Vilkår og betingelser

Du kan måske også lide

I. Anvendelighed, skriftlige krav

PATCHBOX GmbH - i det følgende benævnt "PATCHBOX GmbH" - driver udelukkende forretning på grundlag af følgende vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser er en integreret del af hver kontrakt, der indgås af PATCHBOX GmbH. De enkelte aftalepartnere hos PATCHBOX GmbH betegnes fremover som "aftalepartnere". Andre aftaler end dem, der er anført nedenfor, betragtes ikke som indgået, medmindre dette udtrykkeligt er fastsat skriftligt. Mundtlige tillægsaftaler, underaftaler eller forsikringer kræver for at være gyldige en skriftlig påtegning fra de personer, der er bemyndiget til at repræsentere PATCHBOX GmbH, som opført i virksomhedsregistret og med virksomhedens autoriserede underskrift.

Eventuelle betingelser, som kontraktpartneren har opstillet, og som er i modstrid med disse vilkår og betingelser, er ugyldige, medmindre der foretages en ændring efter gensidig aftale og i overensstemmelse med ovenstående formelle skriftlige krav.

II. Opfyldelse af kontrakten

Kontrahentens ordre udgør et bindende tilbud. PATCHBOX GmbH har mulighed for efter eget valg at acceptere dette tilbud inden for 3 dage ved at sende en ordrebekræftelse eller ved at sende de bestilte varer til kontraktpartneren inden for den fastsatte frist.

III. Priser og betalingsbetingelser

Hvis kontraktpartneren befinder sig inden for EU, er de i kontrakten anførte priser altid i euro eller i en anden valuta, som parterne har aftalt, og de gælder, medmindre andet er angivet, ab lager/fabrik (EXW) hos PATCHBOX GmbH.

Hvis kontraktpartneren befinder sig uden for EU, er de i kontrakten anførte priser altid i USD eller i en anden valuta, som parterne har aftalt, og er, medmindre andet er angivet, leveret på stedet (DAP) af kontraktpartneren.

Priserne er, medmindre andet udtrykkeligt er angivet skriftligt, nettopriser eksklusive moms.

Fakturaer fra PATCHBOX GmbH forfalder netto ved modtagelse af fakturaen, såfremt der ikke er aftalt andre betalingsordninger.

Betalinger til PATCHBOX GmbH har kun en frigørende virkning, hvis de foretages, enten ved pengeoverførsel til den bankkonto, der er nævnt i regningen, til et agentur, der er autoriseret til at acceptere sådanne betalinger i henhold til handelslove... Som modtagelse af betalingen betragtes den dag, hvor betalingen faktisk er modtaget af PATCHBOX GmbH; i tilfælde af en bankoverførsel vil dette være den dato, hvor betalingen blev krediteret PATCHBOX GmbH's bankinstitut.

Udstedelse af egne eller tredjeparts veksler udgør endnu ikke betaling og giver heller ikke grundlag for krav om en eventuel kontantrabat.

Hvis kontraktpartneren er en kommerciel enhed, er det ikke tilladt at tilbageholde betalinger på grund af garantikrav. Derfor vil betalingsfristen ikke blive forlænget på grund af eventuelle garantikrav. Hvis der er aftalt en kontantrabatperiode, begynder betalingsperioden ved afsendelse af fakturaen fra PATCHBOX GmbH. Ethvert garantikrav eller påberåbelse af modkrav hverken afbryder eller forsinker kontantrabatperioden.

PATCHBOX GmbH er berettiget til at anvende de modtagne betalinger til de forpligtelser, de finder passende, uanset om der er angivet andet i allokeringserklæringerne. Dette kan omfatte inkassosalærer for at forfølge sine krav, gebyrer og udgifter i forbindelse med forsøg på at lokalisere en eller flere personer, renter og/eller morarenter og endelig den skyldige hovedstol.

Hvis kontraktpartneren er en kommerciel enhed, forpligter kontraktpartneren sig dermed til i tilfælde af betalingsmisligholdelse at kompensere fuldt ud for alle inkassosalærer, udgifter og kontante udgifter i forbindelse med inddrivelse af gælden, så PATCHBOX GmbH under ingen omstændigheder pådrager sig udgifter, uanset art, til inddrivelse af den pågældende gæld.

Kontraktparten er ikke berettiget til at modregne betalingskrav fra PATCHBOX GmbH med egne krav. Krav, der stammer fra kontraktforholdet med PATCHBOX GmbH, kan kun overdrages til tredjemand, hvis de formelle krav i punkt II. 2. og efter indhentelse af det nødvendige udtrykkelige samtykke.

Med hensyn til afdragsbetalinger vil afdragsordningen blive erklæret ugyldig. I tilfælde af forsinket eller ufuldstændig betaling, selv hvis der er tale om en enkelt rate, forfalder hele det åbne beløb straks og fuldt ud.

IV. Leveringsfrister

1. Leveringsfristen begynder ved modtagelse af ordren eller, hvis andet er fastsat, ved afsendelse af ordrebekræftelsen fra PATCHBOX GmbH, dog ikke før modtagelse og afklaring af al dokumentation fra kontraktpartneren. Overholdelse af leveringsfristen er betinget af, at kontraktpartneren opfylder alle kontraktlige forpligtelser, især overholdelse af alle fastsatte betalingsbetingelser.

2. Leveringsfristen anses for overholdt, hvis ordren er klar til afsendelse inden for den fastsatte frist, eller, hvis det er fastsat, er blevet leveret.

3. Delvise forsendelser er tilladt. De ventetider, der er forbundet med delvise eller fejlagtige forsendelser, berettiger ikke kontraktpartneren til at ophæve kontrakten eller til at gøre erstatningskrav gældende (for tabt arbejdsfortjeneste og lignende), medmindre PATCHBOX GmbH giver sit udtrykkelige, skriftlige samtykke til fakturering af sådanne omkostninger i henhold til II. 2.

I tilfælde af at PATCHBOX GmbH er skyld i manglende overholdelse af leveringsfristen, skal PATCHBOX GmbH indrømmes en passende frist og informeres om dette ved anbefalet brev.

Leveringsfristen forlænges i forhold til foranstaltninger, der træffes som led i arbejdskonflikter, især strejke og lockout, samt i tilfælde af uforudsete hindringer uden for PATCHBOX GmbH's kontrol, for så vidt sådanne hindringer kan påvises at have haft væsentlig indflydelse på den rettidige opfyldelse af kontrakten i sin helhed eller på den del af kontrakten, der aktuelt er forfalden. Dette gælder også, når disse omstændigheder påvirker underleverandører. PATCHBOX GmbH er heller ikke ansvarlig for førnævnte omstændigheder, hvis de opstår under en allerede igangværende forsinkelse. I vigtige tilfælde vil PATCHBOX GmbH underrette kontraktpartneren så hurtigt som muligt med hensyn til begyndelsen og slutningen af denne type forhindringer.

V. Bevarelse af ejendomsrettigheder

Alle varer forbliver PATCHBOX GmbH's ejendom, indtil den aftalte pris og eventuelle omkostninger er betalt fuldt ud. Så længe der er gæld i henhold til kontrakter mellem PATCHBOX GmbH og kontraktpartneren, må kontraktpartneren ikke sælge, udleje, lease, pantsætte, give væk eller transportere de pågældende varer til udlandet. Indtil den fulde betaling af fakturaen er modtaget, har PATCHBOX GmbH ret til at sikre sig varens status og tilstand.

Hvis varerne beslaglægges af en tredjepart, er kontraktparten forpligtet til at informere PATCHBOX GmbH via anbefalet brev. Dette skal omfatte beslaglæggelsesrapporten og en erklæring på tro og love om, at de beslaglagte varer er identiske med dem, der er leveret af PATCHBOX GmbH, og at der stadig er et skyldigt beløb. I tilfælde af insolvens eller retslig afvikling er kontraktpartneren forpligtet til straks at underrette PATCHBOX GmbH og udskille alle genstande og udestående regninger, som PATCHBOX GmbH stadig har krav på.

Interventionsomkostninger skal afholdes af kontraktparten. Beslaglæggelse af varer, som PATCHBOX GmbH fortsat har krav på, udgør på ingen måde et afkald på ejendomsretten. I tilfælde af, at PATCHBOX GmbH gør brug af sin ejendomsret, giver kontraktpartneren allerede på dette tidspunkt sit uigenkaldelige samtykke til, at PATCHBOX GmbH til enhver tid og uden yderligere samtykke fra kontraktpartneren kan afhente de leverede varer.

Videresalg af varer, som PATCHBOX GmbH fortsat har krav på, er kun tilladt, hvis de iboende ejendomsrettigheder fortsat opretholdes.

PATCHBOX GmbH er berettiget til at videresælge de varer, der er taget tilbage, til tredjemand uden kontrol af salgsprisens forholdsmæssighed. Provenuet fra salget af de reklamerede varer fratrækkes det oprindelige skyldige beløb.

De udgifter, der opstår på grund af hævdelse af ejendomsrettigheder, ud over gældende renter og gebyrer, skal kompenseres til PATCHBOX GmbH af kontraktpartneren eller vil blive modregnet i den allerede leverede købspris.

VI. Garanti

For at undgå tab af garantirettigheder skal kontraktparten inspicere varerne med største omhu og skriftligt rapportere eventuelle mangler senest 3 dage efter modtagelsen af varerne.

Hvis der faktisk foreligger en ubestemt forpligtelse, kan PATCHBOX GmbH frigøre sig fra ethvert krav om at ophæve kontrakten eller reducere prisen tilsvarende, hvis den rettidigt ombytter den defekte vare til en mangelfri vare.

Yderligere garantikrav er udelukket. Hvis PATCHBOX GmbH tilbyder en ombytning af varer, og kontraktpartneren ikke rettidigt giver sit samtykke til den tilbudte ombytning, er PATCHBOX GmbH fritaget for garantiforpligtelser; kontraktpartneren er især ikke berettiget til at fakturere PATCHBOX GmbH for omkostningerne ved anskaffelse af erstatningsvarer.

For varer, som PATCHBOX GmbH selv køber fra underleverandører, kan PATCHBOX GmbH efter eget valg enten opfylde de garantiforpligtelser, der påhviler den i henhold til dette afsnit, eller overdrage sine garantikrav mod leverandøren til kontraktpartneren. I sidstnævnte tilfælde friholder PATCHBOX GmbH sig selv for alle garanti- og skadeserstatningskrav.

VII. Levering

Levering af varer sker, medmindre andet er aftalt, for kontraktpartnerens regning. PATCHBOX GmbH bestræber sig på at overholde leveringsfristerne nøjagtigt. Kontraktparten kan ikke gøre krav gældende på grund af fristforlængelser.

VIII. Kompensation for skader, straffeklausul

Med hensyn til eventuelle skadeserstatninger eller aftalte fortabelsessanktioner er PATCHBOX GmbH kun ansvarlig, hvis kontraktparten kan bevise, at der er tale om grov eller forsætlig uagtsomhed. Hvis kontraktpartneren er forbrugeren, gælder denne ansvarsbegrænsning ikke for personlige skader.

Desuden er PATCHBOX GmbH ikke ansvarlig over for kontraktpartneren for tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske skader.

De leverede varer tilbyder kun den grad af sikkerhed, som kan forventes på baggrund af generelle forskrifter og/eller specifikationer fra underleverandøren. I tilfælde af juridisk produktansvar er ansvaret for materielle skader begrænset til sådanne skader, som forbrugeren lider. Ansvarsbegrænsningen overføres i sin helhed til alle kunder, og sidstnævnte er forpligtet til yderligere at overføre dette ansvar til alle efterfølgende forbrugere.

IX. Ophævelse fra PATCHBOX GmbH, straffeklausul

PATCHBOX GmbH er i tilfælde af misligholdelse fra kontraktpartnerens side berettiget til at ophæve kontrakten uden at være forpligtet til at give henstand. I dette tilfælde er PATCHBOX GmbH berettiget til at gøre krav på en bod svarende til 20 % af den aftalte samlede pris. Kontraktparten skal også erstatte eventuelle yderligere skader, især hvis PATCHBOX GmbH allerede har produceret varerne eller har påbegyndt produktionen af dem, eller hvis varerne allerede er klar til forsendelse, hvis den samlede skade overstiger de førnævnte 20 % af den aftalte samlede pris.

PATCHBOX GmbH er desuden berettiget til at ophæve kontrakten, hvis der efter kontraktens ikrafttræden opstår tvivl om kontraktpartnerens opfyldelse af kontrakten. I tilfælde af en sådan erklæring om ophævelse har kontraktpartneren ingen ret til juridisk oprejsning.

X. Skader under forsendelse

I tilfælde af skader opstået under transporten er det nødvendigt straks at få udstedt en officiel skadesrapport (af jernbanen, postvæsenet, fragtfirmaet). På modtagelsestidspunktet skal varerne straks inspiceres for eventuelle skader. I tilfælde af skade skal transportøren bekræfte skadens art på fragtbrevet. Hvis varerne returneres, og det viser sig, at reklamationerne ikke var berettigede, vil der blive faktureret for forsendelsesomkostninger samt en tilsvarende kompensation for inspektion af varerne.

XI. Afkast

Returnering af produkter accepteres kun, hvis der er indgået en forudgående aftale herom med PATCHBOX GmbH.

XII. Opfyldelsessted, værneting, gældende lov

For begge kontraherende parter er opfyldelsesstedet hovedkvarteret for PATCHBOX GmbH. Begge kontraherende parter bestemmer, at for alle juridiske tvister, der følger af denne kontrakt, gælder østrigsk lovgivning, ligesom jurisdiktionen for den kompetente lokale domstol i Wien, Østrig.