, że dane mogą nie być przetwarzane i przechowywane anonimowo. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do poszczególnych danych. Może się również zdarzyć, że dane te są powiązane z danymi z innych usług Font Awesome, w których masz konto użytkownika.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Font Awesome i sposobie przetwarzania danych, zalecamy zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie danych pod adresem https://fontawesome.com/privacy oraz stronę pomocy pod adresem https://fontawesome.com/support .

Polityka prywatności Google Fonts

Podsumowanie polityki prywatności Google Fonts
Dotyczy: Odwiedzający witrynę
Cel: Optymalizacja naszych usług
Przetwarzane dane: Dane takie jak adres IP oraz żądania CSS i czcionek
Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w niniejszej polityce prywatności.
Okres przechowywania: Pliki czcionek są przechowywane przez Google przez jeden rok
⚖️ Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (a) RODO (zgoda), Artykuł 6 (1) (f) RODO (uzasadnione interesy)

Czym są czcionki Google?

Na naszej stronie internetowej używamy czcionek Google. Są to "czcionki Google" firmy Google Inc. Firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za wszystkie usługi Google w Europie.

Aby korzystać z czcionek Google, nie trzeba się rejestrować ani ustawiać hasła. Ponadto w przeglądarce nie są przechowywane żadne pliki cookie. Pliki (CSS, kroje pisma/czcionki) są pobierane za pośrednictwem domen Google fonts.googleapis.com i fonts.gstatic.com. Według Google żądania CSS i czcionek są całkowicie oddzielone od wszystkich innych usług Google. Jeśli masz konto Google, nie musisz się martwić, że dane Twojego konta Google zostaną przesłane do Google podczas korzystania z Google Fonts. Google rejestruje użycie CSS (kaskadowych arkuszy stylów) oraz używanych czcionek i bezpiecznie przechowuje te dane. Jak dokładnie wygląda przechowywanie danych, przyjrzymy się szczegółowo.

Google Fonts (dawniej Google Web Fonts) to katalog zawierający ponad 800 czcionek, które Google udostępnia swoim użytkownikom bezpłatnie.

Wiele z tych czcionek jest wydawanych na licencji SIL Open Font License, podczas gdy inne są wydawane na licencji Apache. Obie są licencjami wolnego oprogramowania.

Dlaczego używamy czcionek Google Fonts na naszej stronie?

Dzięki Google Fonts możemy używać czcionek na własnej stronie internetowej i nie musimy ich przesyłać na własny serwer. Czcionki Google są ważnym elementem w utrzymaniu wysokiej jakości naszej strony internetowej. Wszystkie czcionki Google są automatycznie optymalizowane pod kątem sieci, co oszczędza ilość danych i jest wielką zaletą, szczególnie w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych. Kiedy odwiedzasz naszą stronę, mały rozmiar pliku zapewnia szybki czas ładowania. Co więcej, czcionki Google są bezpiecznymi czcionkami internetowymi. Różne systemy syntezy obrazu (renderowania) w różnych przeglądarkach, systemach operacyjnych i urządzeniach mobilnych mogą prowadzić do błędów. Takie błędy mogą częściowo zniekształcać teksty lub całe strony internetowe. Dzięki szybkiej sieci dostarczania treści (CDN), czcionki Google Fonts nie powodują problemów międzyplatformowych. Czcionki Google Fonts obsługują wszystkie główne przeglądarki (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) i działają niezawodnie na większości nowoczesnych mobilnych systemów operacyjnych, w tym Android 2.2+ i iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Używamy więc czcionek Google, abyśmy mogli zaprezentować całą naszą usługę online tak pięknie i jednolicie, jak to tylko możliwe.

Jakie dane są przechowywane przez Google?

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, czcionki są ładowane za pośrednictwem serwera Google. To zewnętrzne połączenie przesyła dane do serwerów Google. W ten sposób Google rozpoznaje również, że użytkownik lub jego adres IP odwiedza naszą witrynę. Interfejs API Google Fonts został zaprojektowany w celu ograniczenia wykorzystania, przechowywania i gromadzenia danych użytkownika końcowego do tego, co jest niezbędne do prawidłowego dostarczania czcionek. Nawiasem mówiąc, API oznacza "Application Programming Interface" i służy między innymi jako przekaźnik danych w sektorze oprogramowania.

Google Fonts bezpiecznie przechowuje CSS i żądania czcionek w Google i dlatego jest chroniony. Zebrane dane dotyczące użytkowania pozwalają Google określić, jak dobrze odbierane są poszczególne czcionki. Google publikuje wyniki na wewnętrznych stronach analitycznych, takich jak Google Analytics. Google wykorzystuje również dane z własnej wyszukiwarki internetowej, aby określić, które strony internetowe używają czcionek Google. Dane te są publikowane w bazie danych Google Fonts BigQuery. Przedsiębiorcy i programiści korzystają z usługi internetowej Google BigQuery do badania i przenoszenia dużych ilości danych.

