Ehdot ja edellytykset

I. Sovellettavuus, kirjalliset vaatimukset

PATCHBOX GmbH - jäljempänä "PATCHBOX GmbH" - harjoittaa liiketoimintaa yksinomaan seuraavien käyttöehtojen perusteella. Nämä ehdot ovat olennainen osa jokaista PATCHBOX GmbH:n tekemää sopimusta. PATCHBOX GmbH:n yksittäisistä sopimuskumppaneista käytetään jatkossa nimitystä "sopimuskumppani". Muita kuin jäljempänä lueteltuja sopimuksia ei katsota tehdyiksi, paitsi jos siitä on nimenomaisesti sovittu kirjallisesti. Jotta suulliset muutokset, lisäsopimukset tai vakuutukset olisivat päteviä, ne edellyttävät PATCHBOX GmbH:n edustamiseen valtuutettujen henkilöiden kirjallista hyväksyntää, joka on merkitty kaupparekisteriin ja joka on varustettu yrityksen valtuutetulla allekirjoituksella.

Kaikki sopimuskumppanin asettamat ehdot, jotka ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, ovat mitättömiä, paitsi jos muutos on tehty yhteisellä sopimuksella ja edellä mainittujen kirjallisten muotovaatimusten mukaisesti.

II. Sopimuksen toteuttaminen

Sopimuskumppanin tilaus on sitova tarjous. PATCHBOX GmbH voi harkintansa mukaan hyväksyä tämän tarjouksen 3 päivän kuluessa lähettämällä tilausvahvistuksen tai lähettämällä tilatut tavarat sopimuskumppanille sovittuun määräaikaan mennessä.

III. Hinnat ja maksuehdot

Jos sopimuskumppani sijaitsee EU:n alueella, sopimuksessa mainitut hinnat ovat aina euromääräisiä tai muussa osapuolten sopimassa valuutassa, ja ellei toisin ole sovittu, hinnat ovat PATCHBOX GmbH:n varastosta/tehtaalta (EXW).

Jos sopimuskumppani sijaitsee EU:n ulkopuolella, sopimuksessa mainitut hinnat ovat aina Yhdysvaltain dollareina tai muussa osapuolten sopimassa valuutassa, ja ellei toisin ole sovittu, sopimuskumppani toimittaa ne määräpaikalle (DAP).

Hinnat ovat nettohintoja ilman arvonlisäveroa, ellei toisin nimenomaisesti kirjallisesti määrätä.

PATCHBOX GmbH:n laskut erääntyvät maksettavaksi nettomääräisinä laskun vastaanottamisen jälkeen, ellei muusta maksujärjestelystä ole sovittu.

Maksuilla PATCHBOX GmbH:lle on vastuuvapauden myöntävä vaikutus vain, jos ne suoritetaan joko siirtämällä varoja lakiehdotuksessa mainitulle pankkitilille virastolle, jolla on oikeus ottaa vastaan tällaisia maksuja kauppalainsäädännön nojalla... Maksun vastaanottamispäiväksi katsotaan se päivä, jolloin PATCHBOX GmbH on tosiasiallisesti vastaanottanut maksun; pankkisiirron tapauksessa tämä on päivä, jolloin maksu on hyvitetty PATCHBOX GmbH:n pankkilaitokselle.

Omien tai kolmansien osapuolten vekseleiden liikkeeseenlasku ei vielä ole maksu, eikä se anna perustetta mahdolliselle käteisalennusta koskevalle vaateelle.

Jos sopimuskumppani on kaupallinen yksikkö, maksujen pidättäminen takuuvaatimusten esittämisen vuoksi ei ole sallittua. Näin ollen maksuehtoa ei pidennetä takuuvaatimusten esittämisen vuoksi. Jos on sovittu käteisalennusajasta, maksuaika alkaa siitä, kun PATCHBOX GmbH on lähettänyt laskun. Takuuvaatimus tai vastavaatimus ei keskeytä eikä viivytä käteisalennuksen maksuaikaa.

