Uvjeti i odredbe

Možda će vam se svidjeti i

I. Primjenjivost, pisani zahtjevi

PATCHBOX GmbH - u daljnjem tekstu "PATCHBOX GmbH" - posluje isključivo na temelju sljedećih Uvjeta i odredbi. Ovi Uvjeti i odredbe sastavni su dio svakog ugovora koji sklapa PATCHBOX GmbH. Pojedinačni ugovorni partneri tvrtke PATCHBOX GmbH u daljnjem tekstu se nazivaju "ugovorni partner". Ugovori, osim dolje navedenih, neće se smatrati sklopljenima, osim ako je to izričito navedeno u pisanom obliku. Kako bi imali bilo kakvu valjanost, usmeni amandmani, supsidijarni ugovori ili jamstva zahtijevaju pismenu potvrdu subjekata ovlaštenih za zastupanje PATCHBOX GmbH, kako su upisani u registar tvrtki i s potpisom ovlaštene osobe.

Svi uvjeti koje je postavio Ugovorni partner, a koji su u suprotnosti s ovim Uvjetima i odredbama, ništavni su, osim ako je izmjena napravljena sporazumno i u skladu s gore navedenim formalnim pisanim zahtjevima.

II. Izvršenje ugovora

Narudžba ugovornog partnera predstavlja čvrstu ponudu. PATCHBOX GmbH ima mogućnost, prema vlastitom nahođenju, prihvatiti ovu ponudu u roku od 3 dana slanjem potvrde narudžbe ili slanjem naručene robe ugovornom partneru do predviđenog roka.

III. Cijene i uvjeti plaćanja

Ako se ugovorni partner nalazi unutar EU, cijene navedene u ugovoru uvijek su u eurima ili u drugoj valuti prema dogovoru između stranaka i, osim ako nije drugačije navedeno, franko skladište/tvornica (EXW) PATCHBOX GmbH.

Ako se ugovorni partner nalazi izvan EU-a, cijene navedene u ugovoru uvijek su u USD ili u drugoj valuti kako su se stranke dogovorile, a ugovorni partner ih je, osim ako nije drugačije određeno, isporučio na mjestu (DAP).

Cijene su, osim ako nije drugačije navedeno, izričito propisano u pisanom obliku, neto cijena bez poreza na dodanu vrijednost.

Računi tvrtke PATCHBOX GmbH dospijevaju neto po primitku računa, ako nisu propisani drugi načini plaćanja.

Plaćanja PATCHBOX GmbH samo tada imaju učinak razduženja ako su izvršena, bilo prijenosom sredstava na bankovni račun naveden u računu agenciji ovlaštenoj za prihvaćanje takvih plaćanja prema zakonima o trgovini.. Primitak plaćanja smatra se onim danom, nakon koje plaćanje stvarno prima PATCHBOX GmbH; u slučaju bankovnog prijenosa, to će biti datum na koji je uplata odobrena bankarskoj ustanovi PATCHBOX GmbH.

Izdavanje vlastitih mjenica ili mjenica trećih strana još ne predstavlja plaćanje niti pruža osnovu za bilo kakva potraživanja od potencijalnog novčanog popusta.

Ako je ugovorni partner komercijalni subjekt, uskraćivanje plaćanja zbog podnošenja jamstvenih zahtjeva nije dopušteno. Slijedom toga, rok plaćanja neće se produljiti zbog bilo kakve tvrdnje o jamstvenim zahtjevima. Ako je dogovoreno razdoblje gotovinskog popusta, razdoblje plaćanja započinje slanjem računa do PATCHBOX Gmbh. Bilo koji jamstveni zahtjev ili tvrdnja o protuzahtjevu ne prekida niti odgađa razdoblje gotovinskog popusta.

PATCHBOX GmbH ima pravo iskoristiti uplate koje primi za sve obveze koje smatra prikladnima i bez obzira na bilo koje izjave o dodjeli koje govore suprotno. One mogu uključivati naknade za naplatu potraživanja, naknade i troškove nastale u pokušajima lociranja osobe ili osoba, kamate i/ili zatezne kamate i, konačno, dospjelu glavnicu.

Ako je ugovorni partner komercijalni subjekt, ugovorni partner time se obvezuje, u slučaju neispunjavanja obveza plaćanja, u cijelosti nadoknaditi sve naknade za naplatu, troškove i novčane izdatke povezane s naplatom duga, tako da PATCHBOX GmbH ni pod kojim uvjetima ne snosi troškove, bilo koje prirode, za naplatu navedenog duga.

Ugovorni partner nema pravo na kompenzaciju zahtjeva za plaćanje od strane PATCHBOX GmbH sa svojim zahtjevima. Potraživanja koja proizlaze iz ugovornog odnosa s PATCHBOX GmbH mogu se ustupiti trećim osobama samo ako ispunjavaju formalne uvjete iz točke II. 2. te ako dobiju odgovarajući izričiti pristanak.

Što se tiče plaćanja u obrocima, rok za otplatu će biti ništavan. U slučaju zakašnjelog ili nepotpunog plaćanja, čak i ako se radi o jednom obroku, cijeli otvoreni iznos dospijeva na naplatu odmah i u cijelosti.

IV. Rokovi isporuke

1. Rok isporuke počinje nakon primitka narudžbe ili, ako je drugačije određeno, nakon otpreme potvrde narudžbe od strane PATCHBOX GmbH, iako ne prije primitka i pojašnjenja sve dokumentacije od strane ugovornog partnera. Poštivanje roka isporuke ovisi o tome hoće li ugovorni partner ispuniti sve ugovorne obveze, posebno poštivanje svih propisanih uvjeta plaćanja.

2. Smatra se da je rok isporuke ispunjen ako je narudžba spremna za otpremu do propisanog roka ili, ako je tako predviđeno, isporučena.

3. Dopuštene su djelomične pošiljke. Ta razdoblja čekanja povezana s djelomičnim ili pogrešnim pošiljkama ne daju ugovornom partneru pravo ni na raskid ugovora ni na podnošenje zahtjeva za naknadu štete (zbog gubitka zarade i slično), osim ako PATCHBOX GmbH daje svoju izraženu, pisanu suglasnost za naplatu takvih troškova prema II. 2.

U slučaju da je PATCHBOX GmbH kriv za nepoštivanje roka isporuke, PATCHBOX GmbH će dobiti odgovarajući poček i o tome će biti obaviješten preporučenim pismom.

Rok isporuke se produžuje sukladno radnjama poduzetim u okviru radnih sporova, posebno štrajkova i isključenja, kao i u slučaju nepredviđenih prepreka koje su izvan kontrole PATCHBOX GmbH, u mjeri u kojoj se može dokazati da takve prepreke imaju imalo značajan utjecaj na pravovremeno izvršenje ugovora u cijelosti ili na onaj dio ugovora koji trenutno dospijeva. Ovo također vrijedi kada navedene okolnosti utječu na podizvođače. PATCHBOX GmbH također nije odgovoran za gore navedene okolnosti, ako do njih dođe tijekom kašnjenja koje je već u tijeku. U važnim slučajevima, PATCHBOX GmbH će u najkraćem mogućem roku obavijestiti ugovornog partnera o početku i završetku ove vrste smetnji.

V. Zadržavanje prava vlasništva

Sva roba ostaje u vlasništvu PATCHBOX GmbH dok se ugovorena cijena, zajedno sa svim dodatnim troškovima, ne plati u cijelosti. Sve dok postoje dugovi u skladu s ugovorima između PATCHBOX GmbH i ugovornog partnera, ugovorni partner ne smije prodavati, iznajmljivati, stavljati pod hipoteku, poklanjati ili prevoziti u inozemstvo predmetnu robu. Sve dok uplate za naplatu ne budu primljene u cijelosti, PATCHBOX GmbH ima pravo uvjeriti se u status i stanje robe.

U slučaju zaplijene robe od strane treće osobe, ugovorni partner je dužan o tome obavijestiti PATCHBOX GmbH preporučenim pismom. To bi trebalo uključivati izvješće o zapljeni i izjavu o sadržaju pod zakletvom, kojom se potvrđuje da je zaplijenjena roba identična onoj koju je isporučila tvrtka PATCHBOX GmbH i za koju još uvijek postoji dug. U slučaju nelikvidnosti ili pravne nagodbe, ugovorni partner je dužan odmah obavijestiti PATCHBOX GmbH i izdvojiti sve predmete i nepodmirene račune prema kojima PATCHBOX GmbH još ima prava.

Troškove intervencije snosi ugovorni partner. Zapljena robe prema kojoj PATCHBOX GmbH i dalje polaže pravo, ni na koji način ne predstavlja odricanje od vlasničkih prava. U slučaju da PATCHBOX GmbH iskoristi svoja vlasnička prava, ugovorni partner čak i u ovom trenutku daje neopozivu suglasnost da PATCHBOX GmbH preuzme robu koju je isporučio, u bilo kojem trenutku i bez ikakvog daljnjeg pristanka ugovornog partnera.

Preprodaja bilo koje robe na koju PATCHBOX GmbH nastavlja potraživati, dopuštena je samo ako i dalje poštuje inherentna vlasnička prava.

PATCHBOX GmbH ima pravo preprodati trećim osobama onu robu koju je povratio, bez ikakve provjere razmjernosti prodajne cijene. Prihodi od prodaje vraćene robe oduzimaju se od izvornog dospjelog iznosa.

Troškovi nastali zbog ostvarivanja imovinskih prava, uz primjenjive kamate i naknade, nadoknađuju se PATCHBOX GmbH od strane ugovornog partnera ili će se kompenzirati s već plaćenom kupovnom cijenom.

VI. Jamstvo

Kako bi se izbjegao gubitak jamstvenih prava, ugovorna strana mora s najvećom pažnjom pregledati robu i pisanim putem prijaviti sve nedostatke u roku od 3 dana od primitka navedene robe.

Ako postoji stvarni slučaj neodređene obveze, PATCHBOX GmbH se može osloboditi svih zahtjeva za raskid ugovora ili srazmjerno smanjenje cijene, ako robu s nedostatkom pravodobno zamijeni onom bez nedostataka.

Bilo kakva daljnja jamstvena potraživanja su isključena. Ako PATCHBOX GmbH ponudi zamjenu robe, a ugovorni partner pravodobno ne pristane na ponuđenu zamjenu, PATCHBOX GmbH će tada biti oslobođen obveze jamstva; konkretno, ugovorni partner nema pravo naplatiti PATCHBOX GmbH troškove nabave zamjenske robe.

Za robu, koju sam PATCHBOX GmbH nabavlja od podizvođača, PATCHBOX GmbH može, po vlastitom izboru, ili ispuniti te jamstvene obveze koje su mu nametnute prema ovom odjeljku, ili ustupiti svoja jamstvena potraživanja prema dobavljaču na ugovornog partnera. U potonjem slučaju, PATCHBOX GmbH se isključuje od svih jamstvenih zahtjeva ili zahtjeva za štetu.

VII. Dostava

Dostava robe je, osim ako nije drugačije određeno, na teret ugovornog partnera. PATCHBOX GmbH će uložiti sve napore kako bi se precizno uskladio s rokovima isporuke. Ugovorni partner ne može podnijeti nikakva potraživanja zbog produljenja roka.

VIII. Naknada štete, kaznena klauzula

U pogledu bilo koje štete ili bilo koje dogovorene kazne za oduzimanje, PATCHBOX GmbH je odgovoran samo ako je ugovorni partner u mogućnosti dokazati grubi ili namjerni nemar. Ako je ugovorni partner potrošač, ovo ograničenje odgovornosti ne odnosi se na osobne štete.

Nadalje, PATCHBOX GmbH nije odgovoran prema ugovornom partneru za gubitak zarade ili druge financijske štete.

Isporučena roba nudi samo onaj stupanj sigurnosti koji se može očekivati na temelju općih propisa i/ili specifikacija koje daje kooperant. U slučaju zakonske odgovornosti za proizvode, odgovornost za materijalnu štetu ograničena je na štetu koju pretrpi potrošač. Ograničenje odgovornosti prenosi se u cijelosti na sve kupce, pri čemu su potonji dužni dalje prenijeti navedenu odgovornost na sve sljedeće potrošače.

IX. Raskid od strane PATCHBOX GmbH, kaznena klauzula

PATCHBOX GmbH ima pravo, u slučaju neispunjavanja obveza od strane ugovornog partnera i bez ikakve obveze odobravanja razdoblja odgode, raskinuti ugovor. U ovom slučaju, PATCHBOX GmbH ima pravo zahtijevati oduzimanje kazne u iznosu od 20 % ukupne ugovorene cijene. Ugovorna strana također mora nadoknaditi sve štete izvan ovoga, posebno kada je PATCHBOX GmbH već proizveo robu, ili je započeo s njenom proizvodnjom, ili je navedena roba već spremna za otpremu, ako ukupna šteta premašuje gore navedenih 20% od propisane ukupne cijene.

PATCHBOX GmbH nadalje ima pravo raskinuti ugovor ako se, nakon što ugovor stupi na snagu, pojave sumnje u izvršenje ugovora od strane ugovornog partnera. U slučaju takve izjave o poništenju, ugovorni partner nema pravo pravne zaštite.

X. Šteta kod dostave

U slučaju bilo kakve štete nastale tijekom dostave, potrebno je odmah izdati službeno izvješće o šteti (od strane željeznice, poštanske službe, brodarske tvrtke). U trenutku prihvaćanja, robu treba odmah pregledati zbog bilo kakve potencijalne štete. U slučaju oštećenja, prijevoznik mora potvrditi prirodu štete na tovarnom listu. Ako se roba vrati i dokaže se da pritužbe nisu bile opravdane, naplatit će se naknade za troškove dostave, kao i razmjerna naknada za pregled robe.

XI. Povrati

Povrat proizvoda prihvaća se samo ako je sklopljen prethodni sporazum s PATCHBOX Gmbh.

XII. Mjesto obavljanja, sjedište nadležnosti, mjerodavno pravo

Za obje ugovorne strane mjesto izvršenja je sjedište PATCHBOX Gmbh. Obje ugovorne strane predviđaju da će se za sve pravne sporove koji proizlaze iz ovog ugovora primjenjivati austrijski zakoni, kao i nadležnost nadležnog lokalnog suda u Beču, Austrija.