Należy jednak zauważyć, że przy każdym żądaniu Google Font informacje takie jak ustawienia języka, adres IP, wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu przeglądarki i nazwa przeglądarki są automatycznie przesyłane na serwery Google. To, czy te dane są również przechowywane, nie może być jasno określone lub nie jest jasno komunikowane przez Google.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Google przechowuje żądania dotyczące zasobów CSS przez jeden dzień na swoich serwerach, które znajdują się głównie poza UE. Umożliwia nam to korzystanie z czcionek przy użyciu arkusza stylów Google. Arkusz stylów to szablon, za pomocą którego można na przykład szybko i łatwo zmienić wygląd lub czcionkę strony internetowej.

Pliki czcionek są przechowywane przez Google przez rok. W ten sposób Google dąży do zasadniczej poprawy czasu ładowania stron internetowych. Gdy miliony stron internetowych odwołują się do tych samych czcionek, są one buforowane po pierwszej wizycie i natychmiast pojawiają się ponownie na wszystkich innych odwiedzanych później stronach internetowych. Czasami Google aktualizuje pliki czcionek, aby zmniejszyć rozmiar pliku, zwiększyć zasięg językowy i ulepszyć projekt.

Jak mogę usunąć moje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Danych przechowywanych przez Google przez dzień lub rok nie można po prostu usunąć. Dane te są automatycznie przesyłane do Google po wejściu na stronę. Aby móc przedwcześnie usunąć te dane, należy skontaktować się z pomocą techniczną Google pod adresem https://support.google.com/?hl=de&tid=111766445 . W takim przypadku użytkownik zapobiega przechowywaniu danych tylko wtedy, gdy nie odwiedza naszej witryny.

W przeciwieństwie do innych czcionek internetowych, Google pozwala nam na nieograniczony dostęp do wszystkich czcionek. Mamy więc nieograniczony dostęp do morza czcionek, a tym samym możemy jak najlepiej wykorzystać naszą stronę internetową. Więcej informacji na temat czcionek Google i innych pytań można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111766445 . Chociaż Google porusza tam kwestie ochrony danych, nie zawiera naprawdę szczegółowych informacji na temat przechowywania danych. Uzyskanie od Google naprawdę dokładnych informacji na temat przechowywanych danych jest stosunkowo trudne.

podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Google Fonts, podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z Artykuł 6 ustęp 1 lit.

Mamy również uzasadniony interes w korzystaniu z Google Font w celu optymalizacji naszych usług online. Odpowiednią podstawą prawną jest Artykuł 6 (1) (f) RODO (uzasadnione interesy) . Z czcionek Google korzystamy jednak tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

Google przetwarza również dane użytkowników między innymi w USA. Zwracamy uwagę, że według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony w przypadku przekazywania danych do USA. Może to wiązać się z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych przez odbiorców z siedzibą w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych, Google stosuje tak zwane standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 DSGVO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że dane użytkownika są również zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, jeśli są przekazywane do krajów trzecich (takich jak USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule Google zobowiązuje się do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć między innymi tutaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Warunki przetwarzania danych Google Ads, które odpowiadają również standardowym klauzulom umownym dla Google Fonts, można znaleźć pod adresem https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Możesz również przeczytać o tym, jakie dane gromadzi Google i do czego są one wykorzystywane na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

Polityka prywatności WooCommerce

Podsumowanie polityki prywatności WooCommerce
Dotyczy: Odwiedzający witrynę
Cel: Optymalizacja naszych usług
Przetwarzane dane: Dane takie jak adres IP, informacje o przeglądarce, domyślne ustawienia języka, data i godzina dostępu do sieci
Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w niniejszej polityce prywatności.
Okres przechowywania: Pliki dziennika serwera, dane techniczne i adres IP zostaną usunięte po około 30 dniach.
⚖️ Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (a) RODO (zgoda), Artykuł 6 (1) (f) RODO (prawnie uzasadnione interesy)

Czym jest WooCommerce?

Zintegrowaliśmy system sklepowy open source WooCommerce jako wtyczkę na naszej stronie internetowej. Ta wtyczka WooCommerce jest oparta na systemie zarządzania treścią WordPress, który jest spółką zależną Automattic Inc. (60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA). Zaimplementowane funkcje wysyłają, przechowują i przetwarzają dane do Automattic Inc. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych informujemy, o jakie dane chodzi, w jaki sposób sieć wykorzystuje te dane i jak można nimi zarządzać lub zapobiegać ich przechowywaniu.

WooCommerce to system sklepu internetowego, który jest częścią katalogu WordPress od 2011 roku i został opracowany specjalnie dla stron internetowych WordPress. Jest to konfigurowalna platforma eCommerce o otwartym kodzie źródłowym zbudowana na WordPressie, która została również zintegrowana z naszą witryną jako wtyczka WordPress.

Dlaczego używamy WooCommerce na naszej stronie?