PATCHBOX GmbH:lla on oikeus käyttää saamiaan maksuja mihin tahansa tarpeelliseksi katsomiinsa velvoitteisiin ja riippumatta mahdollisista päinvastaisista jakoilmoituksista. Tällaisia voivat olla saataviensa ajamisesta aiheutuvat perintämaksut, henkilön tai henkilöiden etsimisestä aiheutuneet palkkiot ja kulut, korko ja/tai viivästyskorko ja lopuksi erääntynyt pääoma.

Jos sopimuskumppani on kaupallinen yhteisö, sopimuskumppani sitoutuu näin ollen maksuhäiriötilanteessa korvaamaan täysimääräisesti kaikki perintäpalkkiot, kulut ja käteiskulut, jotka liittyvät velan perintään, niin että PATCHBOX GmbH:lle ei missään tapauksessa aiheudu minkäänlaisia kuluja kyseisen velan perinnästä.

Sopimuskumppanilla ei ole oikeutta korvata PATCHBOX GmbH:n maksuvaatimusta omilla vaatimuksillaan. PATCHBOX GmbH:n kanssa solmitusta sopimussuhteesta johtuvat saatavat voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille vain, jos ne täyttävät II kohdan muotovaatimukset. 2. kohdan mukaiset edellytykset ja saatuaan asianmukaisen nimenomaisen suostumuksen.

Osamaksujen osalta maksuerätaulukko on mitätön. Jos maksu myöhästyy tai on puutteellinen, vaikka kyseessä olisi yksittäinen maksuerä, koko avoin summa erääntyy välittömästi ja kokonaisuudessaan maksettavaksi.

IV. Toimituksen määräajat

1. Toimitusaika alkaa tilauksen vastaanottamisesta tai, jos toisin on sovittu, PATCHBOX GmbH:n tilausvahvistuksen lähettämisestä, kuitenkin vasta, kun sopimuskumppani on vastaanottanut ja selvitellyt kaikki asiakirjat. Toimitusajan noudattaminen edellyttää, että sopimuskumppani täyttää kaikki sopimusvelvoitteet, erityisesti kaikki sovitut maksuehdot.

2. Toimitusaikaa katsotaan noudatetun, jos tilaus on valmiina lähetettäväksi sovittuun määräaikaan mennessä tai, jos näin on sovittu, toimitettu.

3. Osatoimitukset ovat sallittuja. Osittaisiin tai virheellisiin toimituksiin liittyvät odotusajat eivät oikeuta sopimuskumppania purkamaan sopimusta tai esittämään vahingonkorvausvaatimuksia (ansionmenetys yms.), ellei PATCHBOX GmbH anna nimenomaista kirjallista suostumustaan tällaisten kustannusten laskuttamiseen II. 2.

Jos PATCHBOX GmbH on syyllinen siihen, että toimitusaikaa ei ole noudatettu, PATCHBOX GmbH:lle on myönnettävä asianmukainen lisäaika ja ilmoitettava siitä kirjatulla kirjeellä.

Toimitusaikaa pidennetään työtaistelujen, erityisesti lakkojen ja työsulkujen, yhteydessä toteutettujen toimenpiteiden sekä PATCHBOX GmbH:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien ennakoimattomien esteiden vuoksi, jos tällaisilla esteillä voidaan osoittaa olleen merkittävä vaikutus sopimuksen täyttämiseen ajallaan kokonaisuudessaan tai sen osan täyttämiseen, joka on tällä hetkellä erääntynyt. Tämä pätee myös silloin, kun mainitut olosuhteet vaikuttavat alihankkijoihin. PATCHBOX GmbH ei myöskään ole vastuussa edellä mainituista olosuhteista, jos ne ilmenevät jo käynnissä olevan viivästyksen aikana. Tärkeissä tapauksissa PATCHBOX GmbH ilmoittaa sopimuskumppanille mahdollisimman pian tällaisten esteiden alkamisesta ja päättymisestä.

V. Omistusoikeuksien säilyttäminen

Kaikki tavarat ovat PATCHBOX GmbH:n omaisuutta, kunnes sovittu hinta on maksettu kokonaisuudessaan ja mahdolliset sivukulut on maksettu. Niin kauan kuin PATCHBOX GmbH:n ja sopimuskumppanin välisiin sopimuksiin perustuvia velkoja on jäljellä, sopimuskumppani ei saa myydä, vuokrata, leasing-vuokrata, pantata, luovuttaa tai kuljettaa kyseisiä tavaroita ulkomaille. Kunnes laskutusmaksut on kokonaisuudessaan maksettu, PATCHBOX GmbH:lla on oikeus varmistua tavaran tilasta ja kunnosta.

Jos kolmas osapuoli takavarikoi tavaran, sopimuskumppanin on ilmoitettava siitä kirjatulla kirjeellä PATCHBOX GmbH:lle. Ilmoitukseen on liitettävä takavarikointiraportti ja valaehtoinen vakuutus, jossa todetaan, että takavarikoitu tavara on sama kuin PATCHBOX GmbH:n toimittama tavara ja että siitä on vielä maksettavaa. Maksukyvyttömyyden tai oikeudellisen selvityksen yhteydessä sopimuskumppanin on ilmoitettava asiasta välittömästi PATCHBOX GmbH:lle ja yksilöitävä kaikki PATCHBOX GmbH:n hallussa olevat esineet ja maksamattomat laskut.

Sopimuskumppanin on vastattava interventiokustannuksista. Tavaroiden takavarikointi, johon PATCHBOX GmbH:lla on edelleen oikeus, ei missään tapauksessa merkitse luopumista omistusoikeudesta. Jos PATCHBOX GmbH käyttää omistusoikeuttaan, sopimuskumppani antaa jo nyt peruuttamattoman suostumuksensa siihen, että PATCHBOX GmbH voi milloin tahansa ja ilman sopimuskumppanin muuta suostumusta noutaa toimittamansa tavarat.

PATCHBOX GmbH:n edelleen omistamien tavaroiden jälleenmyynti on sallittua vain, jos se pitää edelleen kiinni luontaisista omistusoikeuksista.

PATCHBOX GmbH:lla on oikeus myydä takaisin perimänsä tavarat edelleen kolmansille osapuolille ilman, että myyntihinnan oikeasuhtaisuutta tarkistetaan. Takaisin perittyjen tavaroiden myynnistä saatavat tulot vähennetään alkuperäisestä maksettavasta summasta.

Sopimuskumppanin on korvattava PATCHBOX GmbH:lle omistusoikeuksien voimaansaattamisesta aiheutuneet kulut sekä sovellettavat korot ja maksut tai ne on vähennettävä jo maksetusta kauppahinnasta.

VI. Takuu

Takuuoikeuksien menettämisen välttämiseksi sopijapuolen on tarkastettava tavarat mahdollisimman huolellisesti ja ilmoitettava kirjallisesti mahdollisista puutteista 3 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta.

Jos kyseessä on tosiasiallinen epämääräinen velvoite, PATCHBOX GmbH voi vapautua kaikista vaatimuksistaan purkaa sopimus tai alentaa hintaa vastaavasti, jos se vaihtaa viallisen tavaran virheettömään tavaraan hyvissä ajoin.

Kaikki muut takuuvaatimukset on suljettu pois. Jos PATCHBOX GmbH ehdottaa tavaran vaihtoa, mutta sopimuskumppani ei suostu ehdotettuun vaihtoon ajoissa, PATCHBOX GmbH vapautuu takuuvelvoitteesta; sopimuskumppanilla ei ole oikeutta laskuttaa PATCHBOX GmbH:lta korvaavan tavaran hankintakustannuksia.

Tavaroiden osalta, jotka PATCHBOX GmbH hankkii itse alihankkijoilta, PATCHBOX GmbH voi valintansa mukaan joko täyttää sille tämän kohdan mukaisesti kuuluvat takuuvelvoitteet tai luovuttaa takuuvaatimukset toimittajaa kohtaan sopimuskumppanille. Jälkimmäisessä tapauksessa PATCHBOX GmbH vapauttaa itsensä kaikista takuu- tai vahingonkorvausvaatimuksista.

VII. Toimitus

Tavaroiden toimitus tapahtuu, ellei toisin ole sovittu, sopimuskumppanin kustannuksella. PATCHBOX GmbH pyrkii kaikin tavoin noudattamaan toimitusaikoja täsmällisesti. Sopimuskumppani ei voi esittää vaatimuksia määräaikojen pidentämisestä.

VIII. Vahingonkorvaus, sanktiolauseke

Vahingonkorvausten tai sovittujen menettämisseuraamusten osalta PATCHBOX GmbH on vastuussa vain, jos sopimuskumppani pystyy osoittamaan, että tämä on syyllistynyt törkeään tai tahalliseen huolimattomuuteen. Jos sopimuskumppani on kuluttaja, tämä vastuunrajoitus ei koske henkilökohtaisia vahinkoja.

PATCHBOX GmbH ei myöskään ole vastuussa sopimuskumppanille ansionmenetyksestä tai muista taloudellisista vahingoista.

Toimitetut tavarat tarjoavat vain sen turvallisuustason, jota voidaan odottaa yleisten määräysten ja/tai alihankkijan antamien eritelmien perusteella. Lakisääteisen tuotevastuun tapauksessa vastuu aineellisista vahingoista rajoittuu kuluttajalle aiheutuneisiin vahinkoihin. Vastuunrajoitus siirtyy kokonaisuudessaan kaikkiin asiakkaisiin, ja nämä ovat velvollisia siirtämään vastuun edelleen kaikille myöhemmille kuluttajille.

IX. PATCHBOX GmbH:n irtisanominen, sanktiolauseke.

PATCHBOX GmbH:lla on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuskumppani laiminlyö sopimusvelvoitteensa, ilman velvollisuutta myöntää lisäaikaa. Tällöin PATCHBOX GmbH:lla on oikeus vaatia viivästyssakkoa, jonka suuruus on 20 prosenttia sovitusta kokonaishinnasta. Sopimuskumppanin on korvattava myös kaikki tätä suuremmat vahingot, erityisesti silloin, kun PATCHBOX GmbH on jo valmistanut tavarat tai aloittanut niiden valmistuksen tai kyseiset tavarat ovat jo valmiina toimitettavaksi, jos kokonaisvahinko ylittää edellä mainitun 20 prosentin osuuden sovitusta kokonaishinnasta.

PATCHBOX GmbH:lla on lisäksi oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen voimaantulon jälkeen herää epäilyksiä siitä, että sopimuskumppani ei täytä sopimusta. Tällaisessa purkamisilmoituksessa sopimuskumppanilla ei ole oikeutta oikeussuojakeinoihin.

X. Kuljetusvauriot

Jos kuljetuksen aikana tapahtuu vahinkoja, on välittömästi laadittava virallinen vahinkoilmoitus (rautatie-, posti- tai laivayhtiöstä). Tavarat on tarkastettava heti vastaanottohetkellä mahdollisten vaurioiden varalta. Vahingon sattuessa rahdinkuljettajan on vahvistettava vahingon laatu rahtikirjaan. Jos tavarat palautetaan ja osoittautuu, että reklamaatiot olivat aiheettomia, veloitetaan kuljetuskustannukset sekä asianmukainen korvaus tavaroiden tarkastuksesta.

XI. Palautukset

Tuotepalautukset hyväksytään vain, jos siitä on sovittu etukäteen PATCHBOX GmbH:n kanssa.

XII. Suorituspaikka, oikeuspaikka, sovellettava laki

Molempien sopimuspuolten osalta suorituspaikka on PATCHBOX GmbH:n pääkonttori. Molemmat sopimuspuolet sopivat, että kaikkiin tästä sopimuksesta johtuviin oikeudellisiin riitoihin sovelletaan Itävallan lakia ja että toimivaltainen tuomioistuin on Wienissä, Itävallassa.