Twoja opinia jest dla nas ważna! Weź udział w naszej an kiecie i zdobądź szansę na wygranie nagrody.

Regulamin

Możesz także polubić

I. Zastosowanie, wymogi pisemne

PATCHBOX GmbH - zwana dalej "PATCHBOX GmbH" - prowadzi działalność wyłącznie na podstawie poniższych Warunków. Niniejsze Warunki stanowią integralną część każdej umowy zawartej przez PATCHBOX GmbH. Poszczególni kontrahenci PATCHBOX GmbH są odtąd zwani "Kontrahentem". Umowy inne niż wymienione poniżej nie będą uważane za zawarte, chyba że zostało to wyraźnie określone na piśmie. Ustne zmiany, umowy dodatkowe lub zapewnienia wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez podmioty uprawnione do reprezentowania PATCHBOX GmbH, zgodnie z wpisem do rejestru spółek i z podpisem upoważnionym przez spółkę.

Wszelkie warunki określone przez Kontrahenta, które stoją w sprzeczności z niniejszymi Warunkami, są nieważne, chyba że zmiana zostanie dokonana za obopólną zgodą i zgodnie z powyższymi formalnymi wymogami pisemnymi.

II. Realizacja umowy

Zamówienie kontrahenta stanowi wiążącą ofertę. PATCHBOX GmbH ma możliwość, według własnego uznania, przyjęcia tej oferty w ciągu 3 dni poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia lub poprzez wysłanie zamówionych towarów do kontrahenta w określonym terminie.

III. Ceny i warunki płatności

Jeśli kontrahent ma siedzibę w UE, ceny podane w umowie są zawsze w euro lub w innej walucie uzgodnionej przez strony i, o ile nie określono inaczej, są cenami loco magazyn/fabryka (EXW) PATCHBOX GmbH.

Jeśli kontrahent ma siedzibę poza UE, ceny podane w umowie są zawsze w USD lub w innej walucie uzgodnionej przez strony i są, o ile nie określono inaczej, dostarczane na miejsce (DAP) przez kontrahenta.

Ceny, o ile wyraźnie nie określono inaczej na piśmie, są cenami netto bez podatku od towarów i usług.

Rachunki od PATCHBOX GmbH są płatne netto po otrzymaniu faktury, o ile nie ustalono innych warunków płatności.

Płatności na rzecz PATCHBOX GmbH mają skutek zwalniający tylko wtedy, gdy są dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany w rachunku na rzecz agencji upoważnionej do przyjmowania takich płatności zgodnie z prawem handlowym. Za dzień otrzymania płatności uznaje się dzień, w którym płatność została faktycznie otrzymana przez PATCHBOX GmbH; w przypadku przelewu bankowego będzie to dzień, w którym płatność została zaksięgowana w instytucji bankowej PATCHBOX GmbH.

Emisja weksli własnych lub obcych nie stanowi jeszcze płatności, ani nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do potencjalnego rabatu gotówkowego.

Jeśli kontrahentem jest podmiot komercyjny, wstrzymanie płatności z powodu dochodzenia roszczeń gwarancyjnych jest niedozwolone. W związku z tym termin płatności nie zostanie przedłużony z powodu dochodzenia roszczeń gwarancyjnych. W przypadku uzgodnienia okresu rabatu gotówkowego, termin płatności rozpoczyna się w momencie wysłania faktury przez PATCHBOX GmbH. Jakiekolwiek roszczenie gwarancyjne lub roszczenie wzajemne nie przerywa ani nie opóźnia okresu rabatu gotówkowego.

PATCHBOX GmbH jest uprawniona do wykorzystania otrzymanych płatności na wszelkie zobowiązania, które uzna za stosowne, niezależnie od jakichkolwiek odmiennych oświadczeń o przydziale. Mogą to być opłaty windykacyjne za dochodzenie roszczeń, opłaty i wydatki poniesione w związku z próbami odnalezienia osoby lub osób, odsetki i/lub odsetki za zwłokę, a także należność główna.

W przypadku, gdy kontrahentem jest podmiot gospodarczy, zobowiązuje się on tym samym, w przypadku zwłoki w płatności, do pełnego pokrycia wszelkich opłat windykacyjnych, wydatków i nakładów gotówkowych związanych z windykacją należności, tak aby PATCHBOX GmbH w żadnym wypadku nie ponosiła kosztów, niezależnie od ich charakteru, związanych z windykacją tej należności.

Kontrahent nie jest uprawniony do kompensowania żądań zapłaty ze strony PATCHBOX GmbH własnymi żądaniami. Wierzytelności wynikające ze stosunku umownego z PATCHBOX GmbH mogą być przenoszone na osoby trzecie wyłącznie po spełnieniu wymogów formalnych określonych w punkcie II. 2. i po uzyskaniu odpowiedniej wyraźnej zgody.

W odniesieniu do płatności w ratach, harmonogram rat będzie nieważny. W przypadku opóźnienia lub niekompletnej płatności, nawet w przypadku pojedynczej raty, cała otwarta kwota stanie się wymagalna natychmiast i w całości.

IV. Terminy dostaw

1. Termin dostawy rozpoczyna się po otrzymaniu zamówienia lub, jeśli ustalono inaczej, po wysłaniu potwierdzenia zamówienia przez PATCHBOX GmbH, jednak nie przed otrzymaniem i wyjaśnieniem całej dokumentacji przez kontrahenta. Dotrzymanie terminu dostawy jest uzależnione od spełnienia przez kontrahenta wszystkich zobowiązań umownych, w szczególności dotrzymania wszystkich określonych warunków płatności.

2. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeśli zamówienie jest gotowe do wysyłki w określonym terminie lub, jeśli tak określono, zostało dostarczone.

3. Dopuszczalne są dostawy częściowe. Okresy oczekiwania związane z częściowymi lub błędnymi wysyłkami nie uprawniają kontrahenta do odstąpienia od umowy ani do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (za utratę zarobków itp.), chyba że PATCHBOX GmbH wyrazi wyraźną, pisemną zgodę na rozliczenie takich kosztów zgodnie z II. 2.

W przypadku zawinionego przez PATCHBOX GmbH niedotrzymania terminu dostawy, PATCHBOX GmbH zostanie wyznaczony odpowiedni termin dodatkowy i poinformowana o tym listem poleconym.

Termin dostawy ulega przedłużeniu odpowiednio do działań podjętych w ramach sporów pracowniczych, w szczególności strajków i lokautów, a także w przypadku nieprzewidzianych przeszkód pozostających poza kontrolą PATCHBOX GmbH, o ile można wykazać, że takie przeszkody miały istotny wpływ na terminową realizację umowy w całości lub na tę część umowy, która jest obecnie wymagalna. Dotyczy to również sytuacji, gdy wspomniane okoliczności mają wpływ na podwykonawców. PATCHBOX GmbH nie ponosi również odpowiedzialności za wyżej wymienione okoliczności, jeśli wystąpią one w trakcie już trwającego opóźnienia. W ważnych przypadkach PATCHBOX GmbH powiadomi kontrahenta tak szybko, jak to możliwe, o rozpoczęciu i zakończeniu tego typu przeszkód.

V. Zachowanie praw własności

Wszystkie towary pozostają własnością PATCHBOX GmbH do momentu całkowitej zapłaty ustalonej ceny wraz z wszelkimi dodatkowymi opłatami. Dopóki istnieją jakiekolwiek długi wynikające z umów pomiędzy PATCHBOX GmbH a kontrahentem, kontrahent nie może sprzedać, wynająć, wydzierżawić, obciążyć hipoteką, oddać lub przetransportować za granicę towarów, o których mowa. Do momentu otrzymania pełnej płatności za rozliczenie, PATCHBOX GmbH ma prawo do upewnienia się co do statusu i stanu towarów.

Jeśli towar zostanie skonfiskowany przez osobę trzecią, kontrahent jest zobowiązany do poinformowania o tym PATCHBOX GmbH listem poleconym. Powinien on zawierać protokół konfiskaty oraz zaprzysiężone oświadczenie o treści potwierdzającej, że skonfiskowany towar jest identyczny z towarem dostarczonym przez PATCHBOX GmbH i w stosunku do którego nadal istnieje należność. W przypadku niewypłacalności lub ugody sądowej partner umowy jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia PATCHBOX GmbH i wyodrębnienia wszystkich przedmiotów i zaległych rachunków, do których PATCHBOX GmbH nadal ma roszczenie.

Koszty interwencji ponosi partner umowy. Konfiskata towarów, do których PATCHBOX GmbH nadal rości sobie prawa, nie stanowi w żadnym wypadku zrzeczenia się praw własności. W przypadku, gdy PATCHBOX GmbH skorzysta ze swoich praw własności, partner umowy wyraża również w tym momencie nieodwołalną zgodę na odebranie przez PATCHBOX GmbH dostarczonych towarów w dowolnym momencie i bez dalszej zgody partnera umowy.

Odsprzedaż wszelkich towarów, do których PATCHBOX GmbH nadal ma roszczenia, jest dozwolona tylko wtedy, gdy nadal zachowuje nieodłączne prawa własności.

PATCHBOX GmbH jest uprawniona do odsprzedaży osobom trzecim towarów, które odzyskała, bez konieczności sprawdzania współmierności ceny sprzedaży. Wpływy ze sprzedaży odzyskanych towarów zostaną potrącone z pierwotnie należnej kwoty.

Koszty poniesione w związku z dochodzeniem praw własności, wraz z odpowiednimi odsetkami i opłatami, zostaną zrekompensowane spółce PATCHBOX GmbH przez kontrahenta lub zostaną odliczone od już zapłaconej ceny zakupu.

VI. Gwarancja

Aby uniknąć utraty praw gwarancyjnych, strona umowy musi sprawdzić towary z najwyższą starannością i zgłosić na piśmie wszelkie wady w ciągu 3 dni od otrzymania tych towarów.

W przypadku faktycznego wystąpienia nieokreślonego zobowiązania, PATCHBOX GmbH może zwolnić się z wszelkich roszczeń o odstąpienie od umowy lub proporcjonalne obniżenie ceny, jeśli w odpowiednim czasie wymieni wadliwy towar na wolny od wad.

Dalsze roszczenia gwarancyjne są wykluczone. Jeśli PATCHBOX GmbH zaproponuje wymianę towarów, a partner umowy nie wyrazi zgody na zaproponowaną wymianę w odpowiednim czasie, PATCHBOX GmbH będzie zwolniona z obowiązku gwarancyjnego; w szczególności partner umowy nie jest uprawniony do obciążenia PATCHBOX GmbH kosztami nabycia towarów zastępczych.

W przypadku towarów, które PATCHBOX GmbH sama nabywa od podwykonawców, PATCHBOX GmbH może, według własnego wyboru, albo wypełnić te zobowiązania gwarancyjne, które spoczywają na niej zgodnie z niniejszym paragrafem, albo scedować swoje roszczenia gwarancyjne wobec dostawcy na partnera umowy. W tym drugim przypadku PATCHBOX GmbH zabezpiecza się przed wszelkimi roszczeniami gwarancyjnymi lub odszkodowawczymi.

VII. Dostawa

O ile nie postanowiono inaczej, dostawa towarów odbywa się na koszt kontrahenta. PATCHBOX GmbH dołoży wszelkich starań, aby dokładnie przestrzegać terminów dostaw. Kontrahentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przedłużenia terminu.

VIII. Odszkodowanie za szkody, klauzula karna

W odniesieniu do wszelkich szkód lub uzgodnionych kar przepadku, PATCHBOX GmbH ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy kontrahent jest w stanie udowodnić rażące lub umyślne zaniedbanie tego pierwszego. Jeśli partnerem umowy jest konsument, to ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do szkód osobowych.

Ponadto PATCHBOX GmbH nie ponosi odpowiedzialności wobec kontrahenta za utratę zarobków lub inne szkody finansowe.

Dostarczone towary zapewniają jedynie taki stopień bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać na podstawie ogólnych przepisów i/lub specyfikacji dostarczonych przez podwykonawcę. W przypadku odpowiedzialności prawnej za produkt, odpowiedzialność za szkody materialne jest ograniczona do szkód poniesionych przez konsumenta. Ograniczenie odpowiedzialności przenosi się w całości na wszystkich klientów, którzy są zobowiązani do dalszego przenoszenia tej odpowiedzialności na kolejnych konsumentów.

IX. Odstąpienie od umowy przez PATCHBOX GmbH, Klauzula karna

PATCHBOX GmbH jest uprawniona, w przypadku niewywiązania się z umowy przez kontrahenta i bez obowiązku wyznaczania okresów karencji, do odstąpienia od umowy. W takim przypadku PATCHBOX GmbH jest uprawniona do dochodzenia kary umownej w wysokości 20% ustalonej ceny całkowitej. Kontrahent jest również zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód wykraczających poza to, w szczególności gdy PATCHBOX GmbH już wyprodukowała towary lub rozpoczęła ich produkcję lub towary te są już gotowe do wysyłki, jeżeli łączne szkody przekraczają wyżej wymienione 20% ustalonej ceny całkowitej.

PATCHBOX GmbH jest ponadto uprawniona do odstąpienia od umowy, jeżeli po wejściu umowy w życie pojawią się wątpliwości co do wykonania umowy przez kontrahenta. W przypadku takiego oświadczenia o odstąpieniu od umowy kontrahentowi nie przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

X. Uszkodzenia w transporcie

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń powstałych podczas transportu, konieczne jest niezwłoczne sporządzenie oficjalnego protokołu szkody (przez kolej, pocztę, firmę spedycyjną). W momencie przyjęcia towaru należy go natychmiast sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia, przewoźnik musi potwierdzić charakter uszkodzenia na liście przewozowym. Jeśli towary zostaną zwrócone i okaże się, że reklamacje były nieuzasadnione, zostaną naliczone opłaty za koszty wysyłki, a także proporcjonalna rekompensata za kontrolę towarów.

XI. Zwroty

Zwroty produktów są przyjmowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z PATCHBOX GmbH.

XII. Miejsce wykonania, siedziba jurysdykcji, prawo właściwe

Miejscem wykonania umowy dla obu stron jest siedziba PATCHBOX GmbH. Obie strony umowy zastrzegają, że w przypadku wszelkich sporów prawnych wynikających z niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy prawa austriackiego oraz właściwość miejscowa sądu w Wiedniu w Austrii.