Korzystamy z tego praktycznego rozwiązania sklepu internetowego, aby móc oferować nasze fizyczne lub cyfrowe produkty lub usługi na naszej stronie internetowej w najlepszy możliwy sposób. Celem jest zapewnienie prostego i łatwego dostępu do naszej gamy produktów, dzięki czemu można szybko i łatwo uzyskać pożądane produkty. Dzięki WooCommerce znaleźliśmy dobrą wtyczkę, która spełnia nasze wymagania dotyczące sklepu internetowego.

Jakie dane są przechowywane przez WooCommerce?

Informacje, które użytkownik aktywnie wprowadza w polu tekstowym w naszym sklepie internetowym, mogą być gromadzone i przechowywane przez WooCommerce lub Automattic. Jeśli więc zarejestrujesz się u nas lub zamówisz produkt, Automattic może zbierać, przetwarzać i przechowywać te dane. Oprócz adresu e-mail, imienia i nazwiska lub adresu, mogą to być również dane karty kredytowej lub informacje rozliczeniowe. Automattic może następnie wykorzystywać te informacje do własnych kampanii marketingowych.

Istnieją również informacje, które Automattic automatycznie zbiera od użytkownika w tak zwanych plikach dziennika serwera:

 • Adres IP
 • informacje o przeglądarce
 • Domyślne ustawienie języka
 • Data i godzina dostępu do sieci

WooCommerce ustawia również pliki cookie w przeglądarce użytkownika i wykorzystuje technologie takie jak znaczniki pikselowe (web beacons), na przykład w celu jednoznacznej identyfikacji użytkownika i oferowania reklam opartych na zainteresowaniach. WooCommerce wykorzystuje szereg różnych plików cookie, które są ustawiane w zależności od działań użytkownika. Oznacza to, że na przykład, jeśli użytkownik umieści produkt w koszyku, plik cookie zostanie ustawiony tak, aby produkt pozostał w koszyku, jeśli użytkownik opuści naszą witrynę i powróci w późniejszym czasie.

Tutaj pokazujemy przykładową listę możliwych plików cookie, które mogą być ustawione przez WooCommerce:

Nazwa: woocommerce_items_in_cart
Wartość: 1 Cel
: Plik cookie pomaga WooCommerce określić, kiedy zmienia się zawartość koszyka.
Data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji

Nazwa: woocommerce_cart_hash
Wartość: 447c84f810834056ab37cfe5ed27f204111766445-7 Purpose
: Ten plik cookie służy również do rozpoznawania i zapisywania zmian w koszyku.
Data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji

Nazwa: wp_woocommerce_session_d9e29d251cf8a108a6482d9fe2ef34b6
Wartość: 1146%7C%7C1589034207%7C%7C95f8053ce0cea135bbce671043e740111766445-4aa Purpose
: Ten plik cookie zawiera unikalny identyfikator, dzięki któremu dane koszyka można również znaleźć w bazie danych.
Data wygaśnięcia: po 2 dniach

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

O ile nie istnieje prawny obowiązek przechowywania danych przez dłuższy okres, WooCommerce usunie dane, gdy nie będą one już potrzebne do własnych celów, dla których były przechowywane. Na przykład pliki dziennika serwera zawierające dane techniczne dotyczące przeglądarki i adresu IP użytkownika są usuwane po około 30 dniach. Do tego czasu Automattic wykorzystuje te dane do analizy ruchu na własnych stronach internetowych (np. wszystkich witrynach WordPress) i do rozwiązywania ewentualnych problemów. Dane są przechowywane na amerykańskich serwerach Automattic.

Jak mogę usunąć moje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz sprzeciwić się ich wykorzystywaniu i przetwarzaniu. Użytkownik może również w dowolnym momencie złożyć skargę do rządowego organu nadzorczego.

W swojej przeglądarce masz również możliwość indywidualnego zarządzania, usuwania lub dezaktywacji plików cookie. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie lub usunięcie plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność naszego sklepu internetowego WooCommerce. W zależności od używanej przeglądarki zarządzanie plikami cookie działa nieco inaczej. W sekcji "Pliki cookie" znajdziesz odpowiednie linki do odpowiednich instrukcji dla najpopularniejszych przeglądarek.

podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z WooCommerce, podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z Artykuł 6 ustęp 1 lit.

Mamy również uzasadniony interes w korzystaniu z WooCommerce w celu optymalizacji naszych usług online i prezentowania ich w atrakcyjny sposób. Odpowiednią podstawą prawną jest Artykuł 6 (1) (f) RODO (uzasadnione interesy) . Z WooCommerce korzystamy jednak tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

WooCommerce przetwarza również dane między innymi w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony danych przekazywanych do USA. Może to wiązać się z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

WooCommerce stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Klauzule te zobowiązują WooCommerce do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i klauzule można znaleźć tutaj: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de .

Więcej szczegółów na temat polityki prywatności oraz tego, jakie dane są gromadzone przez WooCommerce i w jaki sposób, można znaleźć pod adresem https://automattic.com/privacy/ oraz ogólne informacje o WooCommerce pod adresem https://woocommerce.com/ .

Wszystkie teksty są chronione prawami autorskimi.

Źródło: Utworzono za pomocą AdSimple generator ochrony